امام خمینی (س) - سیره امام
| ارسال به دوستان 0
سیره امام
سیره امام

سیره امام

بعد از وفات حضرت آیت الله بروجردی با اینکه اولین حوزه درس در قم مجلس‌‎ ‌‏درس امام بود اما ایشان هیچ گاه به فکر مرجعیت و ریاست عامه مسلمین نبودند. حتی‌‎ ‌‏مجالس و محافل قم که تشکیل می شد شرکت نمی فرمودند؛ لذا چند نفر از طلاب با‌‎ ‌‏خرج خودشان حاشیه بر «عروةالوثقی» ایشان را چاپ کردند ولی قدری از پول چاپ کم‌‎ ‌‏آوردند. بنده به مرحوم اشراقی گفتم: «اگر می توانید تتمه پول چاپ را از امام دریافت‌‎ ‌‏نمایید.» بعد از چند روزی جواب آوردند که امام فرمودند:  «من که نگفتم چاپ کنید».

آیت الله توسلی «برداشت هایی از سیره امام ج3 ص211»