مجله کودک 488 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 488 صفحه 20

کاوشگران فضا ایستگاه فضایی بینالمللی ایستگاه فضایی بینالمللی یک ایستگاه فضایی است که با مشارکت بیش از 15 کشور جهان ساخته میشود. این ایستگاه در ارتفاع 350 کیلومتری از سطح زمین در حال حرکت است و روزی 15 بار به دور زمین میچرخد. این ایستگاه با چشم معمولی و در شب مثل یک ستاره در دوردست دیده میشود. فکر ایجاد ایستگاه فضایی بینالمللی از اینجا شروع شد که سه ایستگاه فضایی آمریکا، ایستگاه میر روسیه و ایستگاه فضایی اروپا به هم ملحق شوند و یک ایستگاه بزرگتر و بینالمللی ایجاد شود. میتوان طالبی را با شکر مخلوط کرد و به صورت فالوده آن را مصرف نمود. همچنین به کمک مخلوطکن، طالبی و شکر و کمی شیر را مخلوط میکنند و به صورت نوشیدنی سرد مصرف مینمایند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 488صفحه 20