جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

 

جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر نوزدهم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر دارای پنج فصل است که فصل اول ترسیم وضعیت جهان اسلام است. فصل دوم اصول کلی در روابط با کشورهای اسلامی را تبیین کرده است. فصل سوم تشکل ها و نهادها در جهان اسلام در نظر امام به ویژه موضوع حج و اهمیت آن تبیین است. فصل چهارم مبانی و ریشه های اندیشه اسلامی نظیر قرآن و علما را بیان می کند. فصل پنجم نیز در مورد روابط با کشورهای اسلامی با ذکر اولویت رابطه ها است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 برای نمایش کتاب اینجا را کلیک کنید.