حضور 91
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 91

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

‏ ‏

صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری

زیر نظر هیئت تحریریه (حمید انصاری، سید علی محمد بشارتی، محمد علی خسروی،

علی کمساری، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد  مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

‎ ‎

جلد: ارسلان عبدالرحمان

روی جلد: برگرفته از تابلوی «ارتحال حاج احمد آقا»، کار مرتضی افشاری

‎ ‎

لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج

طراحی و صفحه آرایی: سمیه شاه حسینی (چاپ و تبلیغات فانوس)

تک شماره 2000 تومان

● نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است   

● مقالات ارسالی مسترد  نمی گردد 

● حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

   نشانی: تهران  ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎