فصل اول: ارتش شاهنشاهی
ویژگیهای ارتش شاهنشاهی
وابستگی به بیگانگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

وابستگی به بیگانگان

وابستگی به بیگانگان

 

 

تسلط عُمال اسرائیل بر ارتش 

‏دستگاه جبار با تمام قوا به اسرائیل و عمال آنها (فرقۀ ضالّ و مضلّه)‏‎ ‎‏همراهی می کند. دستگاه تبلیغات را به دست آنها سپرده، و در دربار‏‎ ‎‏دست آنها باز است. در ارتش و فرهنگ و سایر وزارتخانه ها برای آنها جا‏‎ ‎‏باز نموده و شغلهای حساس به آنها داده اند.(31)‏

28 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، مزدور بیگانگان

‏ما نمی خواهیم که وقتی می رویم سراغ نظامیهایمان، وقتی می رویم‏‎ ‎‏سراغ لشکرمان، امریکایی ها بیایند اداره اش بکنند؛ ... تحت نظارت‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی باشند؛ یک ارتش انگل درست کنند، یک ارتشی‏‎ ‎‏که مال ایران را صرف در راه آنان بکنند و آنها تحت نظارت و تربیت‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی برای امریکایی ها بخواهند کار بکنند.(32)‏

28 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش تحت نظر مستشاران خارجی

‏وضع جغرافیایی مملکت ما اقتضای این را دارد که برای جلوگیری از‏‎ ‎‏هردو قدرت و تأمین صلح در اینجای دنیا یک قدرتی در کار باشد، نه یک‏‎ ‎‏انگلی! الآن وضع نظامی ما و وضع ارتش ما یک وضع ارتش انگلی است؛‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

‏ارتشی است که تحت نظام امریکا و به نفع امریکا دارد اداره می شود.‏‎ ‎‏چهل و پنج هزار، پنجاه هزار ـ بعضی می گویند شصت هزار ـ از‏‎ ‎‏مستشاران امریکا و نفتخورهای امریکا ریخته اند به جان ما و در مملکت‏‎ ‎‏ما هستند. آنهمه پایگاهها برای خودشان در اینجا درست کرده اند؛‏‎ ‎‏اشغال نظامی است مملکت ما، در اشغال امریکایی است مملکت ما. این‏‎ ‎‏آقا می گویند که «به خطر می افتد»! از این خطر بیشتر؟!... اگر یک ارتش‏‎ ‎‏متکی بر ملت باشد، نه آن قدرت می تواند کاری بکند نه آن قدرت کاری‏‎ ‎‏می کند.(33)‏

13 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اداره ارتش توسط مستشاران امریکایی

‏ما ارتشمان که با مستشارهای امریکا دارد اداره می شود، پایگاههایی که‏‎ ‎‏در چندین جای مملکت ما درست شده است که امریکایی ها درست‏‎ ‎‏کرده اند.(34)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کثرت مستشاران امریکایی در ارتش 

‏هر جا شما دست می گذارید دست امریکا آنجاست. ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ این مملکت‏‎ ‎‏ارتش را دست می گذاریم شصت هزار نفر یا چهل و پنج هزار نفر‏‎ ‎‏مستشار آنجا هست! حالا دارند کم کم می روند.(35)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سران خائن در مسند قدرت

سؤال: ‏[‏‏آیا امکان دارد، ارتش ایران به نفع جنبش شما تحول یابد، یا‏‎ ‎‏اینکه ارتش دوستدار شاه باقی خواهد ماند؟ آیا اینکه از برگشتن ارتش‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

‏به راه درست مأیوس شده اید، یا اینکه، معتقدید شهوت حکومت بر‏‎ ‎‏نظامیان غالب آید و آنان خود زمام حکومت را به دست گیرند و‏‎ ‎‏سربازهای آنها به ملت بپیوندند؟‏‏]‏

جواب:‏ آیا سران جیره خوار ارتشی که پنجاه سال است توسط امریکا‏‎ ‎‏خریداری شده اند، به این سرعت، قابل تغییر هستند؟ ارتش، شاه را‏‎ ‎‏نمی خواهد، ولکن قدرت دست سران ارتش است. ارتش، مخصوصاً‏‎ ‎‏افسران و درجه داران جوان آن با ملت هستند. ولی فعلاً قدرت یک‏‎ ‎‏انقلاب را ندارند. فعلاً حکومت را نظامیان امریکا در دست گرفته اند. ولی‏‎ ‎‏باید دانست که ادارۀ این حکومت بسیار مشکل است. اصولاً نظامی‏‎ ‎‏نمی تواند حکومت کند.(36)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تسلط بیگانگان بر ارتش 

سؤال: ‏[‏‏نفوذ غرب در ایران دارای اهمیت است. مثلاً چهل هزار‏‎ ‎‏مستشار امریکایی به طور دائم در ایران به سر می برند که اغلب در ارتش‏‎ ‎‏هستند. سیاست خارجی شما چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ حضور مستشاران نظامی امریکایی در ایران به دنبال‏‎ ‎‏سیاستهای ضد اسلامی و ضد ملی رژیم ایران است، که علاوه بر هزینۀ‏‎ ‎‏هنگفت آن که بر ملت سنگینی می کند، آنان را چنان تسلطی بر ارتش و‏‎ ‎‏مقدرات کشور داده است که شرف و حیثیت صاحب منصبان و‏‎ ‎‏درجه داران ارتش را به دست آنان لکه دار و نابود کرده است، و ما در‏‎ ‎‏اینگونه موارد بر اساس یک سیاست مستقل و آزاد، بدون دخالت قدرتها‏‎ ‎‏عمل خواهیم کرد.(37)‏

24 / 8 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

ارتش غیر مستقل 

‏وقتی که به ارتش نگاه می کنیم، ارتشی است تحت فرمان مستشارهای‏‎ ‎‏امریکا؛ ما ارتش داریم؟! ارتشی که استقلال ندارد، ارتشی که خودش‏‎ ‎‏نمی تواند یک کاری را انجام بدهد؛ مستقل نیست در کارش. شصت هزار‏‎ ‎‏مُفت خور امریکایی آمده به اسم «مستشار»! حالا دیگر چه می کنند من‏‎ ‎‏نمی دانم؛ اما ارتش ما تحت نظر آنهاست؛ پس ما ارتش هم نداریم.(38)‏

7 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم استقلال ارتش

‏ارتش ما مستقل است؟ یعنی تحت نفوذ نیست؟! یا ارتش ما را الآن به‏‎ ‎‏قولی چهل وپنج هزار مستشار امریکایی در ایران دارد اداره می کند.‏‎ ‎‏الآن ما یک ارتشی داریم که همه تحت فرمان حکومت ایران باشند؟! ما‏‎ ‎‏حالا یک حکومت مستقلی ‏‏[‏‏فرضاً داریم‏‏]‏‏، ما فرض می کنیم خود‏‎ ‎‏حکومت یک حکومتی است که اداره اش مستقل است، می خواهیم حالا‏‎ ‎‏ارتشش را حساب بکنیم. ارتش ایران جوری است که مال خود ایران‏‎ ‎‏است و برای خود ایران است و برای این ملت است و خدمتگزار این ملت‏‎ ‎‏است؟! ارتش مال ملت است؛ یک ارتشی است برای حفاظت مملکت و‏‎ ‎‏برای خدمت به ملت؛ چنانکه هر حکومتی در هر مملکتی باشد‏‎ ‎‏خدمتگزار ملت است و از ملت؛ خوب ما این ارتش ایران را حساب‏‎ ‎‏می کنیم ببینیم که یک ارتش مستقلی است و ارتش ملی است و برای‏‎ ‎‏ملت است و به نفع ملت است، یا یک ارتش بستۀ به غیر است و در‏‎ ‎‏خدمت غیر است و بر خلاف مصلحت مملکت و ملت است... .‏

‏     چرا این ارتش با سرنیزه می خواهد وادار کند به اینکه این کارگرها‏‎ ‎‏سرِ کار بروند؟ این کارگرها سر کار بروند و این نفت را و این طلای سیاه را‏‎ ‎‏جریان بدهند برای ممالک دیگر، برای امریکا! برای اینکه ارتشْ ارتش‏‎ ‎‏ما نیست! ارتش استقلال ندارد. اگر ارتش استقلال داشت، نمی شود ما‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

‏بگوییم که ارتش مستقل خودش پیش خود می خواهد به امریکا نفت‏‎ ‎‏برساند. ارتش یک ارتش وابسته به امریکاست و تحت فرمان‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی هست، از این جهت می خواهند که همین ارتش‏‎ ‎‏را استعمال می کنند برخلاف آن چیزی که ملت می خواهد. ملت‏‎ ‎‏می گوید نفت مال خودمان، ارتش می گوید نفت مال امریکا!‏

‏     عمل ارتش این است که با سرنیزه، الآن در آبادان و آنجا با سرنیزه‏‎ ‎‏مردم را می خواهند وادار کنند و کارگرهای شرکت نفت را می خواهند‏‎ ‎‏وادار کنند به اینکه مشغول بشوند برای نفت که نفت را صادر بکنند.‏‎ ‎‏این کار کاری است که ارتش الآن دارد به ملت ایران، خیانتی است که‏‎ ‎‏دارد به ملت ایران ‏‏[‏‏می کند‏‏]‏‏، به دست ارتش یعنی بزرگهای ارتش این‏‎ ‎‏خیانت را به مملکت ایران دارند می کنند. آنها هم تحت نظارت کس‏‎ ‎‏دیگری هستند و خود امریکاست که در اینجا این کار را دارد انجام‏‎ ‎‏می دهد.(39)‏

29 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد پایگاه برای بیگانگان

‏ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام‏‎ ‎‏کند... . در ایران، پایگاههایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده‏‎ ‎‏است.(40)‏

10 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایران، پایگاه نظامی امریکا

‏بیش از چهل هزار مستشار نظامی امریکایی را بر ما تحمیل کرده است،‏‎ ‎‏که علاوه بر اینکه در هر سال بابت حقوق آنان، هزینۀ کمرشکنی بر ما‏‎ ‎‏تحمیل می شود، اصولاً همین مستشاران زیر نظر سفارت امریکا،‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22

‏تمامی اوضاع کشور را برای حفظ منافع امریکا کنترل می کنند و قدرت‏‎ ‎‏هرگونه آزادی عمل را از ارتش ایران سلب کرده اند. و ارتش را علی'رغم‏‎ ‎‏خواست آنان در جهت حفظ شاه بسیج نموده اند. امریکا به دست شاه،‏‎ ‎‏ایران را به یک پایگاه نظامی در برابر ابرقدرتهای رقیب خود درآورده‏‎ ‎‏است.(41)‏

14 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سلطۀ مستشاران خارجی بر ارتش 

سؤال: ‏[‏‏نظر شما دربارۀ رهبری ارتش در حال حاضر چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ امروز ارتش از خود استقلالی ندارد. رهبری ارتش ایران امروز به‏‎ ‎‏دست چند صاحب منصب و مأمور شاه زیر نظر مستشاران خارجی‏‎ ‎‏است.(42)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اندیشۀ کودتا

‏از طریقهای مختلف گفته اند ولو اینکه من خیلی باورم نیامده است ـ‏‎ ‎‏قضیه این است که اینها می خواهند که کودتا بکنند. این را چند جور تا‏‎ ‎‏حالا گفته شده. یکجور اینکه چند نفر از این قصابها را آوردند و جاهای‏‎ ‎‏حساس را به آنها دادند؛ این اشخاصِ خیلی خونخوار را سرِ چند تا از‏‎ ‎‏این مقامات حساس گذاشته اند و بنا دارند که به مجرد اینکه شاه برود‏‎ ‎‏آنها کودتا کنند، و کودتای خشن و چه کنند و چه کنند. این را من تا حالا‏‎ ‎‏باورم نیامده است برای اینکه اگر شاه بخواهد این کار را بکند، شاه یک‏‎ ‎‏آدم پوسیده ای است، دیگر این هیچ هویتی ندارد که ارتش از او ـ عرض‏‎ ‎‏کنم که ـ طرفداری بکند یا چی. اینکه می بینید الآن برقرار است، برای‏‎ ‎‏این است که این صاحب منصبها که شریک جرم او هستند، می بینند که‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

‏اگر این برود ممکن است برای خودشان بد بشود، چسبیدند دو دستی‏‎ ‎‏این بهانه را نگه داشته اند؛ مثل اینکه یک مرده ای را توی یک تابوتی نگه‏‎ ‎‏داشته باشند! اینطور نیست که شاه یک چیزی باشد حالا و از او کسی‏‎ ‎‏حسابی ببرد. پس، از شاه که این کار نمی آید.‏

‏     بخواهد ارتش بی اذنِ امریکا این کار را بکند؛ آنها هم همه نوکرند ـ‏‎ ‎‏یعنی آنهایی که سرِ کار هستند. این چند نفری که مجرمند و تا حالا‏‎ ‎‏خوردند و مال مردم را بلند کردند و حالا می خواهند فرار کنند، اینها هم‏‎ ‎‏خودشان مستقلاً این کار را نمی توانند بکنند. باقی می ماند که کار را‏‎ ‎‏امریکا به گردن اینها بخواهد بگذارد. این به نظر من بعید می آید ـ اینکه‏‎ ‎‏امریکا یک همچو کاری را بکند.(43)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور سربازان اسرائیلی در ایران

‏حتی راجع به این قتلهایی که شد، به ما گفته بودند که از اسرائیل آمده‏‎ ‎‏ولی من سند درست نداشتم. در چند روز پیش از این یک نفر آمد اینجا‏‎ ‎‏گفت که فلان آدم ـ یک شخصی را که من حافظه ام حالا نمی تواند ضبط‏‎ ‎‏کند ـ گفت که آمده است پیش من گفته است که ما می خواستیم برویم‏‎ ‎‏برای آبادان و برای کجا، در بین راه یک جایی ایستادیم که بپرسیم راه از‏‎ ‎‏کدام طرف است، دیدیم یک سربازی آنجا ایستاده، صدا کردیم دیدیم‏‎ ‎‏که او زبان فارسی نمی داند، بعد عربی با او صحبت کردیم ـ عربی یکی بلد‏‎ ‎‏بود با او صحبت کرد ـ دیدیم که عرب است و عربیِ اسرائیل! و این آدم‏‎ ‎‏هم خودش اعتراف کرد که من را از اسرائیل آورده اند اینجا. یک اتومبیل‏‎ ‎‏هم آنجا بود که پر بود از سربازها که از همین سنخ بودند. اینها این ملت‏‎ ‎‏ما را با سربازهای اسرائیل کشته اند.(44)‏

24 / 10 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

لزوم تشکیل ارتش مستقل

‏ما ارتشی مستقل تشکیل خواهیم داد و زوایدی را که به درد ارتش و‏‎ ‎‏مملکت و مردم ایران نمی خورد حذف خواهیم نمود. ما نفت را به هر‏‎ ‎‏کشوری که صلاح دانستیم می فروشیم و در مقابل پول می گیریم نه‏‎ ‎‏اسلحه هایی که اصلاً به درد ارتش ما نمی خورد و ارتش را دربست در‏‎ ‎‏اختیار بیگانه قرار دهد.(45)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش در قبضۀ مستشاران خارجی 

‏هر جا‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ ارتش را دست بگذاری، این مستشارهای امریکایی که آمده،‏‎ ‎‏اسم او رویش ثبت است و خیانتش.(46)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد پایگاه برای امریکا

‏اقتصادمان را از بین بردند. اگر مهلت بهش داده بود این ملت، نفت شما‏‎ ‎‏را بعد از ده پانزده سال تمامش کرده بود... رفت سراغ کارش! عوض‏‎ ‎‏نفت چی دادند؟ اسلحه دادند! چه اسلحه ای؟ اسلحه های مدرنی که‏‎ ‎‏کارشناسهای ایرانی نمی توانند بفهمند چه هست، چه جور باید اینها را‏‎ ‎‏استعمال کنند! برای چه آوردند اینجا آنها را؟ برای اینکه پایگاه باشد‏‎ ‎‏برای امریکا که اگر یکوقت با شوروی دعوایش شد این پایگاه را داشته‏‎ ‎‏باشد. نفت را از ما گرفتند به جای او پایگاه درست کردند؛ پایگاهی که اگر‏‎ ‎‏بنا بود درست کنند حاضر بودند میلیونها میلیونها دلار بدهند به‏‎ ‎‏مملکتی تا بگذارد یک پایگاه برایشان درست بشود! آنها نفت ما را‏‎ ‎‏می گیرند پایگاه درست می کنند. این مصیبتهای ماست.(47)‏

14 / 11 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

ارتش در سیطرۀ طاغوت 

سؤال: ‏[‏‏یکی از حضار: می بخشید، البته می دانیم که خسته هستید،‏‎ ‎‏نمی خواهیم مزاحمتان شویم اما راجع به ارتش مطالبی داریم؛‏‎ ‎‏می خواستیم به عرضتان برسانیم که اینکه شما فرمودید در خدمت‏‎ ‎‏طاغوت بودید، اگر خداوند قبولمان کند با وجود اینکه بنده به سهم‏‎ ‎‏خودم 25 سال توی ارتش بودم و لباس خدمت طاغوتی به تن داشتم،‏‎ ‎‏اگر مورد قبول خداوند باشد، خیانت نکرده ام.‏‏]‏

جواب:‏ «در خدمت» معنایش این است که در جایی بودید که طاغوت ‏‏[‏‏با‏‎ ‎‏آنجا‏‎ ‎‏]‏‏سر و کار داشت و الاّ البته من می دانم که در جمع ارتش ما‏‎ ‎‏مردم محترم هستند، مردم متعهد هستند، مردم صحیح هستند،‏‎ ‎‏پاکدامن هستند. ما دلمان به همین ارتش خوش هست که پاکدامنها‏‎ ‎‏زیادند. و ان شاءالله اصلاح می شود مملکت ما به واسطۀ همینها.‏‎ ‎‏اینکه گفتم همه در خدمت طاغوت بودید، یعنی در یک جایی بودید‏‎ ‎‏که طاغوت با شما سر و کار داشت؛ نه اینکه شما هم خدمتگزار‏‎ ‎‏بودید.(48)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وابستگی ارتش

‏ارتش تحت حمایت مستشاران امریکا و تحت تربیت آنها بود.(49)‏

30 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تربیت ارتش وابسته

‏الآن پریشانی زیادی در این مملکت به واسطۀ خیانتهایی که اینها‏‎ ‎‏کردند هست. ارتش ما را غیر ملی و متکی بر غیر تربیت کردند.(50)‏

6 / 12 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

واداشتن ارتش به اطاعت کورکورانه 

‏این را کراراً گفتم که یک پاسبان می آمد یک بازار سرتاسر هر امری را که‏‎ ‎‏می کرد اطاعت می کردند، و برای خودشان حق چون و چرا قایل نبودند؛‏‎ ‎‏نه اینکه حق قایل بودند و نمی کردند، اصلاً وضع روحی اشان را اینطور‏‎ ‎‏کرده بودند که کورکورانه باید اطاعت کرد! همان طوری که ارتش ما آنطور‏‎ ‎‏بود. مردم را اینطور کرده بودند که مثل گوسفند اطاعت کند! سر تا پا‏‎ ‎‏اطاعت باشد: چه فرمان سلطان چه فرمان خدا، «چه فرمان ایزد چه‏‎ ‎‏فرمان شاه»!! این کلمه را در اذهان بچه های ما از بچگی رشد دادند، آن‏‎ ‎‏هم این شاه!(51)‏

16 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وابستگی نظامی به امریکا

‏شاه از نظر نظامی ما را کاملاً به امریکا وابسته کرده است که رهایی از آن‏‎ ‎‏خود مشکلی بزرگ است. او نفت ما را به امریکا می داد و در عوض پایگاه‏‎ ‎‏نظامی برای خود امریکا در ایران می ساخت.(52)‏

9 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش غیراسلامی

‏اگر ما ارتشمان یک ارتش صحیح اسلامی ـ ملی بود نمی توانست کسی از‏‎ ‎‏خارج به ما تحمیل بشود. اینکه مستشارهای امریکایی بر ما تحمیل‏‎ ‎‏شد، برای اینکه سردمدارهای آن وقت همه شان از آنهایی بودند که‏‎ ‎‏ایمان اصلاً نداشتند و هر چه می خواستند، می خواستند یک روزگاری‏‎ ‎‏را با خشونت به مردم بگذرانند و یک نوایی هم در اینجا با دله دزدی و‏‎ ‎‏امثال ذلک پیدا بکنند.(53)‏

15 / 3 / 59

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

شکستن غرور ارتش

‏با آمدن مستشارهای خارجی در بین ارتش و آن مسائلی که پیش‏‎ ‎‏آوردند، اینها در صدد بودند که اصل غرور ارتش را بشکنند. ارتش وقتی‏‎ ‎‏می تواند استقلال و غرور خودش را حفظ کند که ببیند خودش هست،‏‎ ‎‏نه اینکه از خارج یک کسی بیاید یا مستشارانی بیایند و بخواهند او را‏‎ ‎‏اداره کنند. معنای «از خارج آمدن» این است که ارتش ارتش استعماری‏‎ ‎‏است؛ خودش حیثیتی از خودش ندارد. از این جهت، بر ارتش، به حسب‏‎ ‎‏قاعده، باید بدتر گذشته باشد تا به سایر قشرها. اینها اگر محرومیتهایی‏‎ ‎‏داشته اند ـ که داشته اند ـ و اگر رنجها و عذابهایی دیده اند ـ که همه‏‎ ‎‏دیده اند ـ اینها برای آن ها شاید قابل تحمل بوده است، لکن ارتشی که‏‎ ‎‏باید یک کشور را حفظ کند، سرحدات کشور را حفظ کند، دفاع از کشور‏‎ ‎‏بکند، این را بخواهند وابسته کنند به یک کشور دیگری، هر چه باشد آن‏‎ ‎‏کشور، هر چه قدرتش زیاد باشد، این معنایش اصل از بین بردن تمام‏‎ ‎‏حیثیت ارتش است.(54)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش در خدمت بیگانگان

‏ارتشی که دهها هزار نفر از خارج مستشار برایش می آید و آقا بالاسر‏‎ ‎‏برایش می آید، نمی تواند یک ارتشی باشد که برای کشور خودش مفید‏‎ ‎‏باشد. این برای کشور دیگری مفید است، در خدمت دیگری است.(55)‏

21 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

تحقیر ارتش

‏فرماندهان ارتش که به هر جا ملاحظه بکنید، ارتشیها را عبید خودشان‏‎ ‎‏می دانند و ارتشیها ملزم اند به اینکه آنها را هم بالا دست و بالا دست‏‎ ‎‏بدانند... در نظر دارید که خود شما ـ یعنی ، نه شمای شخصی ـ خود‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 28

‏آنهایی که در ارتش بودند چه وضعی داشتند، نسبت به پایینها چه جور‏‎ ‎‏بودند و نسبت به بالاها چطور. آن سپهبدها و سرلشکرها و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏امثال آنها وقتی که به پای مظلومان و زیر دستان می رسیدند، آن طور‏‎ ‎‏غبغب را پر می کردند و به آنها اربابی می فروختند و در مقابل یک نفر‏‎ ‎‏اجنبی، که از خود آنها در ارتششان بسیار کمتر بوده است درجه اش، به‏‎ ‎‏طور خاضعانه رفتار می کردند؛ برای اینکه آنها مکتبی نبودند؛ یعنی،‏‎ ‎‏مکتب اسلام را ندیده بودند، از اسلام بی اطلاع بودند...‏

‏     ‏‏ارتش سابق اگر چه فرماندهانشان یا افسرانشان دوره های نظامی را‏‎ ‎‏دیده بودند، لکن عمل نداشتند. یک ارتش توسری خوردۀ تحت ستم‏‎ ‎‏خارجیها و مستشاران خارجی، وقتی که از جوانی همان طور تحت ستم‏‎ ‎‏و تحت سلطۀ آنها بار بیایند تا برسند به بالا، معلوم است که وضعشان‏‎ ‎‏وضع یک مردمی است که باید توسری بخورند؛ خودشان را برای‏‎ ‎‏ساختن با اجانب و متابعت از اجانب مهیا می کردند... سابق تحقیر‏‎ ‎‏می کردند قوای نظامی و انتظامی ما را؛ فرماندهانشان و بالاتر از او‏‎ ‎‏مستشاری که می آمد، مستشاران ظالمی که می آمدند، تحقیر‏‎ ‎‏می کردند اینها را. با روح حقارت، اینها بزرگ می شدند.(56)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضعف ایمان در ارتش شاهنشاهی

‏در آن وقت هم دفاع از ملت، از ملت ایران بود، دفاع از کشور ایران بود،‏‎ ‎‏حالا هم هست. آن وقت دفاعشان آن بود که عرض کردم که اصلاً‏‎ ‎‏مقاومت نشد و اساساً خراب بود و معلوم شد که ارتش میان تهی است و‏‎ ‎‏امروز هم شما حال ارتش را، حال پاسدارها را، حال بسیج را، حال اینها را‏‎ ‎‏می بینید که دو سال و بیشتر از دو سال است که مقاومت کرده اند و‏‎ ‎‏ایستاده اند این جوانها.‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 29

‏     و این ملیت نیست که اینها را اینجور کرده. اگر ملیت بود، آنها هم‏‎ ‎‏داشتند این را. این آقایانی که خیال می کنند که از ملیت است این امور،‏‎ ‎‏اینها نمی فهمند. اگر می فهمیدند خودشان را به این روز نمی انداختند.‏‎ ‎‏این ایمان است که اینها را اینطور کرده. آن پاسدار و آن ارتشی که در‏‎ ‎‏سنگر خودش نماز شب بخواند، این ارتشی مثل شیر مقاومت می کند؛‏‎ ‎‏برای اینکه برای خداست. آن ارتشی که مشروب بخورد آنجا و قماربازی‏‎ ‎‏کند آنجا، برای کی ‏‏[‏‏کار‏‏]‏‏ کند؟ آن تا ببیند پاسدار آمد، سی هزار نفرشان‏‎ ‎‏اسیر می شوند، می آیند خودشان را به بند هم می اندازند. شما خیال‏‎ ‎‏می کنید که ما در مقابل همین عراق، که همۀ کشورها دارند از آن‏‎ ‎‏حمایت می کنند، پول سرشار را این شیوخ بدبخت به این جانی‏‎ ‎‏می دهند و اسلحه های بسیار هم که از همه جا برایشان می آید، شما‏‎ ‎‏خیال می کنید که اگر یک روزی در آن زمان اتفاق می افتاد، آن با آن‏‎ ‎‏وضعی که داشت و کشور ما با این وضعی که داشت که ملت هیچ کار‏‎ ‎‏نداشت به این مسائل، فقط بود ارتشش؛ ارتش آنطوری، یک ساعت‏‎ ‎‏اینها می توانستند مقاومت کنند؟ خدا خواست که آنوقت به این فکر‏‎ ‎‏نیفتادند؛ یعنی، آن هم از باب این بود که شاه تسلیم امریکا بود. دیگر‏‎ ‎‏داعی نداشتند که نوکر خودشان را چی بکنند. امروز که دو سال بیشتر‏‎ ‎‏است شما مقاومت کرده اید و دنبال شما این مردم، زن و مردشان در‏‎ ‎‏دنبال شما هستند و دارند کوشش می کنند برای پیشبرد شما، این‏‎ ‎‏فرهنگ اسلام است که این را آورده است، نه فرهنگ ملی است و نه‏‎ ‎‏فرهنگ شاهنشاهی.(57)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

مستشاران، مانع رشد ارتش 

‏ما هر قدمی که پیش می رویم، بیشتر مطلع می شویم که چه خیانتهایی‏‎ ‎


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 30

‏به این کشور شده است؛ چه جنایتهایی امریکا و امثال او به ما‏‎ ‎‏کرده اند، منتها با دست همین جنایتکارانی که در داخل بودند. و بزرگتر‏‎ ‎‏جنایتی که کردند همین معناست که نگذاشتند این جوانهای ما رشد‏‎ ‎‏بکنند.(58)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از رشد ارتش 

‏کارشناس ارتشی می آمد که نگذارد ارتش چیز بفهمند. نه این که‏‎ ‎‏می آمد به آنها تعلیم کند، می آمد که جلوی تعلم را بگیرد.(59)‏

13 / 10 / 62

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31