بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
الف) نقش و رسالت
1. بیداری و آگاهی مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

1. بیداری و آگاهی مردم

1. بیداری و آگاهی مردم 

‏ ‏

بیدارکردن حس دینداری 

‏از نویسندگان کتابها یا روزنامه ها تقاضا می شود که مندرجات این‏‎ ‎‏کتاب را که کمی از بسیار است نظر کنند و وضعیت اسفناک کشور‏‎ ‎‏را در نظر بگیرند و ریشۀ خرابیها را با در نظر گرفتن وضعیت‏‎ ‎‏بیست سال دورۀ دیکتاتوری و گزارش احوال رضاخان و علل‏‎ ‎‏برقرار شدن او به حکومت ایران و کارهایی که برخلاف مصالح‏‎ ‎‏کشور و برای پیشرفت مقاصد دیگران در آن مدت شد به دست‏‎ ‎‏بیاورند و با یک شجاعت ادبی و از خودگذشتگی دست به دست‏‎ ‎‏داده، ملت را بیدار کنند و حسّ دینداران را که  در این چند سال‏‎ ‎‏خفه کردند باز در توده زنده کنند تا مورد استفاده دیگران‏‎ ‎‏نشوند.(183)‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

آگاه کردن مردم

‏گویندگان محترم در مجامع و مساجد وظیفه دارند که مصایب‏‎ ‎‏واردۀ بر ملت را در این پنجاه سال سلطنت سیاه پهلوی، خصوصاً‏‎ ‎‏در این چند ماه اخیر و کشتار اخیر شهر مقدس مشهد در جوار‏‎ ‎‏حضرت ثامن الائمه ـ علیهم السلام ـ و رفسنجان، به سمع مردم‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏برسانند و آنان را از مسائلی که مفید برای اسلام و مصالح مسلمین‏‎ ‎‏است آگاه گردانند، و از مطالبی که موجب سردی و سستی است‏‎ ‎‏احتراز کنند که عذر در درگاه خدای متعال و پیش ملت مسْلم‏‎ ‎‏پذیرفته نیست.(184)‏

‏5 / 5 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

افشای جنایات شاه 

‏باید طبقات دانشمند از نویسندگان و گویندگان، در هر لباس و‏‎ ‎‏شغلی که هستند، دست در دست یکدیگر گذاشته و با قلم و بیان،‏‎ ‎‏جنایات بیشمار دستگاه را برای ملت بیدار ایران روشنتر کنند. باید‏‎ ‎‏طلاب و دانشجویان عزیز و شجاع سراسر ایران از هر فرصت‏‎ ‎‏استفاده کرده و شعار ضد شاهی را که شعار اسلام است زنده نگه‏‎ ‎‏دارند.‏

‏باید دانشمندان و دانشجویان متعهد و مسئول خارج کشور،‏‎ ‎‏جنایات این عنصر خطرناک را هر چه بیشتر در خارج و داخل‏‎ ‎‏نوشته منتشر کنند، و شخصیتهای آزادۀ جهانی را در سراسر دنیا از‏‎ ‎‏ظلم و ستمی که به مردم ایران وارد می شود آگاه کنند، و آنان را در‏‎ ‎‏کمک به ملت دلیربرای نجات ایران از چنگال استعمار‏‎ ‎‏واستثمارجهانی بسیج نمایند.(185)‏

‏22 / 5 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

آگاه کردن مردم به تبلیغات مسموم رژیم 

‏خطبای محترم و گویندگان عزیز، بیش از پیش به تکلیف الهی خود‏‎ ‎‏که افشاگری جرایم رژیم است عمل فرمایند، و خود را در پیشگاه‏‎ ‎‏خداوند تعالی و ولی عصر ـ عجل اللهتعالی فرجه الشریف ـ ‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏سرافرار و روسفید نمایند. طلاب و فضلای حوزه های علمیه که در ‏‎ ‎‏این ایام برای روشنگری به قرا و قصبات می روند، لازم است ‏‎ ‎‏دهقانان محروم و محترم را از فجایع شاه و کشتار مردم بی دفاع، ‏‎ ‎‏آگاه گردانند و به آنان تذکر دهند که بر خلاف تبلیغات مسموم شاه ‏‎ ‎‏و بستگانش، دولت اسلامی، طرفدار سرمایه دارها و مالکین بزرگ ‏‎ ‎‏نمی باشد؛ این حرفهای بی معنی برای انحراف از راه حق است. ‏‎ ‎‏ مطمئن باشند که اسلام طرفدار ضعفا و دهقانان و مستمندان ‏‎ ‎‏است؛ این شاه است که به طرفداری از امریکا کشاورزی را به ‏‎ ‎‏تباهی کشانده است، این شاه است که به طرفداری از سرمایه دارها ‏‎ ‎‏ذخایر ملت ضعیف را به نفع آنان از بین برده است. شما آنان را ‏‎ ‎‏مطمئن کنید که در دولت حق، از شما به بهترین وجه حمایت ‏‎ ‎‏خواهد شد.(186)‏

‏1 / 9 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

هدایت مردم در امر قانون اساسی 

‏شما آقایان و همۀ آقایان اهل منبر، و همۀ خطبا و همۀ نویسنده ها و‏‎ ‎‏همۀ گوینده ها تأیید کنید. عیب است که ما بنشینیم هی [انتقاد]‏‎ ‎‏بکنیم تا قانون اساسی مان را نتوانیم درست بکنیم. این قانون‏‎ ‎‏اساسی، قانون اساسی صحیحی است. رأی بدهند به آن دیگر،‏‎ ‎‏الزامی نیست، می خواهند رأی ندهند خودشان می دانند. در این‏‎ ‎‏جهت هم باید آقایان بگویند به مردم، بیدار کنند مردم را در همه‏‎ ‎‏جا. این آقایان طلابی که از قم می روند به جاهای دیگر برای‏‎ ‎‏ترویج. اینها هم باید بگویند این مطلب را و بمانند آنجا تا این کار‏‎ ‎‏انجام بگیرد. همچو یک روز، روز دوازدهم است، چیزی نیست‏‎ ‎‏دیگر. خوب ایام عاشورا که هستند دیگر نگذارند روز بعد از‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‏عاشورا برگردند، بمانند آنجا. مردم را بیدار کنند، هدایت کنند‏‎ ‎‏مردم را. نویسنده های ما همین طور، گوینده های ما همین طور.‏‎ ‎‏فرض کن حالا یک چیزی هم مخالف رأی فلان [است] فرض‏‎ ‎‏کنید که متجدد هست، خوب وقتی مردم رأی دادند آن هم باید‏‎ ‎‏بگذرد از آن. مردم رأی دادند، آنها وکیل شدند و گذشتند مطلب‏‎ ‎‏خود را. ثابت کردند این را. حالا ما باید بگذاریم به آرای خود‏‎ ‎‏مردم. و خود مردم هر چه رأی دادند.(187)‏

‏29 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اطلاع رسانی نسبت به خطر سلاحهای اتمی

‏باید برای آتیۀ دنیا، امروز توده های مردم، نویسندگان، گویندگان،‏‎ ‎‏فکر بکنند و مردم را آگاه کنند به این خطری که تمام بشریت را‏‎ ‎‏تهدید می کند، آگاه کنند همۀ توده های دنیا را که این خطر بزرگ‏‎ ‎‏پیش است و اگراین ابرقدرتها در این حالی که هستند و مشغول‏‎ ‎‏تهیۀ سلاحهای بزرگ اتمی و غیر آن هستند، به همین حال باقی‏‎ ‎‏باشند، دنیا [را‏‎ ‎‏]ممکن است که به خرابی بکشند و عمده ضررش‏‎ ‎‏به ملتها برسد. باید هرکس در هرجا هست، نویسنده هایی که‏‎ ‎‏هستند، روشنفکرانی که هستند و علمایی که در همۀ قشرهای دنیا‏‎ ‎‏هستند و دانشمندان، مردم را به این خطر آگاه کنند تا بلکه خود‏‎ ‎‏مردم و توده های مردم در مقابل این دو قدرت بایستند و این‏‎ ‎‏سلاحها را جلوگیری کنند. و اینکه زمزمۀ این هر وقت شده است و‏‎ ‎‏می شود، مدتها در این حرف است که می خواهیم تحدید این‏‎ ‎‏سلاحهای اتمی را بکنیم و می خواهیم تفاهم کنیم به اینکه این‏‎ ‎‏سلاحهای اتمی یا این موشکهای عظیمی را که تازه درست شده‏‎ ‎‏است، جلوی این را بگیریم؛ هر دوی اینها شعر است؛ و امریکا هم‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134

‏همین نظر را دارد که شوروی را اغفال کند و آن سلاحها را در‏‎ ‎‏غرب و در هر جایی که دست دارد، این سلاحها را مهیا کند برای‏‎ ‎‏یک روزی که با فشار یک دکمه، دنیا به آتش کشیده بشود. ‏

‏     امروز باید مردم دنیا توجه به این مشکل بزرگ دنیا بکنند و هر‏‎ ‎‏قشری، نویسنده ای، مطبوعات، در سرتاسر دنیا دنبال این مطلب‏‎ ‎‏باشند و مردم را بیدار کنند که در مقابل این کارهایی که اینها‏‎ ‎‏می کنند، درست قیام کنند. البته کم و زیاد الآن هستند قشرهایی که‏‎ ‎‏تظاهر می کنند بر ضد این سلاحها، لکن باید همۀ مردم قیام کنند تا‏‎ ‎‏بتوانند کاری انجام بدهند.(188)‏

‏13 / 8 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135