مجله خردسال 435 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 435 صفحه 20

کانگورو میمون همستر شیر یک سوال بزرگ یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا، هیچ کس نبود. یک روز، و و با هم مشغول صحبت بودند، بچههایشان هم با هم بازی میکردند. ناگهان صدای غرش به گوش رسید. ، بچهاش را صدا زد. ، بچهاش را صدا زد. هم بچهاش را صدا زد. بچهها کنار مادرهایشان ایستادند. ناگهان از پشت علفها، سر و کله پیدا شد. ، بچهاش را بقل گرفت و با یک جست رفت بالای درخت. ، بچهاش را توی کیسهی روی شکمش گذاشت و

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 435صفحه 20