مجله نوجوان 246 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 6

آفتاب مهربانی شمهای از مرتبت حضرت زهرا علیهالسلام از دیدگاه فرزندش امام خمینی(س) اگر شما زنها هم و زنهای ما هم همه، کشور ما همه، پذیرفتند که امروز روز زن است؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید که روز زن است، به عهدة شما مسائل بزرگی [خواهد آمد]؛ از قبیل مجاهده، که حضرت مجاهده داشته است، حضرت به اندازة خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه میکرده است حکومتهای وقت را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد این حضرت، روز زن است. زهد و تقوا و همة چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت نکردید، بدانیدکه شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت، این در روز زن وارد نشده است و در این شرافت وارد نشده است. صحیفه امام؛ ج 20، ص 6-7. خانة کوچک فاطمه علیهالسلام، تجلی قدرت حق تعالی این خانة کوچک فاطمه ـ سلامالله علیها ـ و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عدد، چهار ـ پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همة بشر را به اعجاب درآورده است. صحیفه امام؛ ج 16، ص 87 . حجرة محقر فاطمه علیهالسلام، پرورشگاه زبدگان اولاد آدم زنی که در حجرهای کوچک و محقّر، انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی میدرخشد. صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجرة محقر که جلوگاه نورعظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است. صحیفه امام؛ ج 16، ص 192. برکات کوخ فاطمه علیهالسلام ما یک کوخ چهار پنج نفری در صدر اسلام داشتیم، و آن کوخ فاطمة زهرا ـ سلامالله علیها ـ است. از این کوخها هم محقرتر بوده لکن برکات این چی است؟ برکات این کوخ چندنفری آنقدر است که عالم را پر کرده است از نورانیت و بسیار راه دارد تا انسان به آن برکات برسد. این کوخنشینان در کوخ محقر، در ناحیة معنویات آنقدر در مرتبة بالا بودند که دست ملکوتیها هم به آن نمیرسد؛ و در جنبههای تربیتی آنقدر بوده است که هر چه انسان میبیند برکات در بلاد مسلمین هست و خصوصاً در مثل بلاد ماها، اینها از برکت آنهاست. صحیفه امام؛ ج 17، ص 373. سرمشقگرفتن از خوی فاطمهعلیهالسلام ما باید سرمشق از این خاندان بگیریم: بانوان ما از بانوانشان و مردان ما از مردانشان، بلکه همه از همة آنها. آنها زندگی خودشان را وقف کردند از برای طرفداری مظلومین و احیای سنت الهی. ما باید تبعیت کنیم و زندگی خود را برای آنها قرار بدهیم. کسی که تاریخ اسلام را میداند، میداند که این خاندان هر یکیشان مثل یک انسان کامل، بلکه بالاتر، یک انسان الهی ـ روحانی، برای ملتها و مستضعفین قیام کردند در مقابل کسانی که میخواستند مستضعفین را از بین ببرند. صحیفه امام؛ ج 6، ص 530. الگوبودن حضرت زهرا علیهالسلام الگو حضرت زهرا ـ سلامالله علیها ـ است. الگو

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 6