دلسرد کردن مردم از اسلام و حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

دلسرد کردن مردم از اسلام و حکومت

دلسرد کردن مردم از اسلام و حکومت اسلامی

‏ ‏

تبلیغ افیون بودن اسلام برای جامعه!

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از مسائلی که خیلی مورد اهمیت است برای ما، و برای آنها‏‎ ‎‏هم بوده است، اینکه اگر اسلام آنطوری که هست مسلمین بر آن‏‎ ‎‏دست بیابند، باز منافع آنها به خطر می افتد.‏

‏     کوشش کردند با تبلیغات مختلف کارشناسهای مختلف، که‏‎ ‎‏مطلق ادیان را از چشم مردم بیندازند. بخصوص اسلام را از چشم‏‎ ‎‏مردم بیندازند. تبلیغات کردند که اسلام اصلش افیون جامعه است؛‏‎ ‎‏ادیان برای این آمده است که مردم را خواب بکند تا اشخاص‏‎ ‎‏مقتدر و سلاطین بیایند و مردم را بچاپند، این قشرهای دینی مردم‏‎ ‎‏را خواب کنند. و همین طور دنبال این افتادند که قشر روحانی را در‏‎ ‎‏بین مردم منحط کنند: روحانیین مردم کهنه پرستی هستند، فناتیک‏‎ ‎‏هستند، اینها درباری هستند، اینها برای سلاطین کار می کنند! این‏‎ ‎‏هم یک تبلیغ وسیعی بود. مع الأسف در هر دو تبلیغ توفیقهایی پیدا‏‎ ‎‏کردند. یک قشر جوان بی اطلاع از مسائل که عمق مسائل را ادراک‏‎ ‎‏نمی کردند، اینها راجع به آن تبلیغ اول که ادیان افیون جامعه‏‎ ‎‏هستند، باورشان آمد؛ و شروع کردند اینها هم به تبع آنها این جور‏‎ ‎‏تبلیغات را کردند.(214)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

جدایی از قرآن کریم

‏ ‏

‏ ‏

‏دردهایی که به واسطۀ خیانتهایی که به ما کردند و به ملت ما کردند‏‎ ‎‏تتمۀ آن باقی است. خیانتها و تبلیغاتی که بر ضد اسلام و بر ضد‏‎ ‎‏قرآن کریم کردند و قشرها را خواستند از قرآن کریم جدا کنند و‏‎ ‎‏خواهران و برادران ما را خواستند از اسلام دور کنند، اینها باز یک‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 119

‏مقدارشان هست با صورتهای مختلف.(215)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

بدبین کردن مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها که می گویند «چه شده است» برای اینکه مردم را بدبین کنند؛‏‎ ‎‏و اشخاص غافل هستند. شاید بسیاری از این «چه شده است»،‏‎ ‎‏بسیاری غفلت بکنند؛ و اگر اینها بگذارند، چیزهایی دیگر هم‏‎ ‎‏می شود. لکن البته با تدریج باید این آشفتگیها رفع بشود. همۀ‏‎ ‎‏ایران باید گروه امداد باشند. اگر همه گروه امداد شدند، رفع این‏‎ ‎‏اشکالات همه خواهد شد، و اگر ایرادگیر شدند، اشکالات رفع‏‎ ‎‏نمی شود، و احتمال اینکه یکوقت خدای نخواسته به عقب‏‎ ‎‏برگردیم، یکوقت شکست بخوریم، یکوقت باز همان مسائل‏‎ ‎‏برگردد، هست.(216)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

اشکالتراشی و ایجاد آشفتگی

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن وقت این نیست که ما ـ عرض بکنم که ـ ناراحت بشویم از‏‎ ‎‏اینکه چرا خوب دولت کار نمی کند. خود دولت هم می داند که‏‎ ‎‏آنطور نمی تواند با شدت کار بکند؛ اما سوء نیت ندارد. من اینها را‏‎ ‎‏خوب می شناسم. اینها سوء نیت ندارند. کار زیاد است؛ گرفتاری‏‎ ‎‏زیاد است؛ آشفتگی زیاد است. و اضافه کنید به این زیادی‏‎ ‎‏آشفتگی و کار، اینکه اشکال تراشی زیاد است. می روند‏‎ ‎‏نمی گذارند که این کارگرهای نفت، کارگرهای ادارات، کارخانه ها،‏‎ ‎‏نمی گذارند اینها کار بکنند. می گویند که باید ما همین حالا این‏‎ ‎‏کارفرماها را همه را از بین ببریم، و چه بکنیم. در صورتی که الآن‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 120

‏وقت این حرف نیست؛ و اینهایی که دارند این را می گویند از‏‎ ‎‏فرصت دارند استفاده می کنند برای اینکه نهضت را جلویش را‏‎ ‎‏بگیرند، مهار کنند. می روند توی رعیتها و اینها نمی گذارند کشت‏‎ ‎‏بکنند، بعد از آن هم که کشت شده، الآن نمی گذارند برداشت‏‎ ‎‏کنند.(217)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

تضعیف دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز تضعیف دولت و شایعه سازیها و دروغ پردازیها مخالف‏‎ ‎‏صلاح ملت و مستضعفین، و کمک به دشمنان ملت و کشور است.‏‎ ‎‏و کسانی که گروهها را وادار به اعتصاب و تحصن و تضعیف دولت‏‎ ‎‏می کنند، مخالفین نهضت و از طرفداران اجانب و یا اعمال آنها به‏‎ ‎‏نفع اجانب است.(218)‏

17 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

ایجاد یأس و دلسردی نسبت به انقلاب و قانون اساسی

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از چیزهای بزرگی که اینها دارند، این است که سمپاشی کنند،‏‎ ‎‏به طوری که ما را از این انقلاب مأیوس کنند. این یکی از کارهای‏‎ ‎‏بزرگ اینهاست که می خواهند بکنند که از این انقلاب ملت ما‏‎ ‎‏مأیوس بشوند، و بگویند خوب کاری انجام نگرفته. اگر کارهای‏‎ ‎‏دست اول است، که عرض کردم همه اش انجام گرفته است.‏‎ ‎‏کارهای دست دوم هم چیزی است که مشغول انجامش هستند.‏‎ ‎‏همین در دولت آقای بازرگان چقدر کارها انجام گرفته، چقدر‏‎ ‎‏خانه سازی شده، و بی انصافها می گویند، یک خانه ساخته نشده.‏‎ ‎‏در این جهاد سازندگی چقدر خدمت کرد این ملت به این ملت‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 121

‏خودش، و به این اشخاصی که مشغول کشت و زرع بودند؟ چقدر‏‎ ‎‏شما الآن خدمتها را شمردید که رفتید همه جا هر چه نابسامانی‏‎ ‎‏بوده درستش کردید؟ اینها باز می گویند هیچی نشده. از آن طرف‏‎ ‎‏خودشان فعالیت می کنند که چیزی نشود...‏

‏     یکی از اموری که توطئه در آن هست این است که راجع به این‏‎ ‎‏قانون اساسی مردم را سرد کنند. از آنها بپرسید، خوب این قانون‏‎ ‎‏اساسی که شما می گویید که قانونی است ارتجاعی، کدام یکی از‏‎ ‎‏این موادش ارتجاعی است؟ اولی که دست رویش می گذارند،‏‎ ‎‏دست می گذارند، روی ولایت فقیه. اول، دست آنجا می گذارند،‏‎ ‎‏برای اینکه این یک طرح اسلامی است و آنها از اسلام‏‎ ‎‏می ترسند.(219)‏

16 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

ایجاد یأس نسبت به نظام جمهوری اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏باید عَرْضه کنید کارهاتان را به ملت، و بفهمانید به ملت. اینها‏‎ ‎‏افتادند دنبال این مطلب که مأیوس کنند ملت را از این نظام جدید.‏‎ ‎‏بگویند «حالا هیچ کاری نشده است، هیچ در آن وقت نبوده، حالا‏‎ ‎‏هم نیست». باید شما با تبلیغات خودتان، با عَرْضۀ خودتان‏‎ ‎‏کارهایی که انجام می دهید، ملت ما باید آن کارهایی که انجام‏‎ ‎‏می دهید و ما می بینیم که مهندسین شان، اطبّایشان، دکترهایشان‏‎ ‎‏می آیند می روند در همین جهاد سازندگی کار می کنند برای مردم و‏‎ ‎‏سازندگی می کنند، لکن چون عَرْضه نمی شود درست، آن دسته‏‎ ‎‏خائن ـ آن دسته ای که برای دیگران کار می کنند ـ افتادند به اینکه‏‎ ‎‏«کاری نشده است، هیچ کاری نشده است، این رژیم هم مثل رژیم‏‎ ‎‏سابق است». در صورتی که هیچ شباهتی این جمهوری اسلامی با‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 122

‏رژیم سابق، هیچ شباهتی ندارد.(220)‏

17 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

توطئه ها برای محو اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏خطبا هم در خطبه های خودشان مردم را بیدار کنند. مردم را دعوت‏‎ ‎‏کنند به صلاح، دعوت کنند به اینکه این توطئه هایی که در اطراف‏‎ ‎‏هست الآن این توطئه ها برای محو اسلام است. بیدار کنند مردم را تا‏‎ ‎‏ـ ان شاء الله ـ توفیق حاصل بشود. و ملت ما الآن که بیدار است و‏‎ ‎‏متوجه است برسد به آنجایی که همۀ احکام اسلام در این مملکت‏‎ ‎‏پیاده بشود، و این الگویی بشود از برای همۀ ممالک اسلامی.‏‏(221)‏

3 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

صدمه زدن به جمهوری اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏از مسائلی که در مطبوعات باز لازم است این است که یک مقدار از‏‎ ‎‏مثلاً اوراق خودشان را صرف این کنند که این جمهوری اسلامی تا‏‎ ‎‏حالا چه کرده است.‏

‏     شما می دانید که الآن در بین مردم افتادند آن اشخاصی که‏‎ ‎‏می خواهند صدمه بزنند به جمهوری اسلامی. افتاده اند که هیچ‏‎ ‎‏کاری نکرده، این هنوز رژیم شاهنشاهی است، این فرقی با رژیم‏‎ ‎‏شاهنشاهی ندارد! حتی بعضی از نویسنده های متعهد مسلمان،‏‎ ‎‏آدمهای صحیح، آدمهای باسواد، یک شرح مفصّلی نوشته اند‏‎ ‎‏راجع به اینکه در جمهوری اسلامی حالا همان کارهاست و همان‏‎ ‎‏چیزها. اینها نگاه نمی کنند آن کارهایی را که شده ببینند که تا حالا‏‎ ‎‏چه شده است. آقای وزیر آموزش و پرورش که چند روز پیش از‏‎ ‎‏این آمده بودند گفتند که آن قدر مدرسه ای که در این دو سال‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 123

‏ساخته شده است، ثلث همۀ مدارسی است که از اوّل تا حالا‏‎ ‎‏ساخته شده است، در دو سال ثلث او ـ اینها را نمی گویند، آنهایی‏‎ ‎‏که غرض دارند آن مسائلی را که باید گفت نمی گویند، می روند‏‎ ‎‏می نشینند روی آن چیزهایی که عیب و علت است، آن را‏‎ ‎‏می گویند.(222)‏

13 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

ایجاد بدبینی در مردم نسبت به شخصیتها

‏ ‏

‏ ‏

‏گروهکهایی هستند که می خواهند یکی یکی اینهایی که مشغول‏‎ ‎‏خدمت به این مملکت هستند از نظر مردم بیندازند و آنها را از‏‎ ‎‏ملت جدا کنند. باید توجه داشته باشید که اینها که آمدند و مطلبی‏‎ ‎‏را گفتند مُچِشان را بگیرید که این آقایی که تو می گویی فلان است،‏‎ ‎‏دلیلت چه است؟ ببینید چه خواهد گفت. آن کسی که مثلاً در‏‎ ‎‏ارتش است، فرمانده ارتش است اگر گفتند فلان کار را کرده مُچش‏‎ ‎‏را بگیرید که دلیل شما بر این مطلب چه است؟ آن که در رأس‏‎ ‎‏دادگاهها هست اگر به او اشکال کردند مچشان را بگیرید بگویید‏‎ ‎‏دلیلت بر این مطلب چه است؟ آن وقت خواهید فهمید که دلیلی‏‎ ‎‏در کار نیست. فقط این است که تبلیغات است، که می خواهند‏‎ ‎‏شخصیتها را بشکنند، و می خواهند نتیجه از آن بگیرند. و‏‎ ‎‏مع الأسف ملت ما توجه به این مسئله، بسیاریشان کم دارند. به این‏‎ ‎‏تبلیغات سوئی که نسبت به بعضی از این روحانیون که مشغول‏‎ ‎‏خدمت به این ملت هستند، نسبت به اینها می کنند باور می کنند.‏‎ ‎‏اشخاصی را که من بیش از بیست سال است می شناسم و می دانم‏‎ ‎‏چه اشخاصی هستند لکه دار می کنند. اینها از عیوبی است که در‏‎ ‎‏کشور ما هست. اشخاصی که در ارتش الآن دارند خدمت می کنند،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 124

‏در ژاندارمری خدمت می کنند، در پاسداری دارند خدمت‏‎ ‎‏می کنند، در بسیج دارند خدمت می کنند، کمیته هایی که دارند‏‎ ‎‏خدمت می کنند، همۀ اینها الآن خدمتگزار هستند، البته در هر‏‎ ‎‏قشری و جمعیتی پیدا می شوند بعض اشخاص غیر صالح. نباید ما‏‎ ‎‏اگر در یک جمعیتی یک آدم غیر صالح پیدا شد تمام آن گروهها را‏‎ ‎‏بکوبیم. نباید ما بدون دلیل و بدون شاهد یک مطلبی را قبول‏‎ ‎‏بکنیم. بعضی از فلاسفه می گویند که کسی که بی دلیل یک مطلبی‏‎ ‎‏را قبول بکند از فطرت انسانی خارج شده است. و صحیح است.‏‎ ‎‏انسان نمی تواند به حسب فطرتش یک مطلبی را که می شنود همین‏‎ ‎‏طوری خودبخود قبول کند. اشخاصی که می خواهند الآن‏‎ ‎‏شخصیتهایی که در این مملکت مشغول خدمت و در رأس کار‏‎ ‎‏هستند از نظر مردم بیندازند، اینها نظرشان به این است که این‏‎ ‎‏کشور را تهی کنند از شخصیات و از اشخاص مؤثر، و آن کنند که‏‎ ‎‏سابق بود. ملت ما باید هوشیار باشد و هیچ مطلبی را بی دلیل قبول‏‎ ‎‏نکند.(223)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

دلسرد کردن مردم از اسلام

‏ ‏

‏این قلمها می خواهند ملت را دلسرد کنند. در عین حالی که ملت‏‎ ‎‏خودش وارد عمل هست، لکن باز احتیاطاً آنها حرف می زنند،‏‎ ‎‏منتشر هم می کنند، به افراد می گویند که نه، خبری نشده است!‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هم کاری از آن نیامد! اسلام هم از آن کاری‏‎ ‎‏نمی آید! تا همینها در خارج منعکس بشود، آنهایی که در خارج‏‎ ‎‏هستند و بی اطلاع اند از وضع ایران باورشان بیاید.(224)‏

27 / 11 / 59


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 125

ایجاد دلسردی و بی تفاوتی در ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون که نقشه های شوم دشمنان خارجی و داخلی اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین با بیداری و وفاداریِ ملت و دولت باطل گردید و‏‎ ‎‏توطئه هایشان برای اختلاف بین دولتمردان ـ که در نتیجه اختلاف‏‎ ‎‏بین قشرهای ملت می شد ـ با هوشیاری ملت عزیز خنثی شد، از‏‎ ‎‏راه شایعه افکنی و تبلیغات بی پایه که به خیال خامشان موجب‏‎ ‎‏دلسردی و بی تفاوتی ملت سلحشور اسلامی گردد مشغول به‏‎ ‎‏فعالیت مذبوحانه شدند که به گمان باطل خود ملت را از صحنه‏‎ ‎‏خارج و اسلام و مسلمین را به پرتگاه هلاکت بکشند و راه را برای‏‎ ‎‏اربابان ستمگر خویش صاف نمایند.(225)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

سست کردن ملت با تبلیغات سوء

‏ ‏

‏ ‏

‏کسانی که می خواهند این ملت را سست کنند و می خواهند‏‎ ‎‏به واسطۀ تبلیغات سوئی، که اخیراً بیشتر می کنند، که این مملکت‏‎ ‎‏در آن کاری نشده است. این مثل رژیم سابق است. مثل اوقاتی‏‎ ‎‏است که آنها بودند.(226)‏

1 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

ناتوان جلوه دادن اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏خصوصاً، در این پنجاه سال دورۀ سیاه پهلوی، آن طور تبلیغات‏‎ ‎‏کرده بودند و کردند که آنها می خواهند در ذهن ملت ما و جوانهای‏‎ ‎‏ما متمرکز کنند که ایران، اسلام، از عهدۀ اینکه یک علمی را، یک‏‎ ‎‏تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است.(227)‏

4 / 3 / 60

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 126

اشکالتراشی نسبت به رژیم اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏از آن طرف هی گفته می شود، به گوش مردم خوانده می شود که‏‎ ‎‏این رژیم اسلامی هم آمد و هیچ کاری برای هیچ کس نکرد.‏‎ ‎‏خوب، این رژیم اسلامی که از همۀ اطراف به آن هجوم است؛ از‏‎ ‎‏خارج و داخل، تا حالا نگذاشتند یک نفس راحتی بکشد،‏‎ ‎‏مع ذلک، در دهات، در راهسازی، در مخابرات، در خانه سازی، در‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت، در مدرسه سازی آنقدری که در این سه سال شده‏‎ ‎‏است با همۀ ابتلائاتی که این حکومت دارد و با همۀ گرفتاریهایی‏‎ ‎‏که از همه طرف، از دوست و دشمن، برای این ملت تحصیل‏‎ ‎‏می شود و گرفتاری ایجاد می شود، مع ذلک، با همۀ اینها، بیشتر از‏‎ ‎‏زمان، لااقل بیشتر از زمان این دو تا قلدر خدانشناس، عمل شده‏‎ ‎‏است و برای مردم رفاه حاصل شده است. بالاخره، از آسمان‏‎ ‎‏کسی نمی آید این مملکت را اصلاح کند. و شما همه و ما همه‏‎ ‎‏مکلف هستیم. اگر اینجا بتوانید یک اشکالاتی بکنید و خودتان هم‏‎ ‎‏اشکالدار باشید، پیش خدا هم می توانید؟ جواب می خواهد.(228)‏

4 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

بدبین کردن مردم نسبت به مسئولین

‏ ‏

‏ ‏

‏ما هنوز در آغاز راه هستیم، و سالها وقت لازم است که با همت و‏‎ ‎‏تلاش همۀ دست اندرکاران و مردم عزیز میهن اسلامی مان‏‎ ‎‏بازسازی شود و مشکلات برطرف گردد. چه بسا افراد مغرض و‏‎ ‎‏مخالف با انقلاب، که از هیچ راهی نتوانسته اند به اسلام و انقلاب‏‎ ‎‏لطمه ای وارد نمایند، امروز در قالب شعارها و بالا بردن سطح‏‎ ‎‏توقعات در مردم بخواهند به هدفهای شوم خود نایل شوند، و با‏‎ ‎‏انگشت نهادن روی مشکلاتی که نتیجۀ تحمیل چندین سالۀ جنگ‏‎ ‎‏بوده است مردم را نسبت به مسئولین بدبین کنند و اینطور تبلیغ‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 127

‏نمایند که بعد از قبول قطعنامه و نبودن جنگ چرا مشکلات حل‏‎ ‎‏نمی شود؟ باید به این افراد گفت مگر این کار به سادگی امکانپذیر‏‎ ‎‏است؟ مگر کشور ما از محاصره ها بیرون آمده است؟ مگر همۀ‏‎ ‎‏مراکز آسیب دیدۀ برق و سوخت و کارخانجات را یکروزه می توان‏‎ ‎‏راه اندازی نمود که ما بگوییم دیروز جنگ بود و عذرها موجّه، ولی‏‎ ‎‏امروز که جنگ نیست چرا کمبود است؟ البته این سخنها از باب‏‎ ‎‏تذکر به مؤمنین است؛ و الاّ مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای‏‎ ‎‏به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی خیلی‏‎ ‎‏بیشتر از اینها آمادۀ صبر و فداکاری هستند. (229)‏

3 / 9 / 67

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 128