بخش سوم: امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل
اعلام روز جهانی قدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعلام روز جهانی قدس

اعلام روز جهانی قدس

‏ ‏

‏ ‏

روز جهانی قدس

‏من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین‏‎ ‎‏نمودم، که اکنون این روزها به حملات وحشیانۀ خود به برادران و‏‎ ‎‏خواهران فلسطینی شدت بخشیده است، و بویژه در جنوب لبنان‏‎ ‎‏به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، پیاپی خانه و کاشانۀ ایشان را‏‎ ‎‏بمباران می کند.‏

‏     من از عموم مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی می خواهم که‏‎ ‎‏برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند.‏‎ ‎‏و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعۀ ماه مبارک‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 156

‏رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین کنندۀ سرنوشت‏‎ ‎‏مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان «روز قدس» انتخاب، و طی‏‎ ‎‏مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق‏‎ ‎‏قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی‏‎ ‎‏مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.(198)‏

16 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روز قدس، روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین

‏«روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص‏‎ ‎‏به قدس داشته باشد. روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین است.‏‎ ‎‏روز مقابلۀ ملتهایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا‏‎ ‎‏بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین‏‎ ‎‏مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک‏‎ ‎‏بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد.‏‎ ‎‏متعهدین این روز را روز قدس می دانند، و عمل می کنند به آنچه‏‎ ‎‏باید بکنند. و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی‏‎ ‎‏دارند و با اسرائیل دوستی ـ در این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها‏‎ ‎‏را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید‏‎ ‎‏سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود، باید ملتهای مستضعف‏‎ ‎‏اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همانطور که ایران قیام‏‎ ‎‏کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملتها‏‎ ‎‏قیام کنند و این جُرثومه های فساد را به زباله دانها بریزند. روز قدس‏‎ ‎‏روزی است که باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران، و آن‏‎ ‎‏توطئه چینهای رژیم فاسد و ابرقدرتها در سایر جاها خصوصاً در‏‎ ‎‏لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. روزی است که باید همت کنید و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 157

‏همت کنیم که قدس را نجات بدهیم؛ و برادران لبنانی را از این‏‎ ‎‏فشارها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام مستضعفین را از‏‎ ‎‏چنگال مستکبرین بیرون بیاوریم. روزی است که باید جامعۀ‏‎ ‎‏مسلمین همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها ... ‏

‏     روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر‏‎ ‎‏پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به‏‎ ‎‏اینکه اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد! ما به‏‎ ‎‏آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از‏‎ ‎‏شیطنت بردارند و اگر دست برندارند، کلمۀ آخر را خواهیم گفت و‏‎ ‎‏خواهیم به آنها فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و‏‎ ‎‏دیگر امریکا نمی تواند به اینجا حکومت کند، و دیگر سایر‏‎ ‎‏ابرقدرتها نمی توانند در این مملکت حکومت کنند. روز قدس‏‎ ‎‏روزی است که باید به همۀ ابرقدرتها هشدار داد که باید دست‏‎ ‎‏خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.‏

‏     اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد‏‎ ‎‏می کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد، باید‏‎ ‎‏بداند که دیگر اربابهای او رنگی ندارند در دنیا، و باید انزوا اختیار‏‎ ‎‏کنند؛ طمعها را از ایران باید قطع کنند، دستهای آنها باید از همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلامی قطع شود؛ عمال آن در همۀ ممالک اسلامی باید‏‎ ‎‏کنار بروند. روز قدس روز اعلام یک چنین مطلبی است. اعلام این‏‎ ‎‏است به شیاطینی که ملتهای اسلام را می خواهند کنار بگذارند، و‏‎ ‎‏ابرقدرتها را به میدان بیاورند. روز قدس روزی است که قطع آمال‏‎ ‎‏آنها را بکند؛ و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمانها. ‏

‏     روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را‏‎ ‎‏باید احیا کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 158

‏بشود. روز قدس روزی است که باید به همۀ ابرقدرتها هشدار‏‎ ‎‏بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطرۀ شما، به واسطۀ عمال خبیث‏‎ ‎‏شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید‏‎ ‎‏مسلمین بهوش بیایند، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند؛‏‎ ‎‏قدرتهای مادی، قدرتهای معنوی. مسلمین که یک میلیارد جمعیت‏‎ ‎‏هستند و پشتوانۀ خدایی دارند و اسلام پشتوانۀ آنهاست و ایمان‏‎ ‎‏پشتوانۀ آنهاست از چه باید بترسند؟...‏

‏     دولتهای عالَم بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و‏‎ ‎‏تعالیم قرآن بر همۀ ممالک باید غلبه کند. دین باید دین الهی باشد،‏‎ ‎‏اسلام دین خداست؛ و باید در همۀ اقطارْ اسلام پیشروی کند. روز‏‎ ‎‏قدس، اعلام یک چنین مطلبی است، اعلام به این است که‏‎ ‎‏مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همۀ اقطار عالَم. روز قدس فقط‏‎ ‎‏روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها‏‎ ‎‏بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند‏‎ ‎‏که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند.‏

‏     من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، و روزی‏‎ ‎‏است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن‏‎ ‎‏انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و‏‎ ‎‏قوّت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا‏‎ ‎‏ایستاده ایم، و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت‏‎ ‎‏کنند، و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشان‏‎ ‎‏دخالت کنند. در روز قدس، ملتها باید به حکومتهایی که خائن‏‎ ‎‏هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید‏‎ ‎‏چه اشخاصی و چه رژیمهایی با توطئه گرهای بین المللی موافقت‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 159

‏دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند مخالف با‏‎ ‎‏اسلام هستند، و موافق با اسرائیل. و آنهایی که شرکت کردند،‏‎ ‎‏متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام ـ که در‏‎ ‎‏رأس آنها امریکا و اسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است،‏‎ ‎‏روز جدایی حق و باطل است.‏

‏     من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را‏‎ ‎‏بر همۀ قشرهای عالَم؛ بر همۀ مستکبرین، مستضعفین را غلبه‏‎ ‎‏بدهد. و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که برادرهای ما را در‏‎ ‎‏فلسطین، در جنوب لبنان و در لبنان، و در هر جایی از عالَم که‏‎ ‎‏هستند، از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات‏‎ ‎‏بدهد.(199)‏

25 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روز قدس، مقدمه تشکیل حزب مستضعفین

‏روز قدس یک روز اسلامی است، و یک بسیج عمومی اسلامی‏‎ ‎‏بود. و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب‏‎ ‎‏مستضعفین» در تمام دنیا. و من امیدوارم که یک حزب به اسم‏‎ ‎‏«حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید، و همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏با هم در این حزب شرکت کنند، و مشکلاتی که سر راه‏‎ ‎‏مستضعفین است از میان بردارند، و قیام در مقابل مستکبرین و‏‎ ‎‏چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که مستکبرین‏‎ ‎‏بر مستضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعدۀ اسلام را‏‎ ‎‏ـ که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و «وراثت ارض»‏‎ ‎‏برای مستضعفین است ـ متحقق کنند. تاکنون مستضعفین متفرق‏‎ ‎‏بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که نمونه ای از پیوند‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 160

‏مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک‏‎ ‎‏سطح وسیعتری، در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند‏‎ ‎‏به اسم «حزب مستضعفین»، که همان «حزب الله » است و موافق‏‎ ‎‏ارادۀ خدای تبارک و تعالی است که مستضعفین، وارث ارض باید‏‎ ‎‏بشوند. ما از جمیع مستضعفین عالَم دعوت می کنیم که با هم در‏‎ ‎‏«حزب مستضعفین» وارد بشوند، و مشکلات خودشان را با دست‏‎ ‎‏جمع و ارادۀ مصمم عمومی رفع کنند؛ و هر مسئله ای که در هر جا‏‎ ‎‏و در هر ملتی پیش می آید به وسیلۀ «حزب مستضعفین» رفع‏‎ ‎‏بشود.(200)‏

27 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زنده نگه داشتن روز قدس

‏باید آقایان توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس روزی‏‎ ‎‏است که باید تمام ملتهای اسلام با هم توجه بکنند و این روز را‏‎ ‎‏زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام ملتهای مسلمین بلند‏‎ ‎‏بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک، که روز قدس است، همۀ ملتها‏‎ ‎‏قیام بکنند ـ همان که حالا همان تظاهرات، همان راهپیمایی ها را‏‎ ‎‏بکنند ـ این مقدمه می شود از برای اینکه ان شاء الله جلوی این‏‎ ‎‏مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشود. ما، هی‏‎ ‎‏سست می گیریم، مسلمانها هی سست می گیرند، ملتها بی طرف‏‎ ‎‏می مانند، کم قیام می کنند و نهضت می کنند، کم تظاهر می کنند‏‎ ‎‏راجع به این امور. اسرائیل وقتی که دید ملتها با هم مخالف هستند‏‎ ‎‏و دولت مصر هم، که همراه اوست، برادر است و عراق هم که با‏‎ ‎‏اینها برادر است، وقتی این چیزها را دید، هی قدم قدم پیش‏‎ ‎‏می رود. و شما مطمئن باشید که اگر سست بگیرید، اینها تا فرات‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 161

‏می خواهند بروند. اینها همۀ اینجا را ملک خودشان می گویند‏‎ ‎‏هست.‏

‏     شما باید محکم بایستید در مقابل اینها و چنانچه مسلمین‏‎ ‎‏ـ ملتهای مسلم ـ بایستند در مقابل اینها، و اگر دولتهایشان بخواهند‏‎ ‎‏مخالفت کنند، مشت توی دهنشان بزنند چنانکه ایران مشت در‏‎ ‎‏دهن محمدرضا زد. محمدرضا از همۀ دولتهای مسلمین، از همۀ‏‎ ‎‏آنها قویتر بود، و از همۀ آنها پشتوانه اش بیشتر بود، مع ذلک، ملت‏‎ ‎‏ما قیام کرد و اسلام را وجهۀ نظر خودش قرار داد، و « الله اکبر» را‏‎ ‎‏فریاد کشید و این قدرت را از بین برد و قدرتهای دیگر را هم، و تا‏‎ ‎‏آخر هم همۀ قدرتها اگر روی هم باشند، نمی توانند آسیب به یک‏‎ ‎‏همچو ملتی برسانند.(201)‏

15 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نماز در قدس

‏خداوند ان شاء الله ما را موفق کند به اینکه یک روزی برویم و در‏‎ ‎‏قدس نماز بخوانیم. امیدوارم که مسلمانها روز قدس را بزرگ‏‎ ‎‏بشمارند و در همۀ ممالک اسلامی، در روز قدس، در روز جمعۀ‏‎ ‎‏آخر ماه مبارک، تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته‏‎ ‎‏باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمی تواند، از همان فریادش‏‎ ‎‏می ترسد. اگر همۀ مسلمینی که در دنیا الآن هستند، که قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد هستند، اگر در روز قدس، همه بیرون بیایند از خانه، فریاد‏‎ ‎‏بکنند «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر شوروی»،‏‎ ‎‏همین قول «مرگ بر شوروی» برای آنها مرگ می آورد. جمعیتشان‏‎ ‎‏یک میلیارد، ذخایرشان این همه زیاد که همۀ دولتها محتاج به‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 162

‏ذخایر شما هستند. مع ذلک، شما را وادار می کنند با هم مختلف‏‎ ‎‏باشید، اختلاف کنید و ذخایرتان را ما ببریم و هیچ کدام صحبت‏‎ ‎‏نکنید.‏

‏     خوب است یک مقدار ملتهای غیر ایران از ایران سرمشق‏‎ ‎‏بگیرند، از این ملت نجیب عزیز ما. خوب است یک قدری از این‏‎ ‎‏جوانهایی که در امریکا و در انگلستان و در بلاد غرب هستند و‏‎ ‎‏تظاهرات می کنند و در مقابل پلیس می ایستند و آنها را غل و زنجیر‏‎ ‎‏می کنند، در حال غل هم فریاد می زنند و احقاق حق می خواهند‏‎ ‎‏بکنند، یک قدری ما متنبّه بشویم و ما تعلیم بگیریم از این جوانها‏‎ ‎‏که آنها برای اسلام فریاد می کنند. و ملتها بی طرف هستند، کأنّه آنها‏‎ ‎‏برای اسلام دارند فریاد می کنند و ما اینجا با هم اختلاف می کنیم و‏‎ ‎‏انصافاً انصاف نیست.(202)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شعارهای مردم در روز قدس

‏اگر در روز قدس، تمام ملتها قیام می کردند و فریاد می زدند،‏‎ ‎‏نمی توانست آن حکومت احمق‏‎[1]‎‏ جلوی فریادشان را بگیرد. یک‏‎ ‎‏جمعیت کمی قیام می کنند. اگر در روز قدس تمام کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی، ملتها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه برای قدس تنها،‏‎ ‎‏برای همۀ ممالک اسلامی، پیروز خواهند شد. ما با فریاد،‏‎ ‎‏محمدرضاخان را بیرونش کردیم. شما خیال می کنید با تفنگ‏‎ ‎‏بیرون کردیم؟ با فریاد، با « الله اکبر»! اینقدر « الله اکبر» بر مغز اینها‏‎ ‎‏کوبیده شد که خودشان را باختند و فرار کردند. از این مملکت‏‎ ‎‏رفتند.‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 163

‏     مسلمین باید فریاد بزنند، گمان نکنند که فریاد و شعار فایده‏‎ ‎‏ندارند. نخیر، شعار فایده دارد، اما اگر همه فریاد بزنند. فریاد منِ‏‎ ‎‏تنها هیچ چیز نیست. فریاد یک محله، یک شهر هیچ چیز نیست.‏‎ ‎‏شما ببینید فریادهایی که حالا از ایران بلند می شود، منحصر به‏‎ ‎‏تهران، قم، اهواز نیست. یکوقت می بینید که سپاه پاسداران امر‏‎ ‎‏می کند به تمام ملت که فلان شب بروید بالای پشت بام « الله اکبر»‏‎ ‎‏بگویید، همه اطاعت می کنند.(203)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نماز وحدت در قدس

‏من امیدوارم که شما عزیزانی که از اطراف آمدید برای روز قدس،‏‎ ‎‏موفق بشوید و همۀ مسلمین موفق بشوند و ان شاء الله یک روزی‏‎ ‎‏همۀ مسلمین با هم برادر و همۀ ریشه های فساد از همۀ بلاد‏‎ ‎‏مسلمین کنده بشود و این ریشۀ فاسد اسرائیل از مسجد الاقصیٰ و‏‎ ‎‏از کشور اسلامی ما کنده بشود و ان شاء الله تعالی با هم برویم و در‏‎ ‎‏قدس نماز وحدت بخوانیم.(204)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

پیام روز قدس

‏جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان روز قدس است و در دهۀ آخر ماه‏‎ ‎‏رمضان به احتمال زیاد شب قدر است. شبی است که احیای آن‏‎ ‎‏سنت الهی است و قدر و منزلت آن از هزار ماه منافقان والاتر‏‎ ‎‏است. شبی است که مقدرات خلق در آن شب پایه ریزی می شود.‏‎ ‎‏روز قدس که همجوار شب قدر است لازم است که در بین‏‎ ‎‏مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و هوشیاری آنان باشد، و از‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 164

‏غفلتهایی که در طول تاریخ خصوصاً سده های اخیر شده است‏‎ ‎‏بیرون آیند تا آن روز هوشیاری و بیداری از دهها سال ابرقدرتها و‏‎ ‎‏منافقان جهان والاتر باشد، و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود‏‎ ‎‏به دست قدرت خود پی ریزی و پایه گذاری کنند. در شب قدر،‏‎ ‎‏مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی‏‎ ‎‏غیرخدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت‏‎ ‎‏خداوند در می آیند، و در روز قدس که آخرین روزهای شهر الله ‏‎ ‎‏اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از قید اسارت و‏‎ ‎‏بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله ‏‎ ‎‏بپیوندند و دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان‏‎ ‎‏قطع و رشتۀ طمع آنان را بگسلانند.‏

‏     هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و‏‎ ‎‏مقدرات خود را به دست گیرید. تا کی نشسته اید که مقدرات شما‏‎ ‎‏را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما در زیر‏‎ ‎‏چکمۀ تفاله های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی‏‎ ‎‏سرزمین قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر‏‎ ‎‏سلطۀ جنایتکاران به سر برند و شما تماشاچی باشید، و بعض‏‎ ‎‏حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی قریب یک میلیارد‏‎ ‎‏مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و‏‎ ‎‏ذخایر بی پایان، شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و‏‎ ‎‏قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های آنان باشند؟ تا کی تحمل‏‎ ‎‏جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به ندای‏‎ ‎‏آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏برای نجات قدس از اسلحۀ گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت‏‎ ‎‏نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 165

‏وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده و شاهد‏‎ ‎‏قتل عامها باید بود؟ آیا سران قوم نمی دانند و ندیده اند که مذاکرات‏‎ ‎‏سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و‏‎ ‎‏فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد و هر روز بر جنایات و‏‎ ‎‏ستمگریها افزوده خواهد شد؟‏

‏     باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت‏‎ ‎‏اسلام استفاده و بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و‏‎ ‎‏راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام می رسد کنار گذاشت. باید‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان خصوصاً ملت فلسطین و لبنان، کسانی را که با‏‎ ‎‏مانورهای سیاسی وقت گذرانی می کنند، تنبه نموده و زیر بار‏‎ ‎‏بازیهای سیاسی که نتیجه ای جز زیان و ضرر برای ملت مظلوم‏‎ ‎‏ندارد نروند. تا کی اسطوره های دروغین شرق و غرب، مسلمانان‏‎ ‎‏قدرتمند را مسحور نموده و بوقهای تبلیغاتی میان تهی، آنان را‏‎ ‎‏وحشتزده می نماید؟...‏

‏     امروز ایران به رغم بوقهای خارج و دستگاههای تبلیغاتی‏‎ ‎‏امریکا و صهیونیست و سیلی خورده های از انقلاب، به سوی‏‎ ‎‏سازندگی نهایی پیش می رود و این درس عبرتی است برای‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و مستضعفان جهان که قدرت اسلامی خود را‏‎ ‎‏بیابند و از عربده های شرق و غرب و وابستگان و تفاله های آنان‏‎ ‎‏نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام و‏‎ ‎‏ایمان بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود کوتاه‏‎ ‎‏نمایند و آزادی قدس شریف و فلسطین را سرلوحۀ برنامۀ خود‏‎ ‎‏قرار دهند و ننگ سلطۀ صهیونیسم، تفاله امریکا را از دامن خود‏‎ ‎‏بزدایند و روز قدس را زنده نگه دارند. امید است با زنده‏‎ ‎‏نگه داشتن این روز، بی تفاوتیها زایل شود و غفلتها مرتفع گردد. و با‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 166

‏قیام ملتهای شریف، بعضی از سران خائن را که به رغم مسلمانان و‏‎ ‎‏اسلام، دست در دست اسرائیل و چشم به فرمان امریکا برخلاف‏‎ ‎‏مصالح مسلمین به زندگانی سیاسی ننگین خود و به زندگی‏‎ ‎‏جنایت بار خویش ادامه می دهند، از صحنه خارج و در گورستان‏‎ ‎‏تاریخ مدفون نمایند. حکام غاصبی که در جنگ بین کفاری چون‏‎ ‎‏اسرائیل و صدام با مسلمین، طرف کفار را گرفته و به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین ضربه وارد می کنند، از صحنۀ اسلام باید خارج شوند و از‏‎ ‎‏حکومت بر مسلمین باید بر کنار گردند.(205)‏

10 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روز قدس، روز مستضعفین

‏ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز‏‎ ‎‏با وحدت اسلامی و انسجام الهی صف واحد هستند مصمم اند که‏‎ ‎‏در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به حقوق انسانها بایستند و‏‎ ‎‏از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن‏‎ ‎‏مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند. مسلمانان جهان‏‎ ‎‏باید روز قدس را روز همۀ مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند و از‏‎ ‎‏آن نقطۀ حساس در مقابل مستکبرین و جهانخواران بایستند، و تا‏‎ ‎‏رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند.(206)‏

10 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

وظیفه ملتها در روز قدس

‏تکلیف ملتها در آستان روز قدس و آستان سالروز شهادت بزرگ‏‎ ‎‏انسان تاریخ بشریت آن است که در اجتماعات و راهپیماییهای‏‎ ‎‏خود از دولتهای خویش به طور جدی بخواهند که با قدرت نظامی‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 167

‏و سلاح نفت در مقابل امریکا و اسرائیل به مقابله برخیزند، و اگر‏‎ ‎‏گوش نکردند و اسرائیل جنایتکار را که تمام منطقه حتی حرمین‏‎ ‎‏شریفین را تهدید می کند و هم اکنون عمق خواسته های او واضح‏‎ ‎‏شده است، تأیید کردند، با فشار و اعتصابات و تهدید، آنان را‏‎ ‎‏مجبور به عمل کنند. در حالی که اسلام و اماکن مقدسۀ آن مورد‏‎ ‎‏تهدید به تجاوز قرار گرفته هیچ فرد مسلمانی نمی تواند در مقابل‏‎ ‎‏آن بی تفاوت باشد. و آنچه در این موقع که اسرائیل تجاوز گسترده‏‎ ‎‏به بلاد مسلمین نموده و مسلمانان بیگناه و بی پناه را به خاک و خون‏‎ ‎‏کشیده است دولتهای منطقه انجام می دهند جز یک کلام بی محتوا‏‎ ‎‏و سازشکارانه نیست. و مصیبت بارتر آنکه از دست اسرائیل به‏‎ ‎‏امریکا ـ جنایتکار اصلی ـ پناه می برند؛ و در حقیقت از خوف مار به‏‎ ‎‏اژدها روی می آورند، و با داشتن ابزار مقابله با آنان حاضر به یک‏‎ ‎‏کلمۀ خشن یا یک تهدید نیستند. و با این وضع باید همه حاضر‏‎ ‎‏برای محو و نابودی شوند و در طول زندگی خود به هر ذلتی تن در‏‎ ‎‏دهند.(207)‏

25 / 4 / 61 

*  *  *

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 168

  • )) رژیم حاکم بر مصر که از راهپیمایی مردم کشورش در روز قدس جلوگیری کرد.