مجله کودک 501 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 37

طراحی را کامل میکنیم و خطوط باقیمانده از مراحل اول کار را پاک میکنیم. با مداد کنت نرم، شروع به سیاه کردن یکنواخت قسمتهایی از نقاشی میکنیم. زمینه نقاشی را هم به دلخواه خود طراحی و اجرا کنید. کشتی شکستگان! اگر دزد دریایی مورد غضب یا شورش همکارانش قرار میگرفت یا اینکه کشتی دزدان دچار حادثه میشد. سرنوشتی جز تبعید در یک جزیره در انتظار آنها نبود. یک تفنگ، شمشیر و مقداری آب، تنها وسیله همراه کشتی شکستگان یا تبعیدیها بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 37