فصل هفتم نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم نفت

‏               ‏فصل هفتم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ارزش و اهمیت نفت

‏  برخی سیاستهای نفتی جمهوری اسلامی‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 343


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 344

1ـ7 ارزش و اهمیت نفت 

1ـ1ـ7 استقلال صنعت و سیاستهای نفتی سمبل استقلال کشور

‏ ‏

فروش نفت براساس رعایت مصالح ملت 

سؤال: ‏]‏‏آیا شما تمایلی به فروش نفت به امریکا دارید؟‏‏][‏

جواب:‏ ما نفت خود را به امریکا و سایر مشتریان می فروشیم، اما نه‏‎ ‎‏به شکلی که اکنون عمل می شود و کاملاً به ضرر ملت است، بلکه بر‏‎ ‎‏اساس رعایت مصالح ملت خودمان و با حفظ استقلال کشور.(424)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت و گرفتن پول و خرج آن برای منافع خود ملت 

‏بله ایشان ـ آنطوری که از ایشان نقل شده است ـ گفته اند که اگر من‏‎ ‎‏بروم، من یک سه ماهی می خواهم بروم برای اینکه یک مثلاً‏‎ ‎‏ناراحتیهایی دارم، سه ماه می خواهم بروم دیگر! و اگر من بروم، به‏‎ ‎‏غرب نفت نخواهد رسید. این برای این است که غرب را بر ضد‏‎ ‎‏نهضت تجهیز کند....‏

‏     ‏‏اما اینکه می گویند که اگر چنانچه من بروم دیگر برای غرب نفت‏‎ ‎‏نیست، اگر مقصود این است که آنطوری که شما نفت را می دادید به‏‎ ‎‏خارج ما نمی دهیم، صحیح است این. برای اینکه شما نفت ما را‏‎ ‎‏دادید به خارج و آنی که از امریکا به خیال خودتان گرفتید و برای‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 345

‏تعمیه گرفتید، یک اسلحه های بسیار پیشرفته ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که در ایران‏‎ ‎‏هیچ کارشناسی ندارد و هیچ کس نمی تواند استعمالش بکند و برای‏‎ ‎‏پایگاه درست کردن برای امریکا در ایران. یعنی هم نفت را بردید هم‏‎ ‎‏پایگاه درست کردید! اگر می خواست یک مملکتی در مملکت‏‎ ‎‏دیگری پایگاه درست کند، محتاج به این بود که میلیاردها ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏دلار بدهد تا پایگاه اجازه بدهند درست کند. ایران اجازه داده که‏‎ ‎‏پایگاه درست کن در ازای نفتی که ما به تو می دهیم! نفت را داده اند،‏‎ ‎‏اگر در ازایش اسلحه برای ایران هم خریده بودند، خوب یک غلطی‏‎ ‎‏بود اما غلط کمی! اما اسلحه برای ایران نخریدند. اینها همان چیزی‏‎ ‎‏که امریکایی ها می خواستند و آمالشان بود که در مقابل شوروی یک‏‎ ‎‏پایگاهی داشته باشند در ایران، با این صورت درست کردند که‏‎ ‎‏پایگاه را درست کردند به اسم اینکه ما پول نفت می خواهیم بدهیم!‏‎ ‎‏خوب دیگر پول نفت دادن که جرمی نیست، ما نفت خریدیم و‏‎ ‎‏پولش را می خواهیم بدهیم؛ منتها حالا مبلغ خیلی زیاد است از باب‏‎ ‎‏اینکه ایران می خواهد یک مملکت پیش افتاده ای باشد! اینکه هجده‏‎ ‎‏میلیارد دلار یا 22 میلیارد دلار پول این اسلحه ای است که شاه‏‎ ‎‏خریده است، نه این است که ما می خواهیم پایگاه درست کنیم.‏‎ ‎‏نخیر، این مال خود ایران است! خوب، اینقدر زیاد برای چه؟ ایران‏‎ ‎‏که اینقدر لازم ندارد. این برای این است که ایران هم یکی از‏‎ ‎‏ابرقدرتها می خواهد باشد و می خواهد در مقابل شوروی بایستد؟!‏‎ ‎‏در مقابل امریکا بایستد و در دروازۀ تمدن می خواهد وارد بشود؟! از‏‎ ‎‏این جهت است که اینقدر زیاد اسلحه خریده؟ لکن ما که مطلب را‏‎ ‎‏می دانیم اینطور می گوییم که خیر، برای ایران نیست، برای‏‎ ‎‏امریکاست! امریکا، هم عوض را گرفته هم معوَّض را. هم نفت را‏‎ ‎‏گرفته و هم عوضش را خودش گرفته: پول نفت را به صورت اسلحه‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 346

‏برای پایگاه درست کردن برای خودش.‏

‏     الآن در ایران جاهای زیادی پایگاه امریکایی است. اگر مقصود‏‎ ‎‏این است که اینکه می گوید دیگر غرب نفت ندارد، مقصود این‏‎ ‎‏است که این ترتیبی نفت ندارد، اگر غرب از ما بخواهد که نفت‏‎ ‎‏بدهیم به او و عوض آن هم پایگاه در ایران درست بکند یا یک‏‎ ‎‏چیزی که به درد ما نمی خورد در ایران درست کند، یا مضر برای‏‎ ‎‏ایران است در ایران درست کند، ما نفت را اگر به بیابانها ریختیم، اگر‏‎ ‎‏آتش زدیم، به آنها نمی دهیم. و اگر مقصود این است که نفت را‏‎ ‎‏نمی دهند، غرب به نفت نمی رسد یعنی اگر بخواهند یک معاملۀ‏‎ ‎‏صحیحی، عقلایی، روی انصافی، روی تبادل نظری بین متعاملیْن،‏‎ ‎‏بگوید نفت نمی دهند، دروغ می گوید. نخیر، ما و ایران هر حکومتی‏‎ ‎‏باشد احتیاج دارد به پول برای اینکه ادارۀ مملکت باید بکند، و‏‎ ‎‏عمده اش پول نفت است. نفت را هر مشتری ای که پیدا بشود که‏‎ ‎‏خوب بخرد، به او می دهد پول می گیرد. به امریکا می دهد به جای‏‎ ‎‏اینکه ایشان پایگاه درست کرده است، نه ما پایگاه نمی خواهیم‏‎ ‎‏درست کنیم برای امریکا. ما پول می گیریم برای اینکه این ملت‏‎ ‎‏ضعیف را، این ملت بی چیز را نجات بدهیم از این وضعی که دارد:‏‎ ‎‏این زراعتی که از دست داده، این کشاورزی که از دستش رفته است،‏‎ ‎‏این صنعت مونتاژی که برای خاطر مصلحت دیگران درست کرده‏‎ ‎‏است.‏

‏     ‏‏اگر یک حکومت صحیح پیش بیاید، نفت را می فروشد و پول‏‎ ‎‏می گیرد خرج می کند از برای منافع خود ملت؛ این فقرا را نجات‏‎ ‎‏می دهد، این اشخاصی که ضعفا هستند؛ اینهایی که الآن به واسطۀ‏‎ ‎‏شکست کشاورزی هجوم آوردند در این سرماهای زمستان به‏‎ ‎‏شهرها و مسکن ندارند، زیر چادرها ـ نه مثل این چادر که حالا‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 347

‏اینجا درست کردید شما، خیر آن چادرهای بیچارگی که آنها‏‎ ‎‏درست کرده اند ـ در این سرمای زمستان زیر چادرها زندگی‏‎ ‎‏می کنند. در یک اتاقهای گلی که آنهایی که رفتند می دانند چه خبر‏‎ ‎‏است، در آنجا دارند زندگی می کنند. هیچ ندارند. آب ندارند، برق‏‎ ‎‏ندارند، اسفالت ندارند. در یک گودالهایی هستند که از این گودالها‏‎ ‎‏زنهای بیچاره باید کوزه را بردارند ـ از قراری که نوشته اند ـ پله های‏‎ ‎‏زیادی ـ حالا یادم نیست که صدتا پله نوشته بودند یا یک خرده‏‎ ‎‏کمتر اما زیاد بود ـ از اینها باید بیایند بالا و بروند به آن شیری که‏‎ ‎‏وصل کرده اند که آب هست توی خیابان، از آنجا کوزه شان را آب‏‎ ‎‏بکنند باز از این پله ها برگردند بروند به آن محلی که دارند؛ در این‏‎ ‎‏سرمای زمستان و این پله های لغزنده. شما ببینید چه مصیبتی برای‏‎ ‎‏این ملت هست. این مصیبتها را می خواهند رفع بکنند؛ می خواهند‏‎ ‎‏مملکت یک مملکتی باشد که هر جوری هست فقرا به حالشان‏‎ ‎‏رسیدگی بشود. پس اینکه می گوید که دیگر نفت در غرب‏‎ ‎‏نمی رود، روی یک فرضْ درست است، روی یک فرضْ دروغ‏‎ ‎‏است.(425)‏

17 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

عدم فروش نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی

سؤال: ‏]‏‏آیا به اسرائیل و افریقای جنوبی نفت خواهید فروخت؟‏‏][‏

جواب:‏ خیر، برای اینکه این کشورها همان طور که قبلاً هم گفته ام‏‎ ‎‏راهی برخلاف حق و عدالت در پیش گرفته اند.(426)‏

19 / 10 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 348

فلج کردن اقتصاد ما با تشویق به اعتصاب کارکنان شرکت نفت

‏زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست. زندگانی که در آن‏‎ ‎‏استقلال نباشد و همه کار بکنند برای استفادۀ دشمنها، این‏‎ ‎‏زندگانی نیست. الآن زندگانی شما دارید، برای اینکه استقلال‏‎ ‎‏دارید؛ برای اینکه کار شما امروز به نفع ملت خودتان است. لکن‏‎ ‎‏باید با هوشیاری و توجه زیاد، با هوشیاری زیاد، توجه داشته‏‎ ‎‏باشید که این اقشاری که نمی گذارند کارگرهای محترم ما به کار‏‎ ‎‏ادامه دهند، خیابانها را وادار می کنند به یک تظاهرات مثلاً، اینها‏‎ ‎‏بدانید که این قشرها همان دشمنهای اولی شما هستند. اینها‏‎ ‎‏می خواهند شما که شریان مملکت در دست شما، شریان حیات‏‎ ‎‏مملکت در دست شماست، اعتصاب کنید، کم کاری کنید تا اینکه‏‎ ‎‏فلج بشود دولت ما؛ اقتصاد ما. با فلج شدن اقتصاد، فرصت به‏‎ ‎‏دست دیگران بیفتد، و این عده همان مسائل سابق را اعاده کنند؛ با‏‎ ‎‏یک صورت حق به جانب می آیند در بین قشرهای کارگر، لکن‏‎ ‎‏شیطنت در باطن. آن حرفها به صورت صحیح است و قصد باطل‏‎ ‎‏دارند. نمی خواهند مملکت آباد بشود، نمی خواهند آرامش در این‏‎ ‎‏مملکت پیدا بشود، بهترین جایی که برای آنها مورد هدف گیری‏‎ ‎‏است شرکت نفت است. آنها دیدند که شرکت نفت یک همچو‏‎ ‎‏قدرتی دارد، کارمندان و کارگران محترم شرکت نفت یک همچو‏‎ ‎‏قدرتی دارد که در این نهضت بیشتر پیشبرد با دست آنها بود،‏‎ ‎‏احساس این را کردند که این قدرت بزرگ است، یا باید این قدرت‏‎ ‎‏را به ضد ملت و دولت بسیج کنند؛ یا این قدرت را فلج کنند‏‎ ‎‏نگذارند کار بکند.(427)‏

1 / 3 / 58

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 349

شریان حیات اجانب در دست کارکنان شرکت نفت

‏نهضت ما گرچه مرهون همۀ اقشار ملت است، گرچه همۀ اقشار‏‎ ‎‏ملت نهضت را همراهی کردند، چه بانوان تمام ایران و چه مردان‏‎ ‎‏برومند ما، لکن بعضی اقشار یک ویژگی خاصی داشتند؛ و از آن‏‎ ‎‏جمله، کارکنان و کارمندان صنعت نفت، برای اینکه اینها در مقامی‏‎ ‎‏بودند که شریان حیات اجانب به دست آنها بود، شریان حیات رژیم‏‎ ‎‏منحوس در دست آنها بود. اعتصاب آنها یک ویژگی خاصی داشت؛‏‎ ‎‏و همراهی آنها از نهضت یک خصوصیت بیشتری داشت. از این‏‎ ‎‏جهت، ما به آنها بیشتر از سایر اقشار شاید ارج بگذاریم.(428)‏

‏ ‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

قطع ایادی دشمنان اسلام از مخازن خودمان

‏شما با صبر انقلابی قدری صبر کنید تا اینکه دولت به کار خودش‏‎ ‎‏ادامه بدهد، و کارها موافق میل انجام بگیرد. الآن ما، همه، آزادانه با‏‎ ‎‏هم صحبت می کنیم که در یک سال پیش ممکن نبود برای ما که با‏‎ ‎‏هم آزاد صحبت کنیم. اگر یک سال پیش بود، شما اینجا نبودید؛ من‏‎ ‎‏نبودم. نه خانمها می توانستند اجتماع کنند، نه آقایان، این یک نعمت‏‎ ‎‏بزرگی است که به ما رسیده است که همه آزادانه پیش هم درد دل را‏‎ ‎‏می گوییم؛ همه با هم صحبت می کنیم؛ مصلحتِ هم را بیان می کنیم.‏‎ ‎‏این از نعمتهای بزرگ این انقلاب بود و این نهضت نعمت بزرگتر ...‏‎ ‎‏قضیۀ قطع ایادی دشمنهای اسلام از مخازن خودمان، خصوصاً‏‎ ‎‏مخزن نفت ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. الآن دست آنها بر مخازن ما باز نیست. مخازن مال‏‎ ‎‏ خود شماست. اگر زحمتی می کشید، برای خودتان می کشید، برای ‏‎ ‎‏ملت خودتان می کشید، برای کشور خودتان می کشید.(429)‏

1 / 3 / 58

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 350

ما با صنعت مخالف نیستیم

‏اگر بخواهید مملکتتان یک مملکتی باشد از خودتان باشد،‏‎ ‎‏کشورتان یک کشور سالم باشد، یک کشور مفید باشد، خودکفا‏‎ ‎‏باشد، باید از این سوغاتیهایی که غرب برای ما فرستادند و‏‎ ‎‏می فرستند ‏‏]‏‏اگر به‏‏][‏‏ ما این معنا گفته بشود که ما با صنعت خارجیها‏‎ ‎‏یا علم مربوط به صنعتشان مخالفیم، ابداً مخالف نیستیم. ما با این‏‎ ‎‏آزادیهایی که از غرب می آیند و اینها هم دامن به آن می زنند و‏‎ ‎‏آزادی وارداتی است، با این مخالفیم. اینکه جوانهای ما را به تباهی‏‎ ‎‏می کشید و به تباهی می کشد. ما با صنعت مخالف نیستیم. ما با‏‎ ‎‏هیچی مخالف نیستیم. اصلاً سرِ تمدنْ ما می گوییم کلاه سر ما‏‎ ‎‏می گذارند. غربی و شرقی کلاه سر ما می گذارید که ما می خواهیم‏‎ ‎‏به شما تعلیمات بدهیم. می خواهند ما را نگه دارند؛ متوقف کنند.‏‎ ‎‏می خواهند ما را محتاج به مستشار بکنند. نظاممان مستشار داشته‏‎ ‎‏باشد و فرهنگمان هم مستشار داشته باشد، و همه چیزمان‏‎ ‎‏مستشار داشته باشد. مستشار هم نه اینکه بیایند به ما تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت یاد بدهند؛ بیایند ما را تا یک حدودی نگه دارند. ما با این‏‎ ‎‏مخالفیم.‏

‏     روحانیت با ترقی مخالف نیست؛ با ترقی محمدرضایی‏‎ ‎‏مخالف است. با این تمدن، «دروازۀ تمدن» مخالف است. این‏‎ ‎‏«دروازۀ تمدنی» که همه چیز ما را به باد داد. با این آزادی «آزاد‏‎ ‎‏زنان و آزاد مردانی» که ایشان می گویند مخالفند؛ نه با آزادی.‏‎ ‎‏آزادی سر جای خودش، اما بی بند و باری؟ آزادی یعنی هر که‏‎ ‎‏دلش می خواهد هر کاری بکند! می خواهم هروئین بکشم، به شما‏‎ ‎‏چه! می خواهم قمار کنم! می خواهم کارهای زشت بکنم! با این‏‎ ‎‏مخالف است روحانیت. نه با آزادی بیان؛ نه با آزادی قلم؛ نه با‏‎ ‎‏آزادی گفتار؛ نه با روشنگریها؛ نه با صنعت. شما صنعت درست‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 351

‏کنید، کی مخالف با آن است. اما یک قضیۀ ذوب آهن را حالا‏‎ ‎‏چندین سال است که اینها درست کردند؛ حالا هم می گویند باز اگر‏‎ ‎‏بخواهیم که ضرر ندهیم، چند سال دیگر لازم است که کار بکنیم تا‏‎ ‎‏ضرر نکنیم، و الاّ در هر ماه چقدر میلیون ضرر ما داریم می کنیم! ما‏‎ ‎‏ضرر می بریم در اینها. ما چشممان از اینها بدی دیده است. آن‏‎ ‎‏چیزهایی هم که عرضه می کنند، به صورت خوب عرضه‏‎ ‎‏می کنند.(430)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

کوتاه شدن دست اجانب از خزائن ما

‏از آن طرف دست اجانب که باز بود در خزائن ما؛ نفت ما را‏‎ ‎‏همه اش را می بردند در ازایش برای خودشان پایگاه درست‏‎ ‎‏می کردند در اینجا به اسم اینکه ما می خواهیم عوض بدهیم،‏‎ ‎‏می فرستادند آن آهنپاره هایشان را یا آن ـ عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏اسلحه هایی که ایران اصلاً اطلاع برآن نداشت که این را چه جور‏‎ ‎‏باید چه بکنید، می فرستادند اینها را به ازای اینکه ما نفت را‏‎ ‎‏می گیریم و اینها را می دهیم. اینها برای خودشان بود نه برای ما.‏‎ ‎‏برای اینکه ما که اطلاع از اینها نداشتیم. اینها برای این بود که‏‎ ‎‏پایگاه اینجا درست کنند و اگر چنانچه با شوروی یکوقتی بناست‏‎ ‎‏دعوا کنند، اینجا پایگاه داشته باشند! هم نفت را می بردند، هم‏‎ ‎‏عوضش برای خودشان پایگاه درست می کردند به اسم اینکه ما‏‎ ‎‏می خواهیم عوض بدهیم که مبادا صدا درآید!‏

‏     پس یک کار بزرگ محیرالعقول دیگر واقع شد و آن اینکه‏‎ ‎‏دست امریکا و دست انگلستان و شوروی و همۀ اینها از خزائن ما‏‎ ‎‏کوتاه شد. الآن نفت مال خودتان است ـ عرض می کنم ـ چیزهای‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 352

‏دیگر هم مال خودمان است. نفتش هم از خودمان، همه چیز از‏‎ ‎‏خودمان.(431)‏

31 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

تعهد کارکنان نفت موجب حفظ کشور

‏بالاتر ارگانی که هدف جنایتکاران است، قضیۀ نفت است و قضیۀ‏‎ ‎‏کارمندان و کارفرمایان نفت است. شما باید توجه بکنید که حفظ‏‎ ‎‏این کشور و حفظ اسلام در این ناحیه بسته به تعهد شما به اسلام و‏‎ ‎‏میهن خودتان است. و جنایتکاران و منافقان و منحرفان، حیله ای‏‎ ‎‏که دارند، در رأس همۀ حیله ها نفوذ در بین شماست و منحرف‏‎ ‎‏کردن شماها در رأس برنامه های آنهاست. و من امید این را دارم که‏‎ ‎‏شما همان طور که تا کنون در کنار هم ایستاده اید و کارمندان و‏‎ ‎‏کارفرمایان و تمام اشخاصی که در این محلی که شریان حیات یک‏‎ ‎‏ملت است به کار ادامه می دهید، از حیله های اینها غافل نباشید.‏‎ ‎‏بدانید که هر روزی که در بین شما، حیله گران و افسونسازان و‏‎ ‎‏ساحران آمدند و خواستند یک مطلبی ایجاد کنند، یک خلافی‏‎ ‎‏ایجاد کنند، بدانید آن روز است که می خواهند شما را تحت‏‎ ‎‏سیطرۀ دشمنان اسلام قرار بدهند و اسیر آنها بکنند.(432)‏

9 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

عدم وابستگی به هیچ کشوری در اثر فشارهای اقتصادی

‏من ضمن تشکر از گردانندگان صنایع کشور، خصوصاً صنعت نفت‏‎ ‎‏و گاز، از همۀ آنان می خواهم که با تلاش خود به دنیا ثابت کنند که‏‎ ‎‏می توانند با فکر و تلاش خود چرخهای اقتصادی کشور را به‏‎ ‎‏حرکت درآورند. و ان شاءالله آنها با مژدۀ راه اندازی کامل صنایع‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 353

‏نفت و گاز و پتروشیمی در آینده ای نه چندان دور، چشم و دل‏‎ ‎‏مردم ایران را روشن و شاد خواهند کرد. شما با تلاش در این امر‏‎ ‎‏مقدس به جهانیان ثابت خواهید کرد که فشارهای اقتصادیِ پس از‏‎ ‎‏جنگ، ما را به هیچ کشوری وابسته نخواهد کرد. ضدانقلاب داخل‏‎ ‎‏و خارج و استعمار چپ و راست در تمامی زمینه ها تبلیغ می کنند‏‎ ‎‏که فشارهای اقتصادی پس از جنگ، کمر نظام نوپای اسلامی را‏‎ ‎‏خواهد شکست. باید آنها این آرزو را به گور ببرند. مردمی که در‏‎ ‎‏زیر بمبارانها و در تمامی مصائب، خود را برای یک مبارزۀ طولانی‏‎ ‎‏آماده کرده اند هرگز حاضر نیستند کوچکترین نرمشی در مقابل‏‎ ‎‏جهان استکبار داشته باشند. این از بدیهیات است که نارساییهای‏‎ ‎‏پس از جنگ بسرعت برطرف نمی شود و چند سالی وقت لازم‏‎ ‎‏است تا کمبودها برطرف شود. عزیزانی که در کارخانه های وابسته‏‎ ‎‏به صنایع سبک و سنگین و نفت و گاز و معادن و نیرو و پست و‏‎ ‎‏تلگراف و تلفن و راه و ترابری و سایر مراکز کار می کنند خدا را در‏‎ ‎‏نظر بگیرند، و گوش به تبلیغات دشمنان ندهند، و استوار و مقاوم‏‎ ‎‏در راه اندازی چرخهای اقتصادی و صنعتی کشور کوشش نمایند.‏

‏     ‏‏امروز دنیا اعمال ما و شما را زیر ذره بین گذاشته است تا ببیند‏‎ ‎‏چکاره ایم و چقدر توان مقابله با مشکلات را داریم. امروز پدر پیر‏‎ ‎‏شما خمینی از تمامی شما کارگران و صنعتگران و متخصصان‏‎ ‎‏می خواهد که با تمام قدرت مواظب باشید که دوباره مردم ما گرفتار‏‎ ‎‏ابرقدرتها و قدرتها نشوند. مشکلات پس از جنگ یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری رخ می نمایاند، و نظام نوپای ما ان شاءالله در مقابل آنها چون‏‎ ‎‏کوه ایستاده است؛ و مردم عزیز زیر فشار چرخهای زندگی و اقتصادی‏‎ ‎‏همان گونه که تا به حال برای خدا و دین او مقاومت کرده اند، بعد از‏‎ ‎‏این نیز با تمام توان استقامت می کنند؛ و الاّ همۀ زحمات این سالیان‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 354

‏پردرد و اضطراب و افتخار از بین خواهد رفت.(433)‏

20 / 10 / 67

*  *  *

‏ ‏

واضح بودن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد بین الملل‎ ‎

‏ضرورتی به گوشزد کردن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد‏‎ ‎‏بین الملل و نیز نقش عظیم صنعت نفت و انرژی را در کشورها و‏‎ ‎‏سیاستها نمی بینم. ان شاءالله مسئولین امر با توجه کافی و بصیرت و‏‎ ‎‏دقت از این گنجها و ذخایر سیال خدادادی پاسداری نمایند، و در‏‎ ‎‏توسعه و استفادۀ هرچه بیشتر و بهتر آنها تلاش نمایند، و در تأمین‏‎ ‎‏نیازهای جامعه و پابرهنگان و اولویت دادن به مناطق محروم موفق‏‎ ‎‏باشند. خداوند تعالی این روحیۀ مقدس سربازی و فداکاری را در‏‎ ‎‏کلیۀ کارگران و کارمندان و متخصصان تا رسیدن به استقلال و‏‎ ‎‏خودکفایی کامل حفظ فرماید. خداوند شهدای عزیزشان را غریق‏‎ ‎‏الطاف و عنایت خود فرماید؛ و به جانبازان شفا دهد؛ و مفقودین و‏‎ ‎‏اسرا را به وطن و آغوش خانواده های عزیز خویش برگرداند.(434)‏

20 / 10 / 67

*  *  *

‏ ‏

2ـ1ـ7 وابستگی اقتصاد جهانی و غرب به نفت

‏ ‏

سوار شدن روی موجهای نفت موجب پیروزی

‏در این جنگ عمومی دوم، که هیتلر پیش برد و فرانسه را گرفت و‏‎ ‎‏خیلی جاها را، حمله به شوروی و اینها، چرچیل آن سیاستمدار‏‎ ‎‏انگلیسی، آمد در مجلس انگلستان و شروع کرد راجع به ضعف‏‎ ‎‏خودشان و راجع به گرفتاریها و راجع به شکست خوردنها که ما کجا را‏‎ ‎‏از دست دادیم، کجا را از دست دادیم، کار ما چه طور است، مملکت‏‎ ‎‏ما چه خواهد شد، زندگی ما چه خواهد شد، خیلی طولانی شکایت‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 355

‏کرد، و اینکه ما از بین رفتیم، آخرش یک کلمه گفت که: لکن پیروزی‏‎ ‎‏مال کسی است که روی موجهای نفت سوار است. و حدسش هم‏‎ ‎‏درست بود، و پیروزی هم مال اینها شد که نفتهای ما را بردند.(435)‏

21 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

نفت رگ حیات ابرقدرتهاست

‏چرا باید دولت های اسلامی با داشتن قریب یک میلیارد جمعیت و‏‎ ‎‏در دست داشتن ذخیره های زیر زمینی، خصوصاً موجهای نفت که‏‎ ‎‏رگ حیات ابر قدرتهاست، و برخورداری از تعلیمات حیات بخش‏‎ ‎‏قرآن کریم و دستورات عبادی سیاسی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ که مسلمانان را به اعتصام به «حبل الله » دعوت و از‏‎ ‎‏تفرقه و اختلاف تحذیر می فرماید، وبا داشتن مَلاذ و ملجأیی چون‏‎ ‎‏حرمین شریفین، که در عهد رسول الله ـ صلوات الله علیه ـ مرکز‏‎ ‎‏عبادت و سیاست اسلامی بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدتها‏‎ ‎‏نیز چنین بوده است و طرح فتوحات و سیاسات از آن دو مرکز‏‎ ‎‏بزرگ سیاسی عبادی ریخته می شده است، اکنون به واسطۀ‏‎ ‎‏کج فهمیها و غرض ورزیها و تبلیغات وسیع ابرقدرتها کار را به آنجا‏‎ ‎‏بکشانند که دخالت در امور سیاسی و اجتماعی، که مورد احتیاج‏‎ ‎‏مبرم و از اهمّ امور مسلمین است، در حرمین شریفین جرم شناخته‏‎ ‎‏شود و پلیس سعودی در داخل مسجدالحرام و در جایی که به‏‎ ‎‏حکم خدا و به نصّ قرآن مجید برای همه کس حتی منحرفین محل‏‎ ‎‏امن است با چکمه و سلاح به مسلمانان حمله کرده و آنان را‏‎ ‎‏مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند.(436)‏

18 / 7 / 60

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 356

شریان حیات امریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است

‏و من ان شاءالله ، امیدوارم که همۀ مسلمین بیدار بشوند و توجه‏‎ ‎‏بکنند به اینکه چنانچه جلوی امریکا و این مهره های امریکا، که‏‎ ‎‏برای خاطر امریکا و منافع او به اسلام صدمه وارد می آورند مثل‏‎ ‎‏اسرائیل و مثل صدام ـ ان شاءالله ، مردم بیدار بشوند و بفهمند ـ اگر‏‎ ‎‏به اینها مهلت داده بشود، همۀ مسلمین به تباهی کشیده خواهند‏‎ ‎‏شد. و امریکا محدود نیست آمالش به یک کشور و دو کشور و‏‎ ‎‏اینها، هر جایی را می خواهد او تحت سیطرۀ او باشد. و امروز‏‎ ‎‏روزی است که ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد‏‎ ‎‏بشوند و تودهنی بزنند به امریکا و بدانند که می توانند؛ توانایی این‏‎ ‎‏امر را دارند، هم قدرت پرسنلی و افراد دارند و هم ملت باهاشان‏‎ ‎‏موافق است، اگر امری بکنند، کاری بکنند و هم امکانات زیاد‏‎ ‎‏دارند؛ شریان حیات امریکا و غرب بسته به نفت این منطقه‏‎ ‎‏است.(437)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

رگ حیات و شریان بزرگ اقتصاد و صنایع جهان در دست مسلمین 

‏اخیراً به دولتهای منطقه که برای فجایع مخالف با اسلام و تعلیمات‏‎ ‎‏قرآن، گردهمایی می نمایند، اخطار می کنم که اقدام و قیام بر ضد‏‎ ‎‏اسلام و ملتهای اسلامی نکنند. در صورتی که چنین کنند، دولت و‏‎ ‎‏ملت ایران که بزرگترین قدرت منطقه است، به اذن الله تعالی بر ‏‎ ‎‏شما نخواهد بخشود و هر پیامدی که برای شما پیش آید، خود، ‏‎ ‎‏مسئول آن هستید. از شما که رگ حیات و شریان بزرگ اقتصاد و ‏‎ ‎‏صنایع جهان در دستتان است، هیچ عذری در پیشگاه معظم خالق ‏‎ ‎‏و مخلوق پذیرفته نخواهد شد. امید است ان شاءالله تعالی اسلام‏‎ ‎‏عزیز با پشتیبانی ملل اسلامی در جهان خصوصاً منطقه، به آمال‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 357

‏خود برسد و مسلمانان جهان بر مستکبران پیروز شوند.(438)‏

29 / 6 / 61

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

خضوع دنیا در صورت بستن ده روزه نفت 

‏در مقابل امریکا و در مقابل شوروی و در مقابل صهیونیسم و سایر‏‎ ‎‏جنایتکاران با مشت های گره کرده بایستید و با آن همه امکاناتی که‏‎ ‎‏دارید مقابله کنید؛ آن وقت این عید نگرفتن هم یک اثری دارد، والاّ‏‎ ‎‏از آن طرف نفت را به رایگان بدهید به آنها، از آن طرف کمک های‏‎ ‎‏معنوی را به آنها بکنید، از آن طرف همۀ مسلمان ها را در بند خودتان‏‎ ‎‏نگه دارید و نگذارید که حتی آنها یک کلمه ای بگویند، آن وقت عید‏‎ ‎‏نگیرید، این عید نگرفتن چه اثری دارد؟ اینها انحراف است. اینها‏‎ ‎‏تعمیه است. می خواهند به ملتهای خودشان و مسلمین جهان تعمیه‏‎ ‎‏کنند که ما الآن ایستاده ایم مقابل اسرائیل. در مقابل توپ و تانک عید‏‎ ‎‏نگرفتن کاری است؟ قدرت ندارید شما؟! شما نفت تان را اگر ده روز‏‎ ‎‏ببندید به روی دنیا، دنیا خاضع شما می شود.(439)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

3ـ1ـ7 نفت گنج پرارزش با استفاده های گوناگون 

‏ ‏

نفت را در حلقوم امریکا ریختن

‏آقا نفت را چه کسی دارد از بین می برد؟ هی می گوید نفت نیست؛‏‎ ‎‏نفت هست، تو داری نفت را از بین می بری، تو داری نفت را به‏‎ ‎‏حلقوم امریکا و دیگران می کنی؛ نه اینکه نفت نیست. ما مخازنْ‏‎ ‎‏زیاد داریم؛ شما دارید این مخازن را از دست می دهید تا بعد از‏‎ ‎‏چند سال دیگر نفتش از بین برود و مردم بیچاره بشوند.(440)‏

10 / 3 / 57


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 358

تمام کردن خزائن خدا دادی توسط شاه در ازای هیچ چیز

‏این مأمور است که تمام نفت ما را به امریکا بدهد و در ازایش یک‏‎ ‎‏قدری آهن پاره بخرد به منفعت آنها. این اسلحه هایی که الآن‏‎ ‎‏خریداری می شود، این اسلحه ها به درد خود ایران نمی خورد، این‏‎ ‎‏اسلحه ها همان اسلحه هایی است که اینها می خواهند که در یک‏‎ ‎‏مرکزی باشد که اگر یک جنگی پیدا شد بین امریکا ـ مثلاً ـ با‏‎ ‎‏شوروی، اینها داشته باشند یک اسلحه ای در یک محلی؛ ایران‏‎ ‎‏یکی از مراکزی است که آنها می خواهند اسلحه داشته باشند. نفت‏‎ ‎‏ما را می برند، اسلحه برای خودشان می آورند اینجا، می آورند‏‎ ‎‏ایران. پایگاه درست می کنند در ایران برای اینکه اگر جنگی پیش‏‎ ‎‏آمد، داشته باشند این پایگاه را. خیال نکنید که حالا در ازای نفت‏‎ ‎‏به ما اسلحه می دهند. ما اسلحه ای که نمی توانیم استعمال کنیم به‏‎ ‎‏چه دردمان می خورد؟ اسلحه ای است که در ایران کسی نیست‏‎ ‎‏بتواند استعمالش کند. اسلحه هایی است که خود اینها می خواهند‏‎ ‎‏اینجا باشد. اگر نفت هم نگرفته بودند، اسلحه هایشان را‏‎ ‎‏می آوردند اینجا و پایگاهشان را محکم می کردند که مبادا یکوقتی‏‎ ‎‏شوروی به آنها حمله کند. حالا چه بهتر که نفت ما را ببرند و‏‎ ‎‏پایگاه، در مقابل اینکه نفت ما را می برند، می خواهند یک نفعی به‏‎ ‎‏ما برسانند! پایگاه برای خودشان درست می کنند در ایران! این‏‎ ‎‏چیزی است که ما از نفت عایدی داریم.‏

‏     آن وقت، چه نفتی می برند! بعضی اشخاص که رفتند، رفته‏‎ ‎‏بودند سابقاً ـ حالا شاید زیادتر از این مسائل باشد ـ دیده بودند،‏‎ ‎‏گفتند که یک آدم صاف همین طور ایستاده می رود توی این لوله ها!‏‎ ‎‏لوله ها به این بزرگی است! چه قدر ذی حق شدند کشتیها در چند‏‎ ‎‏دقیقه پر می شوند از نفت و خارج می شوند. این نفتی است که‏‎ ‎‏قاعده اش این بود که این مملکت تا آخر زندگی اش را به آن‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 359

‏بگذراند. این نفت را شاه می گوید تا چند سال دیگر، تا سی سال‏‎ ‎‏دیگر، این نفت تمام می شود. کِی تمامش می کند؟ تمام می شود؛‏‎ ‎‏اما از ایشان باید پرسید که این نفت را کی دارد تمام می کند؟ این‏‎ ‎‏ذخیرۀ بزرگی که باید این طبقه از آن ارتزاق کنند و مملکت ما‏‎ ‎‏محفوظ بماند و آباد بشود به واسطۀ درآمد آن، تا سی سال دیگر‏‎ ‎‏ایشان می گوید تمام می شود. این ‏‏[‏‏نفت را‏‏]‏‏ تا سی سال دیگر، کی‏‎ ‎‏تمامش می کند؟ شما تمامش دارید می کنید؛ شاه دارد این مخازن‏‎ ‎‏به این بزرگی را که خدا به ما داده است، دارد تمام می کند. در‏‎ ‎‏ازایش خوب، چه گیر ما می آید؟ چه گیر ملت می آید؟ باید پرسید‏‎ ‎‏که شما در ازای نفت چه چیز می گیرید؟ ‏‏]‏‏می گویید:‏‏][‏‏ اسلحه‏‎ ‎‏می گیریم. اسلحه برای چه می گیرید؟ مگر شما می توانید با‏‎ ‎‏شوروی جنگ کنید؟ مگر شما می توانید با امریکا جنگ بکنید؟‏‎ ‎‏شما برای سرکوبی مردم وطن خودتان همین تفنگهای خودتان‏‎ ‎‏کافی است، دیگر محتاج به اینکه از امریکا بیاورید، نیست.شما‏‎ ‎‏همین تفنگهایی که دارید برای اینکه بازاریهای ما را، جوانهای ما‏‎ ‎‏را، دانشگاهیهای ما را، دخترهای ما را، پسرهای ما را، خانمهای‏‎ ‎‏ما را، آقاهای ما را بکوبید؛ خوب این بس است دیگر. این دیگر آن‏‎ ‎‏دستگاههای عظیمی که در مقابل این نفت عظیم می گویید می آید‏‎ ‎‏در ایران ...، این غیر از این معناست که یک پایگاهی است برای‏‎ ‎‏خود آنها؟ یعنی نفت را می برند، نفعش را هم خودشان می برند!‏‎ ‎‏هم خود نفت رامی برند،هم مقابلش رامی برند!این مال خودشان‏‎ ‎‏است.(441)‏

29 / 7 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 360

محتوای این تمدن بزرگ عبارتست از اینکه نفت را بریزند به حلقوم آقای کارتر و رفقای او

‏حالا می خواهیم یک سدی درست کنیم، چطور قرارداد سد را‏‎ ‎‏باید ما با شرکت امریکایی، شرکت ـ نمی دانم ـ کجا، شرکت کجا،‏‎ ‎‏قرارداد سد با آنها، روی چه زمینه؟ چرا عمله ها همه از ایرانند؟‏‎ ‎‏آنکه باید خشت بکشد و ـ عرض می کنم ـ شن بکشد به دوشش با‏‎ ‎‏یک قیمت کمی، یک اجر کمی، یک اجرت کمی بگیرد و از صبح‏‎ ‎‏تا غروب کار کند، آن از ایران حساب می شود! در شرکت نفت‏‎ ‎‏همین طور. همه جا همین است. نقشه این است اصلش که ما به‏‎ ‎‏شکل یک کارگر درجۀ سه درآمده ایم و «تمدن بزرگ» هم داریم!‏‎ ‎‏تمدن بزرگ! محتوای این «تمدن بزرگ» در ایران عبارت است از‏‎ ‎‏یک دسته عمله، یا به شکل عمله، به شکلِ ـ فرض کنید که ـ‏‎ ‎‏فرهنگی و عمال برای این اربابها، نفت را حمل کنند و بدهند به‏‎ ‎‏حلقوم آقای کارتر و رفقای او! عملگی کنند اینها با یک قیمت‏‎ ‎‏کمی، یک اجر کمی و نفتها را حمل کنند برای آنها. سد هم‏‎ ‎‏می خواهند بسازند باید کارشناس بیاید، اوامر کند و نقشه به قول‏‎ ‎‏خودشان بکشد؛ برای نقشه کشیدنش چند میلیون دلار می گیرد که‏‎ ‎‏یک نقشه بدهد. یک شب بنشیند، یک نقشه ای می دهد ـ یا دو‏‎ ‎‏شب ـ آن وقت چند میلیون دلار او می گیرد! خوب ما چی؟ شما‏‎ ‎‏عملگی باید بکنید! ماها عملگی باید بکنیم، ما آجر باید حمل‏‎ ‎‏بکنیم! کاری دیگر از ما نمی آید. چرا نمی آید؟ برای اینکه ما‏‎ ‎‏فرهنگ نداشتیم، ما نتوانستیم که خودمان سد خودمان را‏‎ ‎‏بسازیم.(442)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

بردن نفت و ساختن پایگاه برای خودش از معجزات امریکا

‏از ما نفت می گیرند و اسلحه می دهند! اسلحه یعنی چه؟ یعنی‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 361

‏چیزی که باید پایگاه درست کند امریکا در مقابل ـ مثلاً ـ شوروی!‏‎ ‎‏باید در ایران یک پایگاههایی درست کند؛ نفت می گیرد پایگاه‏‎ ‎‏درست می کند! این از معجزات امریکاست که هم نفت ما را‏‎ ‎‏می برد، عوض این نفت چه چیز؟ این هست که من پایگاه درست‏‎ ‎‏کنم در ایران! پایگاه درست کنم. و الاّ این اسلحه هایی که میلیاردها‏‎ ‎‏دلار، میلیاردها دلار اسلحه می دهند، ایران احتیاج به این اسلحه‏‎ ‎‏دارد؟! اصلاً همچو کارشناسی ما داریم که این اسلحه ها را به کار‏‎ ‎‏بیندازد؟! شما آسفالت هم که می خواهید بکنید کارشناس‏‎ ‎‏می آورید برای آسفالت، آن وقت این اسلحه هایی که آنها درست‏‎ ‎‏کرده اند ـ و با جهاز فنی ـ محتاج به اشخاصی است که فن این‏‎ ‎‏مسائل را داشته باشند، و ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ ایران الفاظش هست، محتوایش‏‎ ‎‏نیست. دیگر توپ را که نمی شود با الفاظ درست کرد! آن را با‏‎ ‎‏محتوا باید درست بکنند. محتوا ما نداریم.‏

‏     این اسلحه هایی که آورده اند و «قیمت» نفت است، که این هم‏‎ ‎‏یکی از لغات است که محتوایش را از دست داده، که قیمت نفت‏‎ ‎‏را، «ارز» باید به ما بدهند. به جای اینکه به ما «ارز» بدهند، اسلحه‏‎ ‎‏می آورند در ایران برای خودشان یک پایگاهی درست می کنند، که‏‎ ‎‏اگر یک روز گرفتار شدند اینجا پایگاه داشته باشند! این وضع ایران‏‎ ‎‏است که زراعتش از آن طرف از دست رفته، نفتش از آن طرف از‏‎ ‎‏دست رفته و دارد می رود، دارند می برند، به این جور می برند. از‏‎ ‎‏همین جا، از همین مملکت «متمدن»، در ازای نفت، طیارۀ ـ نوشته‏‎ ‎‏بود ـ سیصد و پنجاه میلیون دلاری و پانصد و پنجاه میلیون دلاری!‏‎ ‎‏این طیاره را می خواهیم چه کنیم ما؟ ما می خواهیم بین مشهد و قم‏‎ ‎‏]‏‏و‏‏][‏‏ تهران برویم، طیاره سیصد و پنجاه میلیون دلاری ـ آخر من‏‎ ‎‏تصورش را نمی توانم بکنم ـ آن باید بدهد به ما! نفت ما را ببرد،‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 362

‏این هم مال اینجا ـ همه جا همین طور است.(443)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

بردن نفت و درست کردن پایگاه برای امریکا

‏اگر ما گفتیم این نفتها، این نفتهایی را که اینها دارند بیرون می دهند‏‎ ‎‏از این مملکت، اینها منفعتش به خود ملت نمی رسد، پس اعتصاب‏‎ ‎‏کنید نگذارید این نفتها برود، اگر ما گفتیم نفتها را نگذارید، یعنی‏‎ ‎‏تأیید کردیم اعتصاب آنها را، خودشان اعتصاب کردند ما هم تأیید‏‎ ‎‏کردیم، حالا هم تأیید می کنیم، اگر ما شرکت نفت را و کارمندان‏‎ ‎‏نفت را تأیید کردیم به اینکه این نفتی که ذخیره است برای نسلهای‏‎ ‎‏آتیه و ذخیره ای است و مالی است برای این مملکت، برای‏‎ ‎‏حالش، برای آینده اش، نگذارید این بیخود از دست برود و هیچی‏‎ ‎‏دستتان نیاید ـ خوب چند سال می خواهید نفت ایران را بخورید و‏‎ ‎‏هیچی ندهید، بس نشده؟ ـ اگر ما یک همچو حرفی بزنیم که مردم‏‎ ‎‏اعتصاب کنند، که شرکت نفت اعتصاب کند، کارمندان شرکت‏‎ ‎‏نفت اعتصاب کنند، به اعتصابشان ادامه بدهند که این ثروت‏‎ ‎‏خداداد ملت از دست ملت نرود و هیچی به جیبش نیاید، این یک‏‎ ‎‏حرف غیرمنطقی است؟! چون به شما می رسد از این جهت دیگر‏‎ ‎‏حقوق بشر معنا ندارد؟! چون نفت به شماها می رسد و عوضش‏‎ ‎‏هم نمی دهید، به جای اینکه بدهید عوضش را در مملکت ما‏‎ ‎‏پایگاه درست می کنید در مقابل شوروی؛ اگر ما بگوییم این‏‎ ‎‏اعتصاب صحیح است، مقدس است این اعتصاب، واجب است‏‎ ‎‏این اعتصاب، این حرف غیر منطقی است یا شمایی که می گویید‏‎ ‎‏که نگویید این حرفها را؟! مبادا یک حرفی بزنید که نفتها نیاید توی‏‎ ‎‏جیب ما! شما میزان دارد حرفتان یا ما میزان دارد حرفمان؟ ما یک‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 363

‏حرف صحیحی ‏‏[‏‏می زنیم‏‏]‏‏ که همۀ عقلا قبول می کنند، که یک‏‎ ‎‏ثروتی است مال خودمان و شما دارید مجان می برید؛ پولْ شما‏‎ ‎‏نمی دهید به ما. شما می برید این را، اسلحه می دهید که برای‏‎ ‎‏خودتان پایگاه درست کند اینجا! یک نوکر اینجا گذاشتید برای این‏‎ ‎‏کار. این بی میزان است این حرف؟!‏

‏     از قراری که بعض علمای قم رفتند به آبادان و آنجا بررسی‏‎ ‎‏کردند، این ششصدهزار بشکه ای که خارج می شود، آنطور گفته‏‎ ‎‏شده است که اینها به اسرائیل فرستاده می شود. یک مقدار از اینها‏‎ ‎‏اعتصاب نکردند، و ششصدهزار بشکه در مقابل ده میلیونی ـ که‏‎ ‎‏پیشتر می گویند ـ یا نه میلیونی که خارج می شده، این خارج‏‎ ‎‏می شود. آنها را بازی دادند به اینکه این برای ادارۀ خود مملکت‏‎ ‎‏است! این برای خودمان است! آن بیچاره ها هم مشغول شده اند.‏‎ ‎‏حالا معلوم شده است ـ از قراری که می گویند ـ معلوم شده است‏‎ ‎‏که این به اسرائیل می رود. اگر ما بگوییم که جایز نیست بر این‏‎ ‎‏مردمی که اعتصاب دیگران را به آن اعتنا نکردند، و گول خوردند‏‎ ‎‏از دولت به اینکه نفت را برای داخله می خواهیم، اگر اینها فهمیدند‏‎ ‎‏که این نفت را برای اسرائیل ـ دشمن قرآن و اسلام ـ می خواهند‏‎ ‎‏حرام است که اینها اعتصاب نکنند. پیش خدا مؤاخذند، پیش ملت‏‎ ‎‏مؤاخذند اینها. تمامشان باید اعتصاب کنند تا یک قطره نفت بیرون‏‎ ‎‏نیاید. ملت ایران حاضر است که سرما بخورد و نفتش را اسرائیل‏‎ ‎‏نبرد که دارد اسلام را به هم می زند، دارد مسلمین را اینقدر‏‎ ‎‏می کشد، امریکا نَبرد که همۀ جنایاتی که ما داریم از دست امریکا‏‎ ‎‏هست؛ دیگران هم نبرند. من حالا دارم پیام می دهم به کارکنهای‏‎ ‎‏شرکت نفت که بر شما واجب شرعی است، واجب الهی است، به‏‎ ‎‏اینکه اعتصابتان را عام کنید، عمومی کنید و نگذارید نفت خارج‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 364

‏بشود. و به شما می گویم که اگر چنانچه شما را ترساندند ـ چنانچه‏‎ ‎‏دیروز اینها را ترساندند.(444)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

دادن نفت به امریکا توسط شاه برای تحکیم خودش

سؤال:‏] ‏‏آیا دعوت شما به اعتصاب در صنعت نفت بی پایان است و‏‎ ‎‏یا تا وقتی است که شاه کنار برود؟‏‏][‏

جواب:‏ بله تا وقتی است که شاه کنار برود. شاه نفت ما را برای‏‎ ‎‏تحکیم خودش بدون هیچ مجوزی به امریکا می داد و از پول آن‏‎ ‎‏اسلحۀ امریکایی که به هیچ درد ملت ایران نمی خورد، می خرید.‏‎ ‎‏اصولاً نفت تاکنون پشتوانۀ حکومت غاصبانۀ شاه بود و من حکم‏‎ ‎‏کردم که دیگر صادر نشود و اعتصاب تا رفتن شاه ادامه دارد. بعداً‏‎ ‎‏ما نفت را به هر کشوری که مایل باشیم می فروشیم.(445)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

خضوع ممالک دیگر به ما به خاطر نفت 

‏کارتر گاهی ما را از نظامی، گاهی ما را از جهات اقتصادی‏‎ ‎‏می ترساند. و خودش هم می داند که این طبل میان تهی است که‏‎ ‎‏دارد می زند. و نه همچو عرضۀ نظامی دارد و نه از او گوش‏‎ ‎‏می کنند. باز این اشتباه روی همان بیماری که این ابرقدرتها دارند،‏‎ ‎‏این باز یک اشتباه است که گمان می کند که تمام کشورها مثل یک‏‎ ‎‏انگشتر در دست اوست که اگر یک وقت گفت که مثلاً گندم‏‎ ‎‏نفروشید به ایران، تمام کشورها دستشان را به سینه می گذارند و‏‎ ‎‏تعظیم می کنند و می گویند چشم! و ایشان فهمید این را که حتی در‏‎ ‎‏کشور خودش هم از او اطاعت نکردند. وزیر کشاورزی خودش‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 365

‏هم گفت که امری است غیر صحیح. و ما چه احتیاجی داریم به‏‎ ‎‏گندم امریکا. ما نفت داریم. ما آن را داریم که آن سیاستمدار بزرگ‏‎ ‎‏انگلستان در زمان جنگ ـ چرچیل ـ وقتی که مواجه بودند با آلمان،‏‎ ‎‏و تقریباً از ترس اینکه حالا دیگر باید شکست بخورند، وقتی که‏‎ ‎‏آمد در مجلس انگلستان ظاهراً صحبت کرد و مصیبتهای خودش‏‎ ‎‏را که ما چه شدیم، چه شدیم، کجا شکست خوردیم ‏‏[‏‏تشریح کرد‏‎ ‎‏]‏‎ ‎‏آخرش گفت که اما پیروزی مال آن است که روی موجهای نفت ‏‎ ‎‏نشسته است!.‏

‏     ما روی موجهای نفت نشسته ایم. شما غارت کردید ما را.‏‎ ‎‏نفتهای ما را بردید. در ازای آن به ما تفنگ و توپ دادید. آن توپ و‏‎ ‎‏تفنگی که و آن اسلحه هایی که برای خودتان بود، نه برای ما. ما‏‎ ‎‏نفت داریم. دنیا نفت می خواهد. امریکا را نمی خواهد دنیا. دنیا‏‎ ‎‏کارتر را نمی خواهد. دنیا نفت می خواهد. ما که نفت داریم،‏‎ ‎‏مملکتهای دیگر به ما خضوع خواهند کرد. نه تو که می خواهی‏‎ ‎‏ریاست جمهوری پیدا بکنی راهش را نمی دانی. تمام دست و‏‎ ‎‏پاهای این برای این است که در بعد از اینکه این دوره گذشت باز او‏‎ ‎‏را رئیس جمهور کنند. لکن سوراخ دعا را گم کرد. او خیال می کرد‏‎ ‎‏که اگر ارعاب کند مملکت ایران را و اگر بگوید ما حصار اقتصادی‏‎ ‎‏دور ایران می کشیم به اقتصاد ایران ضرر می زنیم، ملت او برای او‏‎ ‎‏دست می زنند. و بعد هم چنین می شود که رئیس جمهور بشود.‏‎ ‎‏لکن فهمید این معنا را که الآن یک قشر بزرگی از ملت که‏‎ ‎‏سیاهپوستها بودند از او جدا شدند.(446)‏

29 / 8 / 58

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 366

تحت تأثیر قرار گرفتن دولتهای اسلامی به ابرقدرتها با داشتن جمعیت زیاد و نفت

‏چرا باید دولت های اسلامی با داشتن قریب یک میلیارد جمعیت و‏‎ ‎‏در دست داشتن ذخیره های زیر زمینی، خصوصاً موجهای نفت که‏‎ ‎‏رگ حیات ابر قدرتهاست، و برخورداری از تعلیمات حیات بخش‏‎ ‎‏قرآن کریم و دستورات عبادی سیاسی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ که مسلمانان را به اعتصام به «حبل الله » دعوت و از‏‎ ‎‏تفرقه و اختلاف تحذیر می فرماید، وبا داشتن مَلاذ و ملجأیی چون‏‎ ‎‏حرمین شریفین، که در عهد رسول الله ـ صلوات الله علیه ـ مرکز‏‎ ‎‏عبادت و سیاست اسلامی بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدتها‏‎ ‎‏نیز چنین بوده است و طرح فتوحات و سیاسات از آن دو مرکز‏‎ ‎‏بزرگ سیاسی عبادی ریخته می شده است، اکنون به واسطۀ‏‎ ‎‏کج فهمیها و غرض ورزیها و تبلیغات وسیع ابرقدرتها کار را به آنجا‏‎ ‎‏بکشانند که دخالت در امور سیاسی و اجتماعی، که مورد احتیاج‏‎ ‎‏مبرم و از اهمّ امور مسلمین است، در حرمین شریفین جرم شناخته‏‎ ‎‏شود و پلیس سعودی در داخل مسجدالحرام و در جایی که به‏‎ ‎‏حکم خدا و به نصّ قرآن مجید برای همه کس حتی منحرفین محل‏‎ ‎‏امن است با چکمه و سلاح به مسلمانان حمله کرده و آنان را‏‎ ‎‏مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند.(447)‏

18 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

رایگان دادن نفت به خارج

‏آن نفت فراوان را بطور شاید رایگان دادند به خارج و اگر یک پولی‏‎ ‎‏هم به آنها دادند، خرج خودشان کردند و پولها را در خارج برای‏‎ ‎‏خودشان حفظ کردند و همۀ جهات ایران را وابسته کردند. همۀ‏‎ ‎‏جهات ایران را منحرف کردند و رفتند، فرار کردند.(448)‏

21 / 9 / 60


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 367

هدیه نفت به امریکا

‏شما که حربۀ نفت در دستتان هست و اگر یک روز نفت را ببندید‏‎ ‎‏بر غرب و بر شرق، به اطاعت شما درمی آیند، شما هدیه می کنید‏‎ ‎‏از قیمت نفتتان به امریکا و سایر قدرتهای بزرگ و خودتان را به‏‎ ‎‏اسارت می کشید. اینهاست که برای مسلمین و برای اسلام ضربه‏‎ ‎‏است.(449)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

تحت فرمان ابرقدرتها قرارگرفتن با داشتن فت

‏آنها نفت شما را می خواهند. رگ حیات آن قدرتهای بزرگ دست‏‎ ‎‏مسلمانهاست، آنها احتیاج دارند. خوب، در عین حالی که آنها‏‎ ‎‏احتیاج دارند، ما چرا باید تحت فرمان آنها باشیم و نفتمان را هم‏‎ ‎‏تقدیم کنیم؟ سایر چیزهای دیگرمان را تقدیم کنیم و همه مان بازار‏‎ ‎‏بشویم، بازار بشویم برای امریکا یا شوروی؟ این برای این است که‏‎ ‎‏ما رشد سیاسی نداریم.(450)‏

8 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

تقدیم نفتشان به خاطر هوای نفس باطل

‏اگر این کشورهای اسلامی، همین کشورهای منطقه، هم اگر همین‏‎ ‎‏کشورهای خلیج و منطقه ده روز جلوی نفت شان را بگیرند، دنیا‏‎ ‎‏به صدا در می آید، دنیا تسلیم شان می شود. لکن اینها نفت شان را‏‎ ‎‏تقدیم می کنند، آبرویشان را تقدیم می کنند، کشورشان را تقدیم‏‎ ‎‏می کنند، ملت شان را تقدیم می کنند، برای چه؟ برای یک هوای‏‎ ‎‏نفس باطل. دنیا را این هوای نفس دارد از بین می برد. هوای نفس‏‎ ‎‏است که وادار می کند که اینها برای خاطر اینکه چهار روز زندگی‏‎ ‎‏مرفه به خیال خودشان بکنند، ملت های خودشان را اینطور تحت‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 368

‏ستم قرار می دهند.(451)‏

16 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

2ـ7 برخی سیاستهای نفتی جمهوری اسلامی

1ـ2ـ7 تغییر جهت فروش نفت به امریکا

‏ ‏

نفت را به آنها می دهد، یک مقداری پول می گیرند که این مقدار هم آهن می دهند

‏از نفت هم که همین طوری دارد می دهد به آنها. یک مقداری‏‎ ‎‏می گیرند، مقدار کمی می گیرند، که این مقدار هم به آنها آهن‏‎ ‎‏می دهند؛ چیزهایی که به درد ما نمی خورد. بله، به درد ایشان این‏‎ ‎‏مسلسلها می خورد؛ برای اینکه مردم را بزنند و بکشند. به درد‏‎ ‎‏ملت ما نمی خورد این چیزها. یک مقداری اش هم توی جیب‏‎ ‎‏خودشان و توی جیب عائله شان می رود و به تبلیغات می دهند در‏‎ ‎‏خارج، که خدا می داند اینها چقدر ... می گویند صد میلیون دلار‏‎ ‎‏وجه تبلیغات ایشان است که به خارج می دهند برای تبلیغ کردن.‏‎ ‎‏تبلیغ چه؟ تبلیغ اینکه این آقا برای ایران لازم است باشد.(452)‏

17 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

دادن نفت به امریکا و خرید اسلحه هایی که ایران نمی تواند استعمال کند

‏از آن طرف نفت ما را می دهند به امریکا، عوضْ چه می گیرند؟ من‏‎ ‎‏این را که می گویم، من باید هر روز اینها را بگویم؛ برای اینکه هر‏‎ ‎‏روز ممکن است یک گوشی اینجا باشد که نشنیده باشد این حرف‏‎ ‎‏را؛ می دهند به امریکا، عوضْ چه می گیرند؟ عوضْ اسلحه‏‎ ‎‏می گیرند. کدام اسلحه؟ اسلحه هایی که ایران نمی تواند استعمال‏‎ ‎‏کند، نمی داند چه جوری باید این اسلحه را استعمال کند. برای چه‏‎ ‎‏می دهند؟ برای اینکه پایگاه درست کنند در آنجا برای امریکا. هم‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 369

‏نفت را می خورند هم عوضش را؛ اینها پول نفت را خیال کنید که به‏‎ ‎‏ما می دهند؟ یک اشتباه است. اینها هم نفت را می خورند، هم‏‎ ‎‏اسلحه می آورند؛ اسلحه هایی که هیچ نظیرش، مثلاً حتی در‏‎ ‎‏فرانسه هم پیدا نمی شود، امریکا می دهد به اینها؛ اما می دهد برای‏‎ ‎‏ایران؟ نه، پایگاه درست می کند برای خودش؛ هم عوضْ را‏‎ ‎‏می خورد و هم معوَّض را می خورد.‏

‏     ‏‏خدا می داند که این مرد نالایق ـ که اسمش محمدرضاست ـ این‏‎ ‎‏مرد نالایق، چه خیانتهایی به اسلام کرده و به مسلمین کرده. من و‏‎ ‎‏شما حالا نمی توانیم مطلع بشویم؛ بگذارید این بمیرد یا برود از این‏‎ ‎‏مملکت ما، قدرت او سلب بشود، آن وقت ببینید آنهایی که نوشتند‏‎ ‎‏مسائل را، حتماً اشخاصی تاریخ را ثبت کردند؛ تاریخها که بیرون‏‎ ‎‏آمد، آن وقت خواهید دید که اینها چه کرده اند با این مملکت؛ نفتی‏‎ ‎‏که ایشان می گوید که بعد از سی سال دیگر تمام می شود، و آن وقت‏‎ ‎‏ما باید فکر کنیم از انرژی شَمْس استفاده بکنیم! آقایی که با چراغ‏‎ ‎‏نفتی هم نمی تواند یک کاری انجام بدهد، از انرژی شمس‏‎ ‎‏می خواهد استفاده کند! این نفتی که تمام می شود، چرا تمام می شود؟‏‎ ‎‏برای اینکه این لوله های عظیمی که کسانی که در بیست سال پیش از‏‎ ‎‏این رفتند ـ الآن زیادتر از این معانی است ـ کسانی که آن وقت رفته‏‎ ‎‏بودند، می گفتند لوله هایی که آنجا گذاشتند که برای نفت از آن‏‎ ‎‏استفاده بشود، همین طور صاف آدم می رود توی آن! به این بزرگی‏‎ ‎‏هست، لوله های چند متر در چند متری است. با این لوله ها دارد نفت‏‎ ‎‏ایران می رود، عوضش اسلحه می آید برای پایگاه درست کردن؛ اگر‏‎ ‎‏اینها نفت را درست بفرستند و نفت درست فروش برود.(453)‏

23 / 7 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 370

دادن نفت برای درست کردن پایگاه و خرج مستشاران

‏ما فریادمان این است که باید این ملت هرچه دارد مال خودش‏‎ ‎‏باشد، و خودش ادارۀ خودش را بکند. ما «مستشار» نمی خواهیم‏‎ ‎‏از امریکا! شصت هزار مستشار، که اینقدر ‏‏]‏‏هزینه‏‎ ‎‏][‏‏دارد که من و‏‎ ‎‏شما تصورش را نمی کنیم. این بودجۀ مملکت را صرف مستشارها‏‎ ‎‏دیگر نکنید. این خیلی عجیب است! پایگاه برای آنها درست‏‎ ‎‏می کنند، مستشارها می آیند، خرجش را ما باید بدهیم! نفتمان را‏‎ ‎‏می دهیم برای درست کردن پایگاه! شما حساب بکنید این را و بعد‏‎ ‎‏مطالعه کنید در این امور، یک اسلحه ای که ایران به دردش به هیچ‏‎ ‎‏وجه نمی خورَد، این مال جنگهای بزرگی است که بین دو تا‏‎ ‎‏ابرقدرت یکوقتی این جنگها می شود، یک همچو اسلحه ای برای‏‎ ‎‏ما نیست؛ ما یک همچو اسلحه ای ‏‏[‏‏لازم‏‎ ‎‏]‏‏نداریم؛ ما مسلسلها و‏‎ ‎‏اینها کافی مان است، اینقدری که می توانیم استعمال کنیم برای‏‎ ‎‏تنظیم امور داخلی خودمان. نمی خواهیم جنگ کنیم. مگر ما با‏‎ ‎‏شوروی حالا می توانیم جنگ کنیم یا با امریکا می توانیم جنگ‏‎ ‎‏کنیم؟ ما با بازار تهران می توانیم جنگ کنیم؛ خوب، مسلسلها بس‏‎ ‎‏است؛ ما با دانشگاه و جوانهای دانشگاهی می توانیم جنگ کنیم! ‏‏ما‏‎ ‎‏حالا رسیدیم به آنجا که با دبستانیها، با این بچه های هشت ساله و نه‏‎ ‎‏ساله جنگ بکنیم! همین دیروز خواندم که تلفنی آمده بود، همین‏‎ ‎‏دیروز یا پریروز، باز ریخته اند توی یک دبستانی و بچه ها را زده اند و‏‎ ‎‏شَل کرده اند و ... خوب، این مسلسلها برای کشتن اهل ملت خودمان‏‎ ‎‏کافی است! دیگر محتاج به آن چیزها نیستیم! پس، آنها مال ما‏‎ ‎‏نیست، مال کس دیگر است. مال آن است که می تواند استعمال کند،‏‎ ‎‏مال آنی است که به دردش می خورد؛ آن امریکاست. آن وقت این‏‎ ‎‏نفت را دادیم پایگاه برای خود آنها درست کردیم؛ یعنی برای اینکه‏‎ ‎‏پول نفت باشد، مستشارها را آوردیم برای مطالعه در این امور و‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 371

‏پولش را ما می دهیم! این کارهایی است که اینها دارند می کنند.‏‎ ‎‏مملکت را رسانده اند به آنجایی که ساقط دارد می شود، از بین دارد‏‎ ‎‏می رود این مملکتتان.(454)‏

23 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

درست کردن پایگاه به جای نفت

‏در حرفهای ایشان خیلی مسائل هست. یکی اینکه بررسی بشود‏‎ ‎‏که آیا این کارهایی که تا حالا انجام داده، اشتباهات بوده یا تعمدات‏‎ ‎‏بوده! این مخالفتهایی که از قانون کرده، از اسلام کرده، این‏‎ ‎‏خیانتهایی که به ملت کرده، این جنایتهایی که کرده است، آیا آنطور‏‎ ‎‏که ادعا می کند این اشتباهی این کار را کرده است؟ مثلاً این نفتی‏‎ ‎‏که به امریکا داده، خیال کرده است که اینها یک طایفه ای از یک‏‎ ‎‏محله ای از ایران است، یک شهری از شهرهای ایران است، و نفت‏‎ ‎‏را دارد به ایرانی ها می دهد؟! این اسلحه هایی که به درد ما‏‎ ‎‏نمی خورد و به جای نفتْ پایگاه برای امریکا درست کرده است‏‎ ‎‏خیال کرده است که این اسلحه ها ارز است؟! پول است؟! اشتباه‏‎ ‎‏کرده این؟! به خیال اینکه دارد پول می گیرد، لیره می گیرد، این‏‎ ‎‏چیزها را گرفته است؟!(455)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

درست کردن پایگاه برای امریکا با خریدن نفت بلاعوض

‏گمان ندارم پیدا بشود یک کسی که این حرف را بزند. یا قبول دارم‏‎ ‎‏که مستشارهای خارجۀ رژیم، این ارتش ما را در تحت نظر دارد و‏‎ ‎‏ارتش ما تحت قیادت خارجی هستند، مستشارهای خارجی‏‎ ‎‏هستند، لکن این چیز خوبی است! تحت قیادت آنها بودن چیز‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 372

‏خوبی است! و هکذا همۀ ابعادی که الآن ما به آن مبتلا هستیم. چه‏‎ ‎‏در ناحیۀ اصل نظام فرهنگی یا نظام ارتشی، و چه در ناحیۀ اقتصاد‏‎ ‎‏قبول بکنند به اینکه نفت ما را بیحساب دارند به امریکا می دهند و‏‎ ‎‏به جای آن پایگاه برای امریکا در ایران درست می کنند، این را‏‎ ‎‏قبول کنند لکن بگویند این کار خوبی است که ما می کنیم!‏‎ ‎‏خوب،یک انساندوستی است و محبت به همنوع است و‏‎ ‎‏مهمان پروری است و اینطور چیزها! که ما نفتمان را بدهیم، خوب‏‎ ‎‏یک هدیه ای است به یک مملکتی! خوب، هدیه می خواهیم‏‎ ‎‏بدهیم نفتمان را! آنها هم بیایند به جای اینکه به ما پول بدهند‏‎ ‎‏اسلحه بدهند! اما نه اسلحه به ما بدهند، این اسلحه ای که اینها‏‎ ‎‏خیال دارند بیاورند در ایران و پایگاه درست کنند در مقابل‏‎ ‎‏شوروی، بی بهانه نمی شود آورد؛ به بهانۀ اینکه پول نفت را ما‏‎ ‎‏داریم می دهیم منتها پول نفت را اسلحه می دهیم. اسلحه! احتیاج‏‎ ‎‏دارد ایران به اسلحه! این اسلحه های بسیار هنگفت و زیادی که‏‎ ‎‏ایرانی اصلاً نمی داند که چه کارش بکند تا راه بیفتد و به این ایرانی‏‎ ‎‏هم نشان نمی دهند این مطلب را که این را چه کار بکن تا به راه‏‎ ‎‏بیفتد! اینها در اینجا می خواستند پایگاه درست کنند در مقابل‏‎ ‎‏شوروی. اگر همین طوری بگویند ما می خواهیم پایگاه درست‏‎ ‎‏کنیم، خوب صدایش در می آید؛ این هم ـ این قارداش هم ـ‏‎ ‎‏صدایش درمی آید می گوید من هم باید اینجا یک گوشۀ دیگر چه‏‎ ‎‏بکنم! اینها نمی خواهند این جور بشود. می گویند که ما نفت داریم‏‎ ‎‏می خریم و عوض داریم می دهیم. عوضْ چیست؟ عوضْ این‏‎ ‎‏است که اسلحه می دهیم ولیکن واقع مطلب پایگاه درست کردن‏‎ ‎‏برای امریکاست. و الآن ایران ـ خیلی از جاهای آن ـ این پایگاهها‏‎ ‎‏را دارد و مهیاست. خوب این را می گویند که یک کاری است که‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 373

‏شده است و می شود لکن کار خوبی است انسان چنین‏‎ ‎‏انساندوست باشد! خوب، اگر این را هم خوب می دانند، این هم‏‎ ‎‏یک نفر پیدا بشود از دوستان شاه یا از رفقای امریکا که این مطلب‏‎ ‎‏را تصدیق کند، به همین طوری که من طرح می کنم، و امضا کند!‏‎ ‎‏پس این مطلب را که نمی تواند کسی بگوید که اینها کار خوبی‏‎ ‎‏است.(456)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

درست کردن پایگاه برای امریکا و دادن نفت

‏خوب ما می خواهیم که این حکومت خائن برود؛ یک حکومتی که‏‎ ‎‏خائن نباشد، نه آنطور باشد، ما نمی توانیم آنطور پیدا بکنیم اما یک‏‎ ‎‏حاکمی که خائن نباشد، مال ملت را اینطور تفریط نکند، اینطور‏‎ ‎‏نفت را ندهد همین طوری به امریکا و عوض آن پایگاه برای‏‎ ‎‏امریکا در اینجا درست کند، به صورت اینکه ما می خواهیم اسلحه‏‎ ‎‏بگیریم! این اسلحه پایگاه درست کردن از برای امریکا در ایران‏‎ ‎‏]‏‏است‏‏][‏‏. عوض نفت پایگاه برایشان درست می کنند. می خواهیم‏‎ ‎‏اینطوری نباشد.(457)‏

27 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

پول نفت ما را بدهید و آهن هایتان را ببرید

‏تمام قراردادهایی که تا حالا بسته شده است در ایران ـ اگر از صدر‏‎ ‎‏مشروطه نگوییم، در زمان این دو تا سلطان، که عبارت از رضا شاه‏‎ ‎‏و محمدرضا شاه باشد ـ تمام قراردادها برخلاف قانون است و‏‎ ‎‏قراردادها همه باطل است، برای اینکه مجلسْ مجلس قانونی‏‎ ‎‏نیست تا تصویب کند؛ سلطان سلطان قانونی نیست تا مثلاً عرضه‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 374

‏بدارد به مجلس، تا نخست وزیر تعیین کند، تا امر به فتحِ مجلس‏‎ ‎‏بکند. اینها همه روی قوانین، باید روی قواعد باشد. اینها هیچ کدام‏‎ ‎‏روی قواعد نبوده، روی قوانین نبوده. همۀ این قراردادهایی که‏‎ ‎‏کردند، قرارداد اسلحه کردند، باطل بوده این قرارداد. بیایند پول ما‏‎ ‎‏را بدهند و آهنهایشان را ببرند. نفت ما را بردید پولش را بدهید؛‏‎ ‎‏آهنهایتان را هم ببرید مال خودتان.(458)‏

‏ ‏

30 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

دادن نفت به امریکا و خرید اسلحه توسط شاه‎ ‎

سؤال:‏[ ‏‏آیا دعوت شما به اعتصاب در صنعت نفت بی پایان است و‏‎ ‎‏یا تا وقتی است که شاه کنار برود؟‏‏]‏

جواب:‏ بله تا وقتی است که شاه کنار برود. شاه نفت ما را برای‏‎ ‎‏تحکیم خودش بدون هیچ مجوزی به امریکا می داد و از پول آن‏‎ ‎‏اسلحۀ امریکایی که به هیچ درد ملت ایران نمی خورد، می خرید.‏‎ ‎‏اصولاً نفت تاکنون پشتوانۀ حکومت غاصبانۀ شاه بود و من حکم‏‎ ‎‏کردم که دیگر صادر نشود و اعتصاب تا رفتن شاه ادامه دارد. بعداً‏‎ ‎‏ما نفت را به هر کشوری که مایل باشیم می فروشیم.(459)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

امریکا اکنون مشتری خوبی نبوده است برای اینکه پول نمی داده است

سؤال: ‏]‏‏حضرت آیت الله ، اگر رژیم مورد نظر جنابعالی روی کار‏‎ ‎‏بیاید، آیا سیاست نفتی ایران در چهارچوب روابط اوپک خواهد‏‎ ‎‏بود و یا اینکه امریکا همچنان مثل زمان شاه به عنوان یک مشتری‏‎ ‎‏خوب نفتی برای شما تلقی خواهد شد؟‏‏][‏

جواب:‏ راجع به اوپک بعد از تشکیل حکومت مطالعه خواهد شد و‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 375

‏متخصصین تصمیم خود را خواهند گرفت. اما امریکا تاکنون‏‎ ‎‏مشتری خوبی نبوده است، برای اینکه پول نمی داده است.(460)‏

15 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

بردن نفت و دادن اسلحه برای خودشان

‏کارتر گاهی ما را از نظامی، گاهی ما را از جهات اقتصادی‏‎ ‎‏می ترساند. و خودش هم می داند که این طبل میان تهی است که‏‎ ‎‏دارد می زند. و نه همچو عرضۀ نظامی دارد و نه از او گوش‏‎ ‎‏می کنند. باز این اشتباه روی همان بیماری که این ابرقدرتها دارند،‏‎ ‎‏این باز یک اشتباه است که گمان می کند که تمام کشورها مثل یک‏‎ ‎‏انگشتر در دست اوست که اگر یک وقت گفت که مثلاً گندم‏‎ ‎‏نفروشید به ایران، تمام کشورها دستشان را به سینه می گذارند و‏‎ ‎‏تعظیم می کنند و می گویند چشم! و ایشان فهمید این را که حتی در‏‎ ‎‏کشور خودش هم از او اطاعت نکردند. وزیر کشاورزی خودش‏‎ ‎‏هم گفت که امری است غیر صحیح. و ما چه احتیاجی داریم به‏‎ ‎‏گندم امریکا. ما نفت داریم. ما آن را داریم که آن سیاستمدار بزرگ‏‎ ‎‏انگلستان در زمان جنگ ـ چرچیل ـ وقتی که مواجه بودند با آلمان،‏‎ ‎‏و تقریباً از ترس اینکه حالا دیگر باید شکست بخورند، وقتی که‏‎ ‎‏آمد در مجلس انگلستان ظاهراً صحبت کرد و مصیبتهای خودش‏‎ ‎‏را که ما چه شدیم، چه شدیم، کجا شکست خوردیم ‏‏[‏‏تشریح کرد‏‎ ‎‏]‏‎ ‎‏آخرش گفت که اما پیروزی مال آن است که روی موجهای نفت ‏‎ ‎‏نشسته است!.‏

‏     ما روی موجهای نفت نشسته ایم. شما غارت کردید ما را.‏‎ ‎‏نفتهای ما را بردید. در ازای آن به ما تفنگ و توپ دادید. آن توپ و‏‎ ‎‏تفنگی که و آن اسلحه هایی که برای خودتان بود، نه برای ما. ما‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 376

‏نفت داریم. دنیا نفت می خواهد. امریکا را نمی خواهد دنیا. دنیا‏‎ ‎‏کارتر را نمی خواهد. دنیا نفت می خواهد. ما که نفت داریم،‏‎ ‎‏مملکتهای دیگر به ما خضوع خواهند کرد. نه تو که می خواهی‏‎ ‎‏ریاست جمهوری پیدا بکنی راهش را نمی دانی. تمام دست و‏‎ ‎‏پاهای این برای این است که در بعد از اینکه این دوره گذشت باز او‏‎ ‎‏را رئیس جمهور کنند. لکن سوراخ دعا را گم کرد. او خیال می کرد‏‎ ‎‏که اگر ارعاب کند مملکت ایران را و اگر بگوید ما حصار اقتصادی‏‎ ‎‏دور ایران می کشیم به اقتصاد ایران ضرر می زنیم، ملت او برای او‏‎ ‎‏دست می زنند. و بعد هم چنین می شود که رئیس جمهور بشود.‏‎ ‎‏لکن فهمید این معنا را که الآن یک قشر بزرگی از ملت که‏‎ ‎‏سیاهپوستها بودند از او جدا شدند.(461)‏

29 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

2ـ2ـ7 فروش نفت به قیمت واقعی

‏ ‏

ما با غارتگری مخالفیم نه با فروش به قیمت صحیح 

‏اینها تشبثات است، فایده ندارد هیچ! غیر از یک کلمه. و آن این‏‎ ‎‏است که این رژیم برود و این امریکا و شوروی و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏انگلستان، و همۀ اینهایی که در این سفرۀ ایران که افتاده مجانی‏‎ ‎‏دارند استفاده می کنند، اینها هم دست مجانشان را بردارند. ما که‏‎ ‎‏نمی خواهیم بهشان نفت ندهیم تا دست و پا بزنند که یک ملتهایی‏‎ ‎‏را از سر ما خواهید چه کرد. نخیر، ما می خواهیم نفتمان در اختیار‏‎ ‎‏خودمان باشد؛ هر مقدار دلمان می خواهد بفروشیم، و‏‎ ‎‏می فروشیم. هر رژیمی پیش بیاید نفتش را می خواهد بفروشد اما‏‎ ‎‏نه اینطور. غارتگری را ما با آن مخالفیم، نه فروش نفت را به قیمت‏‎ ‎‏صحیح خودش. ‏‏]‏‏به‏‏][‏‏ قیمت صحیح خودش می فروشیم و ارز‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 377

‏می گیریم. پول می خواهیم ما. می خواهیم برای مردم صرف بشود.‏‎ ‎‏اینجا نفت ما را زیادتر از آن اندازه ای که باید استخراج کنند‏‎ ‎‏استخراج می کنند. پول هم که نمی گیرند یا آهن پاره می گیرند! یا‏‎ ‎‏طیاره های به آن قیمتهای گزاف می گیرند. آن مقداری هم که‏‎ ‎‏می گیرند صرف این ملت نمی شود.(462)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به کسانی که به ما ارز بدهند

سؤال:‏[ ‏‏بعد از سقوط شاه، تصمیم شما و نظر شما در مورد‏‎ ‎‏دولتهای آینده چیست؟ و بخصوص موضع شما راجع به نفت؟‏‏]‏

جواب:‏ دولت آینده، دولت مستقل و بدون اتکا به سایر دوَل است.‏‎ ‎‏و برنامه این است که نفوذ دولتها و ابرقدرتها را از ایران قطع کنیم و‏‎ ‎‏نفت را که مال ملت است، در اختیار خود ملت بگذاریم و به‏‎ ‎‏کسانی می فروشیم که ارز به ما بدهند. ما نمی خواهیم نفت را‏‎ ‎‏نگه داریم؛ ما می خواهیم نفت را به کسانی که مشتری هستند‏‎ ‎‏بفروشیم و هر مشتری بهتری که یافتیم به او می فروشیم؛ و هرگز‏‎ ‎‏اجازه نمی دهیم آهن پاره به جای پول به ما تحمیل کنند.(463)‏

17 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به مشتریان براساس احترام متقابل

سؤال: ‏]‏‏در صورت تغییرات شدید در ایران، چه نتایجی برای‏‎ ‎‏کشورهای اروپای غربی بویژه آلمان غربی به وجود خواهد آمد،‏‎ ‎‏بخصوص در زمینۀ نفت؟‏‏][‏

جواب:‏ نتایج بدی به بار نخواهد آورد. با همۀ دوَلی که به احترام با‏‎ ‎‏ما رفتار کنند، ما نیز با آنها به احترام متقابل رفتار خواهیم کرد. و‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 378

‏نفت را پس از آنکه در اختیار ما باشد و کسی در آن دخالت نکند به‏‎ ‎‏مشتریان خود خواهیم فروخت و پول آن را خرج خود ملت‏‎ ‎‏می کنیم.(464)‏

17 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت برحسب اختیار خود

سؤال: ‏[‏‏شما نفوذ غرب بخصوص امریکا را مذموم شمرده اید. این‏‎ ‎‏نفوذ چگونه می تواند محدود شود؟ ایران به این ترتیب کنونی به‏‎ ‎‏فنون و تکنولوژی غربی وابسته است و غرب هم احتیاج مبرمی به‏‎ ‎‏نفت خام شما دارد؟‏‏]‏

جواب:‏ حکومت اسلامی و خواست ملت ما، برای همین است که‏‎ ‎‏نفوذ غرب و همۀ کشورها را در ایران از بین ببرد. وقتی یک ملت با‏‎ ‎‏تمام اقشار آن برای یک هدف قیام کردند، هیچ نفوذی نمی تواند‏‎ ‎‏خلاف آن را تحمیل کند. و اما قضیۀ نفت، ما بعد از اینکه استقلال‏‎ ‎‏خود را به دست آوردیم و نفت در اختیار ما قرار گرفت،‏‎ ‎‏می خواهیم بر حسب اختیار خودمان نفتمان به فروش رود و ارز‏‎ ‎‏گرفته و صرف مصالح کشور کنیم. ما از حیث فروش مضایقه ای‏‎ ‎‏نداریم، لیکن نه مثل فروشی که الان انجام می گیرد.(465)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به امریکا براساس رعایت مصالح خودمان

سؤال: ‏]‏‏آیا شما تمایلی به فروش نفت به امریکا دارید؟‏‏][‏

جواب:‏ ما نفت خود را به امریکا و سایر مشتریان می فروشیم، اما نه‏‎ ‎‏به شکلی که اکنون عمل می شود و کاملاً به ضرر ملت است، بلکه‏‎ ‎‏بر اساس رعایت مصالح ملت خودمان و با حفظ استقلال‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 379

‏کشور.(466)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به هر کس که به طور عادلانه بخرد

سؤال: ‏[‏‏نظر شما دربارۀ این ترس و نگرانی در میان امریکایی ها که‏‎ ‎‏اگر شاه برود یا خلع شود، جریان نفت به غرب قطع خواهد شد‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ این هم یکی از تبلیغات شاه و طرفداران اوست. ما با برقراری‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، نمی خواهیم نفت را زیر زمین نگه داریم. برای‏‎ ‎‏ادارۀ کشور، ما احتیاج به پول نفت داریم.به هرکس که بخرد به طور‏‎ ‎‏عادلانه نفت را می فروشیم و درآمد حاصل از آن را آنطور که‏‎ ‎‏صلاح ملت باشد به کار می اندازیم. لکن به طرزی که شاه‏‎ ‎‏عمل می کند، که خیانت است، ما نمی خواهیم عمل کنیم.(467)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

عمل به عدالت دربارۀ قیمت نفت و فرآورده های آن

سؤال: ‏]‏‏در مقایسه با کشورهای «اوپک» نرخ کنونی نفت در ایران‏‎ ‎‏بسیار پایین است. آیا به نظر شما، در مقایسه با کالاهای سرمایه ای‏‎ ‎‏خریداری شده از غرب، بهای نفت ایران کافی است یا تعدیلاتی‏‎ ‎‏باید صورت گیرد؟‏‏][‏

جواب:‏ طبقۀ سرمایه دار غرب، به منظور حداکثر سود و نیز تسکین‏‎ ‎‏بحرانهای اقتصادی در مصرف نفت، بی نهایت اسراف می کند،‏‎ ‎‏بدون آنکه به بحران عظیم و خطرناک آیندۀ جهان به هنگام پایان‏‎ ‎‏یافتن این مادۀ حیاتی بیندیشد. بحرانی که از یک سو کشورهای‏‎ ‎‏تولید کنندۀ نفت که پس از پایان این منابع عظیم، قدرت خرید خود‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 380

‏را از دست می دهند، و از سویی سایر کشورها نیز ناچار خواهند‏‎ ‎‏شد بهای غیر قابل تحملی برای انرژی لازم بپردازند. بنابراین‏‎ ‎‏مسألۀ نفت، تنها مسألۀ قیمت آن نیست، که هم اکنون غیر عادلانه‏‎ ‎‏است. مسأله این است که باید به نفت نقش بایسته و حساب شده‏‎ ‎‏در اقتصاد کشورها و به طریق اولیٰ کشورهای نفت خیز داد، و به‏‎ ‎‏اقتصاد کشور قابلیت رشد واقعی بخشید، و نه رشد کاذب. ما‏‎ ‎‏سیاست نفتی خود را بر این اساس تنظیم خواهیم کرد. در این‏‎ ‎‏صورت است که می توانیم به عنوان طرف مساوی دربارۀ قیمت‏‎ ‎‏نفت و فرآورده های آن و قیمت کالاهایی که می خریم، به آنچه‏‎ ‎‏عدل است عمل نماییم.(468)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

دادن نفت به مشتریان با رعایت حفظ مصالح ما

سؤال: ‏[‏‏ایران برای غرب از اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بسزایی‏‎ ‎‏برخوردار است. آیا حضرت آیت الله فکر می کنند امریکایی ها‏‎ ‎‏حاضر باشند موقع خودشان را در منطقۀ خلیج فارس با اجازه‏‎ ‎‏دادن به تغییرات اساسی در ایران به خطر بیندازند؟‏‏]‏

جواب:‏ خطری که متوجه منطقه است از بی لیاقتی شاه و فساد‏‎ ‎‏دستگاه وی و دستگاه حاکمه است. ما می دانیم که دولتهای‏‎ ‎‏صنعتی به نفت و چیزهای دیگر نیاز دارند. لکن ما به ملت متکی‏‎ ‎‏هستیم و جمهوری اسلامی یک جمهوری متکی به ملت است که‏‎ ‎‏باید آزاد و مستقل باشد و به جایی پیوسته نباشد. ما نیازهای آنها‏‎ ‎‏را با مصالحی که داریم در مواقع خودش به نحوی که احترام‏‎ ‎‏متقابل بین دوَل مزبور و ما باشد، ان شاءالله برآورده می کنیم. و‏‎ ‎‏نفت را آنطوری که مشتریان نفت با رعایت و حفظ مصالح ما‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 381

‏بخواهند به آنها می دهیم. و اگر خطری باشد از ناحیۀ خود آنها‏‎ ‎‏خواهد بود، که می خواهند با بی عدالتی با ما رفتار کنند، نه از ناحیۀ‏‎ ‎‏ما که می خواهیم با عدالت و احترام متقابل عمل کنیم. این پشتیبانی‏‎ ‎‏لجوجانه ای که امریکا از شاه می کند، محتمل است موجب یک‏‎ ‎‏انفجار عظیم بشود که اشکالات سیاسی و اجتماعی و مالی به بار‏‎ ‎‏می آورد. باید امریکا از این لجاجت دست بردارد.(469)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت و گرفتن پول آن برای ملت 

‏حالا ما اعلام می کنیم که اگر چنانچه این دوَل به اصرار خودشان‏‎ ‎‏باقی باشند در پشتیبانی کردن از محمدرضاخان، دولتی اگر تشکیل‏‎ ‎‏شد، ملت ایران امر می کند به اینکه تمام این قراردادهایی که کردید‏‎ ‎‏ولو به نفع ما هم باشد نمی خواهیم. اگر امریکا زیاد اصرار در این‏‎ ‎‏باب بکند، دیگر با او قراردادی بسته نخواهد شد. از حالا باید مقام‏‎ ‎‏خودش را، موضع خودش را احراز کند؛ درست کند. هر کدام از‏‎ ‎‏این چیزها، رئیس جمهورها و این دولتها، از حالا باید حسابشان را‏‎ ‎‏درست کنند با مملکت ایران. و میزان این است که پشتیبانی از این‏‎ ‎‏آدمی که این مردم را، پنجاه سال خانواده اش مردم را اختناق‏‎ ‎‏کرده اند و الآن در این چند سال و در این یک سال آخر این همه‏‎ ‎‏کشتار کردند و 15 خرداد آنقدر کشتار کرده، یک نفر آدم و دشمن‏‎ ‎‏مردم است و مردم دشمن او هستند، اگر چنانچه اینها پشتیبانی از‏‎ ‎‏این بکنند و اصرار به این پشتیبانی بکنند، ملت ایران تمام‏‎ ‎‏قراردادهایی که اینها دارند لغو می کند و بعد از این هم با اینها‏‎ ‎‏قرارداد نمی بندد. نه نفتی ‏‏]‏‏خندۀ حضار‏‏][‏‏ هست و نه چیزی. زهرمار‏‎ ‎‏هم به آنها نمی دهیم! ‏‏[‏‏خندۀ حضار‏‏]‏‏ و اگر چنانچه نه، ‏‏پشتیبانی‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 382

‏نکنند و مثل آدم زندگی کنند، موضعشان را حالا با ایران معیّن‏‎ ‎‏کنند، نفت را ما نمی خواهیم بخوریم، می فروشیم نفت را! اما‏‎ ‎‏می فروشیم و از آنها پول می گیریم برای ملت؛ نه می فروشیم و‏‎ ‎‏برایشان اسلحه می گیریم که به نفع خود آنها باشد.(470)‏

26 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

چوب حراج به نفت نمی زنیم

سؤال: ‏]‏‏در مورد نفت؛ سیاست نفتی جمهوری اسلامی چه خواهد‏‎ ‎‏بود؟ سطح تولید نفت در حد حاضر باقی خواهد ماند؟‏‎ ‎‏قراردادهای بسته شده از طرف رژیم قبل، سرجای خود باقی‏‎ ‎‏خواهد ماند؟ موضع شما در مورد قیمت نفت چیست؟‏‏][‏

جواب:‏ آنچه از هم اکنون می توان گفت این است که، ما چاههای نفت‏‎ ‎‏را نمی بندیم، ولکن چوب حراج هم بر آن نمی زنیم. ولی کسی هم‏‎ ‎‏نمی تواند بر ما تحمیل کند که استفاده کردن ما از نفت، فقط باید از‏‎ ‎‏طریق فروش آن به دیگران باشد. چرا ما نتوانیم به جای پول نفت،‏‎ ‎‏خود آن را در اقتصاد کشور جا بدهیم. و اما در مورد سطح تولید و یا‏‎ ‎‏قیمت آن و نیز در مورد قراردادهای بسته شده، دولت آینده که‏‎ ‎‏منتخب نمایندگان واقعی مردمند، باید تصمیم بگیرند.(471)‏

7 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

جلوگیری از غارت منابع ملت نه قطع روابط اقتصادی با کشورهای جهان

سؤال: ‏[‏‏فکر می کنید تلاشهای شاه، در برگرداندن ایران به یک‏‎ ‎‏جامعۀ صنعتی مدرن باید ادامه یابد و یا تعدیل گردد؟ ایران چگونه‏‎ ‎‏باید منابع ارضی خود را بسیج کند؟ آیا فکر می کنید که ایران باید‏‎ ‎‏از فروش گاز به شوروی، و نفت به غرب خودداری کند؟‏‏]‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 383

جواب:‏ آنچه در سلطنت پهلوی و بخصوص در زمان شاه حاضر‏‎ ‎‏انجام شده است، جز از بین بردن اقتصاد و صنعت و کشاورزی‏‎ ‎‏چیزی نبوده است. تلاش آنها را نوسازی و تبدیل ایران به یک‏‎ ‎‏جامعۀ صنعتی نامیده اند. آنچه مورد نظر ماست یک نوسازی‏‎ ‎‏واقعی مبنی بر نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم است. از‏‎ ‎‏منابع ارضی با توجه به نیازهای جامعۀ ما، به طور کامل و در رابطه‏‎ ‎‏با سایر ملتهای جهان استفاده خواهد شد. آنچه در زمینۀ اقتصادی‏‎ ‎‏مورد نظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست، نه قطع‏‎ ‎‏رابطۀ اقتصادی با کشورهای جهان. درست در چهارچوب یک‏‎ ‎‏معاملۀ عادلانه است که نفت و گاز نیز به خریداران آن عرضه‏‎ ‎‏خواهد شد. مهمتر آنکه منافع حاصله از فروش منابع ارضی باید‏‎ ‎‏به مصرف پیشرفتهای اقتصادی ما برسد. و در این جهت ما قطعاً با‏‎ ‎‏جهان صنعتی در رابطۀ کامل خواهیم بود. ولی حق تصمیم گیری‏‎ ‎‏برای جهتی که اقتصاد ما انتخاب خواهد کرد، به عهدۀ خود ما‏‎ ‎‏خواهد بود.(472)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به امریکا اگر مشتری است

سؤال: ‏]‏‏چه تضمینی خواهید داد که ایران نفت را به امریکا بفروشد‏‎ ‎‏بعد از اینکه شاه برود؟‏‏][‏

جواب:‏ تضمین نخواهیم دادو لکن اختیار داریم و ما هم می خواهیم‏‎ ‎‏نفت را بفروشیم. اگر امریکا هم مشتری است به او هم‏‎ ‎‏می فروشیم.(473)‏

20 / 9 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 384

عدم فروش نفت به کشورهایی که دولتشان از شاه پشتیبانی می کنند

‏هر دولتی که پشتیبانی از ایران بکند، ما تمام قراردادهایی که با‏‎ ‎‏ایران کرده اند لغو می کنیم و یک قطره نفت به آنها نخواهیم داد و‏‎ ‎‏لااقل تا وقتی که دولتشان هست.‏

‏     مجلس امریکا باید از کارتر مؤاخذه کند، استیضاح کند او را که‏‎ ‎‏چرا پشتیبانی می کنی از یک حکومتی که پایۀ ملی ندارد و هیچ‏‎ ‎‏کس با او در ایران موافقت ندارد. باید دولت کارتر را استیضاح کنند‏‎ ‎‏و شخص کارتر را استیضاح کنند که تو برخلاف مصلحت مملکت‏‎ ‎‏امریکا داری عمل می کنی اگر چنانچه پشتیبانی بکنی از شاه که‏‎ ‎‏برخلاف قانون در ایران سلطه پیدا کرده است و رفراندم دیروز و‏‎ ‎‏امروز ایران او را ساقط کرده ـ اگر تا حالا ساقط نبوده است. این‏‎ ‎‏خلاف مصلحت مملکت امریکاست برای اینکه اگر چنانچه تو‏‎ ‎‏پشتیبانی بکنی، مادامی که تو و دولت تو هست، نفت برای امریکا‏‎ ‎‏هیچ نیست. و همین طور این اعلام به سایر کشورهاست؛ چه کشور‏‎ ‎‏امریکا و چه انگلستان و چه شوروی و چه سایر ممالک که‏‎ ‎‏می خواهند از ایران نفت بخرند. ما حتی به طور فروش عادلانه هم‏‎ ‎‏به این ممالکی که پشتیبانی از امروز بکنند از شاه، نفت نخواهیم‏‎ ‎‏داد؛ یعنی، تا آن وقتی که دولتهای اینها سرِ کار است که شاه را‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند، تا آن وقت نخواهیم نفت به آنها داد. بله، ما با‏‎ ‎‏ملتهایشان دشمنی نداریم و دولتهایشان را اگر ملتها ـ مجلس ـ‏‎ ‎‏دولتهایشان را وادارند که پشتیبانی شان را از شاه قطع کنند و اعلام‏‎ ‎‏کنند که ما پشتیبان شاه نیستیم، ما نفت خواهیم داد. و اگر دولتها‏‎ ‎‏این کار را نکنند، تا آن دولت هست نفت برای این ملتها هم‏‎ ‎‏نیست.(474)‏

20 / 9 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 385

نپذیرفتن آنچه مضر به حال ملت و مصالح مملکت است

سؤال: ‏[‏‏شما تهدید کرده اید که عرضۀ نفت را به کشورهایی که‏‎ ‎‏حمایت خود را از شاه ادامه دهند قطع خواهید کرد. آیا این تهدید‏‎ ‎‏شامل دورانی است که شاه بر اریکۀ قدرت است یا بعد از آن را‏‎ ‎‏هم شامل خواهد شد؟‏‏]‏

جواب:‏ رفراندم تاسوعا و عاشورا برای چندمین بار ثابت کرد که‏‎ ‎‏شاه از سلطنت مخلوع است. و از آن روز به بعد اگر دولتی از شاه‏‎ ‎‏حمایت کند، تا رئیس آن دولت سرکار است نفت را قطع و تمام‏‎ ‎‏قراردادهایی که بعد از این دو روز تا رفتن شاه امضا شده است‏‎ ‎‏بی اعتبار می دانیم. ولی قراردادهایی که قبل از این دو روز با رژیم‏‎ ‎‏منعقد شده اند آنها را بررسی می کنیم، آنچه را مضر به حال ملت و‏‎ ‎‏مصالح مملکت ندانیم می پذیریم وگرنه رد می کنیم.(475)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

اجازه نمی دهم نفت مان را خارجیان به یغما ببرند

سؤال: ‏]‏‏در آیندۀ نزدیک تولید نفت را در چه سطحی ادامه خواهید‏‎ ‎‏داد؟‏‏][‏

جواب:‏ دستور دادم تا نفت را برای داخل استخراج نمایند ولی‏‎ ‎‏هرگز اجازه نمی دهم نفتمان را خارجیان به یغما ببرند. لذا گفته ام‏‎ ‎‏که به خارج صادر نشود و این کار شده است. تولید نفت در آینده‏‎ ‎‏بستگی به نیازهای کشورمان دارد.(476)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏از قول شما گزارش شده است که گفته اید رهبران خارجی‏‎ ‎‏که به حمایت خود از شاه ادامه دهند، در تحت دولتی بدون شاه،‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 386

فروش نفت به همۀ کشورها به جز اسرائیل و آفریقای جنوبی

‏هیچ نفت از ایران دریافت نخواهند کرد. آیا منظور شما عمدتاً‏‎ ‎‏ایالات متحده نبوده است؟ آیا فکر می کنید که این تهدید در بلند‏‎ ‎‏مدت مؤثر خواهد بود؟ آیا اگر شما اختیار انتخاب داشتید فکر‏‎ ‎‏می کنید جریان نفت را به روی کشورهای اسرائیل، آفریقای‏‎ ‎‏جنوبی، ژاپن، فرانسه، امریکا و غیره می بستید؟ یا به روی یک‏‎ ‎‏کشور خاص دیگر؟‏‏]‏

جواب:‏ ما گفته ایم که پس از رفراندم  سراسری کشور علیه شاه در‏‎ ‎‏روزهای تاسوعا و عاشورا که هر گونه مشروعیت و قانونی بودن را‏‎ ‎‏ـ حتی از نظر جهانیان ـ برای چندمین بار از حکومت شاه سلب‏‎ ‎‏کرد، به دلیل اینکه دیگر شاه و دولت او نمایندۀ ملت نیستند، اگر‏‎ ‎‏هم قبلاً بوده اند ـ که هرگز نبوده اند ـ در این صورت هر دولتی از‏‎ ‎‏وی حمایت کند، علیه ملت ایران اقدام کرده است و ملت ایران‏‎ ‎‏حق دارد به چنین دولتی که حامی دشمن اوست نفت خود را‏‎ ‎‏نفروشد. البته گفته ایم که مادامی که سران این دولتها که از شاه‏‎ ‎‏حمایت می کنند بر سرِ کارند به آنها نفت نمی دهیم، خواه امریکا‏‎ ‎‏باشد و یا هر کشور دیگر. و اما نسبت به اسرائیل، مسلّم است که‏‎ ‎‏ما به یک دولت غیرقانونی و غاصب و متجاوز به حقوق مسلمین و‏‎ ‎‏دشمن اسلام هیچ گونه کمکی نخواهیم کرد. حساب آفریقای‏‎ ‎‏جنوبی هم معلوم است؛ رژیم نژادپرستی که به هیچ وجه به هیچ‏‎ ‎‏یک از ارزشهای انسانی ارج نمی نهد و اصولاً رژیمی است سفاک‏‎ ‎‏و جنایتکار. ولی نسبت به دیگران، ما فروشنده هستیم و صادر‏‎ ‎‏کننده نیز خواهیم بود. البته متناسب با مصالح وضع اقتصادی و‏‎ ‎‏سیاسی کشور.(477)‏

18 / 10 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 387

فروش نفت به هر کشوری و گرفتن پول نه اسلحه

سؤال: ‏]‏‏آیا شما قصد تحریم نفت برای امریکا و متحدانش را‏‎ ‎‏دارید؟ و اگر چنین است کجاها را برای صدور نفت ایران در نظر‏‎ ‎‏خواهید گرفت؟‏‏][‏

جواب:‏ ما تا رفتن شاه از صدور نفت به خارج جلوگیری می نماییم.‏‎ ‎‏بعد از رفتن شاه به هر کشوری که مایل باشیم نفت را می فروشیم و‏‎ ‎‏در مقابل، پول می گیریم نه اسلحه.(478)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت و گرفتن ارز

سؤال: ‏[‏‏آیا منظور از روابط حسنه این است که شما نفت هم‏‎ ‎‏می فروشید؟‏‏]‏

جواب:‏ نفت هم می فروشیم و پول می گیریم؛ ارز می گیریم.(479)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به قیمت عادلانه و برمبنای تراضی طرفین

سؤال: ‏]‏‏نفت، مسئلۀ دشوار و پردردسری است. در این زمینه چه‏‎ ‎‏سیاستی مورد نظر شماست؟‏‏][‏

جواب:‏ ما نفت را به هر کس که از ما بخرد می فروشیم مشروط بر‏‎ ‎‏اینکه به قیمت عادلانه و بر مبنای تراضی طرفین باشد. ارزهایی را‏‎ ‎‏که از این راه به دست خواهیم آورد به مصرف آبادی و عمران‏‎ ‎‏مملکت خواهد رسید.(480)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به مشتری و با رعایت عدل و انصاف

سؤال: ‏[‏‏به عنوان یک مثال مشخص، برای از بین بردن اقتصاد‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 388

‏وابسته به نفت شاه و استفادۀ متفاوت از این مادۀ اولیه، یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی چه اصولی را باید به کار گیرد؟‏‏]‏

جواب:‏ ایران امکانات و ظرفیتهای مختلف و فراوانی برای رشد‏‎ ‎‏اقتصادی دارد که اگر نفت هم نباشد بتواند در رشد خود و از بین‏‎ ‎‏بردن فقر پیروز شود. از قبیل معادن مختلف که در صنایع اهمیت‏‎ ‎‏زیادی دارد و همچنین امکانات کشاورزی و دامداری و مهمتر از‏‎ ‎‏همه، وجود استعدادهای سرشار و خلاق انسانی. و نفت را در‏‎ ‎‏ضمن اینکه به هرکس که مشتری باشد و با رعایت عدل و انصاف‏‎ ‎‏از ما بخرد و پول آن را بدهد می فروشیم، سعی هم خواهیم کرد که‏‎ ‎‏از خود نفت در صنایع مختلف استفاده کنیم.(481)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت به هر کس که مشتری باشد و به طور عادلانه به ما ارز بدهد

سؤال: ‏]‏‏نفت ژاپن به مقدار زیادی وابسته به صدور نفت ایران‏‎ ‎‏است. و همان طور که می دانید به دلیل قطع جریان نفت و‏‎ ‎‏استخراج آن در ایران، صدور نفت به ژاپن قطع شده است. چه‏‎ ‎‏آینده ای برای صدور نفت ایران به ژاپن پیش بینی می فرمایید؟‏‏][‏

جواب:‏ در آیندۀ نزدیکی که رژیم شاه از بین برود و حکومت مورد‏‎ ‎‏نظر مردم روی کار بیاید جریان نفت دوباره به راه خواهد افتاد و به‏‎ ‎‏همۀ کسانی که مشتری نفت ما باشند و به طور عادلانه به ما ارز‏‎ ‎‏بپردازند نفت فروخته خواهد شد.(482)‏

‏ ‏

21 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

دادن نفت به امریکا اگر بر سرنوشت مملکت ایران دخالت نداشته باشد

سؤال: ‏[‏‏تحت یک حکومت اسلامی، به نظر شما باز هم ایران‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 389

‏می تواند به امریکا نفت بفروشد؟‏‏]‏

جواب:‏ در صورتی که امریکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به‏‎ ‎‏حال خودش بگذارد و به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت‏‎ ‎‏ایران نداشته باشد، امریکا هم یکی از مشتریهایی است که نفت به‏‎ ‎‏او داده می شود.(483)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

عمل دولت آینده طبق مصالح کشور در مورد تولید و استخراج نفت

سؤال: ‏]‏‏خبرنگار ژاپنی: برنامۀ شما برای تولید نفت و استخراج نفت‏‎ ‎‏تحت نظر رژیم جدیدی که بعد از رفتن رژیم شاه در آینده روی کار‏‎ ‎‏خواهد آمد چیست؟ بعد هم اینکه ژاپن سرمایه گذاریهای زیادی در‏‎ ‎‏توسعۀ تولید نفت در ایران کرده؛ آیا شما برای ادامۀ این برنامه ها در‏‎ ‎‏تحت رژیم آینده آمادگی دارید و موافق ادامۀ برنامه خواهید بود؟‏‏][‏

جواب:‏ اینها اموری است که باید حکومت وقت در آن مطالعه کند و‏‎ ‎‏هرچه مصالح کشور است عمل نماید.(484)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش عادی در همه جا غیر از اسرائیل و آفریقای جنوبی

سؤال:‏[ ‏‏با وجود این، قصد در مورد قطع نفت به اسرائیل و افریقای‏‎ ‎‏جنوبی نشان می دهد که شما از هم اکنون یک انتخاب سیاسی به‏‎ ‎‏عمل آورده اید.‏‏]‏

جواب:‏ خیر؛ ما به این ترتیب در برابر کشورهایی که حق و عدالت را‏‎ ‎‏زیر پا گذاشته اند، عکس العمل نشان می دهیم. راجع به اسرائیل، ما در‏‎ ‎‏منازعۀ آن کشور با دوَل عرب با اقدام خود موضع نمی گیریم؛ ما تنها،‏‎ ‎‏کشوری را به این ترتیب مجازات می کنیم که مشاورینش به پلیس و‏‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 390

‏ارتش شاه برای زجر و شکنجۀ ملت ما کمک کردند. در جاهای دیگر‏‎ ‎‏فروشهای ما عادی خواهد بود. ما پول نفت را برای مصلحت ملت و نه‏‎ ‎‏به خاطر تجهیزات نظامی ویران کننده خرج خواهیم کرد.(485)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

دادن نفت به هر کس که پول بدهد

‏اسلحه می دادند برای خودشان در ایران. درِ این بسته شد، و الآن‏‎ ‎‏نفت به اختیار خود دولت است. هرکس که پول بدهد، به او نفت‏‎ ‎‏می دهند؛ نخواهد، به او نفت نمی دهند. این چه شد. این هم یک‏‎ ‎‏چیزی که شده. آنی که شده است را باید حساب کرد؛ و «باید‏‎ ‎‏بشود» را مهلت داد. فقر از سابق بوده است. آن وقت صحبتش را‏‎ ‎‏نمی کردند؛ حالا که یک تحول حاصل شده است و بساط به اینجا‏‎ ‎‏رسید، فریادشان درآمده که حالا چه شده! چرا فقر ما تمام‏‎ ‎‏نمی شود؟ آخر فقر پنجاه ساله را می شود با دو روز، با یک ماه، با‏‎ ‎‏دو ماه از بین برد؟ خوب، باید مهلت بدهند کارخانه ها راه بیفتد،‏‎ ‎‏که مهلت نمی دهند. مهلت بدهند که زراعت و کشاورزی راه بیفتد؛‏‎ ‎‏این هم توی کشاورزها می روند و نمی گذارند انجام بگیرد.(486)‏

23 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

3ـ2ـ7 جلوگیری از استخراج و صادرات بی رویه نفت

‏ ‏

چند وقت دیگر که نفت تمام شد و زراعت هم از بین رفت ما چه کنیم

‏یعنی به اندازۀ احتیاج ایران فروش برود، به اندازۀ ادارۀ مملکت‏‎ ‎‏فروش برود، منهای دزدیهای این خانواده و کسانی که از قِبَل‏‎ ‎‏آنهاست منهای آن، به خرج مملکت برسد، ما تا دویست سال‏‎ ‎‏دیگر هم شاید نفت داشته باشیم. تمام می شود!؟ خوب اینها‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 391

‏دارند تمام می کنند، ایشان می گوید: تمام می شود. کی تمامش‏‎ ‎‏می کند؟ تو تمامش می کنی؛ بعدها ما چه بکنیم؟ این ملتی که چند‏‎ ‎‏وقت دیگر به قول ایشان نفتش را دادند به غیر و تمام شد،‏‎ ‎‏زراعتش هم که از بین رفت، بعدش ما چه بکنیم دیگر؟ این ملت‏‎ ‎‏ضعیف چه بکند؟ «صنعتی می خواهیم بکنیم»! آقا صنعتی، قضیۀ‏‎ ‎‏صنعتی نیست، گول نخورید؛ قضیۀ ذوب آهن نیست، قضیۀ‏‎ ‎‏درست کردن مطلب نیست، قضیۀ پایگاه درست کردن برای‏‎ ‎‏شوروی است. می خواهند که عمال شوروی که اینجا می آیند،‏‎ ‎‏راحت بیایند و همۀ کارها را انجام بدهند. گاز ما را که دارند آنها‏‎ ‎‏می برند، نفت ما را هم که دارند آنها می برند، بعد نه گازی است و‏‎ ‎‏نه نفتی است و نه ‏‏]‏‏درآمدی‏‏][‏‏، نه زراعتی است و نه هیچ چیز. این‏‎ ‎‏ملت باید چه بکند، معلوم نیست. اینکه این می گوید که من اگر‏‎ ‎‏بروم همۀ ایران را تلِ خاک می کنم؛ این، حالا این کار را کرده است؛‏‎ ‎‏اگر بماند بدتر تلِ خاک می کند ایران را. اگر برود باز ممکن است که‏‎ ‎‏اشخاص صحیحی، امینی، بیایند سرِکار، و نفت ما را حفظ کنند که‏‎ ‎‏برای خودمان باشد، زراعتمان را سر و سامانی به آن بدهند. اگر‏‎ ‎‏ایشان خرابکاری که دارد می کند، خرابکاری کند و گورش را گم‏‎ ‎‏کند و برود، به نفع ما هست.(487)‏

23 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

فروش عاقلانه و جلوگیری از صادرات بی رویه نفت

‏ما که حکومت اسلامی می گوییم ‏‏[‏‏یعنی‏‏]‏‏این هرج و مرج نباید باشد، به ‏‎ ‎‏ما می گویند که شما حکومت اسلامی می خواهید بکنید، می خواهید ‏‎ ‎‏که اصلاً چرخ این مملکت را بخوابانید! این غلط است می گویند، اینها ‏‎ ‎‏تبلیغات باطل است. ما چرخها را به راه می خواهیم بیندازیم. الآن‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 392

‏چرخهای مملکت طرف اروپا دارد حرکت می کند؛ نفتهای شما الآن به ‏‎ ‎‏اروپا و امریکا دارد می رود. ما می خواهیم جلوی این گرفته بشود؛ یک ‏‎ ‎‏مقدار عاقلانه اش فروش برود، آن هم ارز دست ما بیاید، نه اینکه نفت ‏‎ ‎‏ما را ببرند و پایگاه برای امریکا درست بکنند.(488)‏

6 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

استفاده از نفت ولی نه همیشه صادرکننده آن

سؤال:‏] ‏‏گفته اید که در جمهوری اسلامی ایران به صادرات گاز و‏‎ ‎‏نفت به کشورهای غربی ادامه داده و تکنولوژی آنها را وارد‏‎ ‎‏خواهید کرد، تحت چه شرایطی؟‏‏][‏

جواب:‏ ما نه چاههای نفت را می بندیم و نه درهای مملکت را به‏‎ ‎‏روی خود می بندیم و نه کشور را به بازار مصرف هرچه که غرب‏‎ ‎‏می سازد و می خواهد به ما تحمیل کند تبدیل می کنیم. ما از نفت‏‎ ‎‏استفاده خواهیم کرد، ولی دلیلی ندارد که همیشه صادرکنندۀ آن‏‎ ‎‏باشیم. ما چیزی را که نداریم و به آن نیاز داریم، از خارج می خریم،‏‎ ‎‏ولی چرا خود تولید کنندۀ مایحتاج خود نباشیم؟ سیاست ما‏‎ ‎‏همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم است‏‎ ‎‏که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.(489)‏

16 / 8 / 57

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

پایان یافتن نفت تا سی سال دیگر

‏خوب بروند ببینند. ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ ایران پایگاهشان معلوم است: در‏‎ ‎‏کوهستان کجا، در کوهستان کجا، در کجا، این پایگاهها معلوم است‏‎ ‎‏همه. ساخته شده وزیر زمینیهایش همه درست و مجهز. می گویند‏‎ ‎‏نفت نمی دهیم ما به امریکا! انکار دارند این را! نه اینکه می گویند‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 393

‏می دهیم و خوب است؛ می گویند ما نفت نمی دهیم به امریکا.‏‎ ‎‏خوب آن هم که همۀ عالم می دانند که شما دارید نفت می دهید.‏‎ ‎‏می گویند نفت را به اندازه می دهیم. آن هم همه می دانند که این‏‎ ‎‏نفتی که شما می دهید، و خودتان می گویید تا بیست سال دیگر یا‏‎ ‎‏بیست ـ سی سال دیگر تمام می شود، این برای این است که‏‎ ‎‏بی اندازه می دهید. امریکا نفت دارد؛ نه اینکه احتیاج به نفت دارد‏‎ ‎‏امریکا. امریکا چاههای نفت زیاد دارد و استخراج هم ‏‏]‏‏نمی کند‏‏][‏‏؛‏‎ ‎‏یعنی به این معنی که رسیده اند به چاهها و آنجاهایی هم که نفت‏‎ ‎‏زیرزمین دارند، آنها هم هست، چاهها را، سر آنها را بسته اند برای‏‎ ‎‏آتیۀ خودشان و از این هدیۀ ناقابل «اعلیحضرت» دارند می گیرند،‏‎ ‎‏ولی همۀ نفتهای خودشان زیرزمین مانده است! الآن چاهها را‏‎ ‎‏کنده اند رسیده اند به نفت و در آن را بسته اند و نشسته اند روی آن و‏‎ ‎‏دستشان را دراز کرده اند که بابا نفت بده!‏

‏     اینها می گویند ما نفت نمی دهیم! نداده ایم به امریکا، یا به‏‎ ‎‏اندازه داده ایم. خوب، شما از این پولی که دارید می گیرید و از این‏‎ ‎‏اسلحه ای که وارد کرده اید و از این بیلیونها اسلحه ای که وارد‏‎ ‎‏کردید، معلوم است که چقدر داده اید؛ و الآن هم معلوم است که‏‎ ‎‏چقدر دارید می دهید به امریکا و به سایر ممالک دیگر. می گویند‏‎ ‎‏بله، ما می دهیم ـ مدعی هستند که ـ ما می دهیم لکن ارز می گیریم!‏‎ ‎‏خوب، اینها یکی شان بنویسد که ما پول می گیریم از امریکا.‏‎ ‎‏همه شان قبول دارند به اینکه ما می دهیم و اسلحه می گیریم. خوب‏‎ ‎‏این اسلحه را قائلند به اینکه برای مملکت ما اینهمه اسلحه و‏‎ ‎‏اینهمه تجهیزات لازم است؟! و ما می خواهیم یک قدرتْ مثل‏‎ ‎‏شوروی پیدا بکنیم! یک قدرتی مثل امریکا پیدا بکنیم؟ اینطوری‏‎ ‎‏است که ما لازم داریم اینطور چیزها را و متخصص داریم نسبت به‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 394

‏اینطور مسائل و خود ما داریم اداره می کنیم؟(490)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

صادرات بی رویه و ذخیره نکردن نفت برای نسلهای آتیه توسط شاه

‏اینکه می بینید هی فریاد می زنند از اینکه بودجه کم است، کسر آمد،‏‎ ‎‏نه این است که درآمد ایران کم است، درآمد ایران زیاد است لکن‏‎ ‎‏دستهایی در کار است که نمی گذارد تأمین بشود. خورنده هایش‏‎ ‎‏زیادند! نفت الآن یک بودجۀ بسیار زیادی است و یکی از خیانتهایی‏‎ ‎‏که الآن شاه بر ملت ما می کند این است که این ذخیره ای که باید برای‏‎ ‎‏سالهای بسیار طولانی برای نسلهای آتیه محفوظ بماند و زندگی‏‎ ‎‏بکنند با همین ذخایر، این آدم می خواهد که در ظرف بیست سال،‏‎ ‎‏سی سال همه اش را به حلقوم امریکا بکند و در ازایش هم چیزی‏‎ ‎‏دریافت برای منفعت ملت نکند. اینکه کسر می آید بودجه، برای‏‎ ‎‏ـ یکی اش برای ـ همین معناست که این بودجه خورده می شود. شما‏‎ ‎‏ملاحظه می کنید که هجده میلیارد دلار پول نفت را اسلحه خریدند!‏‎ ‎‏هجده میلیارد دلار اینها اسلحه خریدند و باز هم می خرند؛ اگر‏‎ ‎‏مهلتشان بدهند باز هم خواهند خرید. و این اسلحه ها چی هستند؟‏‎ ‎‏خیال می کنید که ما محتاج به هجده میلیارد اسلحه هستیم برای‏‎ ‎‏تنظیم امورمان؟ خیر مسئله اینها نیست. چون رقیب امریکا که‏‎ ‎‏شوروی است توجه دارد به مسائل، اینها به عنوان اینکه ما پول نفت‏‎ ‎‏را داریم تحویل می دهیم ـ به این عنوان ـ همین اسلحه هایی که هیچ‏‎ ‎‏به درد ایران نمی خورد می آورند در ایران و پایگاه برای خود امریکا‏‎ ‎‏درست می کنند؛ یعنی نفت ما را می خورند و به جای آن برای‏‎ ‎‏خودشان پایگاه درست می کنند! به اسم دادن پول نفت، برای‏‎ ‎‏خودشان پایگاه درست می کنند. اگر پول نفت را به ما ارز می دادند و‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 395

‏پولش را می دادند، زیادتر بود از ادارۀ دولت و ادارۀ ملت. این پولها‏‎ ‎‏برای ملت ما کافی است، منتها آنقدر خورده می شود. آنقدرش که‏‎ ‎‏امریکا می برد و عوضش آهن به ما می دهد، آهنی برای خودش نه‏‎ ‎‏برای ما! یک مقداری هم که داده می شود به حلقوم آقای‏‎ ‎‏محمدرضاخان و عائله، آن کسانی که به او مربوط هستند و آنهایی‏‎ ‎‏که می خواهند خدمت به او بکنند و مردم را می کشند برای حفظ او؛‏‎ ‎‏که می گویند شصت هزار نفر ـ اینطور نوشته بودند ـ شصت هزار نفر‏‎ ‎‏اینهایی هستند که مربوط به عائلۀ سلطنتی هستند! مربوطین به عائلۀ‏‎ ‎‏سلطنتی یعنی آنهایی که باید از این سفره بخورند! بخورند و کار‏‎ ‎‏نکنند، بخورند و بیعاری کنند! خورنده خیلی زیاد است نه اینکه‏‎ ‎‏عایدات کم است.(491)‏

4 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

جلوگیری از زیاده روی ها راجع به نفت

سؤال:‏[ ‏‏روابط دولت اسلامی حضرت آیت الله با امریکا چگونه‏‎ ‎‏خواهد بود؟ آیا شما فروش نفت را به غرب ادامه می دهید، و‏‎ ‎‏روابط شما با شوروی چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ ما با تمام دولتها، در صورتی که دخالت در امور داخلی ما‏‎ ‎‏نکنند و برای ما احترام متقابل قائل باشند، با احترام رفتار می کنیم‏‎ ‎‏و نفت را هم هرکس مشتری است به او می فروشیم. ما از‏‎ ‎‏زیاده روی و غلط رویهایی که راجع به نفت بوده است و چیزهایی‏‎ ‎‏که خلاف مصلحت ملت بوده است، جلوگیری می کنیم، و الاّ نفت‏‎ ‎‏را می فروشیم.(492)‏

16 / 9 / 57

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 396

قطع صدور نفت تابع صلاحدید دولت

سؤال:‏] ‏‏امام، خیلی از شما متشکر هستیم. در حال حاضر نفتی که‏‎ ‎‏صادر می شود، مقدار صدورش نسبت به سالهای گذشته کمتر‏‎ ‎‏است. آیا این وضع ثابت خواهد ماند، یا پایینتر خواهد رفت؟ یا‏‎ ‎‏بالاتر خواهد رفت؟‏‏][‏

جواب:‏ این تابع صلاحدید دولت است. دولت هر طور صلاح بداند‏‎ ‎‏و هرچه مصلحت مملکت باشد انجام می دهد. اگر مصلحت‏‎ ‎‏مملکتشان در پایینتر صادر کردن باشد، پایینتر می آید و اگر بالاتر‏‎ ‎‏بود، بالاتر می رود.(493)‏

17 / 8 / 58

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 397

 

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 398