مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه :  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور :  ق‍وم‍ی‍ت‌، م‍ل‍ی‍ت‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍رام‍ل‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ امام خمینی(س)/ تحقیق مؤسسه تنظیم و       نشر آثار امام خمینی(س).مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381.مشخصات ظاهری:  هـ‍ ، ۱۴۴ ص.‬فروست:  تبیان آثارموضوعی ؛ دفترس‍ی‌وچ‍ه‍ارم‌.‬شابک:978 - 964 - 335 - 530 - 2      ISBN:وضعیت‌فهرستنویسی:  فیپایادداشت  :  کتابنامه: ص. 129 ـ 144؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع:  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ـ۱۳۶۸. ـ ـ                   پیامها وسخنرانیها ـ  ـ نظریه درباره م‍ل‍ی‌گ‍رای‍ی ـ  ـ  ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ وح‍دت‌ اس‍لام‍ی‌/ اس‍لام‌ ومل‍ی‌گ‍رای‍ی‌.شناسه افزوده:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. رده بندی کنگره  :      9  ق  7  م / 5/  1574   DSR                                                      رده بندی دیویی :      0842 /  955شماره‌کتابشناسی‌ملی:      10425 ـ ۸۱ م                                                                

  

 

    کد/ م 1492

Transparent- 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ق‍وم‍ی‍ت‌، م‍ل‍ی‍ت‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍رام‍ل‍ی‌ از دی‍دگ‍اه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترس‍ی‌وچ‍ه‍ارم)

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ  سوم:   1392 / 1000 نسخه

قیمت:   5000 تومان 

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV