فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح
خودکفایی دفاعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

خودکفایی دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

 خودکفایی دفاعی 

‏ ‏

‏ ‏

انزوا عامل فعالیت برای خودکفایی 

‏انزوا اگر پیدا شد، انسان خودش را بهتر پیدا می کند. دیروز چند تا، دو ـ‏‎ ‎‏سه تا جوان آمدند و یک تفنگی را، که من خوب نمی شناسم تفنگ چه‏‎ ‎‏هست، آوردند نشان دادند، گفتند: این را ما خودمان درست کردیم.‏‎ ‎‏وقتی هم به ارتش نشان دادیم گفتند صحیح است و خوب است و وسایل‏‎ ‎‏را فراهم می کنیم. این برای این است که چنانچه ما منزوی نبودیم، هیچ‏‎ ‎‏وقت به فکر این کار نمی افتادند.(272)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری و کوشش موجب خودکفایی 

‏شما متوقع نباشید که همین امروز بتوانید طیّاره درست کنید. میگ‏‎ ‎‏درست کنید. البته الآن نمی شود، اما مأیوس نباشید از اینکه می توانیم‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 128

‏درست کنیم. باید بیدار بشوید، بروید دنبال اینکه آن صنایع پیشرفته را‏‎ ‎‏خودتان درست بکنید. وقتی این فکر در یک ملتی پیدا شد و این اراده در‏‎ ‎‏یک ملتی پیدا شد، کوشش می کند و دنبال کوشش این مطلب‏‎ ‎‏حاصل می شود. یأس از جنـود ابلیس است، یعنی شیطـانها انسـان را به‏‎ ‎‏یأس وا می دارند. همین ابلیس هایی که می بینید در طول تاریخ ملتهای‏‎ ‎‏ضعیف را مأیوس کرده اند. همینهایی که به ملتهای ضعیف تزریق کردند‏‎ ‎‏که ما هیچ نمی دانیم و هیچ نمی توانیم. همینهایی که به ملتهای ضعیف‏‎ ‎‏به واسطۀ وابستگیشان به خارج گفتند که ما باید غربی باشیم. ما‏‎ ‎‏ارتشمان هم باید از غرب برایش یک کسی بیاید. کارخانه هایمان هم باید‏‎ ‎‏از غرب بیاید راهش بیندازد. ما باید این جنود ابلیس را کنار بزنیم. و‏‎ ‎‏امید، که از جنودالله است در خودمان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار‏‎ ‎‏باشیم. تکیه به ارادۀ خودمان بکنیم. تبع اراده دیگران نباشیم. لکن همه‏‎ ‎‏با هم مجتمعاً این اراده را بکنیم تا کار انجام بگیرد. آنهایی که در ارتش‏‎ ‎‏هستند، در قوای مسلّح هستند، با هم هماهنگ باشند، و با هم بخواهند‏‎ ‎‏که ارتششان قوی باشد، و ارتششان قوای مسلّحه شان را خودشان اداره‏‎ ‎‏کنند. و می توانند و می بینید که توانستند و می توانند. و آنهایی که در‏‎ ‎‏کارخانه ها هستند و در کارگاهها هستند و در امور صنعتی هستند،‏‎ ‎‏خودشان بگویند ما خودمان می کنیم و می توانیم.(273)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاصره اقتصادی سبب خلاقیت و خودکفایی 

‏شما دیدید در این جنگ تحمیلی که پیش آمد و محاصرۀ اقتصادی ما‏‎ ‎‏شدیم، خود ایرانیها خود ارتشیها این قطعات را درست کردند. اگر قبل از‏‎ ‎‏این بود، یکی از آن قطعات را نمی توانستند درست کنند؛ از باب اینکه‏‎ ‎‏شخصیتشان را گم کرده بودند، می گفتند باید متخصص بیاید.‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129

‏من اعتقادم است که اگر ما در محاصرۀ اقتصادی یک ده سال، پانزده‏‎ ‎‏سال واقع بشویم شخصیت خودمان را پیدا می کنیم؛ یعنی همۀ‏‎ ‎‏مغزهایی که راکد بودند در آن وقت و نمی توانستند فعالیت بکنند به‏‎ ‎‏فعالیت می افتند.(274)‏

26 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاصرۀ اقتصادی عامل فعالیت مغزها

‏امروز متفکران ملت بزرگ ما ، در اثر محاصرۀ اقتصادی، مغزهای خود را‏‎ ‎‏به کار انداخته اند و نقصانهای موجود را به طور چشمگیری رفع و زیانهای‏‎ ‎‏ناشی از محاصره را با کوشش شبانه روزی خود به مقدار زیاد جبران‏‎ ‎‏نمودند.‏

‏     امروز دولت ایران با پشتیبانی ملت، قویتر و سرسخت تر در مقابل‏‎ ‎‏دشمنان ایستاده است.(275)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری عامل توانمندی و ابتکار

‏اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی داشته باشد، تمام چیزهای‏‎ ‎‏آن ملت، وابستگی پیدا می کند. عمده این است که افکار شما آزاد بشود،‏‎ ‎‏افکار شما از وابستگی به قدرتهای بزرگ آزاد بشود. اگر افکار شما آزاد شد‏‎ ‎‏و باورتان آمد که ما می توانیم که صنعتمند و صنعتکار باشیم، خواهید‏‎ ‎‏بود. اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما می توانیم مستقل باشیم و‏‎ ‎‏وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. اگر کشاورزان ما باورشان این‏‎ ‎‏باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و‏‎ ‎‏وابسته به غیر نباشیم، بلکه دیگران به ما محتاج باشند، می توانند. اگر‏‎ ‎‏شماهایی که در صنعت هستید و پرسنل صنعتی ‏‏[‏‏هستید‏‎ ‎‏]‏‏در ارتش‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130

‏این باور را داشته باشید و به تجربه این باور را امروز دارید که می توانید‏‎ ‎‏صنّاع‏‎[1]‎‏ باشید و می توانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست.(276)‏

31 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فشار محاصرۀ اقتصادی سبب فعالیت متفکران 

‏تا کنون ندیدند یک حکومتی که وقتی که جنگ بشود همۀ مردم جنگجو‏‎ ‎‏هستند. وقتی که محاصرۀ اقتصادی بشود افکار همۀ مردم توجه به این‏‎ ‎‏پیدا می کند که ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما مشغول می شوند و‏‎ ‎‏افکار خودشان را به راه می اندازند و قدرت خودشان را به راه می اندازند و‏‎ ‎‏ایران را مستغنی می کنند از خارج. و من به شما اطمینان می دهم که اگر‏‎ ‎‏تا یک مدتی ما در این فشارها باشیم، ایران بیشتر ثبات پیدا می کند و‏‎ ‎‏مغزهای متفکر مکتبی ایران بیشتر به کار می افتد و ایران را خودکفا‏‎ ‎‏می کند.(277)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحریم اقتصادی، عامل حرکت در مسیر خودکفایی

‏مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روی ما بسته اند و این‏‎ ‎‏خود، نعمتی برای ما بوده است. وقتی همۀ درها بسته شد و فکرها‏‎ ‎‏باز، می بینید که فعالیتها آغاز شد و همه جا کانون فعالیت است.‏‎ ‎‏مردم همچنان در کنار دولت ایستاده اند و هیچ گاه دولت را تنها‏‎ ‎‏نگذاشته اند و می بینید قریب دو سال است که جنگ را به خوبی به پیش‏‎ ‎‏می برند.(278)‏

8 / 3 / 61

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131

تحریم اقتصادی، موجب خودکفایی 

‏همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که‏‎ ‎‏فکرهای متفکران ما را به راه انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی‏‎ ‎‏می روند.(279)‏

9 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودکفایی، عامل استقلال کشور از بیگانگان 

‏الآن همه فعال شده اند. الآن می دانند که باید در مقابل امریکا بایستند،‏‎ ‎‏باید در مقابل زورگویی بایستند، باید خودشان استقلال داشته باشند.‏‎ ‎‏این را اگر نبود الاّ همین را که ما به دست آوردیم، کافی بود، لکن بحمدالله ‏‎ ‎‏بسیاری از امور به دست آمده؛ مِن جمله همینهایی که شما می گویید که‏‎ ‎‏خود این آقایان چیزهایی که نمی شد فکر کنید که اینها درست کنند و یا‏‎ ‎‏فکر این مسائل را نمی کردند، خود آقایان این کار را کردند و امیدواریم که‏‎ ‎‏بعدها ان شاءالله ، بیشتر و بالاتر انجام بدهند.(280)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت خودکفایی در صنایع دفاعی 

‏آنهایی که متکفل امور صنایع هستند ـ صنایع دفاع ـ بدانند که امروز‏‎ ‎‏ایران احتیاج دارد به وجود آنها و آنها مسئول اند در مقابل خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی. باید با تمام قوا افکار خودشان را صرف کنند که ما در یک همچو‏‎ ‎‏قضیه ای ان شاءالله به خودکفایی برسیم.(281)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم خودکفایی عملی 

‏برادرها! امروز روز کار است. هر کس در هر جا هست باید کار بکند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم خودکفا باشیم؛ خودکفایی را با تبلیغات نمی شود کرد، با‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132

‏کار می شود کرد.(282)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودکفایی بر پایۀ ایمان و استواری مردم 

‏خدا را سپاس می گزاریم که منت هیچ قدرت و کشوری و ابرقدرتی در‏‎ ‎‏جنگ، بر گردن ما نیست و مردم کارآزموده و متوکل ما با استعانت از ذات‏‎ ‎‏مقدس کبریا یکه و تنها و مظلومانه برمشکلات بسیاری از طرح و‏‎ ‎‏عملیات و بسیج و آموزش نیروها تا نیاز تسلیحاتی کشورمان فائق آمده‏‎ ‎‏است. و علاوه بر موفقیتهای اعجاز گونه ای که در صحنه های دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلامی و بیرون راندن متجاوزین از هزاران کیلومتر، به تحولات شگرف‏‎ ‎‏صنعتی از قبیل راه اندازی کارخانجات و دیگرگونی در خطوط تولید و‏‎ ‎‏ساختن و اختراع دهها وسایل پیشرفته و مدرن نظامی، آن هم بدون‏‎ ‎‏حضور هیچ مستشاری و بدون هیچ گونه کمک خارجی، دست‏‎ ‎‏یافته ایم.(283)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت توسعه تحقیقات برای خودکفایی

‏ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آنهمه هنرآفرینی و اختراعات‏‎ ‎‏و پیشرفتها داشته باشیم. ان شاءالله در شرایط بهتر زمینۀ کافی برای‏‎ ‎‏رشد استعداد و تحقیقات را در همۀ امور فراهم می سازیم.(284)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت استقلال و خودکفایی 

‏من دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و‏‎ ‎‏خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش می کنم که به خدا متکی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

‏باشید و برای همیشه زیر بار شرق و غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را‏‎ ‎‏بگیرند: یا رفاه و مصرفگرایی و یا تحمل سختی و استقلال. و این مسأله‏‎ ‎‏ممکن است چند سالی طول بکشد، ولی مردم ما یقیناً دومین راه را، که‏‎ ‎‏استقلال و شرافت و کرامت است، انتخاب خواهند کرد.‏

‏     ضرورتی به گوشزد کردن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد‏‎ ‎‏بین الملل و نیز نقش عظیم صنعت نفت و انرژی را در کشورها و سیاستها‏‎ ‎‏نمی بینم. ان شاءالله مسئولین امر با توجه کافی و بصیرت و دقت از این‏‎ ‎‏گنجها و ذخایر سیال خدادادی پاسداری نمایند، و در توسعه و استفادۀ‏‎ ‎‏هرچه بیشتر و بهتر آنها تلاش نمایند، و در تأمین نیازهای جامعه و‏‎ ‎‏پابرهنگان و اولویت دادن به مناطق محروم موفق باشند. خداوند تعالی‏‎ ‎‏این روحیۀ مقدس سربازی و فداکاری را در کلیۀ کارگران و کارمندان و‏‎ ‎‏متخصصان تا رسیدن به استقلال و خودکفایی کامل حفظ فرماید.(285)‏

20 / 10 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ عامل رشد صنایع نظامی 

‏ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم...‏‎ ‎‏تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد.(286)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ عامل خودباوری و خودکفایی

‏من وصیت دلسوزانه و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود‏‎ ‎‏بسیار چشمگیری از بسیاری از این دامها نجات یافته و نسل محروم‏‎ ‎‏حاضر به فعالیت و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و‏‎ ‎‏وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت‏‎ ‎‏متخصصین ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند و همه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134

‏دستها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها‏‎ ‎‏را به راه اندازند، در اثر محاصرۀ اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان‏‎ ‎‏عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهای ارزانتر عرضه کرده و‏‎ ‎‏رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم.‏

‏     باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب‏‎ ‎‏و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی‏‎ ‎‏نکشند؛ و با ارادۀ مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام‏‎ ‎‏کنید.‏

‏     و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و‏‎ ‎‏اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر‏‎ ‎‏خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را‏‎ ‎‏دارد. و آنچه انسانهای شبیه به اینان به آن رسیده اند شما هم خواهید‏‎ ‎‏رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطع وابستگی به‏‎ ‎‏دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج‏‎ ‎‏شدن از تحت سلطۀ اجانب. ‏

‏     و بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در‏‎ ‎‏نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمکهای‏‎ ‎‏مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و‏‎ ‎‏خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز‏‎ ‎‏بسازند.(287)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودکفایی نیروهای مسلح در بُعد دفاعی 

‏من به همۀ نیروهای مسلح در این پایان زندگی خاکی، وصیت مشفقانه‏‎ ‎‏می کنم که از اسلام که یگانه مکتب استقلال و آزادیخواهی است و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 135

‏خداوند متعال همه را با نور هدایت آن به مقام والای انسانی دعوت‏‎ ‎‏می کند، چنانچه امروز وفادارید در وفاداری استقامت کنید که شما را و‏‎ ‎‏کشور و ملت شما را از ننگ وابستگیها و پیوستگیها به قدرتهایی که همۀ‏‎ ‎‏شما را جز برای بردگی خویش نمی خواهند و کشور و ملت عزیزتان را‏‎ ‎‏عقب مانده و بازار مصرف و زیر بار ننگین ستم پذیری نگه می دارند نجات‏‎ ‎‏می دهد. و زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگانی‏‎ ‎‏ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید؛ و بدانید مادام که‏‎ ‎‏در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به‏‎ ‎‏دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما‏‎ ‎‏شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس‏‎ ‎‏از تحریم اقتصادی همانها که از ساختن هرچیز خود را عاجز می دیدند و‏‎ ‎‏از راه انداختن کارخانه ها آنان را مأیوس می نمودند، افکار خود را به کار‏‎ ‎‏بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند. و‏‎ ‎‏این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی‏‎ ‎‏بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران‏‎ ‎‏را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است‏‎ ‎‏که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد.‏

‏     و هم در اینجا باید بیفزایم که احتیاج ما پس از اینهمه عقب ماندگی‏‎ ‎‏مصنوعی به صنعتهای بزرگ کشورهای خارجی حقیقتی است‏‎ ‎‏انکارناپذیر. و این به آن معنی نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی‏‎ ‎‏از دو قطب وابسته شویم. دولت و ارتش باید کوشش کنند که دانشجویان‏‎ ‎‏متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته را دارند و استعمار و‏‎ ‎‏استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و‏‎ ‎‏کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند، مگر‏‎ ‎‏ان شاءالله روزی برسد که این دو قدرت به اشتباه خود پی برند و در مسیر‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136

‏انسانیت و انساندوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند؛ یا‏‎ ‎‏ان شاءالله مستضعفان جهان و ملتهای بیدار و مسلمانان متعهد، آنان را‏‎ ‎‏به جای خود نشانند. به امید چنین روزی.(288)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 137

  • )) صنعتگر، صاحب صنعت.