مجله کودک 501 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 9

طول کشید تا از پشت آقا پایین بیاید. آقا هم همانطور در سجده باقی ماند. من نگران شدم که نکند قلب امام ناراحت بشود! یکی دو روز برای نماز جماعت پیش آقا نمیرفتم. امام که نگران شده بود، زنگ زد و گفت: «احمد، کجا هستی؟ چرا برای نماز نمیآیی؟» در جواب گفتم: «آقا، علی شما را اذیت میکند. من به خاطر او نمیآیم.» امام گفت: «نه، این حرف را نزن! حتماً برای نماز بیا و علی را هم با خودت بیاور. من دوست دارم که علی اذیت کند!» «فرانسیس کلرک» معروف به پا چوبی، یکی از کسانی بود که با کشتیهای اسپانیایی که به «گالیون» معروف بودند، به آمریکای جنوبی و مرکزی دستبرد میزدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 9