فصل دوم نهادهای قضایی
دادگاههای خاص
دادگاه ویژه روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت 

‏ ‏

تأسیس 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و‏‎ ‎‏همه در مقابل قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس‏‎ ‎‏روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند، لکن، به‏‎ ‎‏طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد‏‎ ‎‏هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای ستمگران باز‏‎ ‎‏کنند. لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود:‏

‏1ـ نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در‏‎ ‎‏شهرستانها به وسیلۀ علمای اعلام درجه اول، هیأتهایی مرکب از سه نفر‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 60

‏از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل تشکیل، و مأموریت‏‎ ‎‏رسیدگی به پرونده های اشخاصِ به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان‏‎ ‎‏بدهند؛ و پس از ثبوت جرم ـ شرعاً ـ تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به‏‎ ‎‏مجازات برسند.‏

‏2ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به‏‎ ‎‏روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است‏‎ ‎‏او را تعقیب و مجازات کند.تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال‏‎ ‎‏اجانب است از حریم محترم روحانیت، که می خواهند با نیات فاسد خود‏‎ ‎‏و با تز «اسلام منهای روحانیت»، روحانیت اسلام را که معارض منافع‏‎ ‎‏اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیلۀ‏‎ ‎‏مغرضانۀ غربی داشته باشد؛ و ملت شریف موظف است این اقشار خائن را‏‎ ‎‏در صفوف خود راه ندهد. و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به‏‎ ‎‏دادگاه معرفی کند. والسلام علی من اتبع الهدی.(80)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏3 / 3 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

دلیل تشکیل دادگاه ویژۀ روحانیت

‏خدای متعال می داند این را که قضیۀ دادگاه ویژه‏‎[1]‎‏ اگر باشد، برای این‏‎ ‎‏نیست که دفاع باشد؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد‏‎ ‎‏می خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند؛ و اینکه آقایان طرح کردند‏‎ ‎‏که در محیط خود اینها باشد، برای اینکه خودشان هم می شناسند اینها‏‎ ‎‏را. والاّ ما ابداً نظر نداریم به اینکه اینها فرق داشته باشند با سایرین.‏‎ ‎‏نخیر، فرق دارند. فرق این است که شیطنت [و] ملعنتشان بیشتر از‏‎ ‎‏دیگران است. آنقدر صدمه ای که اسلام از یک آخوند فاسد می خورد از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 61

‏محمدرضا نمی خورد! در روایات هست که آخوند فاسد و ملاّی فاسد در‏‎ ‎‏جهنم از بوی تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند. در این دنیا هم از بوی‏‎ ‎‏تعفن بعض از آخوندهای فاسد دنیا در عذاب است. ما طرفداری از عمامه‏‎ ‎‏نمی کنیم. ما طرفداری از اسلام می کنیم. این اسلام پیش شما باشد‏‎ ‎‏معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و‏‎ ‎‏خیانت کردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم‏‎ ‎‏باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیۀ اینکه‏‎ ‎‏یک مطلبی باشد نیست. می خواهند هم همان دادگاههای عمومی‏‎ ‎‏باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد.(81)‏

‏20 / 7 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای فلاحیان به دادستانی دادسرای ویژه روحانیت 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای علی فلاحیان ـ دامت افاضاته‏

‏نظر به اهمیت و حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه،‏‎ ‎‏جنابعالی را با حفظ سمت، به عنوان دادستان دادسرای ویژۀ‏‎ ‎‏روحانیت منصوب می نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس به‏‎ ‎‏جرایم روحانی نمایان و دین به دنیا فروشان رسیدگی نمایید. ضمناً‏‎ ‎‏کلیۀ دادگاهها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده های درخواستی که‏‎ ‎‏در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا است به شما کمک نمایند. از آنجا‏‎ ‎‏که جنابعالی بافعالیتهای ضد انقلاب در هر صورت و لباس آشنایی‏‎ ‎‏دارید، بجا است تا بدون در نظر گرفتن فشارهای جانبی از طرف هر‏‎ ‎‏شخص و شخصیت به وظیفۀ خطیر خود با کمال دقت و قاطعیت عمل‏‎ ‎‏نمایید ؛ و نیز خدا را حاضر و ناظر بدانید و عدل و انصاف اسلامی را در‏‎ ‎‏تمام زمینه ها رعایت نمایید. خداوند به شما توفیق خدمت به اسلام و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 62

‏مسلمین و روحانیت را عطا فرماید.(82)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 3 / 66‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای رازینی جهت حاکمیت شرع دادگاه ویژه روحانیت 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام، آقای علی رازینی ـ دامت افاضاته‏

‏نظر به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه،‏‎ ‎‏جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت‏‎ ‎‏منصوب می نمایم تا برطبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی‏‎ ‎‏نمایان رسیدگی نمایید. بدیهی است که شورایعالی قضایی در زمینۀ‏‎ ‎‏صدور ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم کمال‏‎ ‎‏مساعدت را خواهد نمود. ضمناً کلیۀ دادگاهها و دادسراها موظفند تا‏‎ ‎‏پرونده های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و دادسراست را‏‎ ‎‏ارسال دارند. جنابعالی با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفۀ‏‎ ‎‏شرعی تان عمل نمایید ؛ و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت‏‎ ‎‏تأثیر هیچ کس و هیچ چیز قرار نگیرید.‏

‏از خداوند متعال موفقیت شما و سایر افرادی که در این مأموریت با‏‎ ‎‏شما همکاری می نمایند را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(83)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 3 / 66‏

***

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی باه همۀ جرایم روحانیون و روحانی نماها

‏بسمه تعالی‏

‏با امید به آنکه قضات و دادستانهای محترم، خداوند تعالی را حاضر و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 63

‏ناظر بدانند و از عدالت و جهات شرعیه تخلف ننمایند، خصوصاً در این‏‎ ‎‏امر خطیر موافقت می شود.‏‎[2]‎‏ ان شاءالله تعالی موفق باشید و باشند.(84)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏7 / 5 / 66‏

***

‏ ‏

‏ ‏

عفو مشروط بعضی روحانی نمایان

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای رازینی ـ دامت افاضاته‏

‏با عفو کلیه محکومین به حبس توسط دادگاه ویژۀ روحانیت‏‎ ‎‏در صورتی که به نظر دادگاه تنبه نسبی پیدا کرده و آزادی آنها ضرری‏‎ ‎‏برای جامعۀ اسلامی نداشته باشد، موافقت می شود.‏‎[3]‎‏(85)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏29 / 11 / 67‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 64

  • ) دادگاه ویژۀ روحانیت.
  • ) دستخط حضرت امام در پی درخواست شماره 21 / 15 ـ 31 / 4 / 66 حجت الاسلام علی رازینی حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت صادر شد. آقای رازینیتقاضا کرد که: «قضات این دادگاه و دادسرا مجاز باشند به کلیۀ جرایم روحانی نمایانو منتسبین به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت رسیدگی کنند، از نظرمحل وقوع جرم، محدود به جرایم واقع در تهران یا قم نباشد. در موردی که مجرم اصلی روحانی است، شرکا و معاونینغیرروحانی مجرم در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و قضات دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعی انجاموظیفه کنند.»
  • ) این فرمان در پی درخواست مورخ 29 / 11 / 67 حجت الاسلام علی رازینی حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت دایر به عفوو آزادی محکومین دادگاه ویژۀ روحانیت به مناسبت آغاز دومین دهۀ پیروزی انقلاب اسلامی ایران صادر شد.