مجله کودک 501 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 7

خسته از خواب و خیال خسته از خمیازه ام میوزد بوی بهار از کتاب تازهام  توی باغ مدرسه های و هوی دوستی دستهای ما پر از رنگ و بوی دوستی آشناییهای نو محل راهزنی بربرها، دریای مدیترانه بود. دزدان دریایی دریای مدیترانه نوعی کشتی برای دزدی داشتند که به آن «کورسیر» گفته میشد. کشتیهای تجاری که به ونیز در ایتالیا میرفتند با دیدن کورسیرها و بربرهای درون آن به وحشت میافتادند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 7