مجله کودک 501 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 13

شاید بهتر بود این قسمت آن را به این شکل کار میکردم و آن قسمت دیگر را به آن شکل کار نمیکردم، اما هیچکدام اینها به این معنی نیست که بتوانم روی کارش انگشت بگذارم و بگویم کار بدی است و از انجامدادنش پشیمان هستم. وقتی به آنها نگاه میکنم و تصویرسازیهایشان را میبینم خیلی هم خوشحال میشوم. موضوع این است که آدم همیشه این حس را دارد که اگر بتواند با آگاهیهای اکنونش به گذشته برگردد مسلماً میتواند از امکانات و زمانش بهتر استفاده کند و کارهای بهتری انجام دهد. Õ پیش آمده که تصویرسازی یک کتاب را انجام داده باشید اما به دلتان نچسبیده باشد و قبل از تحویل دادن آن به ناشر تصمیم بگیرید آن را دوباره تصویرسازی کنید؟ بله پیش آمده. قصهای بوده که پس از پایان تصویرسازیاش چندان از کارم راضی نبودهام. حتی برای بار دوم و پس از اینکه دوباره انجامش دادم باز هم برایم راضیکننده نبوده و کار تصویرسازیاش به بار سوم کشیده تا اینکه بالاخره تصویرهایی برای آن قصه کشیدم که خودم از آنها راضی بودم. Õ تا به حال در تصویرسازی یک کتاب کودک گیر کردهاید به طوری که ندانید باید به چه شکل کار کنید؟ و یا برعکس، چندین ایده به ذهنتان آمده باشد و برایتان انتخاب یکی از آنها کار مشکلی شده باشد؟ برای تصویرسازی یک کتاب کودک ابتدا یک بار قصه را بهطور کامل میخوانم، معمولاً در حین خواندن آن، فضایی در ذهنم شکل میگیرد و برایم روشن میشود که چگونه باید کار کنم. گاهی هم پیش میآید که چندین بار داستان را میخوانم تا بتوانم با آن رابطه برقرار کنم. بعد از آن شروع میکنم به تقسیمبندی قصه به صفحات مورد نیاز و اتود زدن. اتود تمامی صفحات را میزنم و برمیگردم از ابتدا روی یک یک اتودها کار کردن. معمولاً به این شکل عمل میکنم که همراه با داستان از اولین تصویر شروع میدادند که فقط به کشتی کشور دشمن حمله کنند. «والتر رالی» و «فرانسیس دریک» دو دزد دریایی دولتی بودند که در این کار معروفیت زیادی داشتند. فرانسیس دریک با حمله به کشتیهای اسپانیایی در پاناما و آمریکای مرکزی، ثروت زیادی نصیب دربار انگلستان کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 13