مجله کودک 433 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 2

بهنامخداوندبخشندهمهربان کودکان هفتهنامهکودکانایران صاحبامتیازومدیرمسئول: مؤسسهتنظیمونشرآثارامام«ره» شرح روی جلد بازی آرایشگاه مردانه رو و پشت جلد، تصویر یکی از آرایشگاههای مردانه را میبینید که در آن، سه پسربچه در حال کوتاه کردن موهای سرشان هستند. اما اگر خوب دقت کنید، 4 مورد اشتباه در تصویر میبینید که باید آنها را پیدا کنید. سردبیران : افشینعلاءـسیامکسرمدی مدیرهنری:احمدقائمیمهدوی تصویر­گر:حامدکمالی مدیرداخلیوطراحبازیجلد:نادیاعلاء عکس:امیرمحمدلاجوردÕ حروفچین: نیرالساداتوالاتبار توزیعوامورمشترکین: محمدرضاملازاده لیتوگرافیوچاپ :موسسهچاپونشرعروج نشانی :خیابانانقلاباسلامیـچهارراهحافظـپلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاددوست شعردوست قصهدوست شعردوست آیینهدوست تصویردوست کتاب کامل هواپیماهای جنگی جنگ جهانی دوم جلد پنجم فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه کینگ کبرا G 17 ـ B 29 ـ B J 24 ـ B .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 2