مجله کودک 465 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 3

اهمیت خوردن صبحانه در دوران مدرسه کارشناسان تعذیه معتقدند: تغذیه سالم و کافی، نهتنها با سلامتی و رشد جسمی انسان ارتباط مستقیم دارد، بلکه فعالیتهای ذهنی و فکری انسان نیز تا حدی به آن وابسته است. یکی از این کارشناسان مشکل اصلی دانشآموزان را نخوردن صبحانه میداند و میگوید: صبحانه، تأثیر بسیار زیادی در قدرت یادگیری دانشآموزان دارد. وی در ادامه میگوید: دانشآموزان باید شام را در ساعات اولیه شب بخورند و زود بخواند تا صبح فرصت کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند. کارشناس دیگری معتقد است که خوردن صبحانه، ذهن کودکان را آمادهی فراگیری مطالب جدید میکند. وی میگوید: خوردن صبحانه موجب ازبین رفتن گرسنگی ایجاد شده در طول شب میشود و قوای ذهن را برای فراگیری مطالب جدید آماده میکند. وی میافزاید: هیچیک از وعدههای غذایی نمیتواند به اندازهی صبحانه در این مورد مؤثر باشد. علی بهرامی، 12 ساله از کرج با امام حسین (ع) در فرهنگ اسلامی به علم و آموزش علم اهمیت زیادی داده شده است تا جایی که حضرت علی(ع) میفرمایند «هرکس به من حرفی بیاموزد، مرا بندهی خود ساخته است.» نقل میکنند وقتی عبدالرحمن مسلمی، معلم یکی از فرزندان امام حسین(ع)، به او سوره حمد را آموخت، امام حسین(ع) هدایایی به او دادند که چنین عملی در مقابل چنان کاری تا به آن روز از کسی دیده نشده بود. بعضی از افراد که چنین بخششی را از امام دیدند، اعتراض کردند که پاداش مورد استحقاق این معلم خیلی کمتر از مبلغی بوده شما به او عطا فرمودید. حضرت فرمودند: «این مقدار پاداش دربرابر آنچه او به فرزندم آموخته بود، بسیار ناچیز است. ارزش کار معلم بسیار بیشتر از این مقدار هدایاست.» * * * امام حسین(ع) در روایتی عبادتکنندگان را به سه گروه تقسیم میکنند و میفرمایند: «گروهی از مردم به امید پاداش و رسیدن به نعمتهای بیشتر، از جمله وارد شدن به بهشت، خدا را عبادت میکنند. این از نوع عبادت سوداگران است. گروهی دیگر از ترس عذاب الهی به بندگی و عبادت مشغول میشوند. این عبادتِ بردگان است. اما گروهی برای شکرگزاری و قدردانی از نعمتهای الهی و تسلیم دربرابر عظمت خداوند او را عبادت میکنند. این، عبادتِ آزادگان است و بهترین نوع عبادت همین نوع بندگی و عبادت است.» * * * امام حسین(ع) درباره اقسام برادران دینی میفرمایند: «برادران دینی چهار گونهاند: برادری که هم در فکر توست و هم در فکر خویش. این گونه برادران طوری عمل میکنند که همیشه بین شما دوستی برقرار باشد و رشته برادری بریده نشود. برادری هم هست که در دوستی فقط به فکر توست؛ یعنی در محبت کردن به تو به مرتبهای رسیده است که از طمع دنیوی نسبت به تو و آنچه در دست داری گذشته است و هیچ چیزش را از تو دریغ نمی دارد. اما برادری هم هست که همیشه به فکر خودش است. چنین فردی دشمنی است در لباس دوست، همیشه در انتظار فرصتی است که بتواند از تو و امکاناتی که در دست توست به نفع خود استفاده کند و حتی از بغض و حسادت نسبت به تو دریغ ندارد. برادری هم هست که نه برای تو سودمند است و نه برای خودش. پس تا میتوانی از چنین دوست بیخردی فاصله بگیر.» * * * برای مؤثر واقع شدن سخن، شرایط و زمینههایی لازم است که رعایت آنها موجب نتیجهگیری بهتر و عدم توجه به آنها چه بسا موجب بیتأثیر شدن سخن انسان میشود. امام حسین(ع) در این باره میفرمایند: «در آنچه به تو ارتباطی ندارد سخنی بر زبان جاری نکن؛ چراکه ممکن است به سبب آن در روز قیامت بازخواست شوی و حتی در آنچه مربوط به توست سخن مگو، مگر این که جا و موقعیت مناسبی پیدا کنی؛ زیرا چه بسیار سخنگویانی که گرچه به حق سخن گفتهاند، اما چون محل و موقعیت آن را در نظر نگرفتهاند، مورد تمسخر دیگران واقع شدهاند.» * * * در اسلام ملاک سنجش کمالات آدمی، فضیلتهای اخلاقی و ارزشهای متعالی انسانی است. اموری چون برخورداری از مال و منال و داشتن قدرت اجتماعی و موقعیت شغلی بهتر، جز معیار کمال و میزان تشخیص ارزش انسان محسوب نمیشود. وقتی از امام حسین(ع) سؤال میکنند: «شریفترین مردم کیست؟»، آن حضرت میفرمایند: «کسی که پیش از آن که او را پند دهند، از پیشامدها پند گیرد و قبل از اینکه دیگران او را نسبت به امور آگاه سازند، درنتیجهی تیزهوشی و خودسازی خود بیدار شود و به امور اطلاع پیدا کند.» سیما مؤمنی، 13 ساله از تهران انفجارهای خورشیدی شلعه و زبانههای آتش برخاسته از سطح خورشید ناشی از انفجارهای خورشیدی است. این زبانهها مدت زمان بین چند دقیقه تا یک ساعت پایدار هستند. سپس فروکش کرده و دوباره شعلهور میشوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 3