فصل سوم: اهداف و مأموریتها
حفظ اسلام و کشور
لزوم سربازگیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

لزوم سربازگیری

لزوم سربازگیری 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نظام سربازگیری غیراسلامی

‏نظام اجباری به این صورت که در کشور ما صورت گرفت هم در وضع‏‎ ‎‏قانون و نظامنامه و هم در اجرای آن، خطاها و خبطها و ستمکاریها و‏‎ ‎‏بیدادگریها شده که برای آفتابی کردن آن یک کتابچه باید نوشت.‏

‏     ما از همه گذشتیم شما خود بررسی کنید ببینید از این نظام اجباری‏‎ ‎‏سرنیزه ای، تاکنون کشور ایران چه نتیجه ای گرفته جز آنکه یک دسته‏‎ ‎‏غارتگر و قاچاق را در تمام شهرها و دهات به جان مردم ریخته مشغول‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏سر و کیسه کردن آنها شدند و عوض آنکه نظام کشور را تأمین کنند‏‎ ‎‏زندگانی خود را با دسترنج دستۀ رنجبر تأمین کردند و عمارتها و‏‎ ‎‏پارکهای سنگین قیمت در خیابانهای تهران و سایر شهرستانها بنا‏‎ ‎‏کردند همه می دانند که هر آجری که در این ساختمانهای ننگین به کار‏‎ ‎‏رفته با اشک چشم چندین پیرزن بیچاره که برای خلاصی خود از زیر‏‎ ‎‏چنگال این یساولهای ستمکار چند شاهی ذخیرۀ خود را تقدیم آنها‏‎ ‎‏کرده و بقیۀ عمر را با زحمت و فقر به سر برده اند گچ و گل آن آب گرفته‏‎ ‎‏شده و هر رنگ ریزی که برای زیبایی و شکوه آنها شده خون دل چندین‏‎ ‎‏طفل بینوا است که به این صورت در آمده این نظام سرنیزه ای ما نصف‏‎ ‎‏کارهای کشاورزی و صنعتی کشور را فلج کرده و از آن هم هیچ نتیجه‏‎ ‎‏نگرفتیم جز آنکه یک جوان کارگر عفیف پاکدامن دو سال عمر خود را  که‏‎ ‎‏در مرکزهای فحشا و سرچشمه های فساد و بیدادگری به سر برد و با آن‏‎ ‎‏عناصر خیانتکار بی عاطفۀ بی عفت معاشرت کرد همۀ فضایل او به‏‎ ‎‏رذایل و تمام نیکوییهای اخلاقی و عملی او به بدیها و بی عفتیها تبدیل‏‎ ‎‏پیدا کرده و چند نفر آنها که به یک ده برگشتند زندگانی اهل آن را از‏‎ ‎‏آرامش انداخته، دزدیها و خیانتها و هرزه گریها را شایع می کنند و چه‏‎ ‎‏بسا که از مرکز تمدن امروزۀ ما مرضهای تناسلی سفلیس و سوزاک را نیز‏‎ ‎‏به سوغات برای جوانان دیگر آنجا ببرند و یکسره فاتحۀ حیات مادی و‏‎ ‎‏معنوی آنان را بخوانند.‏

‏     ما از رضاخان چندان توقعی نداریم او با وضع سربازی بزرگ شده بود‏‎ ‎‏و گوشت و خون او با این فجایع تربیت شده بود او نمی توانست بفهمد که‏‎ ‎‏عفت و پاکدامنی و امانت و درستی برای یک سرباز اهمیتش بیشتر‏‎ ‎‏است تا برای دیگر افراد توده و سرباز به دینداری نیازمندتر است از‏‎ ‎‏دیگران لکن با قانونگذارها که خود را دانشمند به حساب می آورند‏‎ ‎‏سخن داریم اینها با آنکه همه می دانند که این نظام دروغی قاچاقی برای‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

‏کشور امروز ما زیانهای فراوان دارد و در این چند ساله نتیجه مثبتی از‏‎ ‎‏آن نبردیم سهل است زیانهای بسیار نصیب کشور و عضو کارگر آن که‏‎ ‎‏پایۀ حیات کشوری مانند کشور ما بر آن است شده است باز ساکت‏‎ ‎‏نشسته و به کارهای شخصی خود و شهوترانیها و کیسه پرکردنها‏‎ ‎‏سرگرمند.‏

‏     ‏‏در زمان حکومت رضاخان این بهانه را داشتند که هر چه او گفت‏‎ ‎‏نمی توان در مقابل او حرفی زد حالا ما با خوش رقصیها کاری نداریم لکن‏‎ ‎‏عذر امروز چیست تا قیامت باید یک دسته استفاده چی بی عاطفه به جان‏‎ ‎‏تودۀ کارگر بیفتد و از خون آنها بمکد و سرمایۀ حیات مادی و معنوی آنها را‏‎ ‎‏به غارت ببرد و کشور کشاورزی را از خاصیت خود ساقط کند.‏

‏     ‏‏انگلستان را که در تمدن جهان پیشقدم می دانید می گویند در‏‎ ‎‏مواقع آرامش کشور نظام اجباری ندارد و با تشویق و مزد عمل سرشار و‏‎ ‎‏فراهم کردن سازمان درست خردمندانه قشون تهیه می کند.(233)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نظام اختیاری و اجباری در اسلام 

‏بهترین ترتیب دربارۀ نظام قانون نظام اسلام است، اسلام دو گونه نظام‏‎ ‎‏دارد یکی نظام اختیاری که در مواقع آرامش کشور انجام می گیرد و آن‏‎ ‎‏وقتی است که به حسب مقتضیات وقت دولت نه مهاجم است و نه مدافع‏‎ ‎‏در این صورت خداوند تمام افراد صالح توده را ترغیب کرده به یاد گرفتن‏‎ ‎‏فنون جنگی به هر طور که موقعیت اقتضا کند چنانچه در آیۀ 60 از‏‎ ‎‏سورۀ انفال می گوید ‏وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِه‎ ‎عَدُوَّالله ِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ لاٰ تَعْلَمُونَهُمُ الله ُ یَعْلَمُهُمْ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَی ءٍ فی‎ ‎سَبیلِ الله ِ یُوَفَّ اِلَیْکُمْ وَ اَنْتُمْ لاٰ تُظْلَمُونَ‏ یعنی آماده کنید ساز و برگ جنگ را بر‏‎ ‎‏ضد دشمنان به هر قدر می توانید چه از نیروهای بدنی و تعلیمات‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏نظامی و چه از ساز و برگ جنگی و سازمانهای مناسب آن و چه نیروهای‏‎ ‎‏سرحدی برای نگهداری سرحدات به طوری باید در این ساز و برگ و‏‎ ‎‏نظام مهیا شوید که دشمنهای خدا و دشمنهای شما و هر کس در جهان‏‎ ‎‏هست بشناسید او را یا نشناسید از نیروهای با عظمت شما بترسد و‏‎ ‎‏آنچه در راه خدا که حفظ کشور اسلامی و آماده کردن وسایل جنگی و‏‎ ‎‏تهیۀ ساز و برگ و نیروهای نظامی است خرج کنید خدا به کیل تمام به‏‎ ‎‏شما عوض می دهد و شما با این آماده بودن مورد طمع دیگران و‏‎ ‎‏ستمکاری آنان نخواهید شد.‏

‏     این آیه با کوچکترین و لطیفترین بیان ذکر چند ماده حکم اساسی‏‎ ‎‏را کرده که همه موافق صلاح کشور و با وقت حزب کارگر نیز تماسی پیدا‏‎ ‎‏نمی کند می گوید هر قدر که می توانید باید در این راه اقدام کنید و‏‎ ‎‏کوشش نمایید، دستۀ کارگر در اوقات بیکاری می تواند برای تعلیمات‏‎ ‎‏نظامی هر کس در شهر خود در یک سازمان مناسب مجتمع شود و این‏‎ ‎‏کار را به طور تفریح و اختیار که هم نشاط معنوی و ورزش روحی دارد و‏‎ ‎‏هم نیروی مادی را کمک می کند انجام دهد و اسلام با آنکه تمام اقسام‏‎ ‎‏بُرد و باخت را با شدت هر چه تمامتر حرام کرده اینجا که رسیده برای‏‎ ‎‏پیشرفت این مقصد بُرد و باخت را برای اسب دوانی و تیراندازی که دو‏‎ ‎‏اصل مهم نیروی نظامی است جایز کرده و به آنها اختیار این بُرد و باخت‏‎ ‎‏شرعی را داده است.‏

‏     پیغمبر اسلام خود در میدان مسابقه حاضر می شد و اسب دوانی‏‎ ‎‏می کرد و با اصحاب خود شرط بندی می نمود در اسب دوانی با ابوقتاده و‏‎ ‎‏اسامة بن زید مسابقه کردند و می فرمود ملائکه از تمام شرط بندیها تنفر‏‎ ‎‏دارند مگر شرط بندی برای اسب دوانی و تیراندازی و همۀ بازیگریهای‏‎ ‎‏مؤمنین بیهوده است مگر سه چیز، بازیگری برای تربیت کردن اسبها و‏‎ ‎‏برای تیراندازی.‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

‏     یکی از ماده هایی که از آیه می فهمیم آن است که دولت اسلامی به‏‎ ‎‏هر قدر می تواند و بودجۀ مملکت اقتضا دارد برای حفظ کشور و‏‎ ‎‏ترساندن اجانب باید هم در سرحدات و هم در غیر آن نظامی و ساز و‏‎ ‎‏برگ جنگ و نیروهای مناسب با سازمان تهیه کند و در موقعهای آرامش‏‎ ‎‏این امر باید به طور داوطلبی و تبلیغات دینی که بهترین تبلیغات است‏‎ ‎‏انجام گیرد و باید ساز و برگ زندگانی نظامی را به طور خردمندانه تهیه‏‎ ‎‏کرد و علاوه بر مالیاتهای اسلامی که به طور حتم و اجبار باید توده به‏‎ ‎‏دولت بدهد که ما پس از این ذکر آن را می کنیم در اینجا به طور اعانه و‏‎ ‎‏انفاق در راه خدا و برای پیشرفت مقاصد دولت اسلامی مردم هر چه‏‎ ‎‏بدهند خدای جهان جزای آن را به طور وافی می دهد و اسباب‏‎ ‎‏سرفرازی و عظمت برای کشور نیز فراهم می شود که مورد ستمکاری‏‎ ‎‏دیگران و تعدی و تجاوز اجانب واقع نشوند.‏

‏     قسم دیگر از نظام اسلام نظام اجباری است و آن در وقتی است‏‎ ‎‏که دولت اسلام می خواهد هجوم به ممالک دیگر کند برای نشر اسلام‏‎ ‎‏و خاضع کردن کشورهای جهان را در مقابل قانون عدل خدایی و یا‏‎ ‎‏آنکه مملکت اسلامی مورد هجوم شود و اجانب بخواهند به آن‏‎ ‎‏دست درازی کنند در این دو موقع دولت اسلامی بسیج عمومی‏‎ ‎‏می کند در این صورت اگر ادارۀ تبلیغات که مهمترین ادارات در قانون‏‎ ‎‏اسلام به شمار می رود و وظایف بزرگ بسیار مهمی در عهدۀ آن است‏‎ ‎‏نفوذ بسزا کرد محتاج به اجبار نمی شوند بلکه خود توده اطاعت امر خدا‏‎ ‎‏را بر خود حتم و لازم می شمرند و برای جهاد و دفاع و حفظ استقلال‏‎ ‎‏کشور از روی ایمان به خدا و اسلام حاضر می شوند و اگر کسی مسامحه‏‎ ‎‏کند دولت او را اجبار می کند و نظام اجباری اسلامی در این صورت اجرا‏‎ ‎‏می شود.(234)‏

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

تبلیغات اسلامی در جذب نیرو

‏ادارۀ تبلیغات اسلامی از بزرگترین ادارات است که به حسب قانون اسلام‏‎ ‎‏تمام افراد توده از زن و مرد از اعضای آن اداره به شمار می روند و وظایف‏‎ ‎‏آنها نظامنامۀ عمومی است که بین تمام افراد توده باید پخش شود و‏‎ ‎‏همه به وظیفۀ خود عمل کنند، آن اداره مانند ادارۀ تبلیغات ننگین ما‏‎ ‎‏نیست که گفتار دینی و قرآن که قانون اسلام است از آن اسقاط شود و به‏‎ ‎‏جای آنها آن چیزها که همه می دانید و می دانیم گذاشته شود ادارۀ‏‎ ‎‏تبلیغات ما کارخانۀ عفت سوزی و شهامت و شجاعت و معارف کشی باید‏‎ ‎‏به شمار برود چنانچه همه می دانید و می بینید ادارۀ تبلیغات اسلامی‏‎ ‎إِنَّ الله َ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤمِنِینَ أَنْفُسَهم وَ أَموالَهُم بأَنَّ لَهُم الجَنَّةَ یُقاتلُونَ فِی سَبِیلِ الله ِ‎ ‎فَیقتلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیِه حقّاً فِی التَّوریْةِ وَ الإنجِیلِ وَ الْقُرآنِ وَ مَن أَوْفیٰ بِعَهدِهِ‎ ‎مِنَ الله ِ فَاسْتَبشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذیِ بایَعْتُم بِهِ وَ ذلک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ‎[1]‎‏ را با ترجمه و‏‎ ‎‏تفسیر بین توده پخش می کند و پشت رادیو برای مردم می گوید و این‏‎ ‎‏معاهدۀ خدا با ملت را گوشزد آنها می نماید ادارۀ تبلیغات ما آنها را که‏‎ ‎‏شب و روز می بیند بین توده پخش می کند یک نظامی که با ادارۀ‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی تربیت شود جان و مال خود را از خود نمی داند بلکه به‏‎ ‎‏حسب این معاهده از اسلام و خدا می داند و در مقابل بهشت و سعادت‏‎ ‎‏همیشگی را برای خود می داند این روح نظامی کشورگیری می کند‏‎ ‎‏نظامیان اسلامی از صفوف جماعت و عبادت خدا به میدان جنگ و صف‏‎ ‎‏نظامی می روند اینها خیانت به اسلام و کشور اسلامی نخواهند کرد‏‎ ‎‏نظامیان تربیت شدۀ شما را همۀ توده می شناسند و محتاج به معرفی‏‎ ‎‏نیست این تربیت و این نظام کشور را عظمت نمی دهد و نخواهد داد بلکه‏‎ ‎‏به خرابی آن کمک می کند.‏

‏     این نویسنده نتیجۀ دیگری از آن مقدمات دروغی گرفته‏‎ ‎‏می گوید: ... استقلال و آرامش کشور را سست کرده و در بیان آن چنین‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏می گوید (سربازی که پایۀ استقلال کشور روی شانه اوست یا پاسبانی که‏‎ ‎‏آرامش شهر بر عهده اوست با داشتن این عقیده چگونه فداکاری و‏‎ ‎‏جانبازی کند او در سربازخانه و روزنامه ها سخن از میهن پرستی زیاد‏‎ ‎‏شنیده و سرودهای میهنی را هم خوب آموخته ولی همۀ آنها در برابر‏‎ ‎‏آن یک کلمه که به نام دین شنیده هیچ است).‏

‏     ما پیشتر ذکر کردیم که هر کس وظیفه شناس باشد یعنی برای‏‎ ‎‏خدمت به توده و کشور و رفع ظلم از ستمدیدگان در کارهای دولتی وارد‏‎ ‎‏شود گرچه دولت کفر باشد جایز است و گاهی نیز لازم و واجب می شود و‏‎ ‎‏گواههایی از گفتۀ فقها و احادیث نیز آوردیم اینجا باز باید بگوییم که روح‏‎ ‎‏فداکاری و خدمت به میهن در سربازهای ما با این سخنان پوچ‏‎ ‎‏روزنامه ها و سرودهای رسوای میهنی پیدا نمی شود یک نفر سرباز که‏‎ ‎‏وارد سربازخانه های ما می شود از سرباز دم در گرفته تا‏‎ ‎‏صاحب منصب ارشد با هر کس سر و کار پیدا می کند می بیند جز برای‏‎ ‎‏پر کردن کیسه ها و بنا کردن ساختمانهای چند صد هزار تومانی و‏‎ ‎‏شهوترانیها و خلاف عفتها قدمی برای کار دیگر بر نمی دارند این سرباز با‏‎ ‎‏این پرورشهای عملی موافق شهوت و میل نفسانی می خواهید با چند‏‎ ‎‏سطر عبارت روزنامه و چند شعر خنک بی معنی توأم با رقص و ساز‏‎ ‎‏میهن دوست و خدمتگزار به کشور شود و برای کشور فداکاری کند؟ شما‏‎ ‎‏همین سربازهای اجباری یا غیر اجباری را امتحان کنید ببینید باز آن‏‎ ‎‏سربازی که علاقه مندی به دین بیشتر دارد و با ملاها کم و بیش سر و کار‏‎ ‎‏دارد هم وظیفۀ اداری خود را بهتر انجام می دهد و هم در موقع کار برای‏‎ ‎‏کشور بیشتر خدمت می کند و هم از کیسه بری و خیانت به هم میهنان‏‎ ‎‏بیشتر احتراز می کند.‏

‏     اگر زمامداران بخواهند روح میهن دوستی و فداکاری در سرباز پیدا‏‎ ‎‏شود باید به دست گویندگان روحانی و سخنرانان دینی دایرۀ تبلیغات‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏دینی تشکیل دهند و سربازان را مستقیماً با روحانی تماس دهند‏‎ ‎‏میهن دوستی و روح فداکاری باید از روح خداپرستی و ایمان به غیب در‏‎ ‎‏سرباز پیدا شود این ایمان است که سرباز را تا دم آخر دلخوش و سرگرم‏‎ ‎‏به کار و به خدمت به میهن نگهداری می کند. این ایمان است که سرباز و‏‎ ‎‏هر کس دیگر را حتی در خلوت و تنهایی از خیانت به کشور و هم میهنان‏‎ ‎‏باز می دارد. ایمان به خداست که روح شجاعت و شهامت به بشر‏‎ ‎‏می دهد. ایمان به آن جهان و سعادت آن است که انسان را تا دم مرگ‏‎ ‎‏با پشتکار خستگی ناپذیر و دلگرمی برای خدمت به برادران دینی خود‏‎ ‎‏حاضر می کند.(235)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خدمت سربازی

‏خدمت سربازی از عبادات است.(236)‏

16 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توجه به نظام وظیفه 

‏سرباز بودن برای ملت، امروز جز‏‏ء ‏‏وظایف است. نگذارد ملت که این‏‎ ‎‏پادگانها در ارتش تهی بشود. سرباز حالا «سربازِ وظیفه» است. در زمان‏‎ ‎‏سابق، سرباز اجباری بود؛ به اجبار می بردند، اسمش را وظیفه‏‎ ‎‏می گذاشتند. اما الان این اجبار در کار نیست، الان یک امر الهی است.‏‎ ‎‏دفاع از مملکت اسلامی، دفاع از نوامیس مسلمین از واجبات شرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه ای است که بر همۀ ما واجب است و این موقوف بر این است که‏‎ ‎‏نظامیها، هم منظم و منسجم باشند و هم مراتب را حفظ بکنند و هم‏‎ ‎‏اشخاصی که می توانند در نظام وارد بشوند، خودشان را معرفی کنند و‏‎ ‎‏این پادگانها را پر کنند از جمعیتها. از قراری که بعضی از رؤسای ارتش‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

‏گفته اند، گفتند که الان پادگانهای ما پر نیست؛ برای اینکه نظام وظیفه را‏‎ ‎‏خیلی به آن عمل نمی کنند. لازم نیست که نظام وظیفه را با الزام بیایند‏‎ ‎‏شما را ببرند. شما می خواهید یک مملکتی را حفظ بکنید. ملت‏‎ ‎‏می خواهد که در مقابل این قدرتهایی که همه با هم منسجم شدند و‏‎ ‎‏اطراف کشور ما هستند، ملت می خواهد که جلوی اینها را بگیرد. این تا‏‎ ‎‏اینکه نظام، نظام صحیح نباشد و منسجم نباشد و پادگانها پر از جمعیت‏‎ ‎‏نباشد و مملکت یک نظام بزرگ نداشته باشد و ان شاءالله ، یک نظام‏‎ ‎‏بیست میلیونی شما داشته باشید تا بتوانید از این توطئه ها که الان برای‏‎ ‎‏مملکت ما در کار است جلوگیری بکنید.(237)‏

11 / 6 / 59

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‏ ‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

  • )) توبه / 111.