مجله کودک 464 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 33

خطوط اضافی را پاک میکنیم و طراحی شعلهها را کاملتر میکنیم. ققنوس ما آماده متولد شدن است. با تکنیک سایه- روشن به نقاشی خود بُعد و حالت مناسبتری میدهیم. سال نوری مدت زمانی که نور در مدت یک سال طی میکند، سال نوری نام دارد. سرعت نور حدود 300 هزارکیلومتر در ثانیه است. براساس محاسبه معلوم شده است، نور در مدت یک سال مسافتی حدود 46/9 تریلیون کیلومتر را میپیماید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 33