مجله کودک 464 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 20

زحل ترکیبی از هیدروژن مایع و هلیوم است که در مرکز خود به صورت جامد وسنگی درمیآید. براثر فشار جاذبه، لایه نازکی از هیدروژن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 20