سخنرانی
دسیسه های عمال خارجی
سخنرانی در جمع کارکنان مخابرات (دسیسه های عمال خارجی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 14 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 371

موضوع : دسیسه های عمال خارجی

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان کارکنان مخابرات شهرهای اراک، قم، کاشان، محلات، خمین، ساوه، تفرش، آشتیان و دلیجان

سخنرانی در جمع کارکنان مخابرات (دسیسه های عمال خارجی)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 9 شب 22 اسفند 1357 / 14 ربیع الثانی 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: دسیسه های عمال خارجی‏

‏حضار: نمایندگان کارکنان مخابرات شهرهای اراک، قم، کاشان، محلات، خمین، ساوه،‏‎ ‎‏تفرش، آشتیان و دلیجان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ایمان به خدا عامل پیروزی‏

‏     درود بر ملت مجاهد ایران! درود بر ملتی که با دست خالی با اتکال به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و وحدت کلمه و مقصد، ریشۀ ظلم، ریشۀ استبداد، ریشۀ تمام ناسازگاریها را از‏‎ ‎‏بیخ وبن کند! درود بر شما جوانان! درود بر شما که از راههای دور آمده اید برای تفقد از‏‎ ‎‏من و تفقد از اهالی اینجا! می دانید که ما رنجها دیدیم؛ ملت ما خونها داد، ملت ما رنجها‏‎ ‎‏کشید. پنجاه و چند سال آنقدر رنج کشید که دیگر طاقت نیاورد. و می دانید که رمز‏‎ ‎‏پیروزی شما ملت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود. این ایمان به خدا بود که شما‏‎ ‎‏را پیروز کرد. این ایمان به خدا بود که از شهادت نترسیدند جوانهای ما. ایمان به خدا آنها‏‎ ‎‏را در این مبارزه پیش برد؛ و باید این رمز را حفظ کنید.‏

‏     ما الآن در بین راه هستیم؛ راه تمام نشده است. آنهایی که خیانتکار و جنایتکار بودند‏‎ ‎‏ریشه هایشان باز موجود است. جنایتکارهای خارجی، نفتخوارهایِ مُفتخوار‏‎ ‎‏دست بردار نیستند. باید هوشیار باشید، باید بیدار باشید، باید دسیسه های آنها را خنثی‏‎ ‎‏کنید، عمال آنها الآن در بین طبقات ما می خواهند اختلاف ایجاد کنند؛ تظاهرات ضد‏‎ ‎‏دینی بکنند‏‎[2]‎‏. کارهایی بکنند که شما قشرهای محترم، شما برادرهای معظم از هم جدا‏‎ ‎

‏بشوید؛ همان حیله ای که از چند صد سال پیش از این خارجیها کرده اند و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی را از هم جدا کرده اند و در هر ملتی بین افراد و بین اقشار مخالفت انداخته اند. این‏‎ ‎‏وحدت کلمه ای که در سرتاسر ایران پیدا شد و این وحدت غرضی که در سرتاسر ایران‏‎ ‎‏پیدا شد که همه یک چیز می خواستند و آن اینکه حکومت اسلام، جمهوری اسلام در‏‎ ‎‏سرتاسر ایران مقصد همه بود، اتکال به خدا و مقصد اینکه حکم خدا جاری بشود و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی در ایران برقرار بشود، شما را پیروز کرد؛ تا اینجا پیروز کرد. الآن وقت‏‎ ‎‏آن است که رفراندم بعد از چند روزی که خواهد شد همۀ شما بیدار باشید و از کید‏‎ ‎‏دشمنان احتراز کنید. آنها می خواهند یا جمهوری را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد،‏‎ ‎‏یا جمهوری دمکراتیک را ـ که باز اسلام در کار نباشد، یا جمهوری دمکراتیکی اسلامی؛‏‎ ‎‏دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند. شما باید بیدار باشید و جز جمهوری‏‎ ‎‏اسلام به هیچ چیز رأی ندهید. ‏

‏     شما که الآن مخابرات در دست شما هست باید با مخابرات خودتان این مطالب را‏‎ ‎‏برسانید؛ و هر قدر که می توانید، به هر جا که می توانید، برسانید. برسانید که اگر چنانچه‏‎ ‎‏تزلزلْ در این امر حاصل بشود و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، ممکن است‏‎ ‎‏اجانب بِبَرند. اگر اجانب در این قضیه غالب بشوند خدای نخواسته باید ما برگردیم به‏‎ ‎‏حال اول و بدتر از آن. امروز آنها فهمیدند که با اسلام و وحدت کلمۀ ملت، آنها شکست‏‎ ‎‏خورده اند؛ آنها احساس شکست در خودشان کرده اند. و اگر خدای نخواسته در این امر‏‎ ‎‏سستی بشود آنها قطع می کنند ریشه های ما و ریشۀ اسلام را. شما بیدار باشید برادران من!‏‎ ‎‏با هم متحد باشید، هم صدا باشید، همه با هم «جمهوری اسلامی». ‏

‏     خداوند همۀ شما را تأیید کند؛ خداوند به همۀ شما توفیق عنایت کند. همه سالم و‏‎ ‎‏صحیح باشید. خداوند ملت ما و کشور ما را از شرّ اجانب نجات بدهد و تمام شما را‏‎ ‎‏سعادتمند کند.‏

‎ ‎

  • ـ در صحیفۀ نور تاریخ این سخنرانی 15 / 12 / 57 آمده است.
  • ـ «جبهۀ ملی» و «جبهۀ دمکراتیک» با عنوان و بهانۀ «آزادی افکار و عقاید بدون قید و شرط» ـ به منظور مخالفت رسمی با اسلامی بودن انقلاب ـ اعلام میتینگ در 29 اسفند 57 در میدان آزادی کردند و از سوی دیگر گروهکها نیز حمایت شدند.