مجله کودک 286 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 5

و هیچ گونه ترسی در دل من راه ندارد . همچنین ایشان می فرمودند : ترکیه که رفتم ، در مفاتیح الجنانی که همراهم بود . در صفحه ی آخرش نام فرزندانم را نوشتم ، پسرم و دخترها را ، که اسم اینها را فراموش نکنم . حضرت امام این قدر آمادگی داشتند که سال های سال در تبعید باشند و یک قدم هم عقب نشینی نکردند . از روز اول که صحبت کردند ، از همان سال 42 و سال 43 ، تا بعد که به نجف تشریف آوردند و سخنرانی هایی که در نجف شروع کردند ، همه در امتداد صحبت های قلبی ایشان بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 5