مجله کودک 304 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 15

بله ، خیر خواهی چیز خوبی است شب یک آقایی دیدم که گوشه ی پیاده رو فلوت می زد و پول و مول جمع می کرد . یک وقت فکر نکنید . من اهل ریاکاری ام فکر هم نکنید آدم پول داری ام نه فقط آدم خیرخواهی هستم کمک رکدن بهآدم های نیازمند را دوست دارم . فقط نمی دانم چرا این هایی که به آنها کمک کردم . همه شبیه هم بودند . درست عینهو سیبی که از وسط چهار قسمت کرده باشند . . نکند . . . شما کلاه مرا ندیدید ؟ "نوول" با داستان بلند نوع دیگری از داستان نویسی است که در آن قصه در مدت زمان طولانی با شخصیت های متعدد و حوادث گوناگون روی می دهد "جین آستین" یکی از نویسندگان نوول با داستان بلند است که داستان "غرور وتعصب" او درباره ی آداب و رسوم زندگی مردمان انگلیس نمونه ای از داستان های بلند است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 15