فصل ششم: هشدارها و رهنمودها
ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی از نفوذ شایعات دشمن

‏یک اشخاصی که می خواهند اوضاع ایران آرامش نباشد در آن، اینها در‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197

‏بین ارتشیها، ژاندارمریها و شهربانیها رفتند و می گویند که ما این مراتب‏‎ ‎‏سلسله را نباید قبول کنیم. یک کلمۀ غلطی را توی مغز اینها فرو کردند که‏‎ ‎‏جامعه توحیدی. نمی دانند هم جامعۀ توحیدی اصلاً معنایش چیست.‏‎ ‎‏اگر یک معنای صحیحی هم داشته باشد، اینها نمی دانند. اینها خیال‏‎ ‎‏کردند که جامعۀ توحیدی معنایش این است که اصلاً ارتشی تو کار نباشد.‏‎ ‎‏همه شان یا سرباز باشند یا همه شان سپهبد باشند. این معنایش این‏‎ ‎‏است که ما ارتش نداشته باشیم. این چیزی که قدرت کشور ما باید باشد و‏‎ ‎‏بازوی توانای کشور باشد که ارتش است، و همین طور ژاندارمری و سایر‏‎ ‎‏قوای انتظامی. این چپگراهایی که به اسلام خودشان را بستند، الآن‏‎ ‎‏گرفتاری ما به این اشخاصی هست که با اسم اسلام دارند مقاصد دیگران‏‎ ‎‏را ترویج می کنند. یکیش همین است که می روند در سربازخانه ها و در‏‎ ‎‏بین ارتش، و بعضیشان هم شاید از همان ریشه های سابق باشد که‏‎ ‎‏دانسته می خواهند نگذارند که ارتش قوت بگیرد. قدرت ارتش را‏‎ ‎‏می خواهند از دست بگیرند و فلج کنند ارتش را. می گویند که نه، باید‏‎ ‎‏شماها افسر باشید و نه ما هم درجه دار، و باید یک مسأله توحیدی پیش‏‎ ‎‏بیاید. مسأله توحیدی معنایش این است همه مان سپهبد باشیم یا‏‎ ‎‏همه مان سرباز، هیچ کس از هیچ کس اطاعت نکند.(391)‏

4 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شایعه پراکنی دشمن برای تضعیف قوای مسلح  

‏در ارتش و در ژاندارمری و در سایر قشرهای انتظامی آنجا هم به یکجور‏‎ ‎‏دیگری. تمام اینها یک مقصد دارند و آن مقصد این است که نگذارند این‏‎ ‎‏انسجامی که باید بین این ملت حاصل بشود و آن انسجامی که بود و با آن‏‎ ‎‏انسجام پیش بردند، نگذارند این عمرش باقی باشد. می دانند که اگر این‏‎ ‎‏انسجام که بین اقشار ملت بود، به عمرش ادامه بدهد، ملت پیروز می شود‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 198

‏تا آخر هم دست آنها کوتاه می شود. پس باید چه بکنند؟ بیایند بین‏‎ ‎‏قشرها ایجاد اختلاف کنند. من خانه ندارم، من حقوقم کم است، من‏‎ ‎‏درجه ام کم است، درجه داری اصلاً نمی خواهد.‏

‏     یکی از حرفهایی که در بین ارتشیهاست، یک دسته جوان که گول‏‎ ‎‏خوردند، درجه داری نمی خواهیم همه یکجور باید باشند ـ از این حرفها،‏‎ ‎‏از این نطقها ـ گاهی گول خورده اند به اسم اسلام، یک چیزهایی را‏‎ ‎‏می گویند که اسلام در آن نیست. و گاهی هم متعمدند و گول نخورده اند،‏‎ ‎‏لکن متعمدند و از روی عمد این کار را می کنند.(392)‏

6 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش دشمن برای ایجاد هرج و مرج در قوای مسلح

‏اینها نقشه می کشند که جوانهای ما را در ارتش وادار کنند به اینکه‏‎ ‎‏هرج و مرج ایجاد کنند. در ژاندارمری هم هرج و مرج ایجاد کنند. در‏‎ ‎‏پاسدارها هم هرج و مرج ایجاد کنند. در شهربانی هم هرج و مرج ایجاد‏‎ ‎‏کنند. قوای انتظامی ـ هرج و مرج ـ که ستون فقرات یک جامعه است به‏‎ ‎‏هرج و مرج کشیده بشود. یک مملکت هرج و مرج، محتاج به یک قَیّمند.‏‎ ‎‏یک مملکتی که در آن نظام نیست، در آن فرمانبرداری از بزرگترها‏‎ ‎‏نیست، همه برای خودشان بخواهند یک بساطی درست کنند، معنایش‏‎ ‎‏پوسیدن یک جامعه است از داخل.(393)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشۀ دشمن برای ایجاد تفرقه در قوای مسلح 

‏حریف ما یک حریف عادی نیست. حریف ما یک حریفی هست که‏‎ ‎‏کارشناسهای آنها تمام اوضاع همۀ ممالک ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏تحت بررسی قرار‏‎ ‎‏داده اند و همه آنجاها مضبوط است پیششان که باید چه کرد. یک همچو‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 199

‏انقلابی که ضربه به آنها زد، این انقلاب را چه جوری باید از بین برد؟‏‎ ‎‏[‏‏باید‏‏]‏‏ با دست خود ارتش، ارتش را از بین برد. با دست خود شهربانی،‏‎ ‎‏شهربانی را از بین برد. با دست خود ژاندارمری، ژاندارمری را از بین برد.‏‎ ‎‏با دست خود ملاّ، ملاّ را از بین برد. با دست خود متدین، دیانت را از بین‏‎ ‎‏برد. اینها نقشه است آقا! اینها همین طور نیست قضیه، نقشه است‏‎ ‎‏اینها.(394)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش دشمن برای پوساندن قوای مسلح از درون 

‏این انسجام را می خواهند به هم بزنند. در همه جا اینها اشخاصی دارند، که‏‎ ‎‏دنبال همین معنا هستند. همه جا؛ در دانشگاه دارند، بازار هم دارند،‏‎ ‎‏خیابانها هم دارند، از آنجاها بیشتر در ارتش دارند، در ژاندارمری، در‏‎ ‎‏شهربانی، در پاسداران، اینها، همه جا آدم دارند و همه هم مقصدشان این‏‎ ‎‏است که ما را از باطن بپوسانند. مقصد این است که بگذارید، خودشان،‏‎ ‎‏خودشان را بخورند. محتاج نیست به اینکه یک حمله ای از خارج بشود.‏‎ ‎‏زحمتی به خودشان بدهند که از خارج حمله بشود. بگذار خودشان،‏‎ ‎‏خودشان را بخورند. هر جا یک بساطی درست کردند که انسجام را از دست‏‎ ‎‏بگیرند. جایی که باید نظم برقرار باشد تا منسجم بشود، تا نظم نباشد‏‎ ‎‏انسجام نیست، می روند نظمش را از بین برمی دارند. وسوسه می کنند.‏

‏     ‏‏این جوانها یک عقده هایی از سابق دارند. این عقده هایی که از سابق‏‎ ‎‏دارند اینها روی آن عقده ها انگشت می گذارند و وسوسه می کنند. این‏‎ ‎‏عقده ها را دَم به آن می دهند. این عقده ها را باد به آن می زنند و از آن راه‏‎ ‎‏نظم را به هم می زنند. نظم به هم خورد، انسجام به هم می خورد. یک‏‎ ‎‏دسته می آیند در ارتش، این کار را می کنند، وا می دارند که نظم را به هم‏‎ ‎‏بزنند. نظم به هم زدن چیست؟ این است که پایین از بالا اطاعت نکنند.‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200

‏این طبقۀ پایین و سرباز از درجه دار، درجه دار از افسر، افسر از بالاتر‏‎ ‎‏اطاعت نکند. اطاعت که نکردند نظم از بین می رود. نظم که از بین رفت،‏‎ ‎‏انسجام نیست دیگر. انسجام وقتی نشد خودش پوسیده می شود. دیگر‏‎ ‎‏احتیاج نداریم که از خارج یکی بیاید. پوسیده، خودش پوسیده است.‏‎ ‎‏یک صدا یک جایی در آید، خود این می پوسد، تمام می شود. در‏‎ ‎‏ژاندارمری هم همین بساط را درست می کنند. در شهربانی هم همین‏‎ ‎‏بساط را درست می کنند. تو پاسدارها هم همین بساط را درست‏‎ ‎‏می کنند. یک وقت چشم باز می کنید می بینید که قوای انتظامی از آن‏‎ ‎‏حالی که باید همه هماهنگ باشند و منسجم باشند، از آن حال بیرون‏‎ ‎‏رفته است. خود ارتش خودش دارد خودش را می خورد. ژاندارمری هم‏‎ ‎‏همین طور و سایر قوا هم همین طور. اینها یک نقشه است آقا. اینها شما‏‎ ‎‏می بینید که یک وقتی این حرفها اصلاً نبود که یک، فرض کنید،‏‎ ‎‏درجه داری از یک افسر اطاعت نکند یا سرباز از بالادستها. یک وقت این‏‎ ‎‏حرفها نبود. حالا پیدا شد. حالایی که شما زدید آن قوای چپاولگر را و از‏‎ ‎‏مملکتتان بیرون کردید و می خواهید یک مملکتی باشد مال خودتان.‏‎ ‎‏نظمش را خودتان بدهید. منافعش هم مال خود ملت باشد. حالا افتادند‏‎ ‎‏توی همۀ این دستگاهها و دارند خودشان را توی خودشان منحل‏‎ ‎‏می کنند. اگر یک قوای انتظامی که هر دسته ای یک مطلبی بخواهند‏‎ ‎‏بگویند، هر دسته ای یک مطلبی مقابل دستۀ دیگر، مخالف دستۀ دیگر،‏‎ ‎‏این دیگر محتاج به این نیست که یک کسی یک تفنگی طرف آنها بکشد،‏‎ ‎‏این خودش، خودش را می خورد. آنها نشستند سیگارشان را می کشند و‏‎ ‎‏شما تو سر هم می زنید تا خودتان را از بین ببرید. وقتی بنا شد که پایین از‏‎ ‎‏بالا اطاعت نکند معنای آن این است که نظمی تو کار نیست. وقتی بنا شد‏‎ ‎‏که متفرقات باشید، هر کسی یک رأیی برای خودش داشته باشد ـ زائد‏‎ ‎‏معنای آن این است که، نظم تو کار نیست. انسجام تو کار نیست. انسجام‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201

‏تو کار نباشد تمام می شود. خودش تمام می شود. این سرایت می کند به‏‎ ‎‏خارج و در بین ملت هم همین مسائل هست.(395)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه برای نابودی توحید، با نام جامعه توحیدی 

‏اینهایی که می آیند در داخل ارتش، در داخل ژاندارمری، در داخل‏‎ ‎‏پاسبانها، در داخل شهربانی، توی جمعیتها، توی دانشگاهها، همه جا این‏‎ ‎‏شیاطین هستند، همه جا، اینهایی که می آیند با اسم اینکه جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی، می خواهند توحید را از بین ببرند. اینها نقشه دارند برای اینکه‏‎ ‎‏همه را بپوسانند. این جامعه را بپوسانند. مقصد دارند اینها. ما باید آگاه‏‎ ‎‏باشیم از این معنا. جوانهای ما را باید آگاه بکنند. شماها باید آگاه باشید.‏‎ ‎‏جوانها را آگاه بکنید که مقصد این است.(396)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئۀ تفرقه در قوای مسلح

‏شما الآن مورد حسادت همۀ اجنبیهایی ‏‏[‏‏هستید‏‏]‏‏ که می خواستند‏‎ ‎‏ایران را و می خواهند ایران را ببلعند، شما مورد حسادت آنها هستید.‏‎ ‎‏آنها توطئه می کنند که شما را از هم جدا کنند. پاسبانها را از‏‎ ‎‏ژاندارمری، ژاندارمری و پاسبان را از ارتش و ارتش هم بین خودشان‏‎ ‎‏از هم گسیختگی پیدا بکنند. اگر اینطور باشد، خطر برای همه تان‏‎ ‎‏هست.(397)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراقبت از توطئه ها و شایعات دشمن 

‏کسی که پشتیبان او خداست از این توطئه هایی که هی شایعه اندازی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202

‏می کنند، که توطئه است و ـ نمی دانم ـ کجا توطئه است، کجا چه است، از‏‎ ‎‏اینها نباید بترسند. البته قوای انتظامی ما، ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه‏‎ ‎‏پاسداران ما، اینها و همین طور بسیج ملی ما، بسیج اسلامی ما، اینها باید‏‎ ‎‏همیشه مراقب باشند. رفت و آمدهای مشکوک را در نظر داشته باشند و‏‎ ‎‏اگر دیدند اطلاع بدهند به مراکزی که باید اطلاع بدهند. در عین حالی که‏‎ ‎‏باید تمام مراقبتها را بکنند و تمام رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر‏‎ ‎‏بگیرند، در عین حال قلبشان مطمئن باشد به اینکه این قلب تا متوجه به‏‎ ‎‏خداست آسیبی نخواهد دید.(398)‏

4 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت بر پرسنل نفوذی 

‏اگر ـ خدای نخواسته ـ در یک پادگانی، یک نفر آدمی پیدا شد که خلاف‏‎ ‎‏رویّۀ اسلامی و انسانی کرد، باید رؤسا توجه کنند، جلویشان را بگیرند.‏‎ ‎‏مبادا یک وقتی باز همان مسائل سابق در پادگانهای ژاندارمری یا در‏‎ ‎‏مراکزی که سایر قوای مسلّحه هستند، یک همچو مسائلی که در سابق‏‎ ‎‏بود، باز تکرار بشود. باید با کمال دقت، کسانی که در رأس هستند‏‎ ‎‏اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را تحت نظر بگیرند.(399)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ شیاطین به منظور تفرقه انگیزی 

‏این را باید توجه بکنند آقایان که در بین این ارگانهایی که هست، مثل‏‎ ‎‏سپاه پاسداران، مثل ارتش، مثل کمیته ها، مثل دادگاهها و همۀ این‏‎ ‎‏جاهایی که بعد از انقلاب به عنوان و اسم یک گروهی پیدا شده است،‏‎ ‎‏شیاطین ننشسته اند که اینها خالص باشند. در بینشان افرادی نفوذ‏‎ ‎‏کرده اند و به واسطه آن نفوذ، کارهایی در آنجا انجام می دهند، برای اینکه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203

‏روحانیین را و همین طور پاسدارها را و همین طور کسان دیگر را یا به‏‎ ‎‏جان هم بریزند و یا منزوی کنند. الآن روزی شاید بیشتر از صدتا گاهی‏‎ ‎‏سیصدتا گاهی دویست تا نامه برای من می رسد، با اینکه من کاره ای‏‎ ‎‏نیستم، و در آن شکایت می کنند، شکایات از همۀ این ارگانهایی که‏‎ ‎‏هست. من نمی خواهم بگویم شکایات همه صحیح است، بسیاریش هم‏‎ ‎‏نامربوط زیاد توی آن هست، لکن باید این مطلب که یک توطئه ای هست‏‎ ‎‏برای شکایت درست کردن.(400)‏

3 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از اعمال خلاف حق در قوای مسلح

‏اگر ما اسلام را می خواهیم و اگر ‏‏قرآن‏‏ کریم را می خواهیم که در این‏‎ ‎‏مملکت و ان شاءالله در ممالک دیگر پیاده بشود و می خواهیم که یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی داشته باشیم، باید همه توصیه به حق بکنیم و سفارش‏‎ ‎‏به حق بکنیم. و در همۀ اطراف کشور، آنهایی که در کمیته ها هستند،‏‎ ‎‏آنهایی که در بسیج هستند، آنهایی که در دادگاهها هستند و سپاه‏‎ ‎‏پاسداران، شهربانیها و همه با هم سفارش به حق بکنند. و اگر اعوجاجی‏‎ ‎‏خدای نخواسته در یکی پیدا بشود یا نفوذی کرده باشد بعض افراد‏‎ ‎‏منحرف و چپ یا چپنمای نوکر راست، باید سفارش کنند و نگذارند‏‎ ‎‏برخلاف حق، کسی عمل کند. وقتی یک کشوری ادعا می کند که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است و می خواهد جمهوری اسلامی را متحقق کند،‏‎ ‎‏این کشور باید همۀ افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.‏‎ ‎‏اعوجاجها را خودشان رفع بکنند.(401)‏

11 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

عدم غفلت از نقشه های دشمن

‏ ‏‏الآن بحمدالله پاسدار و پاسبان و ژاندارمری و ارتش و عشایر و سایر قوای‏‎ ‎‏مردمی و بسیج و همۀ اینها هماهنگ اند و قدرت باطل را در هم کوفته اند‏‎ ‎‏و خواهند کوبید. این نقشه ها بود که اینها کشیده بودند، امروز هم‏‎ ‎‏در صدد همین نقشه ها هستند، و شما باید غافل نباشید از این چیزهایی‏‎ ‎‏که منتشر می کنند. شما باید توجه داشته باشید.(402)‏

22 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از پخش شایعات دشمن 

‏نباید یک مطلبی را که موجب تشویش خاطر رؤسای ارتش است، موجب‏‎ ‎‏تشویش خاطر رئیس جمهور هست، موجب تشویش خاطر دولت‏‎ ‎‏هست، یک حرفهایی زده بشود بدون اینکه مطلع باشید دارید چه‏‎ ‎‏می کنید. شما خیال می کنید که می خواهید خدمت بکنید و به حسب‏‎ ‎‏واقع خدمت نیست. توجه به این مسائل باید کرد و هر کس رفت جبهه و‏‎ ‎‏برگشت نیاید فریاد بکند که جبهه چه بود. شما و من تشخیص نمی دهیم‏‎ ‎‏که در جبهه باید چه بشود. جبهه را آنهایی که متخصص اند تشخیص‏‎ ‎‏می دهند که باید چه جور باشد و جبهه را چه جور نگهداری کنند و چطور‏‎ ‎‏موازین جنگ را اجرا بکنند. اگر خدای نخواسته به واسطۀ حرفهای ما، به‏‎ ‎‏واسطۀ اقدامات ما در جبهه یک سستی پیدا بشود، یک دلسردی پیدا‏‎ ‎‏بشود در جبهۀ جنگ، مسئولش همۀ ما هستیم.‏

‏     بازار باید یکدل دنبال جبهه باشد و از پشت سر جبهه را تقویت بکند.‏‎ ‎‏و مجلس باید پشت سر جبهه باشد و مجلس را تقویت بکند. و ناطقها،‏‎ ‎‏نویسنده ها، روزنامه نویسها و همۀ مطبوعات، رادیو و تلویزیون، همۀ‏‎ ‎‏اینها باید امروز دنبال این باشند که پیروزی حاصل بشود. ننشینند هی‏‎ ‎‏اشکال بکنند و هی تضعیف بکنند قوای انتظامی ما را. و من به قوای‏‎ ‎‏انتظامی و نظامی که الآن دارند در سرحَدّات جانفشانی می کنند، همۀ‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205

‏ طوایفشان، چه عشایر و چه مردم عادی غیر نظامی و چه خود نظامیها و‏‎ ‎‏چه قوای دیگر مسلّح مثل پاسدارها و پاسبانها به همۀ اینها من نوید‏‎ ‎‏می دهم که ایران پشت سر شماست. مملکت ایران پشت سر شماست.‏‎ ‎‏شما اعتنا نکنید به بعض حرفهایی که گاهی گفته می شود. آنها هم ممکن‏‎ ‎‏است بعضیشان از روی غرض باشد ولی شاید غالباً غرض نداشته باشند،‏‎ ‎‏توجه ندارند به مسائل.(403)‏

25 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراقبت از نفوذ ضد انقلاب در داخل سنگرها

‏باید فرماندهان و همۀ افراد قوای مسلح، با کمال دقت مواظب باشند تا‏‎ ‎‏ضد انقلاب در سنگرهای آنان و در جبهه ها نفوذ نکنند و با تبلیغات باطل‏‎ ‎‏خود جنگنده های نیرومند ما را تضعیف ننمایند. و اگر کسانی به چنین‏‎ ‎‏اعمال خیانت باری دست زدند، همه موظف هستند آنان را دستگیر‏‎ ‎‏نموده تسلیم فرماندهان کنند تا به دادگاه تسلیم نمایند.(404)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراقبت در برابر مأیوس کنندگان

‏اگر خدای نخواسته، شخص یا گروههایی در بین شما ارتشیان یا سپاه‏‎ ‎‏پاسداران یا سایر کسانی که در جبهه هستند، تبلیغ کردند که ملت با شما‏‎ ‎‏نیست یا یک قشری از ملت با شما نیست، یا روحانیت با شما نیست،‏‎ ‎‏اینها اشخاصی هستند که نمی خواهند این مملکت به سر و سامان‏‎ ‎‏خودش برسد. شما توجه کنید و خودتان حکم کنید. تلویزیون را، رادیو را‏‎ ‎‏باز کنید و خودتان ببینید که سرتاسر کشور همۀ قشرها از زن و مرد و‏‎ ‎‏جوان و نورس، همۀ آنها اظهار پشتیبانی می کنند و عمل می کنند به این‏‎ ‎‏اظهار. برای ارتش ما، هم به حسب تظاهر اظهار پشتیبانی می کنند و هم‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206

‏به حسب عمل. این کسانی که در این قشرهای قوای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏یا سپاه پاسداران چیزهایی می گویند که بر خلاف آن چیزی است که‏‎ ‎‏وجدان خود شما و چشم و گوش خود شما شاهد آن است، بدانید که اینها‏‎ ‎‏مصلحت شما را نمی خواهند. اینها یا جاهل اند و یا مأمور. یا مأمور این‏‎ ‎‏هستند که بین ارتش و قشرهایی که در خود ارتش هست اختلاف ایجاد‏‎ ‎‏کنند، و بین ارتش و پاسداران مخالفت ایجاد کنند، و یا اشخاص جاهلی‏‎ ‎‏هستند که با جهالت خودشان صدمه بر این کشور اسلامی می زنند.(405)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشۀ دشمن، جدایی قوای مسلح از ملت 

‏قوای نظامی و انتظامی ما که در جبهه ها یا پشت جبهه ها هستند، اینها‏‎ ‎‏باید مطمئن باشند که اینها همه برای اسلام الآن دارند کار می کنند، و‏‎ ‎‏هرگز گوش به حرفهای اشخاصی که می خواهند شما را از هم جدا کنند یا‏‎ ‎‏ملت را از شما جدا کنند یا روحانیت را از شما جدا کنند، گوش شما به آنها‏‎ ‎‏نباشد. شما خودتان قضاوت کنید و خودتان حکم کنید، و به حرف‏‎ ‎‏دیگران ـ هر کس باشد و هر جا باشد ـ گوش ندهید. خودتان ببینید که آیا‏‎ ‎‏ملت با شما خوب است یا بد؟ و خودتان ببینید که آیا روحانیت با شما‏‎ ‎‏مخالف است یا موافق؟‏

‏     در نطقهای روحانیین، در حرفهای گویندگانی که از ملت هستند، و‏‎ ‎‏در اعمالی که خود ملت دارند می کنند شما آنها را توجه کنید و هرچه که‏‎ ‎‏بر خلاف این مسیر بود و هر قولی که بر خلاف این مسیر بود باور‏‎ ‎‏نکنید.(406)‏

9 / 11 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207

ضرورت هوشیاری قوای مسلح در برابر شایعه پراکنیها

‏شما در هرجا که بروید می بینید که یک شایعه ای درست کرده اند یا برای‏‎ ‎‏یک گروهی، یا برای یک اشخاصی. از هر طرف که می بینید، شایعه سازی‏‎ ‎‏فراوان است. به حرف شایعه سازان گوش فرا ندهید. به حرف اشخاصی که‏‎ ‎‏از روی غرض و هوای نفس صحبت می کنند گوش فرا ندهید. شما‏‎ ‎‏خودتان با وجدان خودتان بنگرید. اگر گفتند که فلان قشر با شما دشمن‏‎ ‎‏است ببینید که این مطلب صحیح است یا غیر صحیح. صحت و‏‎ ‎‏غیرصحتش را از گفتار آن گروه، از کردار آن گروه، از نوشته های آنها باید‏‎ ‎‏استفاده کنید.‏

‏     اگر کسی با شما توی دلش مخالفت کند که به شما ضرری نمی رساند،‏‎ ‎‏اما معنی مخالفت به اینکه در عَلَن‏‎[1]‎‏ گفته بشود که ما با قشر کذا مخالفیم،‏‎ ‎‏این شما خودتان باید حَکَم قرار بدهید خودتان را. اگر در بین ملت آمدند‏‎ ‎‏و گفتند فلان قشر از ارتش ما، ژاندارمری، پاسبانها پاسدارها و دیگر‏‎ ‎‏کسانی که در سرحدّات ما، در جبهه های ما مشغول فداکاری هستند،‏‎ ‎‏اینها سستی کردند یا خدای نخواسته خیانت، اینها حرفهای اشخاصی‏‎ ‎‏است که می خواهند بین شما و ارتش جدایی بیندازند. وجدان خودتان‏‎ ‎‏حَکَم باشد. اینهایی که دارند هر روز فداکاری می کنند و فدا می دهند، هر‏‎ ‎‏روز کشته می دهند، هر روز معلول می دهند، هر روز در جبهه ها خون‏‎ ‎‏می دهند، ما که در این کنار نشستیم و هیچ فداکاری خودمان نمی کنیم،‏‎ ‎‏فقط می گوییم و صحبت می کنیم، و با صحبتهای خودمان تفرقه بین‏‎ ‎‏جمعیتها می اندازیم، تفرقه می خواهیم بیندازیم بین ارتش و جناحهای‏‎ ‎‏دیگر، بین پاسداران و ارتش، اینها اشخاصی هستند که در خارج‏‎ ‎‏نشسته اند و فساد و شایعه سازی و این چیزها را آلت دست قرار داده اند‏‎ ‎‏برای اینکه این کشور را از این چیزی که هست به حال اوّل برگردانند. شما‏‎ ‎‏باید هیچ وقت به این صحبتها گوش نکنید، و همیشه در هر امری وجدان‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208

‏خودتان را حَکَم کنید، و اگر از کسی یا از کسانی تکذیب کرد، به تکذیب او‏‎ ‎‏فقط گوش نکنید و خودتان ببینید که اعمال او چیست. اگر اعمالش بد‏‎ ‎‏است، هر کس هم تعریف کند از او غلط است. اگر اعمالشان خوب است‏‎ ‎‏کسی که تکذیب کند از او، باز هم غلط است. انسان باید خودش نظر‏‎ ‎‏داشته باشد و همۀ قشرها و همۀ ملت و همۀ قوای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏قوای مسلّحه و غیر نظامی باید خودش قضاوت بکند، گوش به حرف‏‎ ‎‏کسی ندهد. بی چون و چرا حرفی از کسی قبول نکند راجع به اینکه فلان‏‎ ‎‏قشر چطور است، فلان قشر چطور است. البته در همۀ قشرها اشخاص‏‎ ‎‏فاسد هستند و نفوذ کرده اند و می خواهند بین شماها اختلاف بیندازند،‏‎ ‎‏ونتیجۀ اختلاف را خودشان یا اربابانشان ـ که آن اَبَرقدرت ها هستند ـ‏‎ ‎‏ببرند.‏

‏     ما امروز دشمنهای زیاد داریم و بعدها هم این دشمنها هستند. شما‏‎ ‎‏آن سیلی که به اَبَر قدرتها زدید، در طول تاریخ کسی نزده است. متوقع‏‎ ‎‏نباشید که آنها بنشینند و تماشاچی باشند. آنها مشغول فعالیت هستند.‏‎ ‎‏بتوانند، با قوای نظامی به ما حمله می کنند، نتوانند، با تبلیغات سوء در‏‎ ‎‏داخل کشورمان به ما حمله می کنند. اختلاف می اندازند بین اینها.(407)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی توجهی به شایعات دشمن 

‏لازم است تذکر دهم که گوش به شایعه پراکنیهای مشتی بی وطن نداده و‏‎ ‎‏با اطمینان خاطر به سلحشوری خود ادامه دهند.(408)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی توجهی به تبلیغات سوءدشمن 

‏استقلال کشور خودتان را حفظ کنید و توجه به بعضی تبلیغات سوئی که‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209

‏گاهی می شود ‏‏[‏‏نکنید‏‏]‏‏ که می خواهند شما را از ملت جدا کنند و اساس‏‎ ‎‏فکرشان این است که این مملکت را به حال سابق برگردانند و اشتغال‏‎ ‎‏دارند به یک توطئه های همه جانبه، که یکی اش هم این است که در بین‏‎ ‎‏شماها احساس ـ مثلاً سستی ‏‏[‏‏ایجاد‏‏]‏‏ بکنند، یأس بکنند، در صورتی که‏‎ ‎‏اسلام وجود شما را مغتنم می شمارد و عزیز می شمارد. و تمام قوای‏‎ ‎‏مسلح باید بدانند که اسلام قوای مسلح را در رأس امور قرار می دهد. آنها‏‎ ‎‏هستند که استقلال کشور را حفظ می کنند و این افرادی که از اول‏‎ ‎‏می خواستند که اساس ارتش را به هم بزنند، با یک بهانه های واهی، الآن‏‎ ‎‏هم در کار هستند و ممکن است که بعضی از جوانهای ما را بازی بدهند.‏‎ ‎‏باید خیلی توجه بکنید که این طور افراد را راه ندهید به خودتان،‏‎ ‎‏نصیحت شان کنید، جوانهایی که ممکن است گول خورده باشند‏‎ ‎‏نصیحت کنید.‏

‏     و من امیدوارم که با تعهد به اسلام و با تعهد به حفظ کشور خودتان‏‎ ‎‏دیگر آسیبی نبیند و آنهایی که بر اسلام و بر ذخایر ایران طمع داشتند‏‎ ‎‏قطع بشود.(409)‏

25 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترسیدن از توطئه دشمنان 

‏بگذار تا رسانه های گروهی مزدور، هر چه می خواهند بگویند و هر چه به‏‎ ‎‏فکر زبونشان می رسد بنویسند. بگذار تا شیاطین خارج و داخل، هر‏‎ ‎‏توطئه ای که بیانگر ضعف و شکست آنان است، برای تفرقه افکنی بین‏‎ ‎‏قوای مسلح قدرتمند بنمایند.(410)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210

خنثی سازی توطئه های دشمن توسط قوای مسلح 

‏شما سربازان دلاور اسلام در پادگانها و پایگاهها در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها هوشیارانه جریانات ضدانقلاب را دنبال کنید و بدانید که من‏‎ ‎‏نزدیک به یک سال بود که صلاح نمی دیدم آنچه را می دانم برای ملت‏‎ ‎‏شرح دهم، چرا؟ تا آرامش کشور حفظ شود و شما با آرامش کامل علیه‏‎ ‎‏مستکبران جهان بجنگید، تا احساس کردم دیگر مسأله از این حرفها‏‎ ‎‏گذشته است و خطر، اساس جمهوری اسلامی را که با خون پاک هفتاد‏‎ ‎‏هزار شهید و معلولیت بیش از یکصد هزار نفر به وجود آمده بود تهدید‏‎ ‎‏می کند، دیگر تاب نیاوردم تا شما بجنگید و از پیروزی شما به نفع مقاصد‏‎ ‎‏شوم سیاسی ضدانقلاب بهره برداری شود، لذا درد دل نمودم. شما در هر‏‎ ‎‏کجا که هستید با کمال دقت مراقبت کنید تا ضدانقلاب به مقاصد‏‎ ‎‏پلیدش نرسد.‏

‏     ‏‏افسران، درجه داران، و سربازان رشید اسلام، شما خوب می دانید که‏‎ ‎‏منافقین که امروز به عنوان طرفداران پروپا قرص «بعضیها»‏‎[2]‎‏ اطراف آنها را‏‎ ‎‏گرفته اند و به بهانۀ طرفداری از آنان دست به انفجار و درگیری مسلحانه‏‎ ‎‏می زنند و هر روز در گوشه ای تشنج می آفرینند، همانها بودند که از روز اول‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب، شعار انحلال ارتش را سرمی دادند.‏

‏     ‏‏من با قدرت ملت دلاور، مقابل ضدانقلاب که تصمیم گرفته است‏‎ ‎‏بعضی افراد را بهانه قرار داده و علیه شما هر روز دست به اغتشاش بزند‏‎ ‎‏خواهم ایستاد.‏

‏     شما ارتشیان و پاسداران، بسیج، ژاندارمری و شهربانی و تمامی‏‎ ‎‏نیروهای مردمی مسلح و تمامی مردمی که جانتان را برای اسلام و ایران‏‎ ‎‏فدا می کنید، بهوش باشید که اسلام را معیار حرکتهای خود قرار دهید.‏

‏     امروز منافقین و جبهۀ ملی و حزب دمکرات و تمامی ضدانقلابیون‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211

‏دست در دست یکدیگر گذاشته اند تا شما و انقلاب پاک ملت را نابود‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     مگر نمی بینید که هر روز در گوشه ای جمع می شوند و دست به‏‎ ‎‏خرابکاری می زنند؟ مگر نبود که اگر حضور شما نبود، آبروی انقلاب شما‏‎ ‎‏را در جهان ریخته بودند؟‏

‏     مگر اعلامیه های اتحادیه کمونیستهای ایران را ندیده اید که به بهانۀ‏‎ ‎‏پشتیبانی از یک نفر، به تمام مقدسات شما توهین کرده اند؟ شما مردم‏‎ ‎‏عزیز هوشیار باشید و آرامش خودتان را حفظ کنید و به انتظار حکم خدا‏‎ ‎‏باشید.‏

‏     ‏‏سعی کنید اخلاق اسلامی را همیشه در مد نظر داشته باشید و از‏‎ ‎‏شعارهای زننده پرهیز کنید و با حضور دائمی خود، کیْد هرج و مرج طلبان‏‎ ‎‏را خنثی کنید. و بدانید که گناهی بزرگتر از این نیست که خدای ناکرده در‏‎ ‎‏مقابل ضد خدا و ضد مردم ساکت باشید و پاداشی بالاتر از حضورتان در‏‎ ‎‏مقابل ضدانقلاب نمی باشد. آرامش را حفظ نمایید و در حفظ وحدت‏‎ ‎‏واخوت اسلامی کوشش نمایید.(411)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتنا نکردن نیروها به اختلافات پشت جبهه 

‏ما هر روز در جبهه ها فرزندان بسیار عزیزی که برای حفظ این کشور و‏‎ ‎‏حفظ این جمهوری اسلامی کوشش می کنند و به دفاع از کشور اسلامی‏‎ ‎‏قائم هستند و شب و روز خودشان را نمی شناسند و ارتش دلاور ایران و‏‎ ‎‏سپاه پاسداران عزیز و بسیج عمومی و عشایر کشورمان و اهالی عزیز آن‏‎ ‎‏سامان تمام مجهز هستند و ایستاده اند و ابداً راجع به این مسائلی که در‏‎ ‎‏پشت جبهه واقع می شود یا در خود جبهه واقع می شود، اهمیتی به آن‏‎ ‎‏نمی دهند که دست از کارشان بردارند. همه منسجمتر می شوند، قویتر‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212

‏می شوند و همه مستعد این هستند که این کاروان را به آخر برسانند و این‏‎ ‎‏درخت ثمربخش اسلام را به ثمرۀ خودش برسانند.(412)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معرفی افراد منحرف برای مجازات 

‏قوای مسلح در سراسر کشور موظف هستند که اگر در بین آنان اشخاص‏‎ ‎‏منحرفی هستند به فرماندهان معرفی نمایند، و فرماندهان موظف‏‎ ‎‏هستند آنها را به دادگاه تسلیم نمایند تا رسیدگی شده و تصفیه و‏‎ ‎‏مجازات شوند؛ و این مطلب اخطاری است به تمام فرماندهان، و متخلف‏‎ ‎‏مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.(413)‏

18 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترسیدن از هیاهوی دنیا

‏از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان هراس راه ندهید. این مسائل در‏‎ ‎‏صدر اسلام هم بوده است. این هیاهوها و بساطی که مخالفین اسلام در‏‎ ‎‏صدر اسلام راه می انداختند در زمان خود پیغمبر اکرم و بعدها همیشه‏‎ ‎‏بوده است، لکن خداوند امر فرموده است که ما مستقیم باشیم، استقامت‏‎ ‎‏کنیم.‏‎[3]‎‏ و اگر چنانچه استقامت کنیم مؤید به تأییدات الهی هستیم، و‏‎ ‎‏شما چون پشتوانه تان خدای تبارک و تعالی است از هیچ چیز باک‏‎ ‎‏ندارید. دیگران اند که پشتوانه شان شیطان است و با دست شیطان‏‎ ‎‏حرکت می کنند. شما که با قدرت الهی دارید حرکت می کنید‏‎ ‎‏قدرتمندید.‏

‏     عدد کم بودن اشکال ندارد، ایمان قوی بودن مهم است.(414)‏

30 / 2 / 63


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213

دست شیطان در بدگویی از قوای مسلح

‏اگر بخواهیم از ارتش بدگویی کنیم، بدانید دست شیطان در کار است، از‏‎ ‎‏سپاه بکنیم بدانید دست شیطان در کار است، دست الهی نیست.(415)‏

23 / 12 / 65

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214

  • )) آشکار.
  • )) اشاره به ابوالحسن بنی صدر، که پس از خلع از مقام فرماندهی نیروهای مسلح، دفتر کار خویش در نهاد ریاست جمهوری را به مرکز تجمع سران سازمان منافقین مبدل ساخته بود.
  • )) اشاره است به آیۀ 112 از سورۀ هود و آیۀ 15 از سورۀ شوریٰ.