فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1371

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

فصل اول: حق حاکمیت مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏     ‏انتخاب کارگزاران نظام و مشروعیت حکومت‏·                         3‏

‏               ‏‏تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت با آرای اکثریت···                         3‏

‏               تشکیل دولت اسلامی با انتخاب آگاهانه و آزادانه ملت···                     4‏

‏               انتخاب مسئولین توسط مردم···                                    4‏

‏               دولت قانونی از مردم و برای مردم···                                    4‏

‏               مسئولیت اداره مملکت با انتخاب مردم···                               5‏

‏               اظهارنظر مردم نسبت به دولت···                                    5‏

‏               حکومت مستند به آرای ملت···                                    5‏

‏               مجلس با نظر مردم···                                         6‏

‏               نقش مردم در مجلس مؤسسان و قانون اساسی···                          6‏

‏               حق مردم در تعیین نمایندگان مجلس···                               7‏

‏               حق مردم در عزل وکلا···                                         7‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 195

‏               مصداق عینی دموکراسی···                                         8‏

‏               هر چه آرا زیادتر، مسئولیت زیادتر···                                    8‏

‏               حکومت از خود مردم···                                         9‏

‏               دولت و مردم···                                              9‏

‏               تنفیذ رأی ملت···                                              9‏

‏     ‏مردمی بودن مسئولان‏··· ‏                                        10

‏               ‏‏مسئولین حکومت در میان مردم··· ‏                                   10

‏               ‏‏جدا نبودن حکومت از مردم··· ‏                                        10

‏               ‏‏معاشرت سرداران اسلام با مردم··· ‏                                   11

‏               ‏‏نهادهای مردمی··· ‏                                             12

‏               ‏‏چهره های مردمی با مقاصد ملی و اسلامی··· ‏                              13

‏               ‏‏وزرا توده مردم··· ‏                                             14

‏               ‏‏رئیس جمهور هم یکی از افراد ملت··· ‏                                   14

‏               ‏‏افراد در رأس حکومت، از خود مردم··· ‏                                   14

‏               ‏‏تحقق مردمی بودن مسئولان در ایران··· ‏                                   15

‏               ‏‏مردمی بودن متصدیان امور مانع از آسیب پذیری جمهوری اسلامی··· ‏               15

‏               ‏‏دولت رفیق مردم··· ‏                                             16

‏               ‏‏ساده زیستی کارگزاران نظام··· ‏                                        16

‏               ‏‏نزدیکی و ارتباط با مردم··· ‏                                        18

‏               ‏‏الگوی دولت مردمی··· ‏                                             18

‏               ‏‏حشر و نشر با مستمندان··· ‏                                        18

‏     ‏امکان تصمیم گیری و مشارکت در اداره امور حکومت‏··· ‏                    19

‏               ‏‏احترام به آرای عمومی و آزادی احزاب··· ‏                              19

‏               ‏‏حکومت متکی به آرای عمومی ملت··· ‏                                   20

‏               ‏‏اداره دولت تابع آرای مردم··· ‏                                        20


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 196

‏               ‏‏تعیین شکل و نوع حکومت از حقوق اولیه هر ملت··· ‏                         21

‏               ‏‏انتخاب نوع حکومت دلخواه از سوی مردم··· ‏                              21

‏               ‏‏تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم··· ‏                              21

‏               ‏‏جمهوری اسلامی انتخاب ملت··· ‏                                   22

‏               ‏‏جمهوری اسلامی خواست اکثریت قاطع ملت مسلمان··· ‏                    23

‏               ‏‏جمهوری اسلامی متکی به آرای ملت··· ‏                              23

‏               ‏‏حکومت متکی به آرای مردم و قانون اسلام··· ‏                              24

‏               ‏‏جمهوریت و اسلامیت حکومت··· ‏                                   24

‏               ‏‏مجلس متکی به آرای عمومی··· ‏                                   25

‏               ‏‏رجوع به آرای عمومی··· ‏                                        25

‏               ‏‏رأی ملت به شیوه راهپیمایی··· ‏                                   27

‏               ‏‏دموکراسی حقیقی در دولت اسلامی··· ‏                              27

‏               ‏‏مشورت زمامداران با نمایندگان ملت در تصمیم گیریها··· ‏                         27

‏               ‏‏آزادی در دادن رأی··· ‏                                             28

‏               ‏‏مقبولیت مطبوعات با نظر مردم··· ‏                                   29

‏               ‏‏همه پرسی نهایی··· ‏                                             29

‏               ‏‏حکومت ملی··· ‏                                             30

‏               ‏‏میزان، خود مردمند··· ‏                                             30

‏               ‏‏اظهارنظر همه قشرها نسبت به قانون اساسی··· ‏                         31

‏               ‏‏قانون اساسی در اختیار مردم··· ‏                                   32

‏               ‏‏اسلام خواسته ملت··· ‏                                        32

‏               ‏‏اداره مملکت به دست خود مردم··· ‏                                   33

‏               ‏‏اختیار دست ملت است، نه یک عده قلدر··· ‏                              34

‏               ‏‏دموکراسی دو آتشه··· ‏                                        34

‏               ‏‏تصمیم گیری و دخالت مردم در جریانات سیاسی··· ‏                         34


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 197

‏               ‏‏تحقق خواسته های ملت··· ‏                                        35

‏               ‏‏عدم جواز تخلف از حکم ملت··· ‏                                        35

‏               ‏‏میزان، آرای ملت است···          ‏                              35

‏               ‏‏آزادی مردم در انتخابات··· ‏                                        36

‏               ‏‏انحصاری نبودن انتخابات··· ‏                                        37

‏               ‏‏فرمایشی نبودن انتخابات··· ‏                                        37

‏               ‏‏مشارکت مردمی··· ‏                                             38

‏               ‏‏مشارکت مردم در همه امور··· ‏                                        39

‏               ‏‏حق اظهارنظر مردم··· ‏                                             40

‏     ‏حکومت در خدمت مردم‏··· ‏                                        40

‏               ‏‏دولت خدمتگزار مردم··· ‏                                        40

‏               ‏‏عمل در جهت منافع مردم··· ‏                                        41

‏               ‏‏دولت در خدمت ملت··· ‏                                        41

‏               ‏‏حکومتها خدمتگزار ملتها··· ‏                                        41

‏               ‏‏رسانه ها در مسیر ملت··· ‏                                        42

‏               ‏‏خیرخواهی و خدمتگزاری دولت موجب رضای خدا و ملت··· ‏                    42

‏               ‏‏احساس ملت نسبت به خدمتگزاربودن دولت··· ‏                              43

‏               ‏‏عمل به خواست مردم··· ‏                                        43

‏               ‏‏تفاهم دولت با مردم··· ‏                                             43

‏               ‏‏عدم اظهارنظر برخلاف مسیر ملت··· ‏                                   44

‏               ‏‏عدم تحمیل بر ملت··· ‏                                             45

‏               ‏‏دولت تابع ملت··· ‏                                             45

‏               ‏‏حکومت برای خدمت به مردم است نه سرکوب مردم··· ‏                         46

‏               ‏‏عدم مسامحه دولت در رسیدگی به محرومین··· ‏                         46

‏               ‏‏دولت برای خدمت آمده است··· ‏                                   47


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 198

‏               ‏‏حکومت بر قلوب، نه بر ابدان··· ‏                                        47

‏               ‏‏شرافت ما خدمت به خلق خدا··· ‏                                   48

‏               ‏‏توجه به خواستهای ملت··· ‏                                        48

‏               ‏‏قدردانی و خدمت به ولی نعمت··· ‏                                   49

‏               ‏‏همه خدمتگزار و اجیر مردم··· ‏                                        49

‏               ‏‏حسن رفتار با مردم···     ‏                                        49

‏               ‏‏خدمت به مردم، خدمت به اسلام··· ‏                                   50

‏               ‏‏خدمت متقابل دولت و ملت··· ‏                                        52

‏               ‏‏محرومین و زاغه نشینان در صف مقدم جامعه···          ‏                    52

‏               ‏‏خدمت به زاغه نشینان··· ‏                                        53

‏               ‏‏مهم خدمت کردن است··· ‏                                        53

‏               ‏‏دلسوزی دولت نسبت به محرومین··· ‏                                   54

‏               ‏‏هدف خدمت است، نه پست و مقام··· ‏                                   54

‏               ‏‏خدمت از مرحله شعار به مرحله عمل··· ‏                              55

‏               ‏‏شریک دانستن مردم در حکومت··· ‏                                   55

‏               ‏‏شرافت کوخ نشینان بر کاخ نشینان··· ‏                                   56

‏               ‏‏توصیه به مجلس، دولت و دست اندرکاران··· ‏                              56

‏ ‏

فصل دوم: مسئولیت و نقش مردم در برپایی نظام اسلامی

‏ ‏

‏     ‏حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و دولت‏··· ‏                    59

‏               ‏‏تبعیت مردم از علمای اسلام··· ‏                                        59

‏               ‏‏همراهی ملت با اعتصابیون··· ‏                                        59

‏               ‏‏شرکت در رفراندوم··· ‏                                             60

‏               ‏‏پشتیبانی از دولت خدمتگزار··· ‏                                        60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 199

‏               ‏‏پشتیبانی از دولت در مقابله با مفسده جویان··· ‏                              60

‏               ‏‏اهمیت پایگاه ملی··· ‏                                             61

‏               ‏‏شرکت همگانی مردم در انتخابات··· ‏                                   61

‏               ‏‏برقراری حکومت با پشتوانه مردم··· ‏                                   61

‏               ‏‏شرکت جدی مردم در امر مهم حیاتی···‏                                   62

‏               ‏‏مشارکت همه مردم در امر سازندگی··· ‏                              62

‏               ‏‏تمام مسئولیت به عهده ملت··· ‏                                   62

‏               ‏‏با هم بودن دولت و ملت··· ‏                                        64

‏               ‏‏پشتیبانی ملت از همه ارگانهای دولتی··· ‏                              64

‏               ‏‏نقش پشتیبانی ملت در جلوگیری از شرارتها··· ‏                              65

‏               ‏‏حضور ملت در صحنه جنگ··· ‏                                        65

‏               ‏‏حضور سراسری ملت در صحنه عامل قطع دست قدرتهای بزرگ··· ‏               66

‏               ‏‏تداوم حضور ملت در صحنه مبارزه موجب ادامۀ نهضت··· ‏                         66

‏               ‏‏پشتیبانی از قوای مسلح··· ‏                                        66

‏               ‏‏توصیه به عدم بی تفاوتی مردم··· ‏                                   67

‏               ‏‏تکلیف حضور در پای صندوقهای رأی··· ‏                                   67

‏               ‏‏لزوم همکاری با دولت··· ‏                                        68

‏               ‏‏عدم جدایی ملت از حکومت در انجام وظیفه··· ‏                              68

‏               ‏‏حضور مردم در صحنه··· ‏                                        69

‏               ‏‏حضور ملت در همه مراحل انقلاب··· ‏                                   69

‏               ‏‏حضور روحانیت و خطبا در صحنه مانع از صدمه انقلاب··· ‏                         70

‏               ‏‏حضور در صحنه یک وظیفه الهی··· ‏                                   71

‏               ‏‏همه ملتند و همه دولت··· ‏                                        71

‏               ‏‏حضور ملت در صحنه مانع از آسیب کشور··· ‏                              72

‏               ‏‏استقامت و حضور مردم در صحنه موجب استقلال··· ‏                         72


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 200

‏               ‏‏کناره گیری علما و روحانیت موجب سرکشی دولت··· ‏                         72

‏               ‏‏مسامحه در امر انتخابات موجب انحراف کشور··· ‏                              73

‏               ‏‏حضور در صحنه و پشیتبانی از نظام رمز پیروزی··· ‏                         74

‏               ‏‏پشتیبانی مردم از ملت و دولت موجب پیروزی··· ‏                              75

‏               ‏‏پشتیبانی مردم موجب حفظ انقلاب و دولت··· ‏                              76

‏               ‏‏کناره گیری مردم موجب شکست··· ‏                                   76

‏               ‏‏مسئولیت و تکلیف مردم نسبت به اسلام··· ‏                              77

‏               ‏‏حضور در صحنه برای معرفی اسلام··· ‏                                   78

‏               ‏‏ملت پشتوانه مجلس··· ‏                                        78

‏               ‏‏گناه عدم حضور و مسامحه در انتخابات··· ‏                              79

‏     ‏قیام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت‏··· ‏                              79

‏               ‏‏جلوگیری از منافع امریکا و اسرائیل در ایران··· ‏                              79

‏               ‏‏عدم توانایی اسلحه در مقابل ایمان و قیام مردم··· ‏                         80

‏               ‏‏عدم اطاعت از طاغوت··· ‏                                        80

‏               ‏‏ادامه نهضت و قیام تا برچیده شدن استبداد··· ‏                              81

‏               ‏‏ادامه نهضت تا سرنگونی رژیم سلطنتی··· ‏                              81

‏               ‏‏تنفر ملت از رژیم سلطنتی··· ‏                                        81

‏               ‏‏مقاومت و ادامه قیام تا پیروزی نهایی··· ‏                                   82

‏               ‏‏تنفر مردم از حکومت مشروطه سلطنتی و ادامه نهضت اسلامی··· ‏               82

‏               ‏‏مشارکت همه اقشار ملت در نهضت··· ‏                                   83

‏               ‏‏قیام تمام اقشار در برابر نفوذ غرب··· ‏                                   83

‏               ‏‏تظاهرات سراسری ملت علیه سلسله شاهنشاهی··· ‏                         84

‏               ‏‏ایستادگی ملت در قیام الهی··· ‏                                   84

‏               ‏‏ادامه اعتصابات و سرپیچی از اطاعت شاه··· ‏                              85

‏               ‏‏خواسته های مکرر ملت··· ‏                                        85


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 201

‏               ‏‏مجاهدتهای بیدریغ ملت··· ‏                                        85

‏               ‏‏مصمم بودن ملت در قطع ریشه های استعمار و استبداد··· ‏                    85

‏               ‏‏قیام همگانی اقشار··· ‏                                             86

‏               ‏‏پیشبرد نهضت با وحدت کلمه··· ‏                                   86

‏               ‏‏قیام و استقامت··· ‏                                             87

‏               ‏‏مقاومت در مقابل دسیسه ها و توطئه ها··· ‏                              87

‏               ‏‏قیام در مقابل خیانتکاران جهت اجرای احکام مترقی اسلام··· ‏                    87

‏               ‏‏قیام تمام قشرها بر ضدطاغوت و غلبه بر قوای شیاطین··· ‏                    88

‏               ‏‏ادامه مقابله و مبارزه با ابرقدرتها···          ‏                         88

‏               ‏‏فداکاری ملت در راه اسلام··· ‏                                        89

‏               ‏‏ایستادگی و مقابله با ابرقدرتها··· ‏                                   89

‏               ‏‏استقامت در جهاد··· ‏                                             89

‏               ‏‏تداوم در انقلاب مردمی··· ‏                                        90

‏               ‏‏تحمل کمبودها و ادامۀ مبارزه··· ‏                                   90

‏               ‏‏ایستادگی و مقابله با تمام قدرتهای عالم··· ‏                              91

‏               ‏‏ایستادگی در مقابل شرق و غرب··· ‏                                   91

‏               ‏‏اراده آهنین ملت انقلابی··· ‏                                        92

‏               ‏‏عدم هراس از قدرتهای بزرگ··· ‏                                        92

‏               ‏‏ایستادگی و عدم سستی در مقابل قدرتهای فاسد··· ‏                         93

‏               ‏‏اهمیت استقامت··· ‏                                             93

‏               ‏‏به آخررساندن انقلاب··· ‏                                        94

‏               ‏‏حفظ حکومت اسلامی در مقابل حکومت طاغوت··· ‏                         94

‏               ‏‏استقامت و مقاومت مردم برای خدا و حفظ دین··· ‏                         95

‏     ‏حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه ها‏··· ‏                         95

‏               ‏‏هم پیوستگی و هوشیاری··· ‏                                        95


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 202

‏               ‏‏وحدت اقشار و عدم سستی در مقابل دشمن··· ‏                         96

‏               ‏‏حفظ وحدت کلمه··· ‏                                             96

‏               ‏‏هوشیاری در مقابل توطئه های ضدانقلاب··· ‏                              96

‏               ‏‏جلوگیری از تفرقه··· ‏                                             97

‏               ‏‏استقرار جمهوری اسلامی با وحدت کلمه و تشریک مساعی··· ‏                    97

‏               ‏‏وحدت و همبستگی همه اقشار ملت··· ‏                              97

‏               ‏‏گرم نگه داشتن نهضت با حفظ وحدت··· ‏                                   98

‏               ‏‏امروز روز اختلاف نیست··· ‏                                        99

‏               ‏‏جلوگیری از اختلاف··· ‏                                             99

‏               ‏‏اتحاد و همبستگی ملل اسلامی···     ‏                              99

‏               ‏‏هوشیاری، حفظ وحدت و شور انقلابی··· ‏                              100

‏               ‏‏همدست شدن برای اسلام··· ‏                                        100

‏               ‏‏اتحاد کلمه و اتکال به خدا···                                         ‏100

‏               ‏‏با هم بودن مردم و حکومت مانع از دخالت بیگانگان··· ‏                         101

‏               ‏‏بیداری و انسجام ملتها··· ‏                                        101

‏               ‏‏وحدت همه اقشار، مانع از کودتا··· ‏                                   101

‏               ‏‏توصیه در خصوص عبرت گرفتن از مسأله مشروطیت··· ‏                         102

‏               ‏‏هوشیاری مردم، عامل پیروزی··· ‏                                   102

‏     ‏نظارت همگانی بر امور جامعه‏··· ‏                                   103

‏               ‏‏نظارت ملت بر کارها··· ‏                                             103

‏               ‏‏همه ملت موظف به نظارت بر امور··· ‏                                   103

‏               ‏‏مسئولیت همه مردم··· ‏                                        104

‏               ‏‏ناظر بودن ملت در همه جا··· ‏                                        105

‏               ‏‏وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت··· ‏                         105

‏               ‏‏نظارت همگانی بر مسائل سیاسی ـ اجتماعی··· ‏                         106


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 203

‏               ‏‏وظیفه مسلمین نسبت به امر به معروف و نهی از منکر··· ‏                    106

‏               ‏‏عدم نظارت ملت موجب تباهی کشور··· ‏                              107

‏               ‏‏وظیفه ملت در قبال قدرت طلبی و مال طلبی دولت··· ‏                         108

‏ ‏

فصل سوم: توطئه های دشمنان علیه مردم مسلمان

‏ ‏

‏     ‏تلاش برای ایجاد اختلاف‏··· ‏                                        113

‏               ‏‏مشغول کردن مردم به هم با ایجاد اختلاف··· ‏                              113

‏               ‏‏دشمن درصدد ایجاد تفرقه··· ‏                                        113

‏               ‏‏توطئه شیاطین در مخفی گاهها··· ‏                                   114

‏               ‏‏بسیج شدن قدرتها برای ایجاد اختلاف در ایران··· ‏                         115

‏               ‏‏ایجاد غائله برای انحراف مردم از راه مستقیم··· ‏                              115

‏               ‏‏تلاش گروهکها برای ایجاد اختلاف··· ‏                                   116

‏               ‏‏ایجاد نفاق بین ملت··· ‏                                             116

‏               ‏‏ایجاد تفرقه با عَرضه خطوط مختلف··· ‏                                   117

‏               ‏‏تبلیغات دشمن برای ایجاد اختلاف···                                    ‏118

‏     ‏دلسرد کردن مردم از اسلام و حکومت اسلامی‏··· ‏                         119

‏               ‏‏تبلیغ افیون بودن اسلام برای جامعه!··· ‏                                   119

‏               ‏‏جدایی از قرآن کریم··· ‏                                             119

‏               ‏‏بدبین کردن مردم··· ‏                                             120

‏               ‏‏اشکالتراشی و ایجاد آشفتگی··· ‏                                   120

‏               ‏‏تضعیف دولت··· ‏                                             121

‏               ‏‏ایجاد یأس و دلسردی نسبت به انقلاب و قانون اساسی··· ‏                    121

‏               ‏‏ایجاد یأس نسبت به نظام جمهوری اسلامی··· ‏                              122

‏               ‏‏توطئه ها برای محو اسلام··· ‏                                        123


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 204

‏               ‏‏صدمه زدن به جمهوری اسلامی··· ‏                                   123

‏               ‏‏ایجاد بدبینی در مردم نسبت به شخصیتها··· ‏                              124

‏               ‏‏دلسرد کردن مردم از اسلام··· ‏                                        125

‏               ‏‏ایجاد دلسردی و بی تفاوتی در ملت··· ‏                                   126

‏               ‏‏سست کردن ملت با تبلیغات سوء··· ‏                                   126

‏               ‏‏ناتوان جلوه دادن اسلام··· ‏                                        126

‏               ‏‏اشکالتراشی نسبت به رژیم اسلامی··· ‏                              127

‏               ‏‏بدبین کردن مردم نسبت به مسئولین··· ‏                              127

‏     ‏دورکردن مردم از صحنه های انقلاب‏··· ‏                                   128

‏               ‏‏سرکوب نهضت··· ‏                                             128

‏               ‏‏سست جلوه دادن مردم نسبت به انتخابات··· ‏                              129

‏               ‏‏توطئه جهت تضعیف نظام و بیرون راندن مردم از صحنه··· ‏                         130

‏               ‏‏ناکامی استکبار جهانی در گسستن اتحاد مقدس مردم··· ‏                    130

‏ ‏

فصل چهارم: تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏     ‏خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان‏··· ‏                              135

‏               ‏‏مخالفت ملت با نقشه های شوم اجانب··· ‏                              135

‏               ‏‏بیداری و تحول موجب خنثی شدن توطئه و تهدید··· ‏                         136

‏               ‏‏همبستگی و پشتیبانی ملت در برابر قدرتهای بزرگ··· ‏                         136

‏               ‏‏رانده شدن دشمن از صحنه با وحدت و بیداری مردم··· ‏                         137

‏               ‏‏حضور مردم مانع توطئه های داخلی و هجوم خارجی··· ‏                         137

‏               ‏‏حضور مردم مسلمان، خنثی گر توطئه های ستمگران و حیله گران··· ‏               137

‏               ‏‏مشارکت مردم موجب تبدیل امید بدخواهان به یأس··· ‏                         138

‏               ‏‏خنثی شدن توطئه ها با کمک ملت··· ‏                                   139


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 205

‏               ‏‏روز قدس موجب نقش بر آب شدن تحلیلهای اجانب··· ‏                         139

‏     ‏احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی‏··· ‏                         139

‏               ‏‏به اهتزاز درآمدن پرچم توحید··· ‏                                        139

‏               ‏‏رهایی از چنگال شرق و غرب··· ‏                                   139

‏               ‏‏نهضت ایران روشنگر مسائل ملتها··· ‏                                   140

‏               ‏‏حفظ نقطه بروز مخالفت و گسترش قیام در همه ممالک اسلامی··· ‏               140

‏     ‏حل مشکلات و پیشرفت امور‏··· ‏                                   141

‏               ‏‏غلبه بر مشکلات··· ‏                                             141

‏               ‏‏حل مشکلات و سازندگی··· ‏                                        142

‏               ‏‏رفع مشکلات با پشتیبانی ملت··· ‏                                   142

‏               ‏‏کسب استقلال و آزادی با همت و فعالیت ملت در امور کشور··· ‏                    143

‏               ‏‏رفع گرفتاریهاو پیشرفت امور توسط مردم··· ‏                              143

‏               ‏‏آسان شدن کارها با پشتیبانی مردم··· ‏                                   143

‏               ‏‏آتیه بهتر با حضور ملت در صحنه··· ‏                                   144

‏               ‏‏پشتیبانی مردم از دولت در رفع مشکلات و نقیصه ها··· ‏                         144

‏     ‏حفظ نظام‏··· ‏                                                  144

‏               ‏‏تفاهم بین دولت و ملت ضامن سلامتی نظام··· ‏                              144

‏               ‏‏جدایی دولتها از ملتها موجب شکست··· ‏                              145

‏               ‏‏پشتیبانی ملت مانع از آسیب رسیدن به مملکت··· ‏                         146

‏               ‏‏مهیابودن تمام افراد در پیشبرد مقاصد اسلامی··· ‏                         146

‏               ‏‏وفاداری ملت به اسلام و نظام··· ‏                                   146

‏               ‏‏آمادگی ملت در همه صحنه ها مانع از کودتا··· ‏                              147

‏               ‏‏شکست ناپذیری انقلاب مردمی··· ‏                                   147

‏               ‏‏همراهی توده های محروم موجب برقراری حکومت···                          ‏148

‏               ‏‏استقرار و استدامه حکومت با پشتیبانی ملت··· ‏                              148


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 206

‏               ‏‏پشتیبانی و خدمت متقابل ملت و دولت موجب حفظ نظام مقدس··· ‏               149

‏               ‏‏نقش مردم در حفظ و تداوم جمهوری اسلامی··· ‏                              149

‏ ‏

فصل پنجم: ویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

‏ ‏

‏     ‏ایمان و تحول روحی‏··· ‏                                             153

‏               ‏‏ایجاد تحول و پیشرفت معنوی··· ‏                                   153

‏               ‏‏ایمان راسخ و تحول در نفوس··· ‏                                   153

‏               ‏‏شهادت طلبی··· ‏                                             154

‏               ‏‏تحول روحی ـ الهی··· ‏                                             154

‏               ‏‏ایمان ملت··· ‏                                                  154

‏               ‏‏قدرت ایمان و ایثار··· ‏                                             155

‏               ‏‏قدرت روحی··· ‏                                             155

‏               ‏‏تحول روحی و شجاعت در ملت··· ‏                                   155

‏               ‏‏غلبه قدرت ایمان بر قدرتهای شیطانی··· ‏                              156

‏               ‏‏روحیه انقلابی··· ‏                                             156

‏               ‏‏تحول روحی ـ فکری در ملت··· ‏                                        157

‏               ‏‏بیداری و تحول روحی در قیام مردم··· ‏                                   157

‏               ‏‏از خود گذشتن و به خداپیوستن··· ‏                                   158

‏               ‏‏تحول معجزه آسا در جوانان··· ‏                                        158

‏               ‏‏سلاح معنوی ملت··· ‏                                             159

‏               ‏‏تحول دفعی در مغزها··· ‏                                        159

‏               ‏‏شجاعت انسانی ملت عامل شکست رژیم سلطنتی··· ‏                         160

‏               ‏‏فداکاری و ایستادگی ملت··· ‏                                        161

‏               ‏‏خدمت و قیام برای خدا··· ‏                                        161


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 207

‏               ‏‏خلوص نیت··· ‏                                                  162

‏               ‏‏حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه··· ‏                              162

‏               ‏‏ایمان به خدا و عشق به شهادت··· ‏                                   162

‏               ‏‏ایثارگری و فداکاری··· ‏                                             162

‏               ‏‏تحول انسان عشرتکده ای به انسان مجاهد اسلامی··· ‏                         163

‏               ‏‏برتری ملت ایران در عصر حاضر نسبت به ملت حجاز در عصر رسول الله ··· ‏               164

‏     ‏اسلامخواهی‏··· ‏                                                  165

‏               ‏‏وفاداری به احکام و قوانین اسلام··· ‏                                   165

‏               ‏‏هدف نهضت استقرار حکومت خدا··· ‏                                   165

‏               ‏‏حکومت عدل اسلامی خواسته ملت··· ‏                                   166

‏               ‏‏رأی دادن مردم بر اساس عقاید اسلامی··· ‏                              166

‏               ‏‏روحیه اسلامخواهی در ملت··· ‏                                        166

‏               ‏‏اسلامخواهی مردم··· ‏                                             167

‏               ‏‏اسلام انگیزه نهضت··· ‏                                             167

‏               ‏‏فداکاری و خون دادن مردم برای اسلام··· ‏                              167

‏               ‏‏اسلام فریاد همه ملت··· ‏                                        168

‏               ‏‏ملت خواهان تحقق احکام اسلام··· ‏                                   168

‏               ‏‏مجاهدت و فداکاری ملت برای پیشبرد اسلام··· ‏                              168

‏               ‏‏اسلامخواهی منطق همه اقشار··· ‏                                   169

‏               ‏‏قیام ملت برای اسلام··· ‏                                        169

‏               ‏‏اسلام و ایمان انگیزه قیام ملت··· ‏                                   169

‏               ‏‏توجه توده های مردم به اسلام··· ‏                                   170

‏     ‏بیداری و رشد دینی و سیاسی‏··· ‏                                   170

‏               ‏‏بیداری، هوشیاری و مقاومت ملت در مقابل ظلم··· ‏                         170

‏               ‏‏احساسات و بیداری مردم··· ‏                                        171


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 208

‏               ‏‏رشد سیاسی ملت ایران··· ‏                                        171

‏               ‏‏رشد افکار سیاسی در تمام اقشار ملت··· ‏                              171

‏               ‏‏روشن بینی و احساس تکلیف در مردم··· ‏                              172

‏               ‏‏رشد سیاسی ـ دینی ملت··· ‏                                        172

‏               ‏‏شناخت همگانی و جهش توده های مردم··· ‏                              172

‏               ‏‏رشد ملت در حق طلبی و آزادیخواهی··· ‏                              173

‏               ‏‏رشد ملت در نپذیرفتن خدعه ها··· ‏                                   173

‏               ‏‏آگاهی ملت··· ‏                                             173

‏               ‏‏ملت زنده و بیدار···                                             ‏174

‏               ‏‏مباهات به رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت··· ‏                         174

‏               ‏‏بیداری و اراده ملت··· ‏                                             175

‏               ‏‏حق اظهارنظر و عدم بی تفاوتی مردم··· ‏                                   175

‏               ‏‏بیداری و همکاری ملت برای کشور··· ‏                                   176

‏               ‏‏آگاهی و تعهد اسلامی ملت··· ‏                                        176

‏               ‏‏رشد بینش سیاسی در همه اقشار جامعه··· ‏                              176

‏               ‏‏فداکاری در راه خدا نتیجه بیداری ملت··· ‏                              177

‏               ‏‏رشد دینی و سیاسی مطلوب در مردم··· ‏                              177

‏     ‏حضور مصمم در همه صحنه ها‏··· ‏                                   177

‏               ‏‏خستگی ناپذیر بودن ملت در نهضت··· ‏                                   177

‏               ‏‏ملت ایران مصمم به کسب استقلال و آزادی··· ‏                              178

‏               ‏‏ادامه نهضت تا پیروزی نهایی··· ‏                                        178

‏               ‏‏مصمم تر شدن مردم در ادامه راه··· ‏                                   178

‏               ‏‏اراده مصمم ملت··· ‏                                             179

‏               ‏‏حضور مصمم ملت در حفظ اسلام··· ‏                                   179

‏               ‏‏حضور ملت در صحنه جنگ··· ‏                                        179


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 209

‏               ‏‏حضور سراسری ملت در صحنه··· ‏                                   179

‏               ‏‏حضور یکپارچه ملت در برابر توطئه ها و تبهکاریها··· ‏                         180

‏               ‏‏ایستادگی و عدم کناره گیری ملت از صحنه··· ‏                              180

‏               ‏‏همگام بون ملت با دولت در رفع مشکلات··· ‏                              181

‏               ‏‏حضور دائمی و خستگی ناپذیر مردم در بازسازی کشور··· ‏                         182

‏               ‏‏ایستادگی در مقابل پیشامدها··· ‏                                   182

‏               ‏‏در صحنه بودن مردم قبل و بعد از انقلاب··· ‏                              183

‏               ‏‏پایمردی و حضور ملت در صحنه های انقلاب با جان و دل··· ‏                    183

‏               ‏‏زندگی شرافتمندانه با حضور مردم در صحنه··· ‏                              184

‏               ‏‏عدم تأثیر تبلیغات سوء در مردم··· ‏                                   184

‏               ‏‏مقاومت و حضور مردم عامل شکست توطئه ها··· ‏                         184

‏     ‏الگوی ملل مستضعف جهان‏··· ‏                                        185

‏               ‏‏همت و شجاعت ملت زبانزد جهانیان و سرمشق آزادیخواهان··· ‏                    185

‏               ‏‏اقتدای مسلمین به ایران··· ‏                                        186

‏               ‏‏نهضت ملت ایران الگوی ملتهای دیگر··· ‏                                   186

‏               ‏‏توجه به اسلام در ایران الگوی همه ملتها··· ‏                              187

‏               ‏‏انقلاب اسلامی ایران راهنمای سایر ملل··· ‏                              187

‏               ‏‏سرمشق گرفتن ملتها از ملت نجیب ایران··· ‏                              187

‏               ‏‏ملت ایران الگوی مستضعفین··· ‏                                   188

‏               ‏‏توصیه به کشورهای اسلامی در الگو گرفتن از ملت و دولت ایران··· ‏               188

‏               ‏‏ملت ایران، ملت معجزه آسای قرن··· ‏                                   189

‏               ‏‏نهضت ملت ایران عامل بیداری کشورهای اسلامی و مستضعفان··· ‏               190

‏               ‏‏ملت نمونه··· ‏                                                  191

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 210