مجله کودک 427 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 9

اواخر شب بود که امام وارد اتاق عروسش شد و با لبخند به او گفت: «میدانی دخترم؟ امروز آقای انصاری آمده بود و به من میگفت از این جا برو!» عروس امام با تعجّب پرسید: «چرا؟» امام گفت: «چه میدانم... میگویند باخبر شدهاند که امشب قرار است این جا بمباران بشود!» عروس گفت: «خب آقا، این که حرف خوبی است. چرا گوش نمیکنید؟» امام خندید و گفت: «این حرفها چیست؟ اگر قرار باشد بمباران هم بشود، من روی همین صندلی در اتاق خودم میمانم. مگر همهی مردم در پناهگاه هستند؟» زن جوان گفت: «آقا، همه با شما فرق دارند. همهی مردم که خانههاشان هدف دشمن نیست!» امام گفت: «چه فرقی میکند؟ این پاسداری که سر کوچة ما ایستاده، آیا در پناهگاه است؟ او برای ما آن جا ایستاده، آن وقت من به پناهگاه بروم؟!» عروس خانم دوباره گفت: «همه به پناهگاه میروند. الآن در جماران هم پناهگاه ساخته شده است. این دستور دولت است.» امام سری تکان داد و با لحنی محکم گفت: «من از اتاقم بیرون نمیروم؛ شما و بقیّه بروید و خودتان را حفظ کنید.» عروس امام از یک راه دیگر وارد شد و گفت: «اگر شما نروید، ما هم نمیرویم!» امام از جا بلند شد و در حالی که اتاق پسرش را ترک میکرد، رو به عروسش گفت: «بیهوده اصرار نکن! شما وظیفه دارید که جان خودتان را حفظ کنید، امّا من چنین وظیفهای ندارم. من وظیفة خودم نمیدانم که از اتاقم بیرون بیایم! شب بخیر!» بعد از این حرف، امام با قدمهای آرام به اتاق خودش برگشت! ... هوندا هورنت قبل از عرضه این موتورسیکلت، هورنت 350 تنها برای استفاده در ژاپن ساخته شده بود. هوندا هورنت 6 دنده است. 4 کاربراتور دارد که به صورت تخت کار میکند و به حالت دیجیتالی کنترل سوخت و هوا را برعهده دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 9