فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
ثبات و امنیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

ثبات و امنیت

‏ ‏

ثبات و امنیت

‏ ‏

‏ ‏

امنیت و آرامش لازمه استقلال و خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏می خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند، می خواهند ما را‏‎ ‎‏همیشه جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از امریکا‏‎ ‎‏بیاید، می خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا‏‎ ‎‏بشود در ایران تا اینکه کیْد آنها را خنثی کند، می خواهند نگذارند‏‎ ‎‏اقتصاد ما سالم بشود، می خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود.‏‎ ‎‏اینها کیْدهایی است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

‏مشغول توطئه اند.(285)‏

 31 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاسداران عامل ثبات استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما‏‎[1]‎‏ به عالَم ثابت کردید که ایران یک مملکت زنده است؛‏‎ ‎‏مملکتی است که می تواند خودش روی پای خودش بایستد؛‏‎ ‎‏مملکتی است که می تواند جلوی اشخاصی که می خواهند بچاپند‏‎ ‎‏ـ آنها ـ را بگیرد.(286)‏

 29 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فعالیتهای اصلاحی در گرو تشنج زدایی

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز روزی است که اگر ایران آرامش نباشد، هیچ کار اصلاحی را‏‎ ‎‏نمی شود انجام داد. اصلاحات تابع این است که یک محیطی باشد‏‎ ‎‏که بشود در آن محیط کار کرد. اگر فرض کنید محیط دانشگاه، یک‏‎ ‎‏محیط متشنج باشد دانشگاهی نمی تواند در آنجا کار خودش را‏‎ ‎‏انجام بدهد. اگر در کارخانه ها تشنجی باشد آنها هم نمی توانند کار‏‎ ‎‏کنند. آنها که می خواهند جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکند در این‏‎ ‎‏کشور، و کشور مستقل و آزاد نباشد، تشنج ایجاد می کنند.(287)‏

 12 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراهم بودن زمینه های استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏یک روزی بود که ما بعضیمان عذر داشتیم یا همه مان که‏‎ ‎‏نمی گذارند که ما عمل کنیم به اسلام، در رژیم سابق، خوب،‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‏خیلیها می گفتند که از ما نمی آید، اگر می آمد، می کردیم. امروز این‏‎ ‎‏طور نیست، امروز دست همه باز است، مجلس دستش باز است و‏‎ ‎‏هیچ کس آقا بالا سر او نیست. دولت هم دستش باز است و مجلس‏‎ ‎‏هم تأییدش می کند. رئیس جمهور هم دستش باز است و ملت‏‎ ‎‏تأییدش کرده اند. هیچ عذری برای ما نیست امروز. چنانچه یک‏‎ ‎‏خرابی در مملکت واقع بشود و دنبال اصلاحش نرویم، عذری‏‎ ‎‏نداریم. همۀ ما، چه آنهایی که لشکری هستند و اینجا هستند و‏‎ ‎‏نیستند و چه آنهایی که در کشور خدمت می کنند و چه مردم دیگر،‏‎ ‎‏همۀ ما مسئول هستیم؛ کُلُّکُمْ رٰاعٍ وَ کُلُکُّم مَسْئول. وقتی همۀ ما‏‎ ‎‏مسئول هستیم و همۀ ما در مقابل خدا جواب باید بدهیم، باید فکر‏‎ ‎‏این کشور باشیم، فکر این اسلام که در کشور ما تشریف آورده اند و‏‎ ‎‏قدمشان روی چشم، باشیم.(288)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  * 11 / 5 / 60 

‏ ‏

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

  • )) پاسداران.