مجله خردسال 27 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 14

پیش پیش پیش...اومدی پیشی! از این کوچه که بگذرم... و یه کم سریع تر بدوم... آی چه سرعتی! ...می­شه گفت که دیگه رسیدم! آخ خ خ... سپر عقبم فرو رفت!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 14