فصل دوم: ضرورت وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: ضرورت وحدت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

   فصل دوم:

 

 

 

 

ضرورت وحدت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  به اقتضای حکم عقل‏

‏  به اقتضای حکم شرع‏

‏  به اقتضای شرایط ویژه‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

اقتضای حکم عقل

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از مخالفت بی اساس

‏اجانب و عمال خائن آنها به جنگهای خانمانسوز دامن می زنند و‏‎ ‎‏مردم را از هستی ساقط کرده اند؛ و آن حال فلسطین و گرفتاریهای‏‎ ‎‏روزافزون آنجا. آنچه مورد کمال تأسف است، عدم رشد حکومتها‏‎ ‎‏و سران قوم است که با دست اجانب به مخالفت با هم برمی خیزند.‏‎ ‎‏اکنون بر شما جوانان روشنفکر و دانشمند است که از اوضاع‏‎ ‎‏عبرت بگیرید و بر اجتماع خود افزایش دهید و از مخالفتهای‏‎ ‎‏بی اساس احتراز کنید، و مکتبهای بی اساس دیگران را کنار‏‎ ‎‏گذاشته، به مکتب مترقی اسلام روآورید، و در راه حق و محو‏‎ ‎‏باطل دست به دست هم دهید، و مردم را از اهداف پاک اسلام‏‎ ‎‏با خبر کنید، و از جنایات و خیانات عمال اجانب پرده بردارید؛ و از‏‎ ‎‏خداوند متعال استمداد کنید، «اِنَّهُ وَلِیُّ التَّوْفیق».(10)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت در مقابل مصیبت مشترک

‏این اشتباه است که بعضِ جناحها ـ از قراری که امروز به من کاغذ‏‎ ‎‏بعضی از آقایان رسید ـ اینها دیگر از روحانیت صحبت نمی کنند.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

‏ نمی فهمند اینها. اینها نمی دانند که بی روحانیت یک شاهی اینها‏‎ ‎‏ارزش ندارند. اگر دست ناپاکی در کار نباشد و اینها را وادار نکند به‏‎ ‎‏اینکه در نوشته هایی که می نویسند روحانیت را ساقط کنند و اگر‏‎ ‎‏مقصود این نباشد که جناحها با هم مختلف بشود و متشتت بشوند و‏‎ ‎‏از راه بی فهمی باشد، بی ادراکی باشد، هوای نفس باشد، اصلاح‏‎ ‎‏کنند خودشان را. تمام جناحها با هم بشوند. سازمانِ واحد باشد.‏‎ ‎‏یک حزبِ الهی در مقابل «حزب رستاخیز» ـ حزبِ خدا، حزبِ اَلله .‏‎ ‎‏همه با هم باشید، همه با هم صحبت کنید، همه با هم قیام کنید، همه‏‎ ‎‏با هم قعود کنید. هر دسته ای عَلٰی حده و آن برای خودش و آن برای‏‎ ‎‏خودش، غلط است امروز. روحانیین با آنها، آنها با روحانیین،‏‎ ‎‏دانشگاهی با شما، شما با دانشگاهی، بازاری با همه، کارگر با همه.‏

‏همۀ شما یک مصیبت دارید، همه گرفتار یک مصیبت هستید.‏‎ ‎‏مصیبتْ مصیبت مشترک است. همه مصیبت زده هستیم. یک امری‏‎ ‎‏نیست که اختصاص به روحانیت داشته باشد، اختصاص به احزاب‏‎ ‎‏داشته باشد، یا اختصاص به دانشگاهی داشته باشد. این مطلبی‏‎ ‎‏نیست که اختصاص داشته باشد. اگر نفت را می برند، نفت همه را‏‎ ‎‏دارند می برند؛ اگر یک مشت آهنپاره بیخود وارد می کنند در مملکت،‏‎ ‎‏برای همه است این مصیبت؛ اگر مستشارهای امریکا را در اینجا‏‎ ‎‏می آورند، این مصیبت برای همه است؛ برای یکی و دو تا نیست. اگر‏‎ ‎‏پایگاه برای امریکا درست می کنند، این برای همه است؛ اگر خیانت‏‎ ‎‏به ما می کنند، خیانت به ملت می کنند؛ خیانت به همه است.‏

‏همه دست به دست بدهید. علیٰ حده هر کس برای خودش‏‎ ‎‏یک سازی بزند، این غلط است؛ این شکست است. باید سازمان‏‎ ‎‏داده بشود به این قیام، به این نهضتی که الآن بالفعل موجود است.‏‎ ‎‏باید عقلای قوم، سران قوم، سازمان بدهند به این؛ یعنی روابط‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22

‏ پیدا بشود بین همۀ جناحها. همۀ شهرستانها باید با هم روابط‏‎ ‎‏داشته باشند. باید مجالس در روز واحد ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. یکی از اقسام‏‎ ‎‏روابط که من سابق می خواستم در قم ایجاد بکنم و نگذاشتند‏‎ ‎‏ایجاد بشود ـ خداوند اصلاحشان کند ان شاءالله . من بنا بر این‏‎ ‎‏گذاشتم که در تمام ایران، یک روز تعطیل، یک روزْ اجتماع باشد؛‏‎ ‎‏اجتماع اهل علم. یعنی فرض کنید روز شنبه یا شب شنبه تهران‏‎ ‎‏یک اجتماع اهل علمی باشد، خراسان اجتماع اهل علمی باشد،‏‎ ‎‏فلان ده هم اجتماع اهل علمی باشد، فلان جا هم ‏‏[‏‏چنین‏‏]‏‏ باشد.‏‎ ‎‏این یک سازمانی بود، نگذاشتند؛ نفهمیدند.‏

‏حالا آقایان بیدار بشوید، ملتفت باشید. دشمن شما حالا هم‏‎ ‎‏قوی است؛ حالا با چاقو آمده به میدان، حالا با تانک آمده به‏‎ ‎‏میدان، حالا با ـ عرض می کنم که ـ مسلسل آمده به میدان. لکن‏‎ ‎‏نترسید از این مسلسلها، مسلسلها چیزی نیستند؛ شما حقید، حق‏‎ ‎‏با شماست، خداوند تعالی با شماست. سازمان بدهید به این‏‎ ‎‏نهضتی که الآن در ایران پیدا شده است. روابط باید با هم باشد؛‏‎ ‎‏آقایان علما با همۀ جناحها، همۀ جناحها با آقایان علما، همۀ ملت‏‎ ‎‏با هم سازمان داشته باشد. سران قوم در یک وقت معین اجتماع‏‎ ‎‏داشته باشند با هم، که اگر یک روزی یک کلمه ای فرض کنید از‏‎ ‎‏یک جایی صادر شد، تمام با هم یک کلمه باشند، یک حرکت‏‎ ‎‏باشند اهالی ایران.مژده می دهم به همۀ جناحهایی که در ایران‏‎ ‎‏برای اسلام، برای احقاق حق قیام کردند که ‏إنَّ الصُّبْحَ لَقَریبٌ‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏نزدیک است ان شاءالله .(11)‏

23 / 2 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

وحدت، شرط ترمیم خرابیها

‏اولین قدمی که ما باید برداریم ترمیم این خرابیهایی است که به‏‎ ‎‏وسیلۀ شاه که از عمال خارجی بود حاصل شده است؛ و این میسّر‏‎ ‎‏نیست الاّ به کمک کردن جمیع طبقات. من از جمیع طبقات ملت با‏‎ ‎‏کمال تواضع تقاضا دارم که در این مشروع اسلامی و در این‏‎ ‎‏مشروع ملی همه با هم کمک کنند، همه دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهند، اختلافات حزبی و مسلکی را کنار بگذارند، اختلافات‏‎ ‎‏قدیمی و جدیدی را کنار بگذارند، اختلافاتی که مربوط به احزاب‏‎ ‎‏است کنار بگذارند و همه با هم ـ با صدای واحد، با یَدِ واحد ـ قیام‏‎ ‎‏کنند؛ قیام به امر مهمی که نجات دادن کشور است، نجات دادن این‏‎ ‎‏کشتی متزلزل است. و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که‏‎ ‎‏ملت ما را بیشتر از این هوشیار و بیدار کند.(12)‏

26 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری برای ساختن ایران

‏توقع این نیست که یک همچو خرابه ای که در طول پنجاه سال،‏‎ ‎‏بلکه باید گفت در طول 2500 سال، خرابی ای که در طول 2500‏‎ ‎‏سال بوده است، بشود با یک روز و ده روز و یک سال و دو سال‏‎ ‎‏درستش کرد. و بتواند یک قشر این کار را بکند یعنی دولت بتواند‏‎ ‎‏که تسلط پیدا کند بر همۀ این امور؛ این امکان ندارد. یا شما بتوانید؛‏‎ ‎‏این هم امکان ندارد. یا قشر دیگر بتواند. نه، همه باید بکنند.‏‎ ‎‏همان طوری که برای برانداختن این نسل ‏‏[‏‏دودمان پهلوی‏‏]‏‏ از این‏‎ ‎‏زمین همه شرکت کردید و اگر همه نبودید نمی شد، برای ساختن‏‎ ‎‏ایران، که الآن کار بسیار مشکلی است، همه باید کمک بکنید. همه‏‎ ‎‏باید با هم دست به هم بدهید و با هم کار بکنید. و هیچ اینطور‏‎ ‎‏نیست که من بگویم که من مقدم، تو مقدم. این حرفها نیست در‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

‏کار. با هم صف واحد: ‏بُنْیٰان مَرْصوُص‏. همه با هم باشیم تا بتوانیم کار‏‎ ‎‏را به انجام برسانیم. اگر اغراض شخصیه و ـ نمی دانم ـ من در پیش‏‎ ‎‏باشم شما نباشید، شما در پیش باشید من نباشم، این حرفها در کار‏‎ ‎‏بیاید باز برمی گردد کم کم به آن مطالب اول. باز شیاطین که در کمین‏‎ ‎‏هستند و آنها باز امیدشان بریده نشده، در کمین هستند که در این‏‎ ‎‏انقلاباتی که الآن هست و چه شده است، الآن یک دسته ای را‏‎ ‎‏انداختند تو برای تبلیغات و برای این چیزها؛ در کمین هستند.(13)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ نهضت در گرو وحدت کلمه

‏اگر ما سستی بکنیم. و اگر چنانچه با هم تشریک مساعی نکنیم و‏‎ ‎‏این وحدت کلمه را حفظ نکنیم و این نهضت را حفظ نکنیم،‏‎ ‎‏دوباره ما را برمی گردانند به حال اول و بدتر از آن. چرا بدتر از آن؟‏‎ ‎‏برای اینکه دیدند قدرت ملت ایران چه است، دیدند که اینها با‏‎ ‎‏ایمان چه کردند؛ با یک همچو قدرت بزرگی که همه هم پشتیبانش‏‎ ‎‏بودند، همه هم اعلام پشتیبانی کردند، منتها بعضیها زیاد پشتیبانی‏‎ ‎‏کردند ‏‏[‏‏و علناً‏‏]‏‏ مثل امریکا، و بعضیها هم در خفا کردند. دیدند اینها‏‎ ‎‏که همۀ قدرتها قدرتشان را روی هم گذاشتند، و ملت ایران با‏‎ ‎‏دست خالی جلو افتاد و همه چیز را از بین برد. سلطنت 2500‏‎ ‎‏ساله را از بیخ کند و پوساندش، و رفت از بین. آنها هم نتوانستند‏‎ ‎‏کاری بکنند، و نکردند کاری. نمی شد هم بکنند؛ برای آنکه همۀ‏‎ ‎‏قدرتها در مقابل هم ایستاده اند، همه هم مواظبند. خدا این را‏‎ ‎‏خواسته.‏

‏بنابراین الآن ماها، من که طلبه هستم اینجا، شما که از وکلای‏‎ ‎‏دادگستری و از علما هستید و قضات دادگستری که همین طور‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

‏هستند، سایرین ـ همه ـ همه باید دست به هم بدهیم و این کشوری‏‎ ‎‏که دست ما دادند و همه چیزش فرو ریخته است، این را هرکس در‏‎ ‎‏حیطۀ خودش آباد کند.(14)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترمیم خرابیها بوسیله تمامی اقشار

‏صفهای ما باید فشرده تر بشود. یک قشر نمی تواند این خرابیها را‏‎ ‎‏ترمیم کند. همه با هم، همه با هم، تمام اقشار با هم به پیش! اگر‏‎ ‎‏چنانچه از این به بعد سستی بشود، خدای نخواسته این نهضت رو‏‎ ‎‏به سستی برود، آنها در کمینند؛ و دشمنهای ما دست‏‎ ‎‏برنداشته اند.(15)‏

11 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

متفق برای حل مشکلات

‏الآن ما مشکلاتمان زیاد است لکن همه باید دست به هم بدهیم تا‏‎ ‎‏حل مشکله بکنیم. من نمی توانم، روحانیت هم نمی تواند، دولت‏‎ ‎‏هم نمی تواند، هیچ قشری از اقشار نمی توانند لکن ‏یَدُالله ِ مَعَ‎ ‎الجَمَاعَة‎[2]‎‏؛ خدای تبارک و تعالی با جماعت است. جماعتْ روی هم‏‎ ‎‏وقتی که اتفاق بر یک امری کردند، خدای تبارک و تعالی پشتیبان‏‎ ‎‏آنهاست. و ما حس کردیم این مطلب را، ذوق کردیم این مطلب را،‏‎ ‎‏که این جماعت ایران که با هم شدند خدا پشتیبان آنها بود، و الآن هم‏‎ ‎‏هست. کاری نکنید که عنایت خدا ـ خدای نخواسته ـ کم بشود؛‏‎ ‎‏کاری نکنید که برای ولی عصر ایجاد نگرانی بکنید. تفرقه نداشته‏‎ ‎‏باشید با هم؛ با هم تفرقه اندازی نکنید. با هم باشید همه؛‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

‏همه با هم.(16)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت برای آبادی ویرانه ها

‏آنچه که باز باید به اقشار ملت عرض کنم این است که ما نمی توانیم‏‎ ‎‏خرابیهایی که واقع شده است و در ظرف این ـ تقریباً ـ بیست و چند‏‎ ‎‏سال اخیر بیشتر از همۀ اوقاتْ خرابی به مملکت ما وارد شده‏‎ ‎‏است، نمی توانیم که اتکال به این کنیم که دولت این خرابیها را‏‎ ‎‏جبران کند، دولت فقط نمی تواند. نمی توانیم اتکال کنیم به اینکه‏‎ ‎‏روحانیت این کار را انجام بدهد، روحانیت نمی تواند. نمی توانیم‏‎ ‎‏اتکال کنیم به اینکه ادارات دولتی، فرهنگیان این کار را انجام‏‎ ‎‏بدهند، آنها هم نمی توانند. همان طوری که در پیشرفت این مقصد‏‎ ‎‏و در پیروزی ای که تاکنون پیدا کردیم، در آستانۀ پیروزی ای که‏‎ ‎‏هستیم، اینطور نبود که یک قشر بتواند این پیروزی را به دست‏‎ ‎‏بیاورد؛ همۀ قشرها با هم شدند و همۀ مسلکها را کنار گذاشتند و با‏‎ ‎‏هم پیش رفتند تا اینجا رسیدند. باید حالا هم با هم پیش برویم؛‏‎ ‎‏همان طوری که این پیروزی پیدا شده است و همه با هم این راه را‏‎ ‎‏طی کرده اند.‏

‏اگر بخواهیم از حالا به بعد مشغول ساختن این ویرانه باشیم،‏‎ ‎‏هیچ یک از اقشار تنها نمی توانند این ویرانه را بسازند؛ باید باز همه‏‎ ‎‏با هم ـ تمام اقشار با هم ـ باید این ویرانه را بسازند منتها هر کس در‏‎ ‎‏هر محلی هست.(17)‏

29 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

وحدت، شرط تداوم نهضت

‏پیروزی ما برای این بود که همه رو به خدا کردند و شهادت را‏‎ ‎‏طلب کردند. اسلام ما را پیروز کرد والاّ ما قوه نداشتیم در مقابل‏‎ ‎‏قوۀ آنها. و ما از این به بعد باید این رمز را حفظ کنیم؛ این رمز‏‎ ‎‏پیروزی ای که قدرت اسلام است حفظ کنیم، و وحدت کلمه را؛‏‎ ‎‏گمان نکنید که حالا تمام شد مطلب و دوباره برگردید به حالات‏‎ ‎‏اولیه؛ خیر، تمام نشده است و الآن باید وحدت را حفظ کنید؛ و این‏‎ ‎‏نهضت را با گرمی، این نهضت را با تمام قوا حفظ کنید.(18)‏

5 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری برای اتمام نهضت

‏همه باید با هم این نقیصه هایی که الآن در ایران هست پر کنیم. همه‏‎ ‎‏باید با هم برادر باشیم. همه باید با هم این نهضتی که تاکنون‏‎ ‎‏حاصل شده است به آخر برسانیم. اگر خدای نخواسته این نهضت‏‎ ‎‏سستی پیدا بکند و ما برویم دنبال کار خودمان و بی تفاوت بشویم‏‎ ‎‏راجع به مقدرات مملکت خودمان، من خوف آن را دارم که خدای‏‎ ‎‏نخواسته باز مسائل سابق برگردد؛ باز خدای نخواسته آن خیانتها و‏‎ ‎‏جنایتها به مملکت ما برگردد. ما باید همه با هم باشیم و همه با هم‏‎ ‎‏این نهضت را به پیش ببریم؛ اینکه به واسطۀ وحدت کلمۀ ما و‏‎ ‎‏اتکال به خدای تبارک و تعالی و اتکال به قرآن مجید ما این نهضت‏‎ ‎‏را به آخر برسانیم و این ریشه های فاسدی که در مملکت ما‏‎ ‎‏بقیه اش باقی مانده است تا یک حدودی، اینها را بکلی از بیخ وبن‏‎ ‎‏درآوریم. مملکت در دست خود شما، برای خود شما، مقدرات‏‎ ‎‏مملکت به دست خود شما باشد؛ برای خود شما باشد.(19)‏

7 / 1 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 28

همراهی دست خدا با جماعت

‏ما کارهایی داریم و... احتیاج به همه. احتیاج به همۀ آقایان: به‏‎ ‎‏گویندگان، به نویسندگان، به همۀ اقشار ملت ما احتیاج داریم؛ برای‏‎ ‎‏اینکه یک مملکت خراب را نمی تواند یک قشر آباد کند؛ باید همه‏‎ ‎‏با هم دست به هم بدهند تا اینکه این خرابه آباد بشود. هرکس به‏‎ ‎‏هر مقداری که قدرت دارد، خیال نکند یک نفر است. یک نفر به‏‎ ‎‏اندازۀ یک نفر قدرت دارد؛ این یک نفر وقتی پهلویش نفرها واقع‏‎ ‎‏شد، جمعیت از آن ‏‏[‏‏پدید می آید‏‏]‏‏ مثل یک قطره است که وقتی که‏‎ ‎‏قطره های دیگر به آن متصل شد سیل پیدا می شود؛ وقتی سیلها با‏‎ ‎‏هم متحد شدند دریا درست می شود. این قطره ها خیال نکنند،‏‎ ‎‏انسانها خیال نکنند که خوب، از من که کاری برنمی آید! نخیر، از‏‎ ‎‏شما و من ... هر کدام به اندازۀ خودمان، به اندازۀ یک نفر، کار از ما‏‎ ‎‏می آید و به اندازه ای که از ما کار می آید مسئول هستیم؛ یعنی‏‎ ‎‏امروز وضع طوری است ـ به طوری حساس است وضع مملکت‏‎ ‎‏ما ـ که اگر ما قصور بکنیم در ادای تکلیفمان مسئولیم. همه باید با‏‎ ‎‏هم، همۀ اقشار باید با هم ‏‏[‏‏فعالیت کنند‏‎ ‎‏]‏‏ننشینید که دولت اصلاح‏‎ ‎‏بکند؛ دولت تنها نمی تواند. ننشینید که روحانیت این کار را بکند؛‏‎ ‎‏روحانیت تنها نمی تواند.‏

‏روحانیت ننشینند که مثلاً اقشار دیگر این کار را بکنند. از آنها‏‎ ‎‏هم تنها ‏‏[‏‏بر‏‎ ‎‏]‏‏نمی آید؛ همه با هم. وقتی همه با هم شدند: ‏یَدُالله ِ‎ ‎مَعَ الجَمَاعةِ‏؛ جماعت وقتی که با هم شدند پشتیبانشان خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی است؛ و مقصد وقتی الهی شد، مهم اینجاست که وقتی‏‎ ‎‏مقصدْ الهی شد، همه توجه به اسلام داشتند ‏‏[‏‏پیش می برند‏‏]‏‏.(20)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 29

وحدت برای حفظ نهضت

‏باید به همت همه باشد؛ یعنی یک قشر که نمی تواند بسازد...،‏‎ ‎‏همان طور که این نهضت را اگر یک قشر می خواست به آخر‏‎ ‎‏برساند نمی شد، همۀ اقشار وقتی با هم شدند این سد شکسته‏‎ ‎‏شد، از اینجا به بعد هم باید همۀ اقشار با هم باشند تا بتوانند این‏‎ ‎‏بار را به آخر برسانند و این نهضت را به آخر. نباید هر کسی به‏‎ ‎‏عهدۀ دیگری بگذارد. هر فردی موظف است، مکلف است که به‏‎ ‎‏اندازه ای که می تواند عمل کند؛ در هر جا که هست به همان‏‎ ‎‏اندازه ای که می تواند همراهی کند، و این وحدت کلمه باید‏‎ ‎‏محفوظ بماند؛ که اگر خدای نخواسته این وحدت کلمه از دست‏‎ ‎‏برود و خدای نخواسته به شکست برگردیم، تا آخر دیگر ایران‏‎ ‎‏روی خوش به خودش نخواهد دید. بنابراین همۀ ما موظف‏‎ ‎‏هستیم که این نهضت را حفظ کنیم و وحدت کلمه را حفظ‏‎ ‎‏کنیم.(21)‏

22 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سازندگی وظیفه همگانی

‏الآن وقت این است که ما با هم باشیم. و بعد هم نباید ما بگوییم‏‎ ‎‏چرا او نکرد؟ باید بگوییم خودمان هم باید بکنیم. همه باید بکنیم.‏‎ ‎‏همه باید بکنیم. همه هم وادار کنیم دیگران بکنند. اما‏‎ ‎‏اشکال تراشی و ـ عرض بکنم که ـ تزلزلی در نهضت ما بشود،‏‎ ‎‏امروز صلاح هیچ یک از قشرهای ملت نیست. امروز، هم‏‎ ‎‏دانشگاهی و هم من طلبه و هم آقا، که آقا هستند، و هم شما، که از‏‎ ‎‏آقایان هستید، و هم خانمها و همۀ ملت، امروز باید با هم برویم‏‎ ‎‏جلو، فردا هم با هم بسازیم. توقع نداشته باشید که ما بسازیم.‏‎ ‎‏خوب، ما چکاره هستیم؟ شما هستید، ما هستیم، دیگران هستند.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 30

‏نه من باید بنشینم بگویم که خانمها این کارها را انجام بدهند؛ نه‏‎ ‎‏خانمها بنشینند بگویند فلانی انجام بدهد. آنها به اندازۀ خودشان؛‏‎ ‎‏ما به اندازۀ خودمان؛ شما به اندازۀ خودتان؛ دولت به اندازۀ‏‎ ‎‏خودش؛ ارتش به اندازۀ خودش؛ اداره به اندازۀ خودش. چیزی‏‎ ‎‏نیست که یک دولت بتواند انجام بدهد. آشفتگی آشفتگی ای‏‎ ‎‏نیست که یک دولت بتواند؛ یا یک قشر از ملت بتواند. همۀ ما‏‎ ‎‏بگوییم که ما هیچ کاری نمی کنیم، دانشگاهیها بکنند، دانشگاهی‏‎ ‎‏نمی تواند بکند. دانشگاهی بگوید که ما هیچ کاری نمی کنیم،‏‎ ‎‏آخوندها بکنند، آخوندها هم هیچ. ما همه هر دو بنشینیم بگوییم‏‎ ‎‏تاجرها این کار را بکنند، کاسبها این کار را بکنند، ازشان نمی آید.‏‎ ‎‏ملت اگر چنانچه همه با هم نباشند، اگر دست به دست هم ندهند،‏‎ ‎‏اگر هر کس هر مقداری که ازش می آید کار نکند، این مملکت‏‎ ‎‏نمی تواند این آشفتگی را از دست بدهد. باید همه مان با هم. اگر‏‎ ‎‏همه با هم مشغول شدیم، پیروز می شویم؛ پیش می بریم.(22)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، مقدمه سازندگی

‏همه با هم شکستیم، همه با هم باید این سازندگی را بکنیم. الآن‏‎ ‎‏وقت این کار است. من هم قبول دارم آشفتگیها هست؛ اما‏‎ ‎‏آشفتگی علاجش به این است که همه کار بکنیم؛ همه دقت بکنیم‏‎ ‎‏در امورمان. هر کس خیال نکند که از من چه کاری می آید، هر‏‎ ‎‏آدمی از او یک کاری می آید. یک قطره باران از آن کاری نمی آید؛‏‎ ‎‏اما به اندازۀ یک قطره است. یک قطره کار یک قطره را می کند،‏‎ ‎‏همین قطره های باران است که سیل را راه می اندازد، و سیل سدها‏‎ ‎‏را می شکند. همین قطره ها، یکی یکی، یکیهای ما، که مثل قطرۀ‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31

‏ باران هستیم، بود که با هم وقتی مجتمع می شد و در خیابان فریاد‏‎ ‎‏می زد، یک سدی را می شکست. اگر آن روز هم می گفت خوب،‏‎ ‎‏من یک آدمم، من که نمی توانم در مقابل توپ حرفی بزنم، هر‏‎ ‎‏کسی این فکر را می کرد، حالا باز همان بساط بود و همان‏‎ ‎‏«آریامهر»‏‎[3]‎‏ بود و همان نصیری‏‎[4]‎‏ بود و همان هویدا‏‎[5]‎‏ و همان‏‎ ‎‏بساط. اما این قطره ها که به نظر می آید چیزی نیستند، و هستند،‏‎ ‎‏وقتی پهلوی هم جمع شدند از بین بردند اینها را. الآن هم‏‎ ‎‏همین طور است. این قطره ها متفرق نشوند. اینها دنبال این هستند‏‎ ‎‏که این قطره ها را از حال اجتماع بیرون کنند؛ متفرق کنند؛ بشوند‏‎ ‎‏قطره، قطره قطره. قطره را بعد هم می شود از بین برد. یک پاسبان‏‎ ‎‏از بین می برد. الآن وقت این است که همه با هم دست به هم‏‎ ‎‏بدهیم؛ همه با هم تأیید هم را بکنیم. من تأیید شما را بکنم؛ شما‏‎ ‎‏تأیید مرا بکنید؛ ما همه تأیید دانشگاهیها را بکنیم؛ دانشگاهیها‏‎ ‎‏تأیید بازاریها را بکنند؛ بازاریها تأیید ‏‏[‏‏دیگران‏‎ ‎‏]‏‏را بکنند؛ تا این کار‏‎ ‎‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏پیش ببرند؛ تا این آشفتگیها کم کم رفع بشود؛ تا این موانع‏‎ ‎‏برداشته بشود، و بعد دنبالش سازندگی پیش بیاید.(23)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ساختن مملکت با دست همه

‏ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32

‏مطالب را به دولت یا به روحانیت صحیح نیست؛ برای اینکه اینها‏‎ ‎‏قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه‏‎ ‎‏دارد که در این نهضت خدمت بکند.‏

‏چنانکه در وقتی که می خواستید بشکنید این سد را، هر فردی‏‎ ‎‏یک تأثیر داشت. نمی توانست یک فرد بگوید که من تنها که‏‎ ‎‏نمی توانم این رژیم را به هم بزنم، پس کنار بروم. قطره ها جمع‏‎ ‎‏می شوند و دریا و رودخانه ها و سیلها را تشکیل می دهند. انسانها‏‎ ‎‏هم مثل قطراتی می مانند که یکی یکی جزئی کار از او می آید. از‏‎ ‎‏هر قطره توقعی نیست که یک سد را بشکند؛ لکن اگر قطره کنار‏‎ ‎‏برود، قطرات کنار بروند، سد شکسته نمی شود. قطرات وقتی که با‏‎ ‎‏هم مجتمع شدند سیل درست می کنند؛ سیلهای عظیمی درست‏‎ ‎‏می کنند؛ این سیلهای عظیم از همان قطرات باران است. این‏‎ ‎‏قطرات باران است که وقتی به کوهسارها می ریزد، سیل از آن‏‎ ‎‏درست می شود، و سیل کوهها را در هم می شکند. قطرات انسان‏‎ ‎‏هم همین طور است که یکی یکی از آنها کار نمی آید ـ یعنی کار‏‎ ‎‏مهم ـ اما هر یک دخالت دارند در آن کاری که باید بکنند. همان‏‎ ‎‏طوری که برای شکستن آن سد افراد هر یک دخالت داشتند، برای‏‎ ‎‏سازندگی یک مملکت هم افراد هر یک دخالت دارند، هر یک از‏‎ ‎‏افراد یک کار از آنها می آید. و نمی تواند این فرد بگوید من کار‏‎ ‎‏خودم را انجام نمی دهم؛ یا کار خودم را بد انجام می دهم. الآن باید‏‎ ‎‏کار کرد؛ و کار را خوب انجام داد. حفظ کرد این نهضت را به اینکه‏‎ ‎‏همه با هم مشغول ساختن بشوند. همه با هم مشغول تصحیح این‏‎ ‎‏اموری که آنها خراب کردند باشند.(24)‏

21 / 3 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

وحدت، برای مقابله با دشمن

‏این مَثَل را برایتان عرض کنم؛ این بختیاریها‏‎[6]‎‏، که آن وقت خیلی‏‎ ‎‏هم قدرتمند بودند، اینها دو طایفه بودند، من می دانستم این را،‏‎ ‎‏یک طایفۀ ایلخانی بودند و یک جمعیتی داشتند، یک طایفه هم‏‎ ‎‏حاجی ایلخانیها بودند و آنها هم یک جمعیتی داشتند. اینها هم‏‎ ‎‏غالباً با هم بد بودند؛ مخالف بودند. من شنیده ام که اگر یک‏‎ ‎‏دشمنی برای یکی از اینها پیدا می شد، این دو جنبه ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ جهت‏‎ ‎‏مخالف با هم مجتمع می شدند، این دشمنها را بیرون می کردند.‏‎ ‎‏بعد که آن بیرون می رفت، بر می گشتند به حال اختلاف خودشان.‏

‏یک مسئله عقلایی است که شما وقتی که همه تان مسلمان‏‎ ‎‏هستید، همه تان بنا دارید که این نهضت ان شاءالله اسلامی پیش‏‎ ‎‏برود، اکثریت با شماست، یعنی یک اکثریت قاطع با شماست،‏‎ ‎‏لکن اختلافات اسباب این نشود که حتی اختلاف با هم داشته‏‎ ‎‏باشید در مقابل آنها، اگر متحد در مقابل آن تیپی که دشمن اصل‏‎ ‎‏انقلاب و دشمن اصل اسلام است، در مقابل آنها مجتمع باشید،‏‎ ‎‏آنها هیچ کاری از آنها دیگر بر نمی آید. ولی مهم این است که با هم‏‎ ‎‏اجتماع داشته باشید، خودتان با هم اجتماع داشته باشید.(25)‏

24 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، شرط سازندگی

‏بر همۀ ما اقشار ملت، در هر مقامی که هستیم، واجب است،‏‎ ‎‏واجب الهی است، که با هم پیوسته باشیم و با هم یکدست و‏‎ ‎‏یکدل و یکجهت برای ساختن ایران خراب. تاکنون ما دزدها را‏‎ ‎‏بیرون کردیم؛ قلدریها را ملت ایران شکست به قدرت ایمان و‏‎ ‎‏اسلام؛ الآن وقت سازندگی است، که اهمیتش بیشتر از آن قدم اول‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

‏است. امروز است که یک روز حساسی است که بر ملت ایران‏‎ ‎‏می گذرد و بر کشور ما، که باید همه با هم همصدا بدون هیچ‏‎ ‎‏اختلاف و بدون هیچ اغراض شخصیه، قیام کنیم و این کشور را از‏‎ ‎‏سر و از نو بسازیم. (26)‏

4 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت در مقابل آمریکا

‏من آن چیزی را که به صلاح ملت است، به صلاح اسلام است، به‏‎ ‎‏صلاح شماست باید عرض کنم. و آن اینکه مسئله صحیح است،‏‎ ‎‏حق است، اما تشنج صحیح نیست. قوای شما باید الآن همه‏‎ ‎‏مجتمع در یک راه باشد. قوای فکریتان و قوای غیرفکریتان همه‏‎ ‎‏باید در یک راه برود. امروز که ما مواجه شدیم با این مسئله، اگر‏‎ ‎‏منحرف بشویم، ولو به یک مطلب بسیار خوبی که فرض کنید که‏‎ ‎‏یکی از مسائل بزرگ اسلام است، اما الآن مسئلۀ درجۀ اول حفظ‏‎ ‎‏اسلام است. شما می خواهید برای اسلام خدمت بکنید.‏

‏الآن در رأس همۀ مسائل اسلام این قضیۀ مواجهه با‏‎ ‎‏امریکاست. اگر بخواهید قدرتها را جدا کنیم از هم، بخواهیم از هم‏‎ ‎‏جدا کنیم، قوا از هم منفصل بشود، کشیده بشود از این طرف و از‏‎ ‎‏آن طرف، اینها همه اش به نفع امریکا تمام می شود. و دستهایی در‏‎ ‎‏اینجا هست برای ایجاد یک همچه مسائل. این مسائل را ایجاد‏‎ ‎‏می کنند. و گاهی هم استفاده از روح پاک جوانان می کنند. این‏‎ ‎‏جهت خیلی باید مورد نظر همۀ آقایان باشد، که نبادا یک وقتی ما‏‎ ‎‏از آن مسیری که داریم، که امروز فقط یک مطلب است، و آن اینکه‏‎ ‎‏الآن دشمن ما امریکاست. و باید تمام تجهیزات ما طرف این‏‎ ‎‏دشمن باشد. نبادا یک وقتی یک تبلیغات سوئی بشود. و یک‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏چیزهایی بشود که اسباب این بشود که نظرهای ما تشتت پیدا کند.‏‎ ‎‏افکارمان مختلف بشود. ما یک افکاری داشته باشیم، شما یک‏‎ ‎‏افکاری داشته باشید، دستجات دیگر افکاری دیگر داشته باشند.‏‎ ‎‏همۀ افکار الآن باید یک ‏‏[‏‏سمت‏‎ ‎‏]‏‏باشد. چطور در آن وقتی که ما‏‎ ‎‏مواجه با این قدرت شیطانی داخلی بودیم، هیچ تشتتی توی کار‏‎ ‎‏نبود. همه با هم یک فکر داشتیم. همه «الله اکبر» می گفتید، و مقابله‏‎ ‎‏با یک همچه قدرتی می کردید. شما الآن می دانید که مقابل ما‏‎ ‎‏قدرتی است که صدها مقابل زیادتر از آن قدرت است. هزارها‏‎ ‎‏مقابل آن قدرت است. شما امروز یک همچه حالی دارید.‏‎ ‎‏مملکتتان یک همچه حالی دارد. مملکت شما الآن یک حالی دارد‏‎ ‎‏که اگر دیر بجنبیم از بین رفتیم تا آخر. همه باید یکصدا باشیم.‏‎ ‎‏برای مسائلی که برای خودمان طرح است، هر چه هم مسئله بزرگ‏‎ ‎‏باشد، مسائلی که برای دوستانمان طرح است، هر چه هم بزرگ‏‎ ‎‏باشد، امروز نباید ما تشنج ایجاد کنیم برای آن. مسئله داریم، فرض‏‎ ‎‏کنید که یک مسئلۀ مهمی داریم، این مسئله باید مثلاً با من گفته‏‎ ‎‏بشود. دو سه نفر تعیین بکنند بیایند با من صحبت بکنند. مسئله‏‎ ‎‏فرض کنید به کسی دیگر مرتبط است، باز همانطور بکنند که یک‏‎ ‎‏حل بدون سر و صدا باشد. سر و صدای امروز قضیه ای است که‏‎ ‎‏مقابله با امریکاست. امروز هر سر و صدایی بلند بکنید که غیر از‏‎ ‎‏این مسیر باشد بدانید که بردش را آنها دارند.(27)‏

4 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ناتوانی قدرتها مقابل وحدت ملت

‏چنانچه ملت با هم قیام کنند در مقابل تمام قدرتهای عالم،‏‎ ‎‏قدرتهای عالم به خودشان اجازه نمی دهند که با یک همچو ملتی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏مقابله کنند؛ برای اینکه آنها برای بهره برداری است؛ وقتی ملت‏‎ ‎‏همه مقابلشان ایستادند، برای آنها بهره برداری امکان ندارد. و لهذا‏‎ ‎‏کوشش اصیل آنها در این است که در خود ملت، بین قشرهای‏‎ ‎‏ملت، اختلاف ایجاد کنند، که با اختلاف خود ملت، یک طایفه ای‏‎ ‎‏از آن طرف، یک طایفه ای از آن طرف، آنها بتوانند سلطه پیدا‏‎ ‎‏کنند.(28)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، حکم عقل

‏عقل سیاسی اقتضا می کند که ما امروز با آن اشخاصی که در رویّه‏‎ ‎‏هم حتی با ما مخالفت دارند، لکن در اصل مقصد با ما موافق اند، با‏‎ ‎‏ملت موافق اند، مسیرشان مسیر ملت است؛ عقل سیاسی اقتضا‏‎ ‎‏می کند که ما امروز دست از تمام این اختلافات برداریم، تا این‏‎ ‎‏مملکت را آرام کنیم و این مقصد اصلی که ما داریم، و آن اینکه‏‎ ‎‏اسلام در این مملکت پیاده بشود و جمهوری اسلامی با محتوای‏‎ ‎‏حقیقی خودش در اینجا پیاده بشود، موفق بشویم ان شاء الله . من به‏‎ ‎‏همه، به همۀ آنها عرض می کنم که شما دست از اختلافات‏‎ ‎‏بردارید. این طور نباشد که هر کدام در یک اجتماعی که پیدا کردید‏‎ ‎‏بر ضد دیگران صحبت کنید. این طور نباشد که هر کدام قلم به‏‎ ‎‏دست گرفتید بر ضد دیگران قلمفرسایی کنید. همۀ شما امیدوارم‏‎ ‎‏که به اسلام معتقد و به جمهوری اسلامی متعهد باشید؛ و در این‏‎ ‎‏صورت همۀ شما مسیرتان یک مسیر است ولو عقایدتان در بعضی‏‎ ‎‏از امور ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏رویّه هاتان اختلاف دارد. لکن امروز وقت اعمال‏‎ ‎‏رویّه های مختلف نیست. من این را از همۀ کسانی که متصدی امر‏‎ ‎‏هستند ـ چه آقایانی که در مجلس هستند و چه آقایانی که در‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏جاهای دیگر متصدی امر هستند ـ من به آنها با کمال اخلاص‏‎ ‎‏سفارش می کنم که این یک تکلیفی است شرعی الهی؛ و تخلّف او‏‎ ‎‏خلاف مسیر اسلام است.(29)‏

14 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری، وسیله نجات

‏از عموم ملت عظیم الشأن و خصوص دولتمردان می خواهم که از‏‎ ‎‏تجربۀ تلخی که از اختلاف بعد از اتحاد اول پیروزی که در ماههای‏‎ ‎‏اخیر به اوج خود رسید و روزگار را بر همه تاریک و تلخ کرد، عبرت‏‎ ‎‏بگیرند، و بر آن باشند که مدتی هم تجربۀ برادری و اتحاد را به کار‏‎ ‎‏برند و با محبت و رحمت همکاری و همفکری را اگرچه با تکلف‏‎ ‎‏هم باشد، پیشۀ خود قرار دهند و به کمکِ هم برای ساختن کشور‏‎ ‎‏بشتابند و نسبت به یکدیگر با عفو و اغماض رفتار نمایند. اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته از آن بد دیدند، فرصت فراوان است و میدان باز، ولی‏‎ ‎‏مطمئن باشند که وعدۀ خداوند متعال بر آن است که اخوت ایمانی و‏‎ ‎‏دوستی و محبت با یکدیگر موجب نجات است.(30)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد، صلاح دین و دنیا

‏مسئله ای که شما می خواهید دنبال کنید ـ یعنی، مسئلۀ هماهنگی‏‎ ‎‏بین تمام نهادها ـ بسیار مهم است. شما باید احساس کنید که صلاح‏‎ ‎‏دین و مکتب ما و صلاح مملکت ما این است که همه با هم یک کار‏‎ ‎‏را دنبال کنیم. واضح است که اگر هر گروه یک کار را انجام دهند،‏‎ ‎‏گرچه ممکن است در ابتدا اختلافی نباشد، ولی بالاخره در طول‏‎ ‎‏مدت، اختلاف می شود. از آنجا که تبلیغات اساس کار است و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏موجب تشتت و یا انسجام یک ملت است، شما هماهنگی و‏‎ ‎‏اتحادتان را حفظ کنید. و تنها در حفظ اتحاد و هماهنگی است که‏‎ ‎‏پیروز می شویم، والاّ شکست خواهیم خورد و دوباره تحت سلطۀ‏‎ ‎‏قدرتی دیگر قرار خواهیم گرفت.‏

‏دولت و مجلس و از آن مهمتر، خود شما هستید که باید‏‎ ‎‏منسجم شوید. سعی کنید اختلاف گروهی، اساس اختلاف در‏‎ ‎‏تبلیغ نشود. بنایتان را بر این بگذارید که برای اسلام و حق خدمت‏‎ ‎‏کنید که در این صورت است که اختلاف پیدا نمی کنید. اختلاف‏‎ ‎‏مال شیطان است، در رحمان اختلاف نیست. اگر گروهها برای خدا‏‎ ‎‏کار کنند و با هم مشورت کنند و با افرادی که اطلاعاتشان بیشتر از‏‎ ‎‏آنهاست همکاری نمایند، شاید بتوانند تبلیغات را راه‏‎ ‎‏بیندازند.(31)‏

24 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نتیجه وحدت

‏بار دیگر این نکته را تذکر می دهم که سعی کنید وحدت را حفظ‏‎ ‎‏نمایید؛ وحدت بین خودتان، وحدت بین خودتان و مسئولین و‏‎ ‎‏وحدت بین خودتان و مردم. شما می بینید که تمام سعی منافقین و‏‎ ‎‏مفسدین خارج و داخل بر این است که بین مردم شکاف ایجاد نمایند‏‎ ‎‏و این خود بهترین دلیل است که ما باید وحدتمان را حفظ کنیم.‏

‏این پیروزی عظیم و بزرگی که رزمندگان ما به دست آورده اند و‏‎ ‎‏وابسته به قدرتهای بزرگ را از سرزمین خودمان بیرون کردند، از‏‎ ‎‏حفظ وحدت است.(32)‏

4 / 3 / 61

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

دفع دشمن مشترک

‏آن نصرت خدا دنبال نصرت ماست. ما اگر از خدا نصرت کردیم و‏‎ ‎‏برای خدا، برای دین خدا عمل کردیم، که یکیش همین است که‏‎ ‎‏گله ها اگر داریم، الآن باشد، الآن بایگانی کنند گله ها را، بعدها که‏‎ ‎‏درست شد اگر باز گله ای باقی ماند می شود انسان یک کاری بکند.‏‎ ‎‏اما امروز وقت اینکه من از یک کسی اوقاتم تلخ باشد، یک چیزی‏‎ ‎‏بگویم که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ برای او مضر باشد، یا شما‏‎ ‎‏یک چیزی بگویید، یا ارتشیها یک چیزی بگویند، این امروز نباید‏‎ ‎‏مطرح باشد. همه باید با هم باشیم و یک دشمن مشترک آمده‏‎ ‎‏است و باید اول دشمن مشترک را دفعش کنیم، بعد که دشمن‏‎ ‎‏مشترک دفع شد، خوب، گله ها بعدها امید است که حل بشود، اگر‏‎ ‎‏هم حل نشد، آسان است آن بعدها.(33)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت اتحاد

‏باید توجه داشت که باید با هم باشیم و در مقابل آنها محکم‏‎ ‎‏بایستیم. و با خودمان رئوف باشیم و در مقابل دشمنانمان‏‎ ‎‏سرسخت. این را عقل اقتضا می کند که وقتی عده ای مخالف‏‎ ‎‏داریم، خودمان مخالفتمان را کنار بگذاریم تا با وحدت کلمه این‏‎ ‎‏مملکت برسد به آنجا که همه دلمان می خواهد.(34)‏

14 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، اقتضای عقل

‏شما بدانید که اگر ما دست به دست هم ندهیم، همه مان با هم‏‎ ‎‏نباشیم، زمینمان خواهند زد. مجلس را زمین می زنند، دولت را‏‎ ‎‏زمین می زنند، روحانیت را زمین می زنند، همه زمین می خورند.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏پس عقل اقتضا می کند که ما الآن مشکلات را تحمل کنیم. مردم‏‎ ‎‏مشکلات را تحمل کنند.(35)‏

26 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت وحدت در مقابل دشمنان

‏امروزی که همه با ما مخالفند، ما خودمان باید با هم باشیم.‏‎ ‎‏نمی گویم نیستیم که الآن، اول شب گوش کنیم، ببینیم می گوید:‏‎ ‎‏«خوب، کی گفته است که مردم با هم مخالفند. چه، معلوم شد یک‏‎ ‎‏قضیه ای در کار است». خوب! می گویند اینها را. من در عین حالی‏‎ ‎‏که می گویم شما با هم هستید، می گویم بیشتر باشید، می گویم این‏‎ ‎‏را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفند، ما خودمان باید حفظ‏‎ ‎‏کنیم وحدتمان را؛ هر چه آنها خلاف کنند ما وحدتمان باید قوی تر‏‎ ‎‏باشد؛ هرچه تبلیغات آنها زیاد بشود ما باید وحدتمان زیادتر‏‎ ‎‏بشود. آنها همه تبلیغات را برای این می کنند که اختلاف ایجاد‏‎ ‎‏کنند.(36)‏

16 / 2 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

با هم بودن در دفع مخالفان

‏در یک رژیمی که می دانید همه مخالف شما هستند و دنبال این اند‏‎ ‎‏که یک چیزی را درست بکنند و منتشر بکنند و هرچه بخواهند‏‎ ‎‏بگویند و هر کاری هم بخواهند بکنند، در یک همچو وضعی که‏‎ ‎‏الآن ما مبتلا به آن هستیم و شما مبتلای به آن هستید، عقل و‏‎ ‎‏انصاف اقتضا می کند که ما دیگر در بینمان چیزی نباشد. وقتی همه‏‎ ‎‏با ما مخالف اند، ما بر فرض اینکه در بین خودمان هم یک اختلاف‏‎ ‎‏نظری باشد، لکن با هم باشیم در دفع او.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏ این گفته می شود که در این وضع ایلاتی که ایلات بزرگ ایران‏‎ ‎‏بودند آن وقت، اینها با هم مخالف بودند، یک دسته شان از آن ور‏‎ ‎‏می کشید، جنگ هم با هم شاید داشتند، لکن اگر یک کسی به یک‏‎ ‎‏دسته ای حمله می کرد، همه با هم او را دفع می کردند. خوب، این‏‎ ‎‏مقتضای عقل است که انسان، کسی که بخواهد به تیره های او‏‎ ‎‏حمله بکند، او را دفعش بکند؛ خودش هم اگر اختلاف دارد بعد‏‎ ‎‏حساب خودشان را صاف بکنند. ما الآن در یک همچو قضیه ای‏‎ ‎‏واقع هستیم که همۀ کشورها ـ به استثنای خیلی کم ـ با ما مخالفند؛‏‎ ‎‏بعضی اظهار مخالفت هم می کنند و عمل هم می کنند، و بعضی هم‏‎ ‎‏در واقع مخالف اند ولیکن اظهارش را هم شاید نکنند.‏

‏در داخل هم که می بینید که باز شیاطین موجودند برای اینکه‏‎ ‎‏اختلاف بیندازند، برای اینکه یک کاری انجام بدهند. بحمدالله ‏‎ ‎‏الآن ساکت شده است به حسب غالب این مسائل، اما هست باز و‏‎ ‎‏عقل اقتضا می کند که دیگر ما آنهایی که متعهد هستند به اسلام و‏‎ ‎‏متعهد هستند به جمهوری اسلامی و می خواهند در زیر بار‏‎ ‎‏ابرقدرتها دیگر نباشند، اینها دیگر با هم باشند. یک همچو عمل‏‎ ‎‏بزرگی که بیرون رفتن از زیر تعهد قدرتهای بزرگ، یک همچو عمل‏‎ ‎‏بزرگی نمی شود، الاّ اینکه یک ملت و دولت و همه با هم باشند؛‏‎ ‎‏اگر نباشند، ممکن نیست یک همچو مطلبی. تا حالا هم هر چه‏‎ ‎‏انجام گرفته در سایۀ همین اتحاد بوده است؛ اگر یک اختلافی‏‎ ‎‏بوده، جزئی بوده و باید کوشش کنید که حتی آن اختلاف جزئی‏‎ ‎‏هم نباشد؛ یعنی جوری عمل بکنید که مردم از شما انتزاع این را‏‎ ‎‏بکنند که شما می خواهید خدمت بکنید.(37)‏

9 / 8 / 64

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

 

 

 به اقتضای حکم شرع

‏ ‏

‏ ‏

وحدت حول محور قرآن

‏شما ای ملت ایران! ای مسلمانان پاک طینت! به احکام نورانی قرآن‏‎ ‎‏کریم بیش از پیش گرایش کنید، و دست اتفاق و برادری به هم دهید،‏‎ ‎‏و از اختلافات دست بردارید، و برای قرآن کریم و اسلام عزیز‏‎ ‎‏فکری کنید. تعلیمات اسلام را نصب العین قرار دهید. مساجد و‏‎ ‎‏محافل دینیه را، که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است، هر چه‏‎ ‎‏بیشتر گرم و مجهز نگه دارید، و با این استعمارزدگان بی عاطفه با‏‎ ‎‏روی قهرآمیز و چهرۀ متنفر روبه رو شوید، و از احکام خلاف عدل و‏‎ ‎‏انصاف آنها هر قدر می توانید تخلف کنید. برادران خود را تواصی به‏‎ ‎‏حق و تواصی به صبر کنید، و احکام اسلام و کیفیت حکومت‏‎ ‎‏اسلامی را تحقیق و نصب العین خود قرار دهید، و ناآگاهان را آگاه‏‎ ‎‏نمایید. باشد که خداوند قهار اساس این ظلم را برچیند.(38)‏

20 / 6 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، سفارش اسلام

‏امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلی هستیم، از‏‎ ‎‏اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش‏‎ ‎‏کتاب و سنت است گرایش نموده، و کلمۀ حق را عُلْیا و کلمۀ باطل‏‎ ‎‏را سفلا قرار دهیم.‏

‏در این موقع حساس که کشور ما و اسلام عزیز در معرض خطر‏‎ ‎‏عظیم است، تکلیف همۀ گروهها و افراد، خطیر و عظیم است.‏‎ ‎‏سستی و سردی در حال حاضر و اختلاف و افتراق کلمه، در حکم‏‎ ‎‏انتحار و به هدر دادن خون فرزندان اسلام است.(39)‏

14 / 8 / 57


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

دعوت قرآن به وحدت

‏من امید آن دارم که این وحدت کلمه ـ که بین همۀ اقشار ملت‏‎ ‎‏ماست ـ باقی بماند و به اتکای وحدت کلمه، نهضت اسلام ما پیش‏‎ ‎‏رانده شود و با برقراری حکومت عدل اسلامی، همۀ اقشار به‏‎ ‎‏حقوق خودشان برسند.‏

‏اجانب گمان نکنند که می توانند خللی در این وحدت ملی ما‏‎ ‎‏ایجاد کنند. این وحدت ملی، وحدت الهی است؛ به دست خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی ایجاد شده است. اسلام پیشوای ماست، قرآن کریم‏‎ ‎‏پیشوای ماست. قرآن کریم ما را به وحدت دعوت کرده است،‏‎ ‎‏اسلام ما را به وحدت دعوت کرده است. ما تابع اسلام هستیم.‏‎ ‎‏ملت ایران با این وحدت کلمه و اتکال به اسلام نهضت را پیش برد‏‎ ‎‏و این رمز را از دست نخواهد داد. ایجاد اختلاف نکنید؛ با هم‏‎ ‎‏برادر و برابر باشید.از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ‏‎ ‎‏ملت به سلامت و با وحدت کلمه پیش بروید؛ و آن چیزی را که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی می خواهد که رفاه عمومی و سعادت عمومی‏‎ ‎‏بشر ـ سلامت عمومی بشر، سعادت روحی بشر ـ است ان شاءالله ‏‎ ‎‏که تحقق پیدا کند.(40)‏

3 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت دستور الهی

‏اسلام دستور داده است و فرموده است: ‏وَاعْتَصِموا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً‎ ‎ولاَتَفَرَّقُوا‎[7]‎‏؛ همه با هم ـ تمام اقشار با هم ـ اعتصام به ‏حبل الله ‏، توجه‏‎ ‎‏به خدای بزرگ؛ با توجه به خدای بزرگ، همه باید پیش برویم.‏‎ ‎‏تخلف از این دستور الهی جرم است، گناه است. ما همه باید با هم‏‎ ‎‏باشیم. نیروهای ما همه باید واحد باشد: نیروی دریایی، نیروی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏هوایی، نیروی زمینی، ملت، همه از هم هستند. قوای انتظامی با‏‎ ‎‏قوای ملی یک قوّت است. همه باید ‏مُعْتَصِم بحبل الله  ‏باشند؛ با‏‎ ‎‏اعتصام ‏بحبل الله ‏ پیشرفت کردیم و خواهیم کرد.(41)‏

3 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه معتصم به حبل الله

‏همه از یک صف هستیم و باید باشیم. دستور اسلام است که همه‏‎ ‎‏باید ‏مُعْتَصِم بحبل الله  ‏باشیم. همه باید متفرق نباشیم، جدا از هم‏‎ ‎‏نباشیم. فکر جدایی فکر غلط است؛ این وحدت را به هم نزنید،‏‎ ‎‏این نهضت را خاموش نکنید، خیانت به اسلام نکنید. تمام قوا باید‏‎ ‎‏با هم مجتمع بشوند تا در مقابل قوایی که از شیطان است ـ از‏‎ ‎‏اجنبی است ـ بتوانید ایستادگی کنید. شما دیدید که با وحدت کلمه‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را درهم شکستید؛ این قدرت را حفظ کنید. اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته در این قدرت خلل واقع بشود، منتظر مصیبت‏‎ ‎‏باشید.(42)‏

3 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت به حکم اسلام

‏درود بر شما ملت ایران! مرگ بر آنها که می خواهند این وحدت‏‎ ‎‏کلمه را به هم بزنند! آنها که خیال کردند می توانند این وحدت کلمه‏‎ ‎‏را به هم بزنند خیال خامی کرده اند. رمز پیروزی را ایران یافته‏‎ ‎‏است؛ آن رمز، توجه به خدا، وحدت کلمه. این وحدت کلمه را‏‎ ‎‏حفظ کنید، این توجه به خدا را حفظ کنید تا پیروز باشید. نگذارید‏‎ ‎‏خائنان در صفوف فشردۀ شما نفوذ کنند، نگذارید آنهایی که‏‎ ‎‏تفرقه افکنند به بهانه های بیجا در بین شما تفرقه بیندازند؛ جلو این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏تفرقه ها را بگیرید. برای اسلام خدمت کنید؛ اسلام مأمور کرده ما‏‎ ‎‏را به وحدت کلمه. تفرقه اندازان از اسلام بیرونند. خداوند تمام‏‎ ‎‏شما را، تمام اقشار ملت را، شما بزرگان آمل را حفظ کند؛ و تمام ما‏‎ ‎‏با وحدت کلمه و با اسلام عزیز به پیش برویم و این نهضت را به‏‎ ‎‏ثمر برسانیم.(43)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع برای خدا

‏ما باید همه با هم توجه به این بکنیم که همان طوری که اسلام‏‎ ‎‏فرموده است: ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا‏ همه با هم دست به‏‎ ‎‏هم بدهید و اعتصام به حبل خدا بکنید و برای خدا اجتماع کنید، و‏‎ ‎‏تفرقه نباشد در کار؛ از تفرقه بترسید؛ همه مان. این مسئلۀ واضحی‏‎ ‎‏است که امروز آنچه ما را پیش برد این وحدت کلمه بود، تفرقه این‏‎ ‎‏وحدت کلمه را از بین می برد، وقتی که از بین برد آن رمزی که رمز‏‎ ‎‏پیروزی ما بود از دستمان گرفته می شود؛ گرفته شد شکست‏‎ ‎‏می خوریم.(44)‏

28 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، شرط تداوم رحمت الهی

‏از این جهت که دست خدا در کار است، باید شما و ما و همه،‏‎ ‎‏کاری بکنیم که این دست رحمت بسته نشود؛ از روی سر ما‏‎ ‎‏برداشته نشود. و آن کار این است که همان طوری که تا حالا همه با‏‎ ‎‏هم بودیم و ‏یَدُالله ِ مَعَ الجَمَاعَة‎[8]‎‏، و همه برای خدا بود و خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی عنایت فرمود، حالا هم توجه به یک گرفتاریهای شخصی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏عجالتاً نکنیم. الآن هم توجهمان به همان مقصد باشد که این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که حالا لفظش آمده است، معنا و محتوایش باز‏‎ ‎‏نیامده.(45)‏

20 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه تحت پرچم اسلام

‏گروه گروه نکنید. این مملکت با وحدت کلمه پیش برد، متفرقشان‏‎ ‎‏نکنید. ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً و لاٰتَفَرَّقْوا‏ این آیۀ قرآن را بپذیرید. همه‏‎ ‎‏بچسبید به ریسمانی که بین شما و خداست، و آن اسلام است.‏‎ ‎‏متفرق نشوید از هم. جدا جدا نشوید. هی حساب را جدا نکنید.‏‎ ‎‏آن حساب جبهۀ کذا، آن حساب نهضت کذا، آن حساب حزب‏‎ ‎‏کذا، آن حساب گروه کذا، آن حساب حزب چه، کذا، جدا نکنید‏‎ ‎‏همه را. همه با هم باشید، همه دوست باشید.‏

‏حزب سازی دشمن درست کردن است. هی این یکی از آن‏‎ ‎‏طرف بکشد؛ آن از آن طرف بکشد، آن از آن طرف بکشد. همه‏‎ ‎‏تحت یک رایت باشید. همه تحت یک پرچم باشید؛ همان پرچمی‏‎ ‎‏که شما را پیروز کرده است تا حالا، از این به بعد هم دنبال همان‏‎ ‎‏باشید. و اگر باشید، ان شاءالله پیروز خواهید شد.(46)‏

5 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب الهی وحدت

‏متفکرهای ما، روشنفکرهای ما، همۀ دانشجویان و دانشگاهیان،‏‎ ‎‏بدانند که نقشه این است و آثارش را ما داریم می بینیم. این‏‎ ‎‏گروه گروه شدنها برای همین است که نگذارند این انسجامی که‏‎ ‎‏بوده حفظ شود. می خواهند نگذارند مردم بیدار بشوند و راه‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏خودشان را پیدا کنند؛ همان راهی را که اسلام دستور داده که همه‏‎ ‎‏با هم باشید. خداوند ‏واعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً ولاَ تَفَرَّقُوا‏ را بر مردم‏‎ ‎‏واجب کرده. همه با هم باشید و تفرق در کار نباشد. با تفرق همۀ‏‎ ‎‏فسادها هست. و با تمسک به خداوند همۀ صلاح و سعادتها‏‎ ‎‏هست.‏

‏خداوند ان شاءالله همۀ شما را و همۀ ما را و همۀ ملت را بیدار‏‎ ‎‏کند. و همۀ ما در راه اسلام و در راه استقلال مملکت و در راه‏‎ ‎‏حقیقت و آزادی قدم بردارد و این نهضت را به آخر برسانیم.(47)‏

6 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، دستور قرآن

‏قرآن کریم فرموده است: ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً ولاَ تَفَرَّقُوا‎[9]‎‏؛ این یک‏‎ ‎‏دستور است. دستور الزامی است، امر است؛ مشتمل بر یک امر‏‎ ‎‏است و یک نهی: مجتمع باشید با هم، به اسلام تمسک بکنید،‏‎ ‎‏همه با هم به اسلام تمسک بکنید، تفرقه بینتان نباشد. اینطور‏‎ ‎‏نباشد که ملتها، آنهایی که ناظر ما هستند، آنهایی که دشمن ما‏‎ ‎‏هستند و نظارت بر ما می کنند، بگویند که در هر شهری آن‏‎ ‎‏شلوغکار عبارت از معممین آن است! این برای ما سرشکستگی‏‎ ‎‏دارد.(48)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتصام به اسلام

‏من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ قشرهای ملت‏‎ ‎‏را می خواهم و از همه تقاضا دارم که با هم این راه را طی کنند. اگر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏استقلال کشور را می خواهید، اگر قطع ایادی دشمنان را‏‎ ‎‏می خواهید، اگر می خواهید که آزاد باشید، اگر می خواهید که‏‎ ‎‏کشور مال خودتان باشد، بیایید همه زیر پرچم اسلام ‏وَاعْتَصِمُوا‎ ‎بِحَبْلِ الله ِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا‏ امر خدا را اطاعت کنید و از آنچه نهی فرموده‏‎ ‎‏است، بپرهیزید. امر فرموده است که همه با هم اعتصام کنید به‏‎ ‎‏«حبل الله ». حبل الله اسلام است. صراط مستقیم، اسلام است.‏‎ ‎‏ریسمان بین حق و خلق، اسلام است. واعتصموا بِالاسلام. متفرق‏‎ ‎‏نشوید، گروه گروه نشوید تا مملکت شما مستقل شود؛ تا آزاد‏‎ ‎‏باشید. قدر اسلام را بدانید که شماها را از زاویه ها بیرون آورد.(49)‏

29 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست خدا با جماعت

‏مأیوس نباشید. این از جنود ابلیس است که به انسان تزریق می کند.‏‎ ‎‏قدرتمند باشید، که این از طرف خداست، خدا شما را قدرتمند‏‎ ‎‏کرده، ملت قدرتمند است: ‏یَدُالله ِ مَعَ الجَمَاعَةِ ‏خداوند می فرماید:‏‎ ‎وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا‏. خوب، ما اگر اطاعت این امر را‏‎ ‎‏کردیم، خداوند ما را واگذار می کند که ما را بچاپند؟! ما اطاعت‏‎ ‎‏بکنیم امر را، که ما اعتصام کنیم به اسلام ـ حبل الله همین اسلام‏‎ ‎‏است ـ ما اعتصام کنیم به حبل خدا، به اسلام، به قرآن و توجه کنیم‏‎ ‎‏به او همه مان، تفرقه هم نداشته باشیم، بعد خدا ما را وادار می کند،‏‎ ‎‏واگذار می کند، به اینکه ما را بچاپند؟ نه، دیگر نمی شود. اگر ما وفا‏‎ ‎‏کردیم به این امر خدا و عمل کردیم به امر خدا و با هم شدیم، همۀ‏‎ ‎‏قشرهایمان با هم شد، خارج و داخل، دانشجو و طلبه، همه با هم‏‎ ‎‏این نهضت را تا اینجا که رساندیم تا آخر ببریم، شک نکنید که‏‎ ‎‏پیروز هستید، هیچ شک نکنید.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏ ‏‏الآن مهار پیروزی دست خود ملت است، دست خود ملت است.‏‎ ‎‏کلید پیروزی دست خود ملت است، ملت باید بفهمد که آن چیزی که‏‎ ‎‏او را پیروز کرد همین بود که همه با هم بودند و اعتصام بحبل الله بود؛‏‎ ‎‏همه با هم چسبیده بودند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم، ما‏‎ ‎‏اسلام می خواهیم، ما قرآن را می خواهیم، ما اسلام را، ما حکومت‏‎ ‎‏عدل الهی می خواهیم. این اعتصام به «حبل الله » بود.(50)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری مؤمنین

‏اگر ما هیچ جهتی را ملاحظه نکنیم الاّ برادری خودمان را، انسجام‏‎ ‎‏پیدا می کنیم. همۀ مؤمنین را قرآن می خواهد که با هم برادر باشند‏‎ ‎‏و غیر از این هم نباشد در کار. اگر همۀ مؤمنین در قطرهای‏‎ ‎‏اسلامی، در تمام کشورهای اسلامی همین یک دستور خدا را که‏‎ ‎‏خدا عقد اخوت بینشان انداخته است، همین یک دستور را عمل‏‎ ‎‏بکنند، قابل آسیب دیگر نیست. اگر یک میلیارد جمعیت مسلمان،‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت مسلمان که مع الأسف یک میلیارد جمعیتی‏‎ ‎‏هستند که تحت سلطۀ غیر هستند، یک میلیارد جمعیت تحت‏‎ ‎‏سلطۀ دویست و پنجاه میلیون، اگر این یک میلیارد جمعیت به این‏‎ ‎‏حکم خدا سر نهاده باشند، اطاعت کرده بودند همین یک حکم را‏‎ ‎‏که ‏اِنما المؤمنون اخوة‎[10]‎‏ برادرند اینها، اگر این برادری در همه جا‏‎ ‎‏بود، اگر، این برادری در تمام قشرهای ملتها بود، این گرفتاریها‏‎ ‎‏برای ما پیدا نمی شد.(51)‏

9 / 10 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

دعوت اسلام به وحدت یگانگی

‏این خانۀ ناس است. شخصی یا اشخاصی یا گروهی یا طوایف‏‎ ‎‏خاصی اینطور نیست که اولی باشند به خانۀ خدا از دیگر ناس.‏‎ ‎‏همۀ مردم، آنهایی که در سراسر دنیا هستند، در مشارق ارض و‏‎ ‎‏مغارب ارض، مکلف هستند که مسلم بشوند و در این خانه که قرار‏‎ ‎‏داده شده است از برای ناس، مجتمع بشوند و زیارت کنند آن بیت‏‎ ‎‏مقدس را. عقلا و علمای اسلام از صدر اسلام تاکنون کوشش‏‎ ‎‏کردند برای اینکه مسلمین همه با هم مجتمع باشند و همه ید واحد‏‎ ‎‏باشند بر غیر مسلمین. در هر جا که مسلمی پیدا بشود باید با سایر‏‎ ‎‏مسلمین تفاهم کنند و این یک مطلبی است که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی در قرآن کریم سفارش کرده است. و پیغمبر اکرم ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله وسلم ـ سفارش فرموده است و ائمۀ مسلمین سفارش‏‎ ‎‏فرموده اند و علمای بیدار اسلام دنبال این امر را گرفته و کوشش‏‎ ‎‏کرده اند به اینکه مسلمین را در تحت لوای اسلام به وحدت و‏‎ ‎‏یگانگی دعوت کنند.(52)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام بانی عقد اخوت

‏آن روز مبارک است بر ما که سلطۀ جهانخواران بر ملت مظلوم ما و‏‎ ‎‏بر سایر ملتهای مستضعف شکسته شود؛ و تمام ملتها سرنوشت‏‎ ‎‏خودشان را به دست خودشان بگیرند؛ و دولتها بیدار بشوند و‏‎ ‎‏ببینند که با داشتن آنهمه ابزار و آنهمه انسان و قوای انسانی و آنهمه‏‎ ‎‏اراضی وسیع و ذخایر زیرزمینی، برای اینکه ما توجه نکردیم به‏‎ ‎‏دستورات اسلام که بین همۀ مسلمانها عقد اخوت بسته است و‏‎ ‎‏همه را دعوت به اعتصام به حبل الله و پیروی از خط اسلام‏‎ ‎‏می فرماید نکردیم.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏ و من امیدوارم که در این سال جدید هم ملت ما و دولت ما و‏‎ ‎‏همۀ آنهایی که در ادارۀ کشور دخالت دارند، از لشکریها و‏‎ ‎‏کشوریها، همه با هم برادر باشند. و این نعمت بزرگی که در قرآن‏‎ ‎‏کریم او را نعمت «اخوت» ذکر می فرماید، و همین نعمت اخوت را‏‎ ‎‏موجب این می داند که ما از همۀ گرفتاریها نجات پیدا کنیم، من در‏‎ ‎‏این سال جدید امیدوارم که همه با هم برادر باشند؛ و همه با هم در‏‎ ‎‏مصالح این کشور پیش بروند؛ و دست قدرتها را از کشور خودشان‏‎ ‎‏کوتاه کنند؛ و همۀ مسلمین جهان توجه بکنند به این آیاتی که در‏‎ ‎‏قرآن کریم برای وحدت مسلمین نازل شده است و مسلمین را‏‎ ‎‏دعوت به وحدت و اعتصام به حبل الله ، که همان اسلام است،‏‎ ‎‏فرموده است، همه توجه کنند؛ و این سال نو را با مبارکی و میمنت‏‎ ‎‏در زیر پرچم پر افتخار اسلام و دستورات نورانی خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مجتمع بشوند؛ و دست قدرتهای بزرگ را که هیچ فکر‏‎ ‎‏نمی کنند الاّ برای مصالح خودشان و چپاول کردن ذخایر ملتهای‏‎ ‎‏ضعیف، با هم باشند همه تا این دستهای چپاولگر قطع بشود. و‏‎ ‎‏ملتها و دولتهای اسلامی همه با هم مجتمع باشند؛ همه با هم برادر‏‎ ‎‏باشند؛ برابر باشند.(53)‏

1 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت، محصول وحدت

‏این اعجازی که در ایران پیدا شده است و این تحول عظیمی که در‏‎ ‎‏ایران پیدا شده است که همۀ برادرها در کنار هم می نشینند و همه‏‎ ‎‏با هم متحد هستند و بحمدالله هم ارتش و قوای مسلحۀ ایران قوی‏‎ ‎‏و قدرتمند است و هم ملت ایران صبور و قوی و قدرتمند. اینها‏‎ ‎‏نیست الاّ اینکه به یک آیه از آیات قرآن عمل کردند؛ ‏اِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

 ‎

 ِخْوَة‏. این آیه را همه ملاحظه کنید. همه اعتصام به «حبل الله » بکنید.‏‎ ‎‏همه برادر باشید تا در بهشت هم ـ اِخوان بر آن سرُوری که هستید‏‎ ‎‏در مقابل هم ـ برادر باشید. اگر اینجا برادری نباشد در آنجا هم‏‎ ‎‏بهشتی معلوم نیست باشد برای شما.(54)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پافشاری قرآن بر وحدت

‏اینکه می خواهم عرض کنم اسلام همه چیز آورده است.‏

‏این قضیۀ وحدت در قرآن پافشاری روی آن شده است و با‏‎ ‎‏تعبیرهای مختلف این مسئله گوشزد شده است.(55)‏

22 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت خُلق اسلامی

‏شما اگر خودتان را حفظ بکنید و اگر اخلاق اسلامی در خودتان‏‎ ‎‏نفوذ بکند و همه توجه به این مسائل داشته باشید، ‏‏[‏‏می دانید‏‏]‏‏ که از‏‎ ‎‏اخلاق اسلامی، یکی از امور مهمش قضیۀ تفرقه نداشتن و مجتمع‏‎ ‎‏بودن است، همه با هم بودن است و تا حالا هم ما هر چه پیشرفت‏‎ ‎‏کرده ایم از این معنا بوده. تاکنون این جمهوری اسلامی از اولی که‏‎ ‎‏انقلاب پیدا شده، چه در آنجایی که قطع ریشه های فساد را کردند‏‎ ‎‏و از بین بردند تا آنجایی که در امور کشور کارسازی کردند،‏‎ ‎‏بازسازی کردند، در اثر این وحدتی بوده است که اینها داشته اند که‏‎ ‎‏یکی از ‏‏[‏‏نمونه های‏‏]‏‏ اخلاق اسلامی است.‏

‏این برادری یکی از اموری است که در قرآن کریم، همۀ ما را‏‎ ‎‏برادر خواندند؛ مسلمانها را، مؤمنین را. و برادرها باید با حسن نیت‏‎ ‎‏و برادری مجتمع باشند و بحمدالله تعالی، هستند. ما باید این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏نعمت الهی، که خدا این را نعمت حساب کرده ـ این نعمت،‏‎ ‎‏بزرگترین نعمت است ـ این نعمت الهی را ما باید حفظش کنیم.‏‎ ‎‏مادامی که این نعمت الهی را ما حفظ کردیم، در امان هستیم از همۀ‏‎ ‎‏شیاطین. و آن روزی که ما این نعمت را ـ خدای نخواسته ـ از دست‏‎ ‎‏بدهیم، آن روز است که خلل وارد می شود به کشور ما. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که به همین نحوی که الآن دارد پیش می رود و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی دارد پیش می رود ‏‏[‏‏ادامه پیدا کند‏‏]‏‏ و همۀ کسانی که در‏‎ ‎‏ایران یک کاری انجام می دهند، یک فکری را دارند، همه با هم‏‎ ‎‏هستند و موافق با هم هستند، ‏‏[‏‏باز هم باشند‏‏]‏‏ و تاکنون هم‏‎ ‎‏بحمدالله ، هر چه توطئه بوده است در اثر همین بیداری که ملت ما‏‎ ‎‏دارند و بیداری که دولت ما دارد و سایرین دارند، همه خنثی شده‏‎ ‎‏است و ان شاءالله ، از این به بعد هم خنثی خواهد شد.(56)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست واحد علیه دشمنان

‏وقتی دست به هم دادیم و همه شدیم ‏یَدٌ وٰاحِدَةٌ علیٰ مَنْ سِوٰاه‎[11]‎‎ ‎‏همان طوری که فرمودند که اینها دست واحد هستند بر سوایشان،‏‎ ‎‏اگر دست واحد شدیم برای «مَنْ سِوٰاه» هیچ کس نمی تواند به ما‏‎ ‎‏ضرری بزند. آن روز به ما ضرر می خورد که خلل در وحدت ما‏‎ ‎‏پیدا بشود. هیچ کس نمی تواند در این کشور کودتا کند، با وضع‏‎ ‎‏فعلی هیچ کس نمی تواند. آن روزی که اختلاف پیدا شد بینتان، آن‏‎ ‎‏روز بدانید که آن شیاطینی که نشستند آنجا و نگاه می کنند، آن‏‎ ‎‏شیاطین یک کودتاچی درست می کنند، می تراشند، اختلاف این‏‎ ‎‏کار را درست می کند. و ما امیدواریم که این وحدت محفوظ باشد‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏و این سال جدیدی که آمده است، وحدت ما زیادتر از آن وقتی که‏‎ ‎‏بوده است باشد. و به برکت این وحدت، ما هم معنویاتمان را‏‎ ‎‏درست کنیم و هم مادیاتمان را و هم فکری برای این مستمندان،‏‎ ‎‏فکری برای این بیخانمانها، فکری برای اینها بکنیم.(57)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفاهم برای حفظ نظام

‏آنهایی که همه چیز بر آنها محول است و سایر قشرهای ملت‏‎ ‎‏مکلف اند به اینکه اسلام را حفظ کنند، مکلف اند به اینکه‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را حفظ کنند؛ و این تکلیف، تکلیفی است که از‏‎ ‎‏بزرگترین تکالیفی است که اسلام دارد و آن حاصل نمی شود الاّ با‏‎ ‎‏تفاهم، الاّ با اینکه همۀ ملت با هم برادر باشند. مؤمنون اِخْوَه‏‎ ‎‏هستند. اگر این اخوت ایمانی در سرتاسر کشور ما محفوظ بماند و‏‎ ‎‏هر کسی برای خودش توجه به خود نداشته باشد، توجه به مقصد‏‎ ‎‏داشته باشد و خودش را برای مقصدش بخواهد، هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند به این کشور تعدی کند. و اگر خدای نخواسته، در بین‏‎ ‎‏آقایان، در بین مردم، در بین دولتیان، در بین مجلسیان، در بین‏‎ ‎‏اقشار ملت، کارگرها، کارفرماها و کشاورزان، همه اگر چنانچه این‏‎ ‎‏اخوت ایمانی سست بشود، آن روز است که رخنه می کنند در بین‏‎ ‎‏شما شیاطین و شما را به جان هم می ریزند و استفاده اش را‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ می کنند.‏

‏آنها، قدرتهای بزرگ نشسته اند آنجا که با ایادی خودشان در‏‎ ‎‏این کشور راههایی درست کنند که خود اهالی این کشور برای آنها‏‎ ‎‏جاده را صاف کند. آنها مستقیماً نمی آیند سراغ شما، آنها با این‏‎ ‎‏راهها، با قلمهای فاسد، با فکرهای فاسد که در خدمت می گیرند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏ در سراغ شما می آیند و با شایعه افکنیها و دروغپردازیها در بین‏‎ ‎‏شماها هرکس را به دیگری بدبین می خواهند بکنند. و آن روزی‏‎ ‎‏که قشرهای ملت خدای نخواسته، برخلاف الآن که هستند، به هم‏‎ ‎‏بدبین بشوند، آن روز است که رخنه کرده اند آنها و استفاده‏‎ ‎‏خواهند کرد. و همه مسئول هستیم، از من طلبه تا مراجع اسلام تا‏‎ ‎‏علمای بلاد اسلامی تا دست اندرکاران، مجلس، رئیس جمهور،‏‎ ‎‏ارتشیها، پاسدارها و همۀ قشرهای ملت در مقابل خدا مسئول اند و‏‎ ‎‏همه یک روز در پیشگاه خدا خواهیم رفت و از ما سؤال خواهد‏‎ ‎‏شد، نعمت را از ما سؤال می کنند و آن نعمت، اسلام است. ما‏‎ ‎‏مسئول هستیم، ما باید پا روی غرضهای شخصی خودمان‏‎ ‎‏بگذاریم برای خدا و برای مقصد. ما همه باید برای خدا باشیم،‏‎ ‎‏چون از او هستیم و هرچه داریم از اوست، قدرت هرچه هست از‏‎ ‎‏اوست، نعمت هرچه هست از اوست و او نورِ سماوات و ارض‏‎[12]‎‎ ‎‏است. و ما موظف هستیم از طرف او و از طرف عقل خودمان و‏‎ ‎‏وجدان خودمان که به آن کسی که ولیّ همه چیز ما هست خدمت‏‎ ‎‏بکنیم، و آمال و آرزوی ما این باشد که دین او را تقویت بکنیم و‏‎ ‎‏اسلام را در بین بشر پیاده کنیم؛ و این نمی شود الاّ به وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏شما و دست برداشتن از اختلافات، اگر خدای نخواسته باشد و‏‎ ‎‏ان شاءالله نباشد. و من امیدوارم که با وحدت کلمه و با اخوت‏‎ ‎‏ایمانی محکم بایستیم و بایستید و این کشور را از حوادث دهر‏‎ ‎‏حفظ کنید.(58)‏

21 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

حفظ وحدت، تکلیف شرعی

‏عقل ما و دیانت ما و اسلام و همه چیز اقتضا می کند که حالا وقتی‏‎ ‎‏بنا شد که همه با ما بدند، با هم خوب بشویم، طرفدار هم باشیم؛‏‎ ‎‏ارتش طرفدار سپاه باشد، سپاه طرفدار ارتش باشد و همۀ ارگانها‏‎ ‎‏طرفدار هم باشند. این نخواهد ارتش را از بین ببرد، آن نخواهد‏‎ ‎‏سپاه را از بین ببرد، آن نخواهد دولت را از بین ببرد، آن نخواهد‏‎ ‎‏قوۀ قضایی را از بین ببرد، همه باید با هم باشند.‏

‏این یک تکلیف الهی ـ شرعی است به عهدۀ ما و به عهدۀ همه‏‎ ‎‏ملت. البته در موقع اگر ـ خدای نخواسته ـ یک وقت ما ببینیم که‏‎ ‎‏می خواهد یک همچو چیزی واقع بشود، تکلیف شرعی مان این‏‎ ‎‏است که با هر ترتیبی که می شود جلویش را بگیریم ولو به افشا‏‎ ‎‏کردن، ولو به این که یک نفری را قربانی کنیم برای یک ملت، یک‏‎ ‎‏دسته ای را قربانی کنیم برای یک ملت.(59)‏

23 / 12 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش علی(ع) برای وحدت

‏امروز خیلی تکلیف به عهدۀ ماست، تکلیفهای شاق هم به عهده‏‎ ‎‏ماست. امروز شمایید و همۀ عالم دشمن شما الاّ معدود، البته بین‏‎ ‎‏ملتها زیاد هست به شما توجه دارند. اما دولتها معدودی هستند که‏‎ ‎‏مخالف با شما نیستند، همه مخالف اند. اگر ما هم بخواهیم‏‎ ‎‏خودمان با هم مخالفت کنیم، این یک جرمی است که تا ابد به‏‎ ‎‏عهدۀ ما خواهد ماند و برای ما یک جرم ابدی ثابت خواهد شد،‏‎ ‎‏یک روسیاهی ابدی پیش خدای تبارک و تعالی برای ما پیدا خواهد‏‎ ‎‏شد.‏

‏حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در بسیاری از اموری که برایش‏‎ ‎‏خیلی سخت بود، دندان روی جگر می گذاشت و موافقت می کرد‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏برای مصالح کلی، برای مصالح اسلام. ما اگر تبعیت از او داریم باید‏‎ ‎‏این طور باشیم، اگر یک مقدار هم تبعیت داریم، یک مقداری‏‎ ‎‏همین طور باشیم. در هر صورت، آنی که در یک همچو موقعی‏‎ ‎‏برای ما باید خیلی مورد نظر باشد، اینکه الآن دارند از اطراف‏‎ ‎‏دنبال این می روند که ما را از باطن از بین ببرند؛ در داخل ما را خرد‏‎ ‎‏کنند، نتوانستند در خارج بکنند، نقشه ها همه نقش برآب شد و از‏‎ ‎‏بین رفت. لکن حالا الآن این نقشه، نقشۀ مهمی است که‏‎ ‎‏می خواهند در داخل، هی چیزهایی می گویند «در کجا چی واقع‏‎ ‎‏شده، معلوم شد چه شده است، کی با کی دعوا دارد، کی با کی‏‎ ‎‏چی دارد» و اینها تأثیر دارد. چنانچه توجه نکند انسان به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، از خدای تبارک و تعالی در واقع نخواهد این را که‏‎ ‎‏انسان را از این شرها نجات بدهد، ممکن است انسان در دام بیفتد.‏

‏و ما بحمدالله امروز همه با هم خوب هستیم ان شاءالله ، و‏‎ ‎‏امیدواریم خدای تبارک و تعالی همه را تأیید کند و همۀ شما‏‎ ‎‏دیگری را تأیید کنید، همۀ ملت دولت را تأیید کند، دولت همۀ‏‎ ‎‏ملت را تأیید کند و مجلس و همین طور همه با هم باشند تا‏‎ ‎‏ان شاءالله ، خدای تبارک و تعالی قدرت بدهد به همه و توجه کند به‏‎ ‎‏همه و این ملت را از شرّ اشرار نجات بدهد.(60)‏

23 / 12 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، درس بزرگان دین

‏این دو‏‎[13]‎‏ بزرگوار همان طوری که در عالم غیب و غیبِ غیب با هم‏‎ ‎‏بودند و متحد بودند، در عالَم هم که آمدند، در این دنیا هم که‏‎ ‎‏آمدند اینها اخوت داشتند، برادری داشتند و یک بودند.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

‏ و این برای ما باید عبرت باشد که مایی که الآن در این عید، در‏‎ ‎‏این روز نوروز واقع شدیم، بین دو عیدی واقع شدیم که صاحبان‏‎ ‎‏آن دو عید در همۀ نشئات با هم بودند و در این نشئه هم برادر‏‎ ‎‏بودند، ما باید از این عبرت بگیریم که ما هم برادری خودمان را‏‎ ‎‏حفظ کنیم. تمام کسانی که در این کشور متصدی امور هستند، باید‏‎ ‎‏برادری خودشان را حفظ کنند. و اخوتی که بین آن دو بزرگوار بوده‏‎ ‎‏است ما تبعیت کنیم از آنها و اخوت داشته باشیم. همان طوری که‏‎ ‎‏آنها در تمام ایام عمرشان در این عالم در تمام اوقات با هم بودند و‏‎ ‎‏پشتیبان هم بودند و یکی به تبعیت آن دیگری همۀ امور را محول‏‎ ‎‏به او کرد و همۀ امور را به تبعیت او به جا آورد و با او بود و برادر او‏‎ ‎‏بود در همۀ امور. کسانی هم که در این کشور هستند، از هر قشر و‏‎ ‎‏از هر طایفه خصوصاً متصدیان امور، اینها تبعیت کنند از این‏‎ ‎‏بزرگوار در اینکه اخوت خودشان را حفظ کنند، برادر باشند.‏‎ ‎‏خصوصاً در این مقطع از زمانی که اگر چنانچه یک خللی واقع‏‎ ‎‏بشود در برادری این آقایان، خلل به اسلام واقع می شود. علی هذا‏‎ ‎‏مسئله، مسئله مهمی است و ما در یک مقطع بزرگ و عظیمی واقع‏‎ ‎‏شدیم. و چنانچه اخوت خودمان را حفظ کنیم، و همین طور ارتش‏‎ ‎‏و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلحه از عشایری و غیره، اینها هم‏‎ ‎‏اخوت خودشان را حفظ کنند، تبعیت کردیم از مولاهای خودمان و‏‎ ‎‏به سعادت ان شاءالله می رسیم.‏

‏و چنانچه یکوقت خدای نخواسته هواهای نفسانی در کار بیاید‏‎ ‎‏و انسان تبعیت از هوای خودش بکند و بخواهد در مقابل هم‏‎ ‎‏جبهه گیری بکند، خدای نخواسته اگر یک همچو امری واقع بشود،‏‎ ‎‏بدانید که ما مخذول دنیا و آخرت خواهیم بود. و لهذا در این عید،‏‎ ‎‏در این مقطع از زمان، در این چیزی که برای ما الآن پیش آمده‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

‏است و آن روزی که روز نو است، سال نو است و محفوف به دو‏‎ ‎‏عید بزرگ است‏‎[14]‎‏، ما باید از آنها تبعیت کنیم و اخوت خودمان را‏‎ ‎‏در همه جا حفظ کنیم.‏

‏و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که این اخوت را بین‏‎ ‎‏همۀ ارگانها، بین مجلسیها و بین دولت، قوه قضایی و سایر مردم،‏‎ ‎‏بین همۀ قشرهای ملت حفظ کند، و ما این تبعیت را از موالی‏‎ ‎‏خودمان بکنیم که ان شاءالله با سعادت از این دنیا برویم.(61)‏‎[15]‎

1 / 1 / 66

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

به اقتضای شرایط ویژه

‏ ‏

‏ ‏

وحدت عامل پیشبرد نهضت

‏الآن که تمام قوای مسلمین ایران جمع شده با هم؛ در مقابل قدرتها‏‎ ‎‏ایستاده، در مقابل شاه و آن قدرتهایی که دنبال او هستند الآن‏‎ ‎‏ایستاده؛ این خیانت بر اسلام است که ما اختلافات بیندازیم بین‏‎ ‎‏خودمان و با هم اختلاف کنیم. این خیانت به یک ملت است که به‏‎ ‎‏واسطۀ اختلافات ما خنثی بشود این حرکتی که در ایران پیدا شده.‏‎ ‎‏اگر این حرکتی که در ایران پیدا شده و سابقه ندارد در تاریخ، نه در‏‎ ‎‏تاریخ ایران، شما در تاریخ نمی توانید پیدا کنید که بچۀ این‏‎ ‎‏قدری اش همزبان باشد با پیرمرد در یک مطلب، همه با هم باشند،‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته این جنبش و نهضتی که در ایران پیدا شده‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏ است و سابقه ندارد این، اگر چنانچه بی نتیجه بخوابد، تا ابد زیر‏‎ ‎‏سلطۀ غیر خواهید بود. خواهید ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ زیر چکمۀ غیر تا ابد؛ قطع‏‎ ‎‏می کنند، قطع می کنند نسلهای شما را.‏

‏اینها حالا فهمیده اند که یک قدرتی هست در این جمعیت. این‏‎ ‎‏ایران دارای یک قدرتی هست. یک قدرتی است که نظامی‏‎ ‎‏نمی تواند این را به هم بزند؛ حکومت نظامی نمی تواند این کار را‏‎ ‎‏به هم بزند. یک قدرتی است الآن که ابرقدرتها را متزلزل کرده که‏‎ ‎‏باید چه بکنند، چه شیطنتی بکنند، این قدرت را بگیرند. الآن‏‎ ‎‏مشغول مطالعه و بررسی و نقشه کشی هستند که این قدرتی که‏‎ ‎‏الآن، این جنبشی که الآن پیدا شده و مثل سیل خروشان دارد‏‎ ‎‏حرکت می کند و خنثی می کند آن نقشه های آنها را؛ چه نقشه ای‏‎ ‎‏پیش بیاورند که خاموش بشود این، بایستد این نهضت. اگر این‏‎ ‎‏نهضت، خدای نخواسته به نتیجۀ خودش نرسد و بخوابد، ایران و‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین تا ابد زیر سلطۀ اروپا و امریکا خواهند جان داد.‏‎ ‎‏اگر یک همچو چیزی هست و هست، «اگر» ندارد، اگر یک همچو‏‎ ‎‏چیزی را احراز ما کردیم یا احتمالش را دادیم، حکم شرع و عقل‏‎ ‎‏این است که باید همه با هم هم صدا باشیم. جایز نیست که ما با هم‏‎ ‎‏اختلافات داشته باشیم و هر کسی یک راهی برود. همه با هم‏‎ ‎‏یک صدا باید بگویند و همه بگویند نه، نه محمدرضا شاه و نه‏‎ ‎‏سلسلۀ پهلوی و نه لندن و نه امریکا و نه شوروی؛ خودمان. اسلام،‏‎ ‎‏مسلمین، خودمان. اگر این پیشرفت را کردید امروز، اگر این اتحاد‏‎ ‎‏را حفظ کردید و پیشرفت کردید، نجات پیدا کرده اید؛ و اگر الآن‏‎ ‎‏نجات پیدا نکنید، خدا می داند تا آخر گرفتار هستید.‏

‏خدایا! من گفتم. من آن چیزی را که می فهمم گفتم به آقایان؛‏‎ ‎‏گفتم به جامعۀ ایران؛ و من تقصیر ندارم. مطلبْ یک مطلبِ شوخی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏نیست.(62)‏

9 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم وحدت در حین مبارزه

‏ما چندین سال است که زحمت کشیدیم و دانشگاه را به ملاّها، به‏‎ ‎‏مدارس علوم قدیمه، به طلاب علوم قدیمه نزدیک کردیم؛ بازار را‏‎ ‎‏به این هردو؛ بازار با آنها نزدیک بود با آن جهت، با دانشگاه‏‎ ‎‏نزدیک کردیم؛ این جبهه های مختلف را با هم نزدیک کردیم و‏‎ ‎‏همیشه سفارش کردیم به اینکه باید وحدت کلمه داشته باشید تا‏‎ ‎‏بتوانید یک کاری انجام بدهید؛ اگر هر کدام یک جناح خاصی‏‎ ‎‏باشد، یک طرف خاصی بکشد و او طرف دیگری بکشد، این اول‏‎ ‎‏استفاده اش مال اجانب است. آنها الآن که دیدند یک وحدتی در‏‎ ‎‏ایران پیدا شده و رو به وحدت دارد می رود و ممکن است تمام‏‎ ‎‏جناحها با هم یک بشوند، و آن روزی که تمام جناحها با هم یک‏‎ ‎‏شدند فاتحۀ هم شوروی خوانده می شود و هم امریکا خوانده‏‎ ‎‏می شود و هم هر کشوری بخواهد دخالت کند در امور شما و هم‏‎ ‎‏این بساط ظلم و تعدی از بین می رود، وقتی که دیدند اینطور شده‏‎ ‎‏است، باز افتاده اند توی کار برای اینکه جناحها را از هم جدا کنند،‏‎ ‎‏جبهه ها را از هم جدا کنند. باز فعالیت شروع شده از جانب‏‎ ‎‏دستگاه و از جانب اجانب و از جانب عمال آنها به اینکه آخوند را‏‎ ‎‏بگویند که نه، ما مثلاً فلان فرد را قبول داریم؛ این استثنائی است!‏‎ ‎‏لکن علمای دیگر را قبول نداریم. این یک نغمه ای است که گاهی‏‎ ‎‏می کنند. من این را از اول گفتم که آقا اگر شما آخوند را استثنا کنید‏‎ ‎‏از جمعیت خودتان، هیچ کاری نمی توانید انجام بدهید؛ برای اینکه‏‎ ‎‏توده ها با اینها هستند؛ اینها مظهر اسلامند، اینها مبیّن قرآنند، اینها‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

‏مظهر نبی اکرمند. مردم اینها را این جور شناخته اند؛ مردم علاقه‏‎ ‎‏دارند به دین خودشان، علاقه دارند به اسلام خودشان. آن‏‎ ‎‏علاقه ای که به اسلام دارند، علاقه ای به علمای اسلامی دارند. اگر‏‎ ‎‏شما بخواهید از اینها جدا بشوید و اینها را منها کنید، هیچ کاری‏‎ ‎‏ازتان نمی آید. همان سیلی اول شما را می زنند و بیرونتان می کنند.‏‎ ‎‏چنانچه دیدیم که آن روزی که این جماعت وارد کار نبودند، شماها‏‎ ‎‏در انزوا خوابیده بودید، هیچ کاری هم از شما نمی آمد. وقتی که‏‎ ‎‏این جماعت آمدند و مردم همه دنبال این آمدند، بازارها با اینها‏‎ ‎‏هست، کشاورزها با اینها هستند، صنعتگرها و کارگرها، مسْلمند‏‎ ‎‏همۀ اینها؛ وقتی مسْلم شدند همۀ آنها، علاقه به خدا دارند، علاقه‏‎ ‎‏به پیغمبر خدا دارند، علاقۀ به امیرالمؤمنین دارند. اینها هم همانها‏‎ ‎‏هستند؛ یعنی دارند ترویج از آنها می کنند. اینها تمام عمرشان را‏‎ ‎‏صرف کرده اند در اینکه کلمات ائمۀ اسلام را و پیغمبر اسلام را و‏‎ ‎‏احکام ائمۀ اسلام، پیغمبر اسلام را و احکام خدا را به مردم‏‎ ‎‏برسانند. کسی که هفتاد سال عمرش را صرف این معنا کرده و‏‎ ‎‏مردم او را به این سمت شناختند، مردم دنبالشان هستند. این‏‎ ‎‏معنایی که حالا زمزمه می شود که ما مثلاً زید را قبول داریم و‏‎ ‎‏دیگران را قبول نداریم، این یک امری است که در دهن شما‏‎ ‎‏انداخته اند. عمال خارجی شما را می خواهند جوری بکنند که‏‎ ‎‏منصرف کنند از علمای خودتان. اگر منصرف شدید از علمای‏‎ ‎‏خودتان ـ شما یک تیپِ علی'حده آنها یک تیپِ علی'حده ـ هر دو از‏‎ ‎‏بین می روید. شماها با آنها مخالفت می کنید، شما هم یک جمعیتی‏‎ ‎‏هستید و شما بدانید که منهای آخوند، هیچ کاری شما پیش‏‎ ‎‏نمی برید. شما در هر شهری که بروید می بینید که آن کس که شهر‏‎ ‎‏دستش هست و می تواند شهر را ببندد، باز بکند، باز یک ملاّست.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏شما تجربه کنید در تمام این تعطیلات، تجربه کنید ببینید که یکی از‏‎ ‎‏جناحها توانسته بازار را ببندد؟ آنکه بازار را بسته و به حکم او بازار‏‎ ‎‏را می بندند، آن عبارت از ملاّها هستند که امر می کنند. و آنکه‏‎ ‎‏ملاها را پیش می برد برای این است که اینها برای خدا دارند حرف‏‎ ‎‏می زنند، و عمال اسلام هستند و مردم علاقه به اسلام دارند. این‏‎ ‎‏مطلب را کنار بگذارید که منهای آخوند. نمی شود آقا. شما‏‎ ‎‏بخواهید مملکتتان را اصلاح کنید، منهای آخوند اصلاح بردار‏‎ ‎‏نیست. از آن طرف هم اگر آخوند بخواهد بگوید که منهای‏‎ ‎‏دانشگاه، منهای جبهه های سیاسی، آن هم صحیح نیست برای‏‎ ‎‏اینکه آن هم کارشناس لازم دارد. شما کارشناس اسلامی هستید و‏‎ ‎‏قواعد اسلام را می دانید لکن بعض مسائل سیاسی را شماها هم‏‎ ‎‏نمی توانید حلش کنید؛ محتاج به اینها هستید. شما نمی خواهید که‏‎ ‎‏خودتان بروید حکومت بکنید، شما یک شغل دیگری دارید. شما‏‎ ‎‏حکومت لازم دارید؛ شما اجزای ادارات لازم دارید؛ ادارات شما،‏‎ ‎‏حکومت شما ـ عرض می کنم ـ لشکر شما، جیش شما، همه اینها‏‎ ‎‏با این جبهه ها تحصیل می شود؛ با این دانشگاهها و با این‏‎ ‎‏دانشجوهای خارجی و داخلی مملکت ما باید اداره بشود. اگر‏‎ ‎‏علاقه دارید شما به اسلام، علاقه دارند آن جبهۀ دیگر به اسلام، با‏‎ ‎‏علاقۀ به اسلام نمی شود که با هم بنشینید دعوا کنید امروز! امروز‏‎ ‎‏دعوا کردن انتحار است، خودکشی است. امروز اختلافاتْ‏‎ ‎‏خودکشی است. سلیقۀ تو جور نمی آید با مثلاً حرف فلان آدم،‏‎ ‎‏نباید الآن اختلاف ایجاد بکنید. ما همه مسْلم هستیم و زیر بیرق‏‎ ‎‏اسلام همه می خواهیم جنگ بکنیم، همه می خواهیم مبارزه کنیم.‏

‏خدا می داند که اگر این اجتماع درست بشود و همۀ شما و همۀ‏‎ ‎‏جبهه ها زیر این بیرق بیایند و دست از آن کارهایی که داشتند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏بکشند، بعد از چند روز تمام می شود این مسائل. اینها حالا دارند‏‎ ‎‏استفاده از همین چیزها می کنند، از همین حرفها استفاده می کنند.‏‎ ‎‏آن روزی که ـ مثلاً فرض کنید که ـ یک تظاهراتی می شود، دو تا هم‏‎ ‎‏از خودشان، یا خیر دوتا هم آدمی که بی عقل است درمی آید یک‏‎ ‎‏شعار دیگری می دهد مقابل همۀ این بیست و چند میلیون جمعیت‏‎ ‎‏ـ این غلط است، این انحراف است، این انحراف فکری است، این‏‎ ‎‏نفهمی است، این خدمت به غیر است، این خدمت به کارتر‏‎[16]‎‎ ‎‏است. تو نمی فهمی؛ آنها از خدا می خواهند که شما حالا همه با‏‎ ‎‏هم اختلاف پیدا کنید و آن بِکشد برای حزبِ کذا و آن بِکشد برای‏‎ ‎‏حزب کذا. دست بردارید از این حرفها، همه وارد بشوید زیر یک‏‎ ‎‏بیرق: بیرق اسلام. اگر اسلام نباشد هیچ چیز نیستیم ما. همۀ ما را‏‎ ‎‏کلمۀ اسلام جمع کرده با هم. همه زیر کلمۀ توحید، زیر پرچم‏‎ ‎‏توحید بیایید. وقتی که همه مجتمع شدید زیر پرچم توحید، تمام‏‎ ‎‏کارها اصلاح می شود.‏

‏این تأسف دارد که بعد از سالهای طولانی که ما زحمت‏‎ ‎‏کشیدیم و حرف زدیم و خطابه خواندیم و نوشتیم، باز آدم می بیند‏‎ ‎‏که زمزمه ای، چند تا آدم بی اطلاع، جوان بی اطلاع، زمزمۀ این را‏‎ ‎‏می کند که ما فلان آخوند را، فلان سید را قبول داریم اما‏‎ ‎‏آخوندهای دیگر را قبول نداریم! این غلط است. من آنها را قبول‏‎ ‎‏دارم. من ارادتمند آنها هستم. همه باید قبول داشته باشیم. یا مثلاً‏‎ ‎‏یک کسی بگوید که نخیر، ما دانشگاه را قبول نداریم! ما دانشگاه را‏‎ ‎‏قبول داریم، ما دکترها را قبول داریم، ما اطبا را قبول داریم؛ ما‏‎ ‎‏جناحهای سیاسی را قبول داریم. همه باید با هم باشیم آقا امروز؛‏‎ ‎‏زیر یک بیرق و آن بیرق ‏لاٰاِلٰهَ الاّالله ‏ است. این یک پیامی است که من‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏الآن می دهم و ان شاءالله می رسد به ایران و به سایر ممالکی که‏‎ ‎‏بچه های ما در آنجا هستند، که آقا دست بردارید از این‏‎ ‎‏خودپرستی و از این خودخواهی. ... ‏اِنَّمٰا اَعِظُکمْ بِوٰاحِدَةٍ اَن تَقومُوا لله ِ‎[17]‎‏؛‏‎ ‎‏قیامتان برای خدا باشد. اگر قیام برای خدا نباشد کاری از او‏‎ ‎‏نمی آید. قیامتان برای خدا باشد نه برای هواهای نفسانی که هر‏‎ ‎‏کسی بکشد طرف خودش. همه با هم مجتمع بشوید. برای خدا‏‎ ‎‏همه با هم مجتمع بشوید و این تشتت و اختلاف و اینها: که من از‏‎ ‎‏حزب که ام، من از حزب کذا، من از جبهۀ کذا، من از جبهۀ کذا‏‎ ‎‏هستم، اینها را دست از آن بردارید. نمی توانید دائماً دست‏‎ ‎‏بردارید، موقتاً برای خاطر خدا، برای خاطر ملیت، برای خاطر‏‎ ‎‏کشور، برای هرچه می خواهید حساب بکنید، موقتاً دست بردارید‏‎ ‎‏تا این بساط کنده بشود ـ این بساط قلدری و آدمکشی و زیرپا کردن‏‎ ‎‏همۀ حقوق ما از بین برود؛ این مرد جانی‏‎[18]‎‏ از بین برود که دارد‏‎ ‎‏الآن مردم را قتل عام می کند. بعد از آن، آن وقت فرصت زیاد است‏‎ ‎‏که بنشینید با هم دعوا کنید. امروز نکنید این کار را. نمی گویم آن‏‎ ‎‏وقت بکنید؛ البته هیچ وقت نباید بکنید لکن الآن وضع حساس‏‎ ‎‏است. الآن وضعِ امرْ دایر بین موت و حیات یک ملت است.‏‎ ‎‏مسئولید شما پیش خدای تبارک و تعالی؛ مسئولید پیش ملت‏‎ ‎‏اسلام. من از خدای تبارک و تعالی بیداری همه را می خواهم.‏‎ ‎‏خداوند همۀ ما را هدایت کند. خداوند همۀ ما را به طریق مستقیم‏‎ ‎‏الهیت راهنمایی فرماید. خدا همۀ شما را سالم بدارد.(63)‏

3 / 10 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

وحدت، در حساس ترین موقع

‏در این موقع که وطن ما حساسترین مراحل تاریخ را می گذراند و‏‎ ‎‏ملت مسلمان ایران با وحشی ترین دژخیمان شاه روبه رو هستند بر‏‎ ‎‏تمام طبقات محترم کشور است که با وحدت کلمه از کشور و اسلام‏‎ ‎‏عزیز دفاع کنند و دست خائنان و جانیان را از آن قطع کنند که‏‎ ‎‏غفلت از وظیفه، موجب سستی نهضت اسلامی و ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ شکست آن می شود.(64)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اختلافات

‏باید ملت بداند که هر انحرافی و هر شعاری که مخالف مسیر ملت‏‎ ‎‏است به دست عمال شاه مخلوع و عمال اجانب تحقق می یابد. من‏‎ ‎‏از جمیع اشخاصی که انحرافی داشته اند و یا گرایش به بعضی از‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی داشته اند تقاضا دارم که به آغوش اسلام، که‏‎ ‎‏ضامن سعادت آنان است، برگردند که ما آنان را برادرانه‏‎ ‎‏می پذیریم. در این موقع حساس که کشور جنگزدۀ ما بیش از هر‏‎ ‎‏زمانی به اتحاد و اتفاق احتیاج دارد باید سعی شود که از هر‏‎ ‎‏اختلافی احتراز شود.(65)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، وظیفه مسلمین

‏امروز روزی است که همۀ مسلمین مکلفند از طرف خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به اینکه همه با هم دست برادری به هم بدهند و این خرابه‏‎ ‎‏را آباد کنند. اختلافاتْ الآن سم قاتلی است که اگر چنانچه خدای‏‎ ‎‏نخواسته اختلاف پیدا بشود، باز برمی گردد به آن دورۀ جنایات به‏‎ ‎‏فرم دیگر. آنهایی که علاقه به اسلام دارند، آنهایی که علاقه به‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‏ملت اسلام دارند، آنهایی که علاقه به کشور دارند، اینها همه‏‎ ‎‏موظفند که در این زمان، که بالاتر و حساستر زمانهاست که بر ایران‏‎ ‎‏می گذرد، همه با هم برادر باشند، همه با هم رفیق باشند، و همه با‏‎ ‎‏هم دست به هم بدهند و این خرابه ای که اینها گذاشته اند و‏‎ ‎‏همه چیز ما را برده اند، این خرابه را از سر، همه مان با هم بنا کنیم.‏

‏اگر اختلافات بشود ـ خدای نخواسته ـ این گردنگیر همۀ‏‎ ‎‏ماست و همه پیش خدای تبارک و تعالی مقصر هستیم. این کلمۀ‏‎ ‎‏من است که به همۀ برادرهای همۀ اطراف ایران، از هر سنخی که‏‎ ‎‏هستند، من این سفارش را به همه دارم. و از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏توفیق همۀ شما را خواستارم.(66)‏

6 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رشد نهضت با حفظ وحدت

‏ما از شما آرزوی این داریم که وحدت کلمه تان را حفظ کنید. به‏‎ ‎‏همۀ ایران این مطلب را من اعلام می کنم که موظفند که حفظ‏‎ ‎‏وحدت کلمه بکنند؛ اختلاف بینشان نباشد. در این وقتی که ما به‏‎ ‎‏آستانۀ آزادی رسیدیم، به آستانۀ پیروزی رسیدیم، نگذارند که‏‎ ‎‏فتنه گرها بین آنها ایجاد اختلاف کنند و باز مسائل سابق عود کند. ما‏‎ ‎‏همه موظفیم به اسلام وفادار باشیم، اسلام را ترویج کنیم؛ همه‏‎ ‎‏باید سرباز اسلام باشیم.(67)‏

25 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه با هم به پیش

‏همه موظفید که در این زمانی که زمان حساسی است و اسلام‏‎ ‎‏گرفتاری دارد و کشور ما گرفتاری دارد همه با هم یکصدا و با هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

‏یکنواخت نهضت را پیش ببریم و ان شاءالله به پیروزی آخر برسیم‏‎ ‎‏و می رسیم.(68)‏

18 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت، وظیفۀ علما

‏باید ما بدانیم که همه مکلف هستیم. علمای اسلام مکلفند در‏‎ ‎‏صف جلو. وظیفۀ آنها زیادتر از دیگران است. وظیفۀ آنها هدایت‏‎ ‎‏جامعه است. الآن ما احتیاج داریم به اینکه جامعه را هدایت کنیم؛‏‎ ‎‏از این تفرقه ای که می خواهند بین جامعه بیندازند جلوگیری کنیم.‏‎ ‎‏و این به عهدۀ علما در درجۀ اول است که مردم را آگاه کنند از شرّ این‏‎ ‎‏شیاطین که می خواهند بین قشرها تفرقه بیندازند، و از توطئه های‏‎ ‎‏باقیمانده رژیم سابق جلوگیری کنند؛ مردم را آگاه کنند که اگر این‏‎ ‎‏قشرها در بین شما نفوذ کنند و خدای نخواسته تفرقه بیندازند بین‏‎ ‎‏مؤمنین و بین مردم، ممکن است که مسائل سابق برگردد. و مسائل‏‎ ‎‏سابق اگر برگردد، اسلام در خطر است؛ کشور تا آخر در خطر است.‏‎ ‎‏باید در این وقتی که از همه اوقات برای ایران حساستر است،‏‎ ‎‏علمای ایران ـ وفّقهم الله ـ و سایر اقشار، جوانان محترم، دانشگاهها،‏‎ ‎‏دانشجوها، طلاب علوم دینیه، بازاریها، سایر اقشار، دهقان، کارگر،‏‎ ‎‏توجه داشته باشند به اینکه شیاطین در کمینند. و اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏غفلت بشود و این ریشه های پوسیده باز رشد کنند بین جامعه،‏‎ ‎‏زحمتها هدر می رود. الآن چیزی نیستند لکن اگر هوشیاری نباشد،‏‎ ‎‏اگر جلوگیری نشود، ممکن است که رشد کنند.‏

‏شما آقایان از قِبَل من سلام به همۀ علمای یزد ـ دامت برکاتهم ـ‏‎ ‎‏برسانید؛ و از قول من استدعا کنید که قشرهای مردم را آگاه کنند.‏‎ ‎‏الآن وقت بهانه گیری نیست، الآن وقت این نیست که ما راجع به‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

‏جزئیات امور ملاحظه بکنیم؛ جزئیات امور را نظر بکنیم و از‏‎ ‎‏اصول غفلت کنیم. امروز روزی است که باید اصول را حفظ کرد.‏‎ ‎‏حفظ اصول به این است که این ریشه های گندیده را از بن‏‎ ‎‏درآوریم؛ و این حرفهایی که بین مردم انداخته اند که اسباب‏‎ ‎‏نارضایتی مردم می شوند، باید هدایت کنید مردم را که اینها‏‎ ‎‏اغراض دارند. ما امروز احتیاج به وحدت کلمه داریم؛ بیشتر از‏‎ ‎‏دیروز. ما امروز احتیاج به این داریم که همه با هم به سوی اسلام،‏‎ ‎‏به سوی جمهوری اسلامی ‏‏[‏‏پیش برویم‏‏]‏‏.(69)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، برای استقرار نظام

‏الآن همۀ ما که در اینجا مجتمع هستیم، شما که از بیجار آمده اید،‏‎ ‎‏آقایانی که از دورود آمده اند، آقایانی که از ملایر آمده اند، آقایانی‏‎ ‎‏که از اهواز آمده اند، همۀ ما باید با هم دست به هم بدهیم که این‏‎ ‎‏مرحلۀ اصلی را، اینها را محقق کنیم؛ مراحل بعد آسان است دیگر.‏‎ ‎‏مهم این است که این مراحل بگذرد؛ که مملکت ما یک حکومت‏‎ ‎‏مستقر پیدا بکند، یک رئیس جمهوری پیدا بکند، یک مجلس‏‎ ‎‏شورا پیدا بکند، که اساس حکومت که اصل است تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند، بعد برویم سراغ اینکه گرفتاری داریم.(70)‏

26 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، ضامن پیروزی نهایی

‏تکلیف همۀ ما، چه شما بانوان محترم و چه سایر ملت ـ همه،‏‎ ‎‏بانوان و برادران و خواهران و همه ـ این است که در یک همچو‏‎ ‎‏مقطعی که ما واقع شده ایم از تاریخ، که ما سر دو راهی الآن واقع‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70

‏شده ایم، دو راهی، یکی پیروزی نهایی یکی خدای نخواسته‏‎ ‎‏شکست و برگشت به حالهای اول، تکلیف همۀ ملت این است که‏‎ ‎‏همان طوری که این نهضت را با وحدت کلمه و وحدت مقصد که‏‎ ‎‏همه مقصدشان اسلام بود، همه با هم فریاد اسلام می زدند، حالا‏‎ ‎‏هم همان را حفظ بکنند؛ اجتماعات خودشان را حفظ بکنند.(71)‏

11 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه متحد و همصدا

‏در این موقع حساس، که ملت ما با چپاولگران ـ که در رأس آنها‏‎ ‎‏امریکا است ـ مواجه است و برای احقاق حق خود و به دست آوردن‏‎ ‎‏ذخایر هنگفتی که محمد رضا پهلوی به غارت برده و به محاکمه‏‎ ‎‏کشیدن این جانی قیام نموده، و همۀ قشرهای ملت با هم در این امر‏‎ ‎‏حیاتی متحد و هم صدا شده اند، برادران و خواهران کُرد ما هر جا‏‎ ‎‏هستند باید به طور اولویت در این امر شرکت کنند و با سایر‏‎ ‎‏خواهران و برادران هماهنگ شوند؛ و لازم است از اختلافاتی که‏‎ ‎‏بدخواهان ایجاد می کنند به طور قاطع جلوگیری کنند.(72)‏

26 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی در مقابل دشمن

‏در این موقع حساس که کشور عزیز و اسلام بزرگ رو به رو با‏‎ ‎‏امریکای خونخوار است و لازم است همۀ قشرها با هم هماهنگ و‏‎ ‎‏هم صدا در مقابل دشمن بزرگ بایستند و فرصت به دست عمال‏‎ ‎‏اجانب و ریشه های گندیدۀ طرفداران رژیم سابق ندهند.(73)‏

15 / 9 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

وحدت، به خاطر مصالح اهمّ

‏امروز، روزی است که باید تمام قدرتها هماهنگ باشند و همه‏‎ ‎‏حفظ نظم بکنند، که اگر نظام به هم بخورد، وضعیت به هم‏‎ ‎‏می خورد و همه خودشان را فدایی اسلام بدانند، و در هرجا‏‎ ‎‏هستند آماده باشند برای وقتی که ـ شب فرض کنید ـ آمدند و‏‎ ‎‏بمباران کردند. آماده باشند که بیایند بیرون و اینهایی که بعد از‏‎ ‎‏اینکه بنزینهایشان تمام شد باید بیایند پایین، قتل عامشان کنند. شما‏‎ ‎‏مهیا باشید، نروید سراغ اختلافاتی که خودشان دارند با هم، شما‏‎ ‎‏بین راه هستید. اختلافها را کنار بگذارید. یک روزی برای‏‎ ‎‏اختلافات هم ـ اگر خدای نخواسته بخواهید اختلاف کنید ـ هست‏‎ ‎‏باز. امروز، روزش نیست. امروز، روزی نیست که انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی انتظامات را خدای نخواسته به هم بزنند، یا فرض کنید‏‎ ‎‏پاسدارها به هم بزنند، یا ژاندارمری به هم بزند. همه هماهنگ‏‎ ‎‏باشید. اگر هم با هم یک حسابهایی دارید، بگذارید کنار این‏‎ ‎‏حسابها را. شما اگر دو نفر باشید با هم یک نزاعی داشته باشید و‏‎ ‎‏خدای نخواسته، زلزله بیاید، شما باز می نشینید آنجا به اختلاف؟!‏‎ ‎‏نه، رها می کنید و پا می شوید سراغ دفاع از خودتان. این ابرقدرتها‏‎ ‎‏در ایران زلزله راه انداختند. نروید سراغ کارهای خصوصی‏‎ ‎‏خودتان و اختلافاتی که خودتان با هم دارید. نروید سراغ این.‏‎ ‎‏مجهز باشید. مجهز باشید، همانطوری که در اوایل انقلاب بودید.‏‎ ‎‏حالا هم باشید.(74)‏

20 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلاف گناهی نابخشودنی

‏این قدر، درصدد نباشید که بذر فتنه را بیفشانید و با اجتماعات‏‎ ‎‏خودتان فتنه انگیزی کنید. توجه به اسلام داشته باشید، توجه به‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

‏ دیانت اسلامی و قرآن کریم داشته باشید. با سلطۀ خارجی همه چیز‏‎ ‎‏شما از بین خواهد رفت و این ایجاد اختلاف ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏موجب سلطۀ خارجی خواهد شد. دشمنان اسلام، ‏‏دشمنان قرآن‏‎ ‎‏کریم، در کمین اند. آنهایی که اسلام را نمی توانند ببینند و آنهایی که‏‎ ‎‏از اسلام سیلی خورده اند در کمین اند. اگر شماها در داخل به اسم‏‎ ‎‏تشیع و تسنن بخواهید ـ خدای نخواسته ـ اختلاف ایجاد کنید،‏‎ ‎‏تکلیف برای ما پیدا خواهد شد و آنهایی که مفسده جو هستند و‏‎ ‎‏می خواهند با مفسده جویی بین برادرها اختلاف بیندازند آنها را ما‏‎ ‎‏می شناسیم و ممکن است ـ خدای نخواسته ـ معرفی کنیم به‏‎ ‎‏برادران اهل سنت و به برادران اهل تشیع و به همۀ ملت. مقتضی‏‎ ‎‏این است که در یک همچو زمانی که ما در جنگ هستیم و قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ پشت سر دشمنهای خارجی ما هستند و صدام با تمام قوا‏‎ ‎‏کوشش می کند که این جمهوری را به هم بزند، آن هم به اسم‏‎ ‎‏اسلام این کار را دارد انجام می دهد و برخلاف اسلام عمل می کند،‏‎ ‎‏در یک همچو موقعی مبادا برادران ما بازی بخورند از اشخاص‏‎ ‎‏مفسده جو که گاهی در کردستان و گاهی در کرمانشاه و گاهی در‏‎ ‎‏تهران اشتغال به افساد دارند. ما به آنها هشدار می دهیم که توجه به‏‎ ‎‏اسلام بکنند؛ توجه به مصالح مسلمین بکنند؛ توجه به توطئه های‏‎ ‎‏خارجی بکنند و دامن به اختلاف نزنند، که دامن زدن به اختلاف‏‎ ‎‏امروز یک معصیت نابخشودنی است و چنانچه ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏تکلیفی پیدا بشود، ممکن است که به ضرر آنها تمام بشود. من‏‎ ‎‏مایلم که در جوّ برادری در جوّ همزیستی مسالمت آمیز، در جوّ‏‎ ‎‏آرام، ما بتوانیم این کشور را به ساحل نجات برسانیم.(75)‏

24 / 1 / 60

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

وحدت، به خاطر کثرت دشمن

‏آنچه که باید همه به آن توجه داشته باشیم این است که امروز اکثر‏‎ ‎‏حکومتها با ما بد می باشند، پس ما هم باید همه با هم متحد و‏‎ ‎‏خوب باشیم. اگر بنا باشد که بازارها همراه جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نباشند، جمهوری شکست می خورد. امروز ما احتیاج به اتحاد‏‎ ‎‏داریم. امروز باید همه با هم باشیم، اگر چنین نباشیم ما را از بین‏‎ ‎‏خواهند برد.(76)‏

12 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت لازمه امروز

‏در شرایط فعلی، ما باید وحدتمان را حفظ کنیم تا تمام کارها‏‎ ‎‏درست شود. البته در یک کشوری که تازه می خواهد احکام‏‎ ‎‏اسلام را پیاده کند و دارای چهل میلیون جمعیت و با آن‏‎ ‎‏وسعت است، نمی شود یکدفعه کارها درست بشود و هیچ‏‎ ‎‏خلافی واقع نگردد، در زمان خود پیامبر و حضرت امیر هم‏‎ ‎‏خلاف واقع می شد. باید جهات مثبت را نگاه کرد، نه جهات‏‎ ‎‏منفی را.(77)‏

9 / 4 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفع گرفتاریها با وحدت

‏شما آقایان توجه دارید و من نباید عرض کنم که ما امروز گرفتار‏‎ ‎‏هستیم به چه گرفتاریهایی؛ تمام تبلیغات بر ضد ماست، تمام‏‎ ‎‏دنیا به ضد اسلام قیام کرده اند. ما باید برای خاطر خدا، برای به‏‎ ‎‏دست آوردن حسنۀ خودمان باهم باشیم، تمام قشرهای ملت با‏‎ ‎‏هم باشند، تمام علمای اعلام و تمام ائمۀ جمعه با هم باشند؛‏‎ ‎‏پشتیبان هم باشند، پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏باشند، پشتیبان قوۀ قضایی باشند، پشتیبان قوۀ اجرایی باشند.‏‎ ‎‏آنها خدمتگزار باشند به مردم و ما هم خدمتگزار. اینها بندگان‏‎ ‎‏خدا هستند. خدمت به بندگان خدا خدمت به خداست. و‏‎ ‎‏خدمت به بندگان خدا امروز این است که همه مجتمعاً در صدد‏‎ ‎‏این باشند که با کلمۀ واحده از اسلام و مسلمین و خصوصاً از‏‎ ‎‏مستضعفان جهان و ملت شریف ایران، پشتیبانی کنند. شما‏‎ ‎‏آقایان نفوذ کلمه دارید در بین مردم؛ حرف شما دربین مردم‏‎ ‎‏گوش شنوا دارد. باید مردم را دعوت کنید به اینکه وحدت باهم‏‎ ‎‏داشته باشند، دعوت کنید به اینکه پشتیبان هم باشند، پشتیبان‏‎ ‎‏دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند. و این طور نباشد که هر‏‎ ‎‏کدام با دیگری مخالفت کنند و ان شاءالله ، نمی کنند هم. لکن‏‎ ‎‏شماها و همۀ ما باید، موظف هستیم که مردم را به همۀ این‏‎ ‎‏مسائل دعوت کنیم.(78)‏

7 / 7 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد برای برپایی اسلام

‏مردم شریف ایران نیز بداند که این روزها دستهای ناپاک شرق و‏‎ ‎‏غرب برای هدم اسلام و مسلمین در یکدیگر گره خورده است،‏‎ ‎‏باید نگذاریم که تلاش فرزندان انقلابی مان در جبهه ها از بین برود.‏‎ ‎‏برای برپایی احکام اسلام عزیز دست اتحاد به یکدیگر داده،‏‎ ‎‏محکم و استوار تا پیروزی اسلام حرکت کنیم.(79)‏

13 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

‏ ‏

‏ ‏

وحدت ضرورت سازندگی

‏من باز سفارش می کنم کشور ما در مرحلۀ بازسازی و سازندگی به‏‎ ‎‏تفکر و به وحدت و برادری نیاز دارد.(80)‏‎[19]‎

10 / 8 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

 • )) اشاره به آیه «الیس الصُبح بقریب» به معنی آیا صبح نزدیک نیست؛ سوره هود / 81 .
 • )) «دست خدا با جماعت است»؛ صحیح ترمذی؛ ج 9، ص 10.
 • )) محمدرضا شاه پهلوی شاه مخلوع ایران.
 • )) نعمت الله نصیری رئیس ساواک ایران و از عوامل مؤثر در کودتای 28 مرداد 1332، وی همکاری گسترده ای با دستگاههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل داشت. او بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اعدام شد.
 • )) امیرعباس هویدا در سال 1298 ه . ش در یک خانواده بهایی متولد و پس از ترور حسنعلی منصور در سال 1343 به نخست وزیری رسید و تا سال 1356 در این سمت باقی بود. وی در هیجدهم فروردین 1358 با حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام گردید.
 • )) اشاره به ایل بختیاری که در ناحیه ای بین اصفهان، خوزستان، لرستان و فارس ساکن هستند.
 • )) سوره آل عمران /  103.
 • )) صفحه 26، پاورقی 1.
 • )) سوره آل عمران /  103.
 • )) صفحه 4، پاورقی 1.
 • )) «دست واحد در مقابل دیگران»؛ بحارالانوار؛ ج 28، ص 104.
 • )) «خداوند نور آسمانها و زمین است»؛ اشاره به آیۀ 35 سورۀ نور.
 • )) منظور، پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) بوده است.
 • )) در آن سال عید نوروز بین عید مبعث و روز تولد حضرت علی(ع) واقع شده بود.
 • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به:1ـ همین کتاب؛ فیش 198.2ـ همان؛ فیش 372.3ـ صحیفۀ امام؛ ج 12، ص 313.
 • )) جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا.
 • )) «من به یک سخن شما را پند می دهم و آن سخن این است که شما خالص برای خدا قیام کنید.»؛ سوره سبأ / 46.
 • )) منظور، محمدرضا شاه پهلوی بوده است.
 • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به:1ـ همین کتاب؛ فیش 330.2ـ صحیفه امام؛ ج 8، ص 27.3ـ همان؛ ج 3، ص 450.