فصل اول: ارتش شاهنشاهی
ویژگیهای ارتش شاهنشاهی
کودتاگری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کودتاگری

کودتاگری

 

 

کودتا نشانۀ وابستگی ارتش 

سؤال:‏] ‏‏آیت الله ، فرموده اید که خواهان قدرت شخصی نیستید. فرض‏‎ ‎‏کنیم که حضرت آیت الله یک روز که شاه رفته باشد به ایران مراجعت‏‎ ‎‏بفرمایید. در آن صورت، خلأ قدرت سیاسی را چگونه پرخواهید‏‎ ‎‏فرمود؟ نظر شما دربارۀ امکان یک کودتای نظامی چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ با رفتن شاه، خلأ قدرت سیاسی به وجود نخواهد آمد. ادامۀ‏‎ ‎‏حکومت شاه خود ایجاد خلأ قدرت سیاسی کنونی را در ایران نموده‏‎ ‎‏است. عمر دوران راه حل با کودتای نظامی، پایان یافته است. اگر‏‎ ‎‏خارجیان این کودتا را انجام دهند، ارتش ایران بیش از پیش به یک‏‎ ‎‏ارتش وابسته و اشغالگر تبدیل خواهد شد و این امر، خلأ قدرت سیاسی‏‎ ‎‏کنونی ایران را تشدید خواهد نمود.(60)‏

10 / 8 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31

کودتا بازدارندۀ مردم نیست 

سؤال: ‏[‏‏... آیا فکر می کنید که خطر آن هست که یک کودتای نظامی، به‏‎ ‎‏جای جمهوری اسلامی، جای شاه را بگیرد؟‏‏]‏

جواب:‏ در تحلیل نهایی، ارتش نیز از همین مردم است. و از هم اکنون‏‎ ‎‏نیز مشکلاتی در داخل آن ایجاد شده است. امید ما آن است که ارتشیان‏‎ ‎‏به خود آمده و به صفوف مردم بپیوندند. به هر صورت ایجاد یک کودتای‏‎ ‎‏نظامی چیزی را تغییر نمی دهد. و تا روزی که یک جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏واقعی ایجاد نگردد، مبارزات مردم ادامه خواهد یافت.(61)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کودتا همان دولت نظامی است 

سؤال: ‏[‏‏اگر شاه حاضر نباشد ایران را ترک کند و شما هم حاضر نباشید‏‎ ‎‏به ایران برگردید، به نظر می رسد که تنها یک راه حل باقی بماند و آن‏‎ ‎‏کودتای نظامی است و در نتیجه اختناق و تخریب و خونریزی بیشتر.‏‎ ‎‏نظر حضرتعالی چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ کودتای نظامی هم همین دولت نظامی است. چه کودتا بشود و‏‎ ‎‏چه نشود، ما بنای این داریم که به مخالفت خودمان ادامه بدهیم؛ و ما‏‎ ‎‏تحمل مصایب را به خاطر رسیدن ملتمان به آزادی و استقلال خواهیم‏‎ ‎‏داشت.(62)‏

15 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم موفقیت کودتای نظامی

‏کارشناسهای امریکا دیدند که حکومت نظامی کار را بدتر کرد، دولت‏‎ ‎‏نظامی کار را از آن هم بدتر کرد، حالا می خواهند فرض کنید طرح‏‎ ‎‏بدهند که کودتای نظامی! کودتای نظامی مگر غیر از نظامی است؟‏‎ ‎‏کودتای نظامی معنایش این است که باز یک نظامی می آید سرِ کار و باز‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32

‏یک خرده زیادتر مردم را می کشند. مردم که ایستادند برایش، مقابلش!‏‎ ‎‏اینها باید، این کودتاچیهایی که احتمال من می دهم که بکنند ـ احتمال‏‎ ‎‏است ولی بعید به نظر من می آید اینها باید بدانند که ما اینها را‏‎ ‎‏شناختیم. اینها باید بدانند که نمی توانند خودشان را هیچ جا غایب‏‎ ‎‏کنند. اگر یک همچو غلطی بکنند نمی توانند اینها فرار کنند؛ هر جا‏‎ ‎‏بروند انتقام می کشیم.(63)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ناکامی کودتا

سؤال: ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله تصور نمی فرمایند که اگر با دولت بختیار‏‎ ‎‏همکاری نفرمایند احتمال یک دیکتاتوری نظامی و خونریزیهای جدید‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ دیکتاتوری نظامی وقتش گذشت. اگر چنانچه کسی دست به‏‎ ‎‏دیکتاتوری یا کودتای نظامی بزند خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز‏‎ ‎‏نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی که مربوط به خودش است‏‎ ‎‏ذلت بار خواهد آورد.(64)‏

26 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

واکنش ملت در برابر کودتای نظامی

سؤال: ‏[‏‏در صورتی که بختیار استعفا بدهد یا ندهد و کودتای نظامی‏‎ ‎‏بشود چه خواهید کرد؟‏‏]‏

جواب‏: ما از کودتای نظامی ترسی نداریم. ملت ایران به کودتاهای‏‎ ‎‏نظامی عادت کرده است. ما پنجاه سال است زیر بار کودتا هستیم:‏‎ ‎‏کودتای رضاخان، کودتای محمدرضا. ما با فشارهای اینها عادت‏‎ ‎‏کرده ایم. ما از کودتا هیچ ترسی نداریم. من تعجب می کنم که ما‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

‏می خواهیم ارتشی را از شرّ استعمار خارج کنیم و آنها خودشان‏‎ ‎‏نمی خواهند بعضی از بلندرتبه ها می خواهند نوکر باشند. اصولاً ارتش با‏‎ ‎‏ماست. خلاصه ما از کودتای نظامی هیچ ترسی نداریم.(65)‏

9 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر کودتا

‏من از مردم شجاع تهران می خواهم در صورتی که قوای متجاوز‏‎ ‎‏عقب نشینی کردند، با حفظ آمادگی و هوشیاری از خدعۀ دشمن،‏‎ ‎‏آرامش و نظم را حفظ کنند ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و‏‎ ‎‏نوامیس مسلمین باشند. اعلامیۀ امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف‏‎ ‎‏شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند.‏

‏     برادران و خواهران عزیزم! هراسی به خود راه ندهید که به خواست‏‎ ‎‏خداوند تعالی حق پیروز است.(66)‏

21 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شکست کودتا به ارادۀ خداوند

‏آن شبی که اینها می خواستند کودتا بکنند ... بعدها ما فهمیدیم که بنای‏‎ ‎‏آنها بر این بوده است که هر کس احتمال بدهند که ‏‏[‏‏مؤثر‏‏]‏‏ باشد بکشند‏‎ ‎‏او را. از بین ببرند. و اعلام کردند حکومت نظامی روز را؛ که روز هم نباید‏‎ ‎‏بیرون بیایید. خدا خواست که شکسته شد این. من هیچ فکر نمی کردم‏‎ ‎‏که این روی چیست. بعد به من گفتند کودتاست. فکر نمی کردم که این‏‎ ‎‏حکومت نظامی را برای چه دارند تأسیس می کنند. ما برای اینکه یک‏‎ ‎‏مقابله ای با آنها کرده باشیم گفتیم به این اعتنا نکنید. ... بعد معلوم شد‏‎ ‎‏که این را خدا خود پیش آورده که این نقشه ای که اینها کشیده بودند که‏‎ ‎‏حکومت نظامی روز درست بکنند و تمام خیابانها را بگیرند و تمام‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

‏قدرتهایشان را در اینجاها مجهز کنند، و با هر چیزی که دارند در‏‎ ‎‏خیابانها نصب کنند، کودتا کنند و بساط را تمام کنند، مردم آمدند خنثی‏‎ ‎‏شد. مردم ریختند بیرون و خنثی کردند. (67)‏

25 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نافرجامی کودتا در ایران 

‏انقلاب ما با کودتا فرق دارد، ایران مثل افغانستان نیست. مردم ایران‏‎ ‎‏باید بدانند که حتی فکر کودتا در مغز احدی امکان ندارد وارد شود. زیرا‏‎ ‎‏به محض اینکه این خیال در سرش بیاید اول خودش نابود می شود. مگر‏‎ ‎‏ملت ما خواب است؟ کودتا مقدماتی می خواهد که یکی از آنها خواب‏‎ ‎‏بودن ملت است، و دیگر اینکه ارتشی می خواهد که آلت دست باشد، نه‏‎ ‎‏ارتش ایران که اکثریت قریب به اتفاقش همراه و همدل ملت است. با‏‎ ‎‏چهار نفر مخالف که نمی شود کودتا کرد. این از شایعات دشمن است، و‏‎ ‎‏عده ای هم ساده اند و گول خورده اند. ملت ما تمام خائنین رژیم سابق را‏‎ ‎‏به جزایش رسانده، و یا آنها را بیرون کردند، اگر کسی در ذهنش این‏‎ ‎‏مسأله بیاید، ملت ما با چنگ و دندان آنان را خُرد می کنند.‏

‏     الحمدللّه ارتش و سپاه و ملت همه با هم اجازه نمی دهند که کسی‏‎ ‎‏علیه خودشان قیام کند؛ سی و پنج میلیون جمعیت است. به حرفهای‏‎ ‎‏ابلهانۀ عده ای که در اتاقهای دربسته حرف می زنند، گوش ندهید. من‏‎ ‎‏اطمینان می دهم که این ملت آسیب پذیر نیست.(68)‏

28 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

کودتا علیه ملت ممکن نیست

‏این اشخاصی که خیال کردند که یک کودتایی بکنیم و یک چند نفر را‏‎ ‎‏بکشیم و یک مثلاً جاهایی را بکوبیم اینها خیال می کنند که یک جاست‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏مرکز، یک محله است مرکز یا چند محله است مرکز. اگر فرض کنیم آن‏‎ ‎‏محل، آن محل کوبیده بشود همان طور که در کودتاهای دیگر وقتی آن‏‎ ‎‏رأس را می کوبیدند دیگر، دیگران کم کار داشتند یا کار نداشتند حالا هم‏‎ ‎‏اینطوری است. حالا همۀ خانه ها مرکز است، همۀ افراد ملت ما سپاه‏‎ ‎‏اسلام هستند.‏

‏     ‏‏مسأله، مسأله عقیدتی است نه مسأله مادی. خانمها برای اینکه یک‏‎ ‎‏چیزی مثلاً دستشان بیاید یا یک فرض کنید که صاحب منصب بشوند‏‎ ‎‏نمی آیند بیرون، خودشان و بچه هایشان را به کشتن بدهند.این اسلام و‏‎ ‎‏قرآن است که خانمها را آورده است بیرون و همدوش مردها بلکه جلوتر‏‎ ‎‏از مردها وارد در صحنۀ سیاست کرده. همۀ خانه های این ملت خانۀ‏‎ ‎‏امید ماست. اینها گمان می کنند با کوبیدن یک خانه یک نفر را یا صد نفر‏‎ ‎‏را یا یک دویست ـ پانصد نفر را کشتن کارها تمام است. مرد و زن این‏‎ ‎‏کشور همه پاسدار اسلام هستند. مسأله، مسأله عقیده است نه مسأله،‏‎ ‎‏مسأله مادیت و به دست آوردن یک چیزی تا اینکه بیایید بگویید که‏‎ ‎‏خوب، وقتی نمی شود دیگر برویم کنار. خیر، مسأله عقیده است، دفاع از‏‎ ‎‏اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ تا آن آخر فردی که زنده است باید دفاع بکند. یا‏‎ ‎‏35 میلیون جمعیت باید از بین بروند؛ ‏‏[‏‏بنابراین‏‏]‏‏ کشوری دیگر نیست‏‎ ‎‏تا اینکه کودتایی باشد و هرگز نخواهد اینطور شد. اینها اشتباه دارند،‏‎ ‎‏نمی فهمند...‏

‏     اگر این را بفهمند که این مغزهای 35 میلیون جمعیت ایران نورانی‏‎ ‎‏است و به نور اسلام زنده است در فکر این نمی افتند که ما برویم یک‏‎ ‎‏عده ای را بکشیم و بعد زمام را دستمان بگیریم. مگر می شود یک همچو‏‎ ‎‏چیزی؟...‏

‏     باید این اشخاص که خیال کردند، خانه به خانه باید بروند و جنگ‏‎ ‎‏کنند، آن هم در همۀ کشور نه در تهران. تهران را اگر ـ فرض بکنید ـ فرض‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏محال ـ که شما تهران را تسخیر کنید سایر مملکت قیام می کنند‏‎ ‎‏برخلافتان، آنها می آیند تهران را از دست شما می گیرند. باید یک‏‎ ‎‏ابزاری بیاورد امریکا و یک اشخاصی بیاورد امریکا یا سایر کسانی که‏‎ ‎‏می خواهند و خیال می کنند ‏‏[‏‏می توانند‏‎ ‎‏]‏‏در اینجا یک کاری انجام‏‎ ‎‏بدهند که 35 میلیون جمعیت را از صحنه بیرون کند. آن، چه ابزاری‏‎ ‎‏است که می تواند 35 میلیون جمعیت زن و مرد که همه مجهز و همه‏‎ ‎‏حاضر در قضایا هستند این بخواهد از صحنه بیرون کند؟ این امر محالی‏‎ ‎‏است. کسی را که خدا به میدان آورده نمی تواند بختیار از میدان خارج‏‎ ‎‏کند یا کارتر از میدان خارج کند. کسی که اعتیاد دارد نمی تواند کودتا‏‎ ‎‏بکند، حرف است.(69)‏

21 / 4 / 59

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37