مجله خردسال 422 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 422 صفحه 10

فــرفــره محمد حسن حسینی فرفرهام میچرخم دور خودم میچرخم گاهی یواش، گاهی تند گاهی زیاد، گاهی کم سرم نمیرود گیج از این همه چرخیدن چون که همیشه بوده چرخ زدن کار من وقتی زیاد میچرخم تلوتلو میخورم هی چپ و راست میروم عقب و جلو میخورم نه دست و پایی دارم نه گوش و چشم و بینی یک شکم گندهام همینم که میبینی

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 422صفحه 10