مجله کودک 427 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 37

حالا شروع به نقاشی کردن دست و پاهای پلاتیپوس میکنیم. مطمئن میشویم که هر کدام از این اعضا را درست در جای خود نقاشی کردهایم. حالا کار بر روی جزئیات نقاشی را آغاز میکنیم. طرح چشمها، انگشتان پلاتیپوس و سوراخهای بینی را کامل میکنیم. پلاتیپوس خود را با رنگهای قهوهای و خاکستری تیره رنگآمیزی میکنیم. نمای پشت هوندا 750 XRV

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 37