مجله کودک 501 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 30

شکل را کامل کن اگر میخواهی یک تصویر کامل داشته باشی، کافی است از شمارهی یک تا 29 را به هم وصل کنی. حمله دزدان دریایی هنگام حمله، دزدان دریایی سعی میکردند سایر کشتیها را از محل دور کنند. آنها این کار را با ترساندن کشتیها انجام میدادند. سپس به کشتی هدف نزدیک میشدند و با پرتاب نارنجک دستساز، سعی بر ایجاد آتش بر عرشه کشتی میکردند تا به این وسیله سرعت کشتی کم شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 30