مجله کودک 465 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 34

مار دریایی افسانهای موجودات تخیلی در افسانههای باستانی از وجود یک مار دریایی افسانهای حکایت شده است که طولی بین ده تا 70 متر داشته است. البته چنین موجودی در اقیانوسها و دریاها وجود نداشته است. در مرحله اول طراحی مار دریایی خود را با طرح مارپیچی مانند شکل آغاز میکنیم. طراحی خارهای بدن و خصوصیات چهره را در مرحله دوم نقاشی انجام میدهیم. وویجر 2 با سرعت کمتری نسبت به وویجر یک حرکت میکند درحالی که وویجر یک در منظومهشمسی در حرکت است، وویجر 2 از کنار اورانوس و نپتون عبور کرده است. درحال حاضر وویجر 2 از منظومهشمسی خارج شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 34