هشدار دیگر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

هشدار دیگر

[هشدار دیگر]

‏آتیۀ شما تاریک است، دشمنان زیادی از هر طرف و هر طبقه پیرامون شما‏‎ ‎‏گرد آمده اند؛ نقشه های اهریمنانۀ خطرناکی برای نابودی شما و‏‎ ‎‏حوزه های علمیه در دست اجرا می باشد؛ ایادی استعمار خوابهای خیلی‏‎ ‎‏عمیق برای شما دیده اند؛ خوابهای خیلی عمیق برای اسلام و مسلمانان‏‎ ‎‏دیده اند؛ با تظاهر به اسلام نقشه های خطرناکی برای شما کشیده اند. شما‏‎ ‎‏فقط در سایه تهذیب، تجهیز و نظم و ترتیب صحیح، می توانید این مفاسد‏‎ ‎‏و مشکلات را از سر راه خود بردارید و نقشه های استعماری آنان را خنثی‏‎ ‎‏کنید. من اکنون روزهای آخر عمرم را می گذرانم و دیر یا زود از میان شما‏‎ ‎‏می روم؛ ولی آیندۀ تاریک و روزهای سیاهی برای شما پیش بینی می کنم.‏‎ ‎‏اگر خود را اصلاح نکنید، مجهز نگردید، نظم و انضباط در امور درسی و‏‎ ‎‏زندگی خود حکم فرما نسازید، در آتیه خدای نخواسته محکوم به فنا‏‎ ‎‏خواهید بود. تا فرصت از دست نرفته، تا دشمن بر همۀ شئون دینی و‏‎ ‎‏علمی شما دست نیافته، فکری کنید؛ بیدار شوید؛ به پا خیزید. در مرحلۀ‏‎ ‎‏اول، در مقام تهذیب و تزکیۀ نفس و اصلاح خود برآیید؛ مجهز و منظم‏‎ ‎‏شوید؛ در حوزه های علمیه نظم و انضباط برقرار سازید؛ نگذارید دیگران‏‎ ‎‏بیایند حوزه ها را منظم کنند؛ اجازه ندهید دشمنان، به بهانه اینکه اینان‏‎ ‎‏لایق نیستند، کاری از آنان ساخته نیست و مشتی بیکاره در حوزه ها گرد‏‎ ‎‏آمده اند، به حوزه های علمیه، دست بیندازند، و به اسم نظم و اصلاحات،‏‎ ‎‏حوزه ها را فاسد سازند و شما را تحت سلطۀ خود درآورند. بهانه دست‏‎ ‎‏آنان ندهید. اگر شما منظم و مهذب شوید، همه جهات شما تحت نظم و‏‎ ‎‏ترتیب باشد، دیگران به شما طمع نمی کنند؛ راه ندارند که در حوزه های‏‎ ‎

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 45

‏علمیه و جامعۀ روحانیت نفوذ کنند. شما خود را مجهز و مهذب کنید؛‏‎ ‎‏برای جلوگیری از مفاسدی که می خواهد پیش بیاید مهیا شوید؛‏‎ ‎‏حوزه های خود را برای مقاومت در برابر حوادثی که می خواهد پیش بیاید‏‎ ‎‏آماده سازید.‏

‏     شما خدای نخواسته روزهای سیاهی در پیش دارید؛ اینطور که زمینه‏‎ ‎‏است، روزهای بدی خواهید دید. ایادی استعمار می خواهند تمام‏‎ ‎‏حیثیات اسلام را از بین ببرند، و شما باید در مقابل ایستادگی کنید؛ و با‏‎ ‎‏حب نفس و حب جاه و کبر و غرور نمی توان مقاومت کرد. عالم سوء،‏‎ ‎‏عالم متوجه به دنیا، عالمی که در فکر حفظ مسند و ریاست باشد،‏‎ ‎‏نمی تواند با دشمنان اسلام مبارزه نماید؛ و ضررش از دیگران بیشتر‏‎ ‎‏است. قدم را الهی کنید، حب دنیا را از دل بیرون نمایید، آن وقت می توانید‏‎ ‎‏مبارزه کنید. از هم اکنون این نکته را در قلب خود بپرورانید و تربیت کنید‏‎ ‎‏که من باید یک سرباز مسلح و اسلامی باشم و برای اسلام فدا شوم؛ من‏‎ ‎‏باید برای اسلام کار کنم تا از بین بروم. برای خود بهانه درست نکنید که‏‎ ‎‏امروز مقتضی نیست. کوشش کنید تا برای آتیۀ اسلام به درد بخورید، و‏‎ ‎‏خلاصه یک انسان باشید. ایادی استعمار از انسان می ترسند؛ از آدم‏‎ ‎‏می ترسند. استعمارگران که می خواهند همه چیز ما را به یغما ببرند،‏‎ ‎‏نمی گذارند در دانشگاههای دینی و علمی ما آدم تربیت شود. از آدم‏‎ ‎‏می ترسند. اگر یک آدم در مملکتی پیدا شد، مزاحم آنان می شود و منافع‏‎ ‎‏آنها را به خطر می اندازد.‏

‏     شما موظفید خود را بسازید؛ انسان کامل شوید؛ و در مقابل نقشه های‏‎ ‎‏شوم دشمنان اسلام ایستادگی کنید. اگر منظم و مجهز نگردید و به‏‎ ‎‏مقاومت و مبارزه علیه ضرباتی که هر روز بر پیکر اسلام وارد می آید‏‎ ‎‏نپردازید، هم خود از بین می روید و هم احکام و قوانین اسلام را فانی‏‎ ‎‏می سازید؛ و شما مسئول خواهید بود. شما علما، شما اهل علم، و شما‏‎ ‎

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 46

‏مسلمانان، مسئول می باشید. شما علما و طلاب در رأس، و دیگر‏‎ ‎‏مسلمانان پس از شما مسئولند:‏ کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسئولٌ عَن رَعیَّتِه.‎[1]‎‏ شما‏‎ ‎‏جوانها باید ارادۀ خود را قوی کنید تا در مقابل هر ظلم و بیدادگری‏‎ ‎‏ایستادگی نمایید؛ و جز این چاره ای ندارید. حیثیت شما، حیثیت اسلام و‏‎ ‎‏حیثیت ممالک اسلامی، بسته به این است که ایستادگی و مقاومت نمایید.‏

‏     خداوند متعال، اسلام، مسلمین، و کشورهای اسلامی را از شرّ اجانب‏‎ ‎‏حفظ فرماید. دست استعمار و خائنین به اسلام را از بلاد اسلامی و‏‎ ‎‏حوزه های علمیه کوتاه کند. علمای اسلام و مراجع عظام را در دفاع از‏‎ ‎‏قوانین مقدسۀ قرآن کریم و پیشبرد آرمانهای مقدس اسلامی موفق و مؤید‏‎ ‎‏بدارد. روحانیون اسلام را به وظایف سنگین و مسئولیتهای خطیر آنان در‏‎ ‎‏عصر کنونی آگاه و آشنا سازد. حوزه های علمیه و مراکز روحانیت را از‏‎ ‎‏دستبرد و نفوذ دشمنان اسلام و ایادی استعمار مصون و محفوظ بدارد. به‏‎ ‎‏نسل جوان روحانی و دانشگاهی و به عموم مسلمانان توفیق خودسازی،‏‎ ‎‏تهذیب و تزکیۀ نفس عنایت فرماید. ملت اسلام را از خواب غفلت،‏‎ ‎‏سستی و رخوت و جمود فکری برهاند، تا با الهام از تعالیم نورانی و‏‎ ‎‏انقلابی قرآن به خود آیند؛ به پا خیزند و در سایۀ اتحاد و یگانگی، دست‏‎ ‎‏استعمار و دشمنان دیرینۀ اسلام را از کشورهای اسلامی قطع نمایند، و به‏‎ ‎‏آزادی، استقلال و مجد و عظمت از دست رفتۀ خود نایل گردند. ‏رَبَّنا اَفْرِغْ‎ ‎عَلَینا صبراً و ثَبِّت اَقدامَنا وَ انْصُرنا عَلَی القَوْمِ الکافِرین.‎[2]‎‏ رَبَّنا و تَقَبَّل دُعاءَ.‏


کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 47

‎ ‎

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 48

  • )) عوالی اللئالی؛ ج 1، فصل 8، ح 3، ص 129 ؛ الجامع الصغیر؛ ج 2، ص 45، 95.
  • )) پروردگارا، به ما صبر و استواری عطا فرما و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر گروه کافران یاری فرما. (بقره / 250)