بخش اول: ماهیت اسرائیل
حامیان اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حامیان اسرائیل

حامیان اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امریکا، حامی اصلی اسرائیل

‏امریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می کند.‏‎ ‎‏امریکاست که به اسرائیل قدرت می دهد که اعراب مسْلم را آواره‏‎ ‎‏کند.(21)‏

4 / 8 / 1343 

*  *  *

‏ ‏

اسرائیل مورد حمایت همۀ استعمارگران

‏اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق‏‎ ‎‏زاییده شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد؛‏‎ ‎‏و امروز از طرف همۀ استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود.‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 17

‏انگلیس و امریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن‏‎ ‎‏اسلحه های مرگبار در اختیار اسرائیل، آن را به تجاوزات پی درپی‏‎ ‎‏علیه اعراب و مسلمین و ادامۀ اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای‏‎ ‎‏اسلامی تحریص و وادار می سازند؛ و شوروی با جلوگیری از‏‎ ‎‏مجهز شدن مسلمانان و با فریب و خیانت و سیاست سازشکارانه،‏‎ ‎‏موجودیت اسرائیل را تضمین می نماید.(22)‏

22 / 4 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت امریکا از شاه و اسرائیل

‏دولت امریکا با پشتیبانی از این عناصر در نظر مسلمین، در رأس‏‎ ‎‏ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است. دولت امریکا برای استفادۀ‏‎ ‎‏رایگان از منابع زرخیز مسلمین، میلیونها مردم شریف را به چنگال‏‎ ‎‏عناصری کثیف و دور از انسانیت گرفتار کرده؛ و اگر رئیس جمهور‏‎ ‎‏فعلی‏‎[1]‎‏ تجدید نظر نکند و راه خود را از سلف ناصالح جدا نکند،‏‎ ‎‏مسئولیت همۀ جنایات که به دست مشتی از خدا بیخبر و دور از‏‎ ‎‏انسانیت می شود به عهدۀ اوست.‏

‏     نادیده گرفتن حقوق صدها میلیون مسلم و مسلط نمودن مشتی‏‎ ‎‏اوباش بر مقدرات آنها و مجال دادن به رژیم غیر قانونی ایران و‏‎ ‎‏دولت پوشالی اسرائیل برای غصب حقوق مسلمین و سلب آزادی‏‎ ‎‏و معاملۀ قرون وسطایی نمودن، جنایاتی است که در پروندۀ‏‎ ‎‏رؤسای جمهور امریکا ثبت می شود؛ و لازم است رئیس فعلی که‏‎ ‎‏وعده هایی داده است از کارهای جنایت بار دولتهای سابق اجتناب‏‎ ‎‏کند.(23)‏

مهرماه 1356 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 18

توطئه امریکا علیه ایران، به خاطر قطع نفت اسرائیل

‏در روزنامه بود که سنای امریکا به اتفاق آرا این اعدامهایی که در‏‎ ‎‏ایران شده است محکوم کردند. آن هم که طرح داده یکی از‏‎ ‎‏دوستان اسرائیل است و خودش هم از صهیونیستهاست! توقع‏‎ ‎‏بیجایی است. توقع اینکه خیر، اعدامهای ما را محکوم نکنند، ما‏‎ ‎‏همچو توقعی از امریکا نداریم. خصوصاً که خوب، دولت ایران از‏‎ ‎‏اسرائیل نفت را قطع کرده و تا آخر هم به آن دیگر؛ نمی دهد آن هم‏‎ ‎‏از دوستان نزدیک امریکاست و سنای امریکا. ما توقع نداریم.(24)‏

2 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تقویت صهیونیسم توسط امریکا 

‏الآن تمام گرفتاری ما از امریکاست. تمام گرفتاری مسلمین از‏‎ ‎‏امریکاست. از این امریکایی است که صهیونیسم را آنطور تقویت‏‎ ‎‏کرده است و آنطور دارد تقویت می کند، و برادرهای ما را فوج فوج‏‎ ‎‏می کُشند.(25)‏

7 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تبانی امریکا و اسرائیل

‏من کراراً راجع به طمعهای اسرائیل تنبّه داده ام که اسرائیل اینطور‏‎ ‎‏نیست که اکتفا کند به آن زمینهایی که غصب کرده است. حالا‏‎ ‎‏دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این‏‎ ‎‏چیزهایی که از امریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و از این محافل‏‎ ‎‏و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون‏‎ ‎‏است و لهذا، می بینید که انکار می کنند و اسرائیل هیچ اعتنا‏‎ ‎‏نمی کند. تنبّه می دهند، اسرائیل آنها را محکوم می کند. این برای‏‎ ‎‏آن است که مسئله، مسئلۀ جدّی نیست. اینطور نیست که امریکا‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 19

‏جدّاً مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در قدس باشد و‏‎ ‎‏مع ذلک اسرائیل بتواند یک همچو کاری بکند. اینها همه یک‏‎ ‎‏مانورهایی است که می دهند. یا مثلاً، مجالس حقوق بشر و‏‎ ‎‏مجالس دیگری که از همین ابواب هست در آنجا، در آن ممالک‏‎ ‎‏هست، اینها همه دستشان توی هم است و برای چاپیدن ما‏‎ ‎‏مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در آنجاها هستند، و‏‎ ‎‏مع الأسف، مسلمین متنبّه نمی شوند.(26)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل بدون تفاهم با امریکا جنایت نمی کند

‏گمان نکنید که قضیۀ ارتفاعات جولان است فقط، قضیۀ بیشتر از‏‎ ‎‏این مسائل است و هیچ کس نباید گمان کند که این دستگاههایی که‏‎ ‎‏درست شده است از قبیل سازمانهای بین المللی، سازمانهای‏‎ ‎‏حقوق بشر و امثال اینها، برای منافع ملتها قدمی بردارند و هیچ‏‎ ‎‏وقت گمان نکنید که مخالفت این سازمانها تأثیری داشته باشد در‏‎ ‎‏جنایات اسرائیل و امثال اسرائیل. امریکا هم اظهار مخالفت کرده‏‎ ‎‏است با این الحاق، لکن کدام آدم عاقلی است که باورش بیاید که‏‎ ‎‏اسرائیل بدون اجازۀ امریکا و بدون تفاهم با او این اعمال را انجام‏‎ ‎‏بدهد؟(27)‏

25 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

همۀ جنایات با دست مخفی امریکاست 

‏تأسف دارد که اسلام آن وضع را دارد و کسانی که ادعای اسلام را‏‎ ‎‏می کنند این وضع را دارند. اسلام نسبت به متخلفین ، نسبت به‏‎ ‎‏متجاوزین آن طور سختگیری می کند و اینهایی که می گویند ما تابع‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 20

‏اسلام هستیم، تشویق هم می کنند. امریکا که در رأس تمام‏‎ ‎‏جنایتکارهاست و همین جنایت این چند وقت بیروت با دست‏‎ ‎‏مخفی امریکا و ظاهر این صهیونیست مجرم واقع شد، امریکا‏‎ ‎‏اساس کارش بود. خود آنها هم اقرار کردند به این امر که قضیه،‏‎ ‎‏قضیۀ طرح امریکایی است. اگر امریکا نبود، به اسرائیل می گفت:‏‎ ‎‏غلط نکن، برو کنار، می رفت. این امریکا، این کتکی است که‏‎ ‎‏مسلمانها از امریکا می خورند، آن وقت آقایان ادعای اسلام‏‎ ‎‏می کنند، ادعای طرفداری از مسلمین می کنند، همه چیزشان را‏‎ ‎‏تقدیم امریکا می کنند، عذر هم از آنها می خواهند. این تأسف‏‎ ‎‏ندارد برای ملتها، برای اسلام، برای همه؟! این ملتها توجه ندارند‏‎ ‎‏به اینکه اینها دارند چه می کنند؟! آنها با بیروت و با زن و بچه و فقیر‏‎ ‎‏و بیچاره مردم چه کردند و همۀ کارها را انجام دادند و به هم زدند‏‎ ‎‏همۀ اوضاع را و همه نشستند و تماشا کردند و یک عده هم‏‎ ‎‏طرفداری کردند و اگر هم یک کلمه ای گفتند، یک کلمه ای بود،‏‎ ‎‏گذشتند و رفتند و همۀ جنایتها واقع شد.(28)‏

31 / 5 / 1361 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور تفنگدارهای امریکا برای حمایت از اسرائیل

‏شما ببینید امروز لبنان چه خبر است. الآن که من و شما اینجا‏‎ ‎‏نشسته ایم ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ لبنان چه حمام خونـی دارنـد ‏‏[‏‏راه می اندازند‏‏]‏‏. این‏‎ ‎‏حکومت غاصـب و جائر لبنان، این امین‏‎[2]‎‏ خائن چه بساطی در سر‏‎ ‎‏این جمعیت مردم لبنان در آورده است. اسرائیل چه بساطی در‏‎ ‎‏آنجا درآورده بود. حالا به جای او اینها دارند در می آورند. لکن‏‎ ‎‏امریکا ندیدیم که یک کلمه بگوید. خودش فرستاده آنجا و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 21

‏تفنگدارهایش را فرستاده آنجا کمکش برای این جنایات، یک‏‎ ‎‏اسمی رویش می گذارند. شاید هم خودشان درست می کنند‏‎ ‎‏صحنه را. دوتا فرض کنید ترقه می اندازند به یک جایی و یکی دوتا‏‎ ‎‏را زخمی می کنند، یا فرض کنید آنها کرده باشند، آن وقت اینها‏‎ ‎‏می ریزند خانه به خانه می گردند جوانها را می گیرند، جوانها را‏‎ ‎‏حبس می کنند، جوانها را می کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع‏‎ ‎‏می شود و امریکا نشسته دامن به آن می زند.‏

‏     و اسفناکتر این است که مسلمین نشسته اند و تماشا‏‎ ‎‏می کنند.(29)‏

15 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همدستی ابرقدرتها برای مقابله با فلسطین

‏امروز همۀ قدرتها و ابرقدرتها دست به دست یکدیگر داده اند که‏‎ ‎‏نگذارند فلسطینی های مسلمان به هدفشان برسند. حتی بسیاری‏‎ ‎‏از کسانی که به ادعا، نسبت به فلسطینی ها اظهار علاقه می کنند،‏‎ ‎‏علاقه شان به این نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه‏‎ ‎‏کنند و متأسفانه با سکوت و سازش و تماشا دست به هم داده اند‏‎ ‎‏که نگذارند مسلمانان فلسطین پیروز بشوند؛ چرا که پیروزی آنان‏‎ ‎‏پیروزی اسلام است. و آنها می ترسند همان طوری که اسلام در‏‎ ‎‏ایران پیروز شد و همۀ بساط آنها را بر هم زد و منافعشان را از بین‏‎ ‎‏برد، همین طور اگر در لبنان و فلسطین اسلام به پیروزی برسد، همۀ‏‎ ‎‏بساطشان را در هم پیچد. لذا، همۀ شیاطین مجتمع اند که نگذارند‏‎ ‎‏اسلام رشد کند.(30)‏

9 / 12 / 66

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 22

  • )) جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت ایالات متحدۀ امریکا.
  • )) «امین جُمَیِّل» رئیس جمهور پیشین لبنان، وی پسر «پیِر جُمَیِّل» رهبر فالانژهای لبنان است.