بخش اول: ماهیت اسرائیل
جدایی یهود از صهیونیستها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جدایی یهود از صهیونیستها

جدایی یهود از صهیونیستها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یهودیان ایران

‏گاهی هم می گویند از اسرائیل ما ‏‏[‏‏متخصص‏‏]‏‏ می آوریم. اگر از‏‎ ‎‏اسرائیل آوردند، ما تکلیفمان را با آنها می دانیم چیست. یک دانه‏‎ ‎‏اسرائیلی ـ نه یهودی، به این یهودیها که در ایران هستند کسی حق‏‎ ‎‏ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند، نه به‏‎ ‎‏یهودیها و نه به نصارا، اینهایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند‏‎ ‎‏و اخیراً به بهاییها تعرض کردند و دولت تعرض کرده؛ اینها یک نظر‏‎ ‎‏شیطنت دارند، به این نظر شیطنت اینها اعتنا نکنند مسلمین؛ اینها‏‎ ‎‏می خواهند سایر طبقات را به مسلمین بشورانند؛ شما اعتنا نکنید؛‏‎ ‎‏از هر راه دیدید که سازمان «دولتی» دخالت می کند در یک امری،‏‎ ‎‏شما مخالفت کنید برای اینکه اینها نظر سوء دارند به شما ـ‏‎ ‎‏اسرائیلی اگر آمد در ایران و خواست نفت را ‏‏[‏‏صادر‏‎ ‎‏]‏‏کند، بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمانها واجب است که اینها را بیرون کنند و بکشند همه شان را.‏‎ ‎‏اینها با اسلام در جنگند، با مسلمین در جنگند، در حال جنگند؛ ما‏‎ ‎‏اگر دستمان برسد تا آخرشان را قطع می کنیم. اگر در ایران پایشان‏‎ ‎‏را بگذارند، یک اسرائیلی پایش را بگذارد ایران، بر مردم ایران‏‎ ‎‏واجب است که اینها را از بین ببرند. اسرائیلی می آید! غلط می کند‏‎ ‎‏اسرائیلی که می آید!(15)‏

25 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

احترام اسلام به همۀ مذاهب

‏هر گونه روابط با اسرائیل قطع خواهد شد اما یهودیان آزاد‏‎ ‎‏خواهند بود که در ایران بمانند و در محیط آزادتر از دوران سلطنت‏‎ ‎‏شاه زندگی کنند؛ چرا که اسلام به همۀ مذاهب احترام‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 13

‏می گذارد.(16)‏

24 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حساب یهودیها از صهیونیستها جداست

سؤال: ‏[‏‏درخواستهای شما نابودی کشور اسرائیل است. اگر این‏‎ ‎‏منجر به نابودی اسرائیل شود و فلسطینیها پیروز گردند، یهودیان‏‎ ‎‏چه سرنوشتی خواهند داشت؟‏‏]‏

جواب:‏ یهودیها حسابشان از صهیونیستها جداست. چنانچه‏‎ ‎‏مسلمین بر صهیونیستها غلبه پیدا بکنند، همان حالی را پیدا‏‎ ‎‏می کنند که شاه مخلوع پیدا کرد. و اما با یهودیها کاری ندارند، ملتی‏‎ ‎‏هستند مثل سایر ملل، زندگی آنها انجام می گیرد و تصرفی به آنها‏‎ ‎‏نیست.(17)‏

17 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صهیونیستها جزء اهل مذهب نیستند

‏اقلیتهای مذهبی که از صدر اسلام، بعد از فتح اسلام، بین‏‎ ‎‏مسلمین بودند، اینها غیر از آن مشرکینی که توطئه گر بودند یا‏‎ ‎‏بعضی از اقشاری که توطئه می کردند و می خواستند وضع بشر را‏‎ ‎‏به هم بزنند، اینهایی که از اقلیتهای مذهبی بودند، تمام در اسلام‏‎ ‎‏احترام داشتند ... در یکی از قضایا ـ که لشکری از معاویه شاید‏‎ ‎‏بود ـ آمد و یک خلخالی از پای یک زن یهودیه ربود ـ به حسب‏‎ ‎‏نقل حضرت امیر فرمودند که من شنیدم که آمدند و یک خلخالی‏‎ ‎‏از ذمیه ای ربوده اند؛ و اگر انسان بمیرد ـ قریب به این معنا ـ این‏‎ ‎‏اشکالی برایش نیست! اینطور عنایت داشتند به حفظ مصالح همۀ‏‎ ‎‏اقشار.‏

‏     ما حساب جامعۀ یهود را از حساب «صهیونیزم» و صهیونیستها‏‎ ‎‏جدا می دانیم. آنها جزء اهل مذهب اصلاً نیستند. تعالیم حضرت‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 14

‏موسی ـ سلام الله علیه ـ که تعلیمات الهی بوده است، و در قرآن‏‎ ‎‏بیشتر از همۀ انبیا ذکر حضرت موسی شده است، و تاریخ حضرت‏‎ ‎‏موسی در قرآن گفته شده است، یک تعلیمات ارزنده ای است. و‏‎ ‎‏ترتیبی که حضرت موسی رفتار کرده است با فرعون، یک شبان‏‎ ‎‏بوده است با یک عالَم قدرت و اراده، و این بر ضد قدرت بزرگ‏‎ ‎‏فرعون قیام کرد، و فرعون را از بین برد. ‏‏[‏‏تکیه بر‏‎ ‎‏]‏‏قدرت الهی و‏‎ ‎‏توجه به مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون‏‎ ‎‏بود، قیام بر ضد مستکبرین، طریقۀ حضرت موسی ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ بوده و درست این معنی برخلاف آن ‏‏[‏‏طرحی‏‏]‏‏است که این‏‎ ‎‏طایفۀ صهیونیستها دارند.اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردند.‏‎ ‎‏جاسوس آنها هستند؛ نوکر آنها هستند؛ و بر ضد مستضعفین عمل‏‎ ‎‏می کنند. عکس تعلیمات حضرت موسی که از همین مردم عادی‏‎ ‎‏ـ مثل سایر انبیا ـ از همین مردم عادی بازار و کوچه و اینها،‏‎ ‎‏اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونی قیام کرد. از‏‎ ‎‏مستضعفین حمله شد به مستکبرین که آنها را از استکبارشان پایین‏‎ ‎‏بکشد؛ بر خلاف طریقۀ این صهیونیستها، که اینها با مستکبرین‏‎ ‎‏مربوط هستند و بر ضد مستضعفین عمل می کنند!‏

‏     این مقدار از یهودیهایی که بازی خوردند و از اقشار عالم جمع‏‎ ‎‏شدند آنجا، شاید آنها الآن پشیمان باشند از اینکه ـ آنکه یهودی‏‎ ‎‏است؛ و نمی خواهد غیر تعالیم عالیۀ موسی را داشته باشد پشیمان‏‎ ‎‏باشند از اینکه ـ رفته اند آنجا، برای اینکه کسی که برود و ببیند اینها‏‎ ‎‏چه برنامه دارند و چه جور بیخود آدمکشی می کنند و چه جور‏‎ ‎‏اتصال به امریکا و دیگر ‏‏[‏‏قدرتها‏‏]‏‏ دارند، این نمی تواند تحمل کند‏‎ ‎‏که یک طایفه ای به اسم اینکه ما از جامعۀ یهود هستیم بر ضد‏‎ ‎‏تعالیم حضرت موسی عمل بکنند. ما می دانیم که حساب جامعۀ‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 15

‏یهود غیر حساب جامعۀ آنهاست. و ما با آنها مخالف هستیم. و‏‎ ‎‏مخالفتمان برای این است که آنها با همۀ ادیان مخالف هستند. آنها‏‎ ‎‏یهودی نیستند. آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی‏‎ ‎‏یک کارهایی را می کنند. و یهودیها هم از آنها متنفر هستند؛ و همۀ‏‎ ‎‏انسانها از آنها باید متنفر باشند.(18)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یهودیان صهیونیستها را قبول ندارند

‏امروز شما می بینید که  صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن‏‎ ‎‏است و یهودیان او را قبول ندارند، با مردم چه می کند و مع ذلک،‏‎ ‎‏ادعا می کند که من تابع حضرت موسی هستم!(19)‏

27 / 8 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی(ع)

‏و نکته ای که باید عرض کنم این است که این شرایع معروفی که‏‎ ‎‏الآن بین بشر معروف است، حالا ما شریعت حضرت موسی،‏‎ ‎‏شریعت عیسی و شریعت اسلام، وقتی که ملاحظه می کنیم حال‏‎ ‎‏مشرع را، حضرت موسی ـ سلام  الله علیه ـ را، وضع زندگی‏‎ ‎‏حضرت موسی و کیفیت تبلیغ او و مبارزه ای که او کرده است با‏‎ ‎‏طاغوت، او را وقتی که ملاحظه می کنیم، بعد می رویم سراغ امت‏‎ ‎‏موسی،‏‎[1]‎‏ آنهایی که می گویند ما امت حضرت موسی هستیم و ما‏‎ ‎‏پیرو حضرت موسی هستیم. موسی معارضه می کرد با طاغوت و‏‎ ‎‏اینها که می گویند ما پیرو حضرت موسی هستیم خودشان‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 16

‏طاغوتند، در عین حال می گویند ما پیرو حضرت موسی هستیم.‏‎ ‎‏رادیو اسرائیل بسیار نصایح حضرت موسی را هم نقل می کند اما‏‎ ‎‏اسرائیل چه جور است؟ وضع او چی است؟ آنهایی که خودشان را‏‎ ‎‏انتساب می دهند به حضرت موسی و موسی وضع زندگی اش آن‏‎ ‎‏بود که یک شبان بود و یک عصا داشت و وضع شبانی اش هم آن‏‎ ‎‏وضع بود که تاریخ می گوید. آن وقت هم پاشد رفت سراغ‏‎ ‎‏بزرگترین قدرتی که در آن وقت بود و با او معارضه کرد و توجه به‏‎ ‎‏دنیا به هیچ وجه نداشت. آن وقت می بینیم که اینهایی که خودشان‏‎ ‎‏را از حضرت موسی می دانند چقدر به دنیا چسبیده اند.‏‎ ‎‏سرمایه های بزرگ امریکا در دست آنهاست، قدرت مادی امریکا‏‎ ‎‏در دست آنهاست، و می گویند ما هم به شریعت موسی‏‎ ‎‏معتقدیم.(20)‏

1 / 10 / 62 

*  *  *

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 17

  • )) منظور، مدعیان پیروی از حضرت موسی، یعنی صهیونیستهاست که از یهودیان یا پیروان حقیقی حضرت موسی جدا هستند.