مجله خردسال 460 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 23

و با دقت زیر آب را نگاه کرد. او می خواست برای بچه ها ماهی ببرد! اما ماهی گیری کار آسانی نبود. کمی بعد، سوسک آبی یک ماهی گرفت. او خیلی خوش حال بود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 23