فصل هفتم نهادهای موقت و مقطعی
بنیاد امور مهاجرین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بنیاد امور مهاجرین

بنیاد امور مهاجرین

‏ ‏

‏ ‏

تمجید از جنگزدگان و خادمان آنها

‏شما عزیزان که متکفل امور جنگزدگان هستید و متکفل تدبیر در‏‎ ‎‏این امر هستید که کار جنگزدگان را به خوبی اداره کنید، من می دانم که‏‎ ‎‏کار بسیار مشکل است. کاری است که نمی شود با فوریت انجام داد و‏‎ ‎‏کاری است که اگر به طور معمولی بخواهد دولت انجام بدهد، قدرت این‏‎ ‎‏مطلب را ندارد، لکن این دست خداست که عنایت کرده است و جوانهای‏‎ ‎‏ما را وادار کرده است به اینکه به این برادران و خواهران و کودکان جنگزده‏‎ ‎‏خدمت کنند و آنها را در این مصیبتهایی که وارد بر آنها شده است،‏‎ ‎‏تسلیت عنایت کنند. و این خدای تبارک و تعالی است که جنگزده ها را،‏‎ ‎‏در صورتی که اگر به طور معمول بود، باید بسیار نارضایتی داشته باشند،‏‎ ‎‏لکن مع ذلک، در هر جا هستند، کمک کار هستند و مقاوم هستند. و‏‎ ‎‏امروز آقای میرسلیم‏‎[1]‎‏ که به من اطلاع دادند، گفتند جنگزده ها یک‏‎ ‎‏قدرتی شده اند در مقابل صدام. این امری است که با دست غیبی الهی‏‎ ‎‏انجام گرفته است و دست عنایت حق تعالی بر سر شماست و آسیبی‏‎ ‎‏ان شاءالله ، نخواهد دید.‏

‏ما البته می دانیم که هم در فعالیتهای بنیاد مستضعفین و هم در‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 264

‏فعالیت اداره کنندۀ امور جنگزدگان یک نواقص[ی] هست و علاوه [بر‏‎ ‎‏این،] شیطانهایی هستند که این برادرهایی [را] که برای خدا دارند کار‏‎ ‎‏می کنند، آنها را می خواهند سست کنند و بعضی مسائل به آنها‏‎ ‎‏می گویند، لکن خداست که قلبهای شما را نگه داشته است و شما را‏‎ ‎‏هوشیار کرده است که کید کائنین‏‎[2]‎‏ و مکیدها را خنثی کنید و خودتان در‏‎ ‎‏صحنه باشید.(291)‏

‏3 / 9 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

خدمت به مهاجرین جنگی، عبادتی بزرگ 

‏و شما توجه داشته باشید؛ شمایی که خدمت به مستضعفین‏‎ ‎‏می کنید و شمایی که خدمت به جنگزدگان می کنید! و امید است‏‎ ‎‏ان شاءالله ـ و هست اینطور که ـ انگیزه های شما انگیزه های اسلامی ـ‏‎ ‎‏انسانی باشد. شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به‏‎ ‎‏طاعت حق تعالی قیام کرده اید و ثواب شما، ثواب عبادتهای پنجاه ـ‏‎ ‎‏شصت سالۀ دیگران است. و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که‏‎ ‎‏تا اینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری، که از اول قیام کرده‏‎ ‎‏است و تا اینجا رسانده است، باقی باشد این نهضت و این انقلاب و قیام، تا‏‎ ‎‏صاحب اصلی ان شاءالله ، بیاید. و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم‏‎ ‎‏کند.‏

‏و شما عزیزان متعهد، عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی کار می کنید، از هیچ امری از امور، از انتقاداتی که ممکن است‏‎ ‎‏بعض از جناحهای فاسد بکنند، چه در بنیاد مستضعفین و چه در بنیاد‏‎ ‎‏جنگزدگان، دلسرد نباشید؛ برای اینکه، شما برای خدا انجام وظیفه‏‎ ‎‏می کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می کند پیروز است. با قدرت‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 265

‏کارهای خودتان را انجام بدهید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به‏‎ ‎‏امور. و شما بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور‏‎ ‎‏جنگزدگان، که اینها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنایت دارد، از‏‎ ‎‏عبادات بزرگ است. خداوند ان شاءالله ، به همۀ شما توفیق عنایت کند. و‏‎ ‎‏به جنگزده های ما و به آنهایی که جوان از دستشان رفته است، آنهایی که‏‎ ‎‏خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و اجر عنایت فرماید.(292)‏

‏3 / 9 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از بنیاد مهاجرین جنگی 

‏لازم است از همۀ کسانی که از مهاجرین عزیز جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏پذیرایی کرده و می کنند و همچنین از مسئولین محترم بنیاد مهاجرین‏‎ ‎‏که زحمات زیادی متحمل شده اند، تشکر و قدردانی نمایم.(293)‏

‏2 / 1 / 68‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 266

  • ) آقای مصطفی میرسلیم، سرپرست بنیاد امور جنگزدگان.
  • ) حیله گران.