نظامیان جمهوری اسلامی
فداکاری و شهادت طلبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فداکاری و شهادت طلبی

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری و شهادت طلبی

‏ ‏

‏ ‏

روحیه فداکاری برای هدف 

‏ارتش ما نباید بگوییم که یک ارتشی است که مثل ارتشهای دیگر است.‏‎ ‎‏ژاندارمری ما هم مثل ژاندارمری دیگر است. سپاه پاسداران ما هم مثل‏‎ ‎‏قوای مسلح دیگران است. این صحیح نیست. برای اینکه سپاه دیگران،‏‎ ‎‏ارتش دیگری برای کی جنگ می کند؟ ارتش عراق برای صدام حسین.‏‎ ‎‏کدام عاقل است که برای صدام حسین جان خودش را بدهد؟ که چه‏‎ ‎‏بشود؟ ارتش ما حجت دارد. می گویند که ما اگر بمیریم پیش خدا‏‎ ‎‏می رویم. این روحیه است که مقدّم می دارد. این روحیه ای که عقیدۀ‏‎ ‎‏ایمانی اش این است که من اگر کشته بشوم، یک توفیقی است‏‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 49

‏برای من، و من می روم در جوار رحمت الهی. این روحیه است که ما را‏‎ ‎‏پیروز کرده، و ارتش ما هم این روحیه را بحمدالله دارند. و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلحه ما هم از قبیل پاسدارها و ژاندارمری و شهربانی و همینهایی که‏‎ ‎‏در حال نظم و انتظام هستند.(105)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقبال از شهادت با آغوش باز 

‏میدانهای جنگی که شما الآن ملاحظه می کنید و همه رفتند، و اشخاصی‏‎ ‎‏رفتند و ملاحظه کردند، این جوانهایی که در آن میدان دارند جنگ‏‎ ‎‏می روند و برادرهایشان ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏می بینند کشته شد و افتاد، هیچ فترت و‏‎ ‎‏فتوری به آنها دست نمی دهد. به همان طوری که از اینجا با شوق رفتند،‏‎ ‎‏با همان طور در جنگ هم با اشتیاق و با دلاوری و با جرأت، با آغوش باز،‏‎ ‎‏شهادت را استقبال می کنند.(106)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق به شهادت

‏تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما‏‎ ‎‏سراغ ندارد. و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما‏‎ ‎‏در کجای تاریخ ـ جز یک برهه در صدر اسلام آن هم نه به طور وسیع بلکه‏‎ ‎‏به طور محدود ـ سراغ دارید که جوانان یک کشور این طور عاشق جنگ‏‎ ‎‏باشند؟ این طور عاشق دفاع از کشور خودشان باشند؟ و این طور ملت،‏‎ ‎‏همه با هم یکصدا دنبال پیروزی ارتش و سپاه پاسداران و سایر قوای‏‎ ‎‏مُسلَّحه باشند؟ و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟(107)‏

15 / 9 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 50

فداکاری برای اسلام

‏از تمام قوای مسلحه ـ چه ارتش و چه سپاه پاسداران و چه ژاندارمری و‏‎ ‎‏چه شهربانی و چه بسیج و همه ـ تشکر کنم که در این موقع حساس همۀ‏‎ ‎‏آنها با هم مشغول فداکاری هستند، و برای اسلام خدمتگزار هستند. و‏‎ ‎‏من امید این را دارم که همۀ اینها از جنود اسلام و امام زمان‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه باشند.(108)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایثارگری در راه اسلام 

‏خداوند ـ ان شاءالله شماها را از لشکریان امام زمان ـ سلام الله علیه قرار‏‎ ‎‏دهد. و اجر آن سپاهیانِ در رکاب رسول الله را به شما عنایت بفرماید. آنها‏‎ ‎‏هم هر کمالی داشتند برای خدمت به اسلام و رسول خدا بود. و شما هم‏‎ ‎‏همین خدمت را دارید انجام می دهید. شما با آنها فرقی ندارید. و شما‏‎ ‎‏مثل اشخاصی هستید که در غزوات‏‎[1]‎‏ رسول الله جنگیدند و شهید شدند‏‎ ‎‏یا معلول. شما هم در راه خدا و در راه رسول خدا و در راه اسلام فداکاری‏‎ ‎‏کردید، معلول شدید، شهید شدند دوستان شما و شما پیروز‏‎ ‎‏هستید.(109)‏

4 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانفشانی قوای مسلح در جبهه ها

‏ملت شاهد است که این قوای مسلّحه تمام قشرهایشان، تمام افرادشان‏‎ ‎‏دارند برای اسلام و برای ایران جانفشانی می کنند و فداکاری. سندش‏‎ ‎‏همین عکسهایی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ از این جوانها که در این جبهه ها شهید شدند، و‏‎ ‎‏اشخاصی است که در این جبهه ها معلول شدند.(110)‏

9 / 11 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 51

روحیه شهادت طلبی در قوای مسلح 

‏الآن که لشکر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ و دفاع هستند،‏‎ ‎‏تمام کشور ما یکپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهی با ارتش و‏‎ ‎‏همراهی با قوای مسلّحه مشغول هستند. و شاید هر روز یا اکثر روزها،‏‎ ‎‏جوانهایی اینجا بیایند و با گریه بخواهند که عازم به جبهه ها بشوند برای‏‎ ‎‏شهادت. حتی پیرمردهای ضعیف هم این آرزو را دارند و بچه های نارَس‏‎ ‎‏هم این آرزو را دارند. این برای این است که در این کشور اسلام حکومت‏‎ ‎‏می کند. (111)‏

13 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی در پرتو اسلام 

‏ارتش و همین طور سپاه پاسدار‏‏[‏‏ان‏‏]‏‏ و سایرین با قدرت اسلامی و اینکه‏‎ ‎‏شهادت را برای خودشان یک فوزی می دانستند واینکه هر وقت می آیند‏‎ ‎‏پیش من، هرکدام از آنها می آیند، بسیاری از اینها که می آیند پیش من،‏‎ ‎‏گریه می کنند که شما دعا بکنید که ما شهید بشویم و من دعا می کنم که‏‎ ‎‏پیروز بشوند‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ یک همچو روحیه ای وقتی در یک فرد یا افراد پیدا شد،‏‎ ‎‏این پیروز است. واین روحیه بود که پیدا شد. و این روحیه در پناه اسلام‏‎ ‎‏پیدا شد. هیچ مکتب دیگری نمی تواند این طوری درست کند که گریه‏‎ ‎‏کند که بگذار من کشته بشوم. دیروز یک کسی که پایش قطع شده بود،‏‎ ‎‏عصا زیر بغلش گذاشته بود، آمده اینجا. من باهاش مصافحه کردم. گفت:‏‎ ‎‏دعا کنید من شهید بشوم. این روحیه در اثر اسلام است.(112)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسوه های شهادت طلبی

‏این جوانهای ما که علیل شدند الآن هم وقتی می آیند از من می خواهند‏‎ ‎‏که دعا کنم که اینها شهید بشوند؛ پایش را از دست داده، عصا زیر بغلش‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 52

‏هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشود. از اینها‏‎ ‎‏یک قدری تعلم پیدا کنید.(113)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت برای نجات اسلام و کشور

‏من امیدوارم که این روحیه در این ملت باقی باشد و با این روحیه که‏‎ ‎‏سربازهای ما دارند و پاسدارهای ما دارند و آنهایی که حفاظت این کشور‏‎ ‎‏را می کنند، این روحیه را دارند که روحیۀ بسیار ارزشمندی است و‏‎ ‎‏شهادت طلبی است و خود را به حلقوم مرگ انداختن برای نجات اسلام و‏‎ ‎‏نجات کشور، خداوند این روحیه را به همه عنایت کند. و مادامی که این‏‎ ‎‏روحیه هست و آن مسأله ای که قبلاً عرض کردم هست، مطمئن باشید‏‎ ‎‏که این کشور بیمه است و هرگز نخواهد آسیب دید.(114)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ناتوانی در سنجش ایثار و اخلاص قوای مسلح 

‏شما دو مطلب را متحقق کردید که با این دو مطلب کسی از سنخ بشر ـ جز‏‎ ‎‏آن که از اولیای خدا باشد و الهام از خدا گرفته باشد ـ نمی تواند تقدیر شما‏‎ ‎‏را بکند. یکی بزرگتر سرمایه خودتان که آن حیات است، در طبق اخلاص‏‎ ‎‏گذاشتید، و دیگری اینکه این هدیه را با اخلاص در طبق اخلاصتان‏‎ ‎‏گذاشتید. عمده آن اخلاصی است که در شما جوانان ظاهر است. شما از‏‎ ‎‏این اخلاص و ایثار، جمهوری اسلامی را بیمه کردید. فتحهایی که نصیب‏‎ ‎‏شما شده است، خصوصاً در فتح مبین، گر چه با هیچ معیاری نمی توان‏‎ ‎‏آن را سنجید و هیچ زبانی نمی تواند از آن توصیف کند، لکن آنچه که‏‎ ‎‏بالاتر از همه اینهاست، این صداقت شما و این اخلاص شما در بارگاه حق‏‎ ‎‏تعالی است. آنچه که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است، این ایثار از‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 53

‏روی اخلاص است. همان که خدای تبارک و تعالی در سورۀ «هَلْ اَتیٰ»‏‎ ‎‏اهل بیت عصمت را به آن توصیف می کند که:‏ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ‎[2]‎‎ ‎‏اطعامِ طعام چیزی نیست، آن هم یک قرص جو، آنکه اهمیت دارد «علی‏‎ ‎‏حبه» هست.‏

‏     آنکه در پیشگاه حق تعالی ارزش دارد و هیچ بشری نمی تواند آن را‏‎ ‎‏توصیف کند، این اخلاص و محبتی است که شما دارید. شما جان‏‎ ‎‏خودتان را فدا می کنید، و بسیار اشخاص هم هستند که در راههای‏‎ ‎‏انحرافی باز هم این کار را می کنند. صورت عمل، یک صورت است، لکن‏‎ ‎‏معنی دو و محتوا دو است، میزان محتوای عمل است، نه صورت‏‎ ‎‏عمل.(115)‏

28 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آماده بودن برای شهادت

‏قوای مسلح از سپاه پاسداران و بسیج و عشایر و نیروهای مردمی و قوای‏‎ ‎‏نظامی و انتظامی و کمیته ها و دیگر نیروها به انواع سلاحها و صلاحها‏‎ ‎‏مجهز و آماده هستند، و فریاد شهادت طلبی و «جنگ، جنگ تا پیروزی»‏‎ ‎‏آنان فضای ایران بلکه جهان را به هیجان و لرزه درآورده است، و از موضع‏‎ ‎‏قدرت عظیم، دست پربرکت و قدرتمند خود را برای دوستی و برادری‏‎ ‎‏ایمانی پیش تمام مسلمین خصوصاً ملتها و دولتهای منطقه و همسایه‏‎ ‎‏دراز کرده و آنان را نصیحت می کنم.(116)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

جان فدایی در راه اسلام 

‏همۀ این رزمندگان ما واقعاً، یک چهره هایی هستند که انسان از خودش‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 54

‏خجالت می کشد که با آنها مواجه بشود؛ کسانی که جان خودشان را که‏‎ ‎‏سرمایۀ همه چیز است دیگر برای انسان، این را فدا دارند می کنند برای‏‎ ‎‏اسلام و ماها این توفیق را نداریم، نمی توانیم، منتها دعا می کنیم به‏‎ ‎‏شما.(117)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی الگویی از سیدالشهدا(ع)

‏این مجالس عزا و سوگواری و نوحه سرایی برای سید مظلومان و اظهار‏‎ ‎‏مظلومیت؛ یک کسی که برای خدا و برای رضای او جان خودش و‏‎ ‎‏دوستان و اولاد خودش را فدا کرده است، اینطور ساخته جوانانی را که‏‎ ‎‏می روند در جبهه ها و شهادت را می خواهند و افتخار به شهادت می کنند‏‎ ‎‏و اگر شهادت نصیبشان نشود متأثر می شوند.(118)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، پیشتاز خط مقدم جبهه ها

‏شما می بینید این ارتشیها و پاسدارها و بسیج و سایر نیروها در جبهه چه‏‎ ‎‏می کنند. آنها وقتی می خواهند به خط مقدم بروند، انگار که به حجلۀ‏‎ ‎‏عروسی می روند و حتی صدر اسلام هم اینچنین وضعی را کمتر به خود‏‎ ‎‏دیده است. و بعضی از افراد نمی توانند این همه از خود گذشتگی را‏‎ ‎‏بفهمند و کارهای انجام شده را نادیده می گیرند.(119)‏

21 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پذیرفتن شهادت

‏این جوانهای ما که دارند می روند در جبهه ها، برای شهادت می روند،‏‎ ‎‏اینها همینند. اینها برای اینکه در ذائقه شان خوش آمده است این معنا؛‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55

‏این را از خدا می دانند ؛ چون از خدا می دانند از این جهت سخت برایشان‏‎ ‎‏نیست.(120)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادۀ شهادت

‏یک کشوری که همه بیدار و همه مستعد برای شهادت هستند، اینها را از‏‎ ‎‏چه می ترسانند؟ کسی که می گوید «من شهادت را می خواهم، دعا کنید‏‎ ‎‏که من شهید بشوم» شما او را از قتل می ترسانید؟ شما او را از موشک‏‎ ‎‏می ترسانید؟(121)‏

15 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق به شهادت

‏این جوانهای ما چی می خواهند که اینها آنها را می خواهند از او بترسانند‏‎ ‎‏که بهش نمی رسید؟ این جوانهایی که می آیند التماس می کنند که دعا‏‎ ‎‏کن من شهید بشوم، این چه می خواهد از خدا که شما او را می ترسانید که‏‎ ‎‏حالا ول کنید برای اینکه چه می شود؟ مگر غیر از این است که اینها‏‎ ‎‏شهادت می خواهند؟(122)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چراغ هدایت ملتها

‏برماست که، با اعتراف به عجز خویش، از رزمندگان عزیزی که با‏‎ ‎‏شهادت طلبیها و رشادتهاشان از میهن اسلامی خود دفاع نموده و با‏‎ ‎‏خون پاک خود چراغهایی فرا راه آزادی تمام ملتهای دربند برافروختند‏‎ ‎‏قدردانی نماییم.(123)‏

10 / 6 / 64

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 56

  • )) جمع غَزْوَه، جنگهایی که رسول خدا (ص) در آن حضور داشته اند.
  • )) دهر / 8.