مجله کودک 465 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 17

نقطهها را به هم وصل کن نقطهها را از شمارهی یک تا 61 به هم وصل کن. تصویری کامل خواهی داشت که میتوانی آن را به دلخواه رنگآمیزی کنی. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: نقطهها را به هم وصل کن اولین شبهستارهای که کشف شد در سال 1801 کشف گردید و «سرس» نام داشت. سرس توسط شخصی به نام «جوزپه پیاتزی» کشف شد که مأموریت داشت سیارههای گمشده را کشف کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 17