فصل چهارم: مبانی اندیشه اسلامی
اسلام (ایدئولوژی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اسلام (ایدئولوژی)

وحدت مسلمین،‎ ‎هدف اسلام

‏ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر‏‎ ‎‏حال مهیا هستیم. برنامۀ ما برنامۀ اسلام است، وحدت کلمۀ مسلمین‏‎ ‎‏است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است‏‎ ‎‏در تمام نقاط عالم، هم پیمانی با تمام دوَل اسلامی است در سراسر‏‎ ‎‏جهان؛ مقابل صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل دوَل استعمارطلب،‏‎ ‎‏مقابل کسانی که ذخایر این ملت فقیر را به رایگان می برند و ملت بدبخت‏‎ ‎‏در آتش فقر و بیکاری و بینوایی می سوزد.(262)‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتراز

از مخالفتهای‎ ‎بی اساس

‏اکنون بر شما جوانان روشنفکر و دانشمند است که از اوضاع‏‎ ‎‏عبرت بگیرید و بر اجتماع خود افزایش دهید و از مخالفتهای‏‎ ‎‏بی اساس احتراز کنید، و مکتبهای بی اساس دیگران را کنار گذاشته،‏‎ ‎‏به مکتب مترقی اسلام روآورید، و در راه حق و محو باطل دست به‏‎ ‎‏دست هم دهید، و مردم را از اهداف پاک اسلام با خبر کنید، و از‏‎ ‎‏جنایات و خیانات عمال اجانب پرده بردارید؛ و از خداوند‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‏متعال استمداد کنید.(263)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از منافع‎ ‎چپاولگران

‏موانع را هم موفق شده اند که در این تقریباً دویست ـ سیصد سال، موانع‏‎ ‎‏را هم از سر راه خودشان بردارند که آن موانع، یکی ... اسلام است که مانع‏‎ ‎‏می دانند. دامن زدند در این سالهای متمادی که این سد را بشکنند. آنکه‏‎ ‎‏سد بزرگ است از برای منافع آنها، تشخیص دادند که اسلام است که‏‎ ‎‏نمی گذارد اجانب استفاده های خودشان را بکنند. و جدیت کردند‏‎ ‎‏مبلغین آنها و کارشناسهای آنها ...، مبلغین آنها تبلیغ کردند بر ضد‏‎ ‎‏اسلام. اسلام را آنطوری که اسلام هست، معرفی نکردند. اسلام را گفتند‏‎ ‎‏مثل همۀ ادیان ... یک مخدری است. اصلاً دیانت را مخدر حساب‏‎ ‎‏کرده اند که این یک افیونی است برای جامعه که این اسلام یا سایر ادیان،‏‎ ‎‏مردم را تخدیر کند که هر چه آنها ازشان می برند، صدایشان درنیاید.‏‎ ‎‏اینطور اسلام را معرفی کرده اند؛ یعنی مبلغین همین منفعت طلبها و این‏‎ ‎‏نفتخوارها، مبلغین اینها، در این زمانهای طولانی دائماً خواندند این‏‎ ‎‏مطلب را‏‏[‏‏به گوش مردم ما‏‏]‏‏؛ جوانهای بی اطلاع ما را از اسلام ‏‏[‏‏دور‏‎ ‎‏کردند‏‏]‏‏؛ جوانهایی که اصلاً نمی دانند بسیاری شان که قرآن اصلاً چیست،‏‎ ‎‏محتوای قرآن چه هست، قرآن به چه دعوت می کند، قرآن برنامه اش در‏‎ ‎‏باب مسائل روز چه هست؛ هیچ اطلاعی ندارند. فقط آنهایی که وادار‏‎ ‎‏شدند به اینکه اسلام را یک جور دیگر نمایش بدهند؛ اینها به گوششان‏‎ ‎‏خورده، بدون اینکه بفهمند چه هست مطلب و اساس مطلب چه هست؛‏‎ ‎‏ریشۀ مطلب چه هست. اینها باورشان آمده است و گول خورده اند.(264)‏

30 / 7 / 57

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

ممانعت از سلطه‎ ‎غیرمسلم

‏اینها متن قرآن را مطالعه کرده اند، اسلام را هم مطالعه کرده اند و‏‎ ‎‏فهمیده اند که قرآن یک کتابی است که اگر مسلمانها به آن اتصال پیدا‏‎ ‎‏کنند تودهنی می زند به این اقوامی که می خواهند بیایند سلطه پیدا‏‎ ‎‏کنند بر مسلمین. قرآن می گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای‏‎ ‎‏برای غیرِمُسلم بر مُسلم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچو چیزی‏‎ ‎‏واقع بشود؛ یک تسلطی، یک راهی، حتی یک راه نباید پیدا بکند: ‏لَن‎ ‎یَجعَلِ الله ُ لِلکافِرینَ عَلَی المُومِنینَ سَبیلاً‏ اصلاً راه نباید داشته باشند‏‎ ‎‏مشرکین؛ و این قدرتهای فاسده راه نباید داشته باشند بر مسلمین.‏

‏     اینها مطالعه کردند، دیدند که وضع قرآن و اسلام و متون اسلام چه‏‎ ‎‏است که اگر این متون را مسلمین بر آن اطلاع پیدا کنند و اتصال پیدا‏‎ ‎‏کنند مسلمین بر قرآن و متشبث بشوند به قرآن و اسلام، فاتحۀ این‏‎ ‎‏غارتگریها و این سلطه جوییها را می خوانند؛ پس چه بکنند که این‏‎ ‎‏سلطه جوییها به قوّت خودش باقی باشد و این غارتگریها هم ادامه پیدا‏‎ ‎‏کند؟ اینها باید این ملت را از اسلام جدا کنند. ادیان دیگر هم، چون این‏‎ ‎‏مطلب تابع به آنطور که مثلاً پانصد سال ـ هزار سال پیش از این داشته‏‎ ‎‏باشد نداشته است، آن وقتی که اروپایی ها راه پیدا کردند به ممالک شرق‏‎ ‎‏و دیدند که یک طعمۀ خوبی است ممالک شرق و برای بلعیدن این طعمه‏‎ ‎‏مطالعات کردند، این مسائل پیدا شده است؛ اینکه سایر ادیان را هم‏‎ ‎‏می گویند، مقدمۀ این است که اسلام را بگویند؛ و الاّ آن ادیان دیگر خیلی‏‎ ‎‏مورد احتیاجشان نیست؛ مقدمۀ این است که اسلام را در نظر مسلمین از‏‎ ‎‏آن پایه ای که دارد منحطش کنند؛ مسلمین را از اسلام جدا بکنند. به‏‎ ‎‏ذهنشان بیاورند که اسلام یک دینی است که آمده است جامعه را‏‎ ‎‏خواب کند تا قدرتمندها بخورند این جامعه را! منطق اینها این‏‎ ‎‏است یعنی منطق نیست ـ حرف اینها این است. و حرف هم روی این‏‎ ‎‏اساس است که می خواهند که با این کلام، با این تبلیغات، شما را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏جدا کنند از اسلام.(265)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و قدرت‎ ‎مسلمین

‏می گویید اسلام افیون جامعه است، خود این برای اغفال مردم است؛‏‎ ‎‏چیزهایی که برای اغفال مردم است این افیون است نه اینکه آمده است،‏‎ ‎‏نه آن حقیقتی که آمده و در همان زمان خودش با یک عدۀ فقیر، مملکت‏‎ ‎‏حجاز را فتح کرده و عدل و انصاف را تا آخر حجاز برده.‏

‏     این زمان خود پیغمبر است. بعد که قدرت پیدا شد و ـ عرض بکنم که ‏‎ ‎‏قوه پیدا شد در همان قرن اول اسلام، در همان قرن ـ مثلاً سی سال، در‏‎ ‎‏همان قرنهای اول و سی سال اول، سی و پنج سال اول، دو تا امپراتوری را‏‎ ‎‏اینها شکست دادند! امپراتوری روم و امپراتوری ایران. ایران را فتح‏‎ ‎‏کردند، روم را هم فتح کردند. این افیون است؟! این اسلام آمده است که‏‎ ‎‏بسازد با کسری و مردم را بگوید تبعیت کنید از کسری؟! این آمده است‏‎ ‎‏که بسازد با سلطان روم و بگوید به مردم روم ـ تعلیم کند ـ که بسازید با‏‎ ‎‏اینها؟! یا این آمد و دوتا امپراتوری را شکست داد و عقبشان زد برای‏‎ ‎‏اینکه عدل را در عالَم و برای این فقرا... برای اینکه این فقرا را آنها‏‎ ‎‏می خوردند، جلویشان را بگیرد؟‏

‏     مردیکه تو روزنامه حالا این را می نویسد! در یک همچو زمانی، این‏‎ ‎‏مطلب را می نویسد که افیون است! خوب، پیشتر یک غفلتهایی بوده‏‎ ‎‏است، شده است یک غفلتهایی، اما خوب الآن مردم، جوانهای ما قرآن را‏‎ ‎‏نگاه کردند؛ از قرآن هم اطلاع دارند؛ مع الاسف خوب بعضی شان هم‏‎ ‎‏همین طوری یک چیزی قبول می کنند؛ همین طور یک صدایی که‏‎ ‎‏می آید اینها دنبالش می روند؛ یک صدایی بلند بشود، اینها هم دنبالش‏‎ ‎‏بروند. اما انسان، آدم باید اگر یک مطلبی را شنید راجع به یک نظامی،‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

‏راجع به یک جهتی مطلبی را شنید، باید برود مطالعه کند ببیند صحیح‏‎ ‎‏می گوید این آدم؟ این مردیکه که نوشته است اسلام افیون جامعه ... واقعاً‏‎ ‎‏اسلام افیون جامعه است؟!‏

‏     این خود اسلام. می آییم سراغ آنهایی که ـ اسلام در زمان خودش،‏‎ ‎‏یعنی زمانی که متن بوده است و پیغمبر بوده و قرآن، پیغمبر بوده و‏‎ ‎‏قرآن بعدش هم در زمانهای بعدی که اسلام با چیزها، جنگها، جنگهای‏‎ ‎‏بین همین طایفۀ طبقۀ سه بوده با امپراتوریها؛ منتها اسلام همچو‏‎ ‎‏قدرتی داده بود به این عده جمعیت کم، چند هزاری، که رفتند‏‎ ‎‏امپراتوری روم را فتح کردند و امپراتوری ایران را هم فتح کردند.‏‎ ‎‏امپراتوری ایران که وقتی ـ مثلاً ـ ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ جنگها که وقتی تجهیز قوا‏‎ ‎‏می کردند، اسبهایشان چه و ـ عرض می کنم ـ زینهای اسب طلا و‏‎ ‎‏نمی دانم چه، بساطی اینها داشتند، همین سر و پابرهنه ها را، همینهایی‏‎ ‎‏که پیاده می رفتند و چندتایشان یک شتر داشتند و البته یکی یک‏‎ ‎‏شمشیر داشتند، قدرت داشتند، شمشیر داشتند اما چند نفر با هم یک‏‎ ‎‏شتر داشتند و چند نفر با هم مثلاً یک اسب، ده تا اسب در یک‏‎ ‎‏جمعیتشان پیدا می شد، اسبی نداشتند، شتر حسابی نداشتند، اسبی‏‎ ‎‏نداشتند، آذوقۀ حسابی نداشتند اما قدرت داده بود اسلام به اینها، یعنی‏‎ ‎‏تحت تعلیمات متن اسلام و آن کسی که متن اسلام را پیاده کرده بود،‏‎ ‎‏یک همچو قدرتی به مسلمین داده بود که همین آدمهایی که دیروز‏‎ ‎‏چیزی نبودند و یک عده فقرایی با هم آنجا می لولیدند، امروز شمشیر را‏‎ ‎‏کشیدند و دوتا امپراتوری که تمام دنیا ـ آن وقت از اینجاها خبری نبوده،‏‎ ‎‏آن وقت این دو امپراتوری بوده است که یکی روم بوده و یکی ایران بوده ‏‎ ‎‏این دو امپراتوری را، این یک مشت عرب صُعلوک و گدا که شمشیر چند تا‏‎ ‎‏در این ـ مثلاً ـ ده هزار، بیست هزار نفر بوده، اینها همه شمشیر نداشتند،‏‎ ‎‏همه زره نداشتند، همه چیز نداشتند، با همین دست خالی راه افتادند‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

‏لکن قدرت روحی داشتند ـ مثل ما نبودند که ضعیف النفس یا‏‎ ‎‏ضعیف القلب باشند! قدرت روحی داده بود اسلام به آنها ـ همین عدۀ‏‎ ‎‏قلیل با همین قدرت الهی که به آنها داده شده بود و پشتوانه ای که اسلام‏‎ ‎‏دنبالش بود و دعوتی که اسلام می کرد از اینها، راه افتادند و آن دوتا‏‎ ‎‏امپراتوری بزرگ را شکست دادند و فتح کردند. ایران فتح شد در زمانِ‏‎ ‎‏قبل از اینکه سی سال از اسلام بگذرد، ایران فتح شد و روم فتح شد؛ و‏‎ ‎‏مملکت اسلام رفت تا آن طرف افریقا و تا همه جا، تا اسپانیا رفت. منتها‏‎ ‎‏بعد بی عرضگی کردند خود مسلمانها که یک مسالۀ دیگر است.(266)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتکا به ایدئولوژی‎ ‎انقلابی اسلام

سوال: ‏[‏‏اثرات آیندۀ پیروزی خلق ایران در سرنوشت خاورمیانه چه‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر‏‎ ‎‏ملل ستمدیدۀ جهان، خصوصاً ملتهای خاورمیانه خواهد بود که چگونه‏‎ ‎‏یک ملتی با اتکا به ایدئولوژی انقلابی اسلامی بر قدرتهای عظیم فایق‏‎ ‎‏می آید.(267)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت معنوی،‎ ‎عامل پیروزی

‏این قدرت اسلام بود که پیش می برد، و ما مسلمین باید با قدرتِ اسلام‏‎ ‎‏اسلام را پیش ببریم.‏

‏     باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از‏‎ ‎‏ممالک خودمان دور کنیم. ...‏

‏     تعلیمات انبیا و تعلیم نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم این است‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏که با قدرتهای معنوی، شما می توانید پیش ببرید. آن قوه های معنوی که‏‎ ‎‏پشت سر مسلمین بود و ملائکة الله که قدرت معنوی بود موجب شد که‏‎ ‎‏مسلمین در کمتر از نیم قرن بر همۀ معمورۀ دنیا سلطه پیدا کنند.(268)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، قدرت اول

‏اگر همۀ ملتها و دولتهای اسلامی اغراض شخصیه را کنار بگذارند و همه‏‎ ‎‏با هم به اسلام رو بیاورند و تحت لوای «لااله الاالله » باشند، قدرت اول را در‏‎ ‎‏دنیا احراز می کنند؛ برای اینکه معنویت اسلام کمک آنهاست و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی پشتیبان.(269)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، کوبندۀ‎ ‎جنایتکاران

‏اسلام قدرت کوبنده اش را نشان داد. با قدرت کوبندۀ اسلام دستهای‏‎ ‎‏جنایتکار قطع شد. با دست اسلام خیانتکاران رانده شدند. اجانب‏‎ ‎‏احساس کردند جنبۀ کوبندۀ اسلام را؛ و می خواهند در جنبۀ‏‎ ‎‏سازنده اش اخلال کنند. ما به جنبۀ کوبندۀ اسلام، تا اینجا رسیدیم؛ و‏‎ ‎‏باید جنبۀ سازنده اش را هم به دست ملت، با پشتیبانی خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، شروع و به اتمام برسانیم . بدخواهان نمی خواهند ببینند، که‏‎ ‎‏جنبۀ سازندۀ اسلام نمایش پیدا کند در دنیا، تا مکتبهای دیگر را دفن‏‎ ‎‏کند.(270)‏

7 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، برای همه

‏ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل برای ناس ‏یا

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143

ایّها النّاس.

‏     ‏‏اسلام برای همه است، دلسوز برای بشر است. ما هم تابع اسلامیم، ما‏‎ ‎‏هم دلسوزیم برای بشر. ما با هر کس که با ما به طور انسانی رفتار کند ما با‏‎ ‎‏او دوستیم.(271)‏

17 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقبال به اسلام

‏چنانچه این تحول پیدا بشود، و همه رو به اسلام بیاورند، و همه رو به یک‏‎ ‎‏نقطه باشند، و آن نقطه «اسلام»، با این جمعیت زیادی که دارند، با این‏‎ ‎‏تجهیزاتی که دارند، با این سلاحهایی که دارند مثل نفت و غیر نفت که‏‎ ‎‏دارند، اینها آقایی باید بکنند در دنیا، و مع الاسف نمی گذارند اینها را‏‎ ‎‏اینطور بشوند.‏

‏     تحول لازم است. باید همه کوشش کنند. همه کوشش کنید که این‏‎ ‎‏تحول را به دست بیاورید و ملت خودتان را برگردانید به یک ملتی که‏‎ ‎‏هوشیار باشد. ... نهضت ما پیروز است و نهضت ما جلو خواهد رفت. و‏‎ ‎‏امیدوارم که خداوند همۀ مسلمین را بیدار کند و همۀ مسلمین با هم‏‎ ‎‏متحد بشوند. برادر باشند. اختلافات را دست بردارند. حکومتها‏‎ ‎‏اختلافات را دست بردارند. ملتها با هم باشند.(272)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به تعالیم‎ ‎اسلام

‏باید تعلیمات اسلام را گرفت و همان طوری که اسلام دستور داده است‏‎ ‎‏که مومنین، همۀ مومنین در همه جا برادر هستند و امر کرده است به‏‎ ‎‏اینکه اعتصام به حبل الله بکنید و متفرق از هم نشوید و دستور داده است‏‎ ‎‏به اینکه تنازع با هم نکنید والاّ فَشَل می شوید، مسلمین وقتی می توانند‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 144

‏از گیر ابرقدرتها و از گیر حکومتهای فاسد خودشان خلاص بشوند که این‏‎ ‎‏امر خدا را اجابت کنند. این دعوت الهی است. از صدر اسلام تا آخر، این‏‎ ‎‏دعوت را اجابت کنند. اگر دعوت را اجابت نکنند و هی بخواهند بگویند‏‎ ‎‏که آقا بیایید بکنید این کار را، تا این دعوت اجابت نشود، کاری از ما‏‎ ‎‏نمی آید. کار وقتی از ما ساخته است که اسلامی فکر کنیم و به قرآن و‏‎ ‎‏اسلام گرایش پیدا کنیم و به تعلیمات صدر اسلام عمل کنیم.(273)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، مکتب‎ ‎آزادیبخش

‏اسلام در قرنهای زیاد مظلوم بود؛ برای اینکه آن چیزی که اسلام‏‎ ‎‏می خواست در پرده بود و آن چیزی که برنامۀ اسلام بود هیچ وقت پیاده‏‎ ‎‏نشد و گفته نشد و ملتها را بیخبر گذاشتند از اسلام و جنایتکاران تاریخ‏‎ ‎‏کوشش کردند که اسلام را در حجاب نگه دارند و نگذارند این مکتب‏‎ ‎‏آزادیبخش را، این مکتب استقلال بخش را، این مکتبی که با ستمکاران‏‎ ‎‏در ستیز و با مستمندان برادر است، نگذاشتند که معرفی بشود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که در این زمان که ما هستیم توفیق پیدا بکنیم، همۀ عزیزان ما‏‎ ‎‏توفیق پیدا بکنند و همۀ مبلغان اسلامی توفیق پیدا بکنند که این‏‎ ‎‏پرده هایی که قدرتمندان به روی اسلام کشیده اند و حقایق اسلام را در‏‎ ‎‏ستره نگه داشتند، با دست علمای اسلام، مبلغان اسلام و همۀ جوانهایی‏‎ ‎‏که مشغول خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام یک امری بود که‏‎ ‎‏انکار داشتند قدرتها، حکومتها. حکومتهایی که روی کار می آمدند، چه‏‎ ‎‏آنهایی که مخالف با اسلام بودند، چه آنهایی که مخالف نبودند، اسلام را‏‎ ‎‏در یک حجابی نگه داشتند یا عامداً یا از روی جهل.(274)‏

10 / 12 / 60

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

اسلام، وطن ما

‏ما وطنمان اسلام است. ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما نخواهیم‏‎ ‎‏[‏‏خواست‏‏]‏‏ هیچ وقت؛ توجه به این نخواهیم پیدا کرد. شماها چه داعی‏‎ ‎‏دارید که دائماً دم از این می زنید که ایران خطر است برای ما؟(275)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، دین‎ ‎مسالمت

‏آنچه غایت تعلیمات اسلامی است همزیستی مسالمت آمیز در سطح‏‎ ‎‏جهان است که امید است با تعجیل در ظهور مهدی آخر الزمان ـ ارواحنا‏‎ ‎‏فداه حاصل شود.(276)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از مسلمین

‏در اقصی بلاد دنیا اگر یک کسی بهمان بگوید که «یا للمسلمین»، ما‏‎ ‎‏موظفیم که به درد آنها برسیم، هر قدری می توانیم. ما نمی گوییم که ما‏‎ ‎‏می توانیم همه جا چه بکنیم. ما آنقدری که می توانیم دفاع از حق‏‎ ‎‏مسلمین می کنیم. مسلمین معنایش نیست ایرانی، مسلمین. کسی که‏‎ ‎‏یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرود سراغش، فکر او نباشد،‏‎ ‎‏این مسلم نیست، این انحراف است، ملتفت نیستید شماها، این انحراف‏‎ ‎‏است از اسلام، این بی توجهی است به مقاصد اسلام. اسلام برای ایران‏‎ ‎‏نیامده، اسلام برای عالم آمده. بعثت، بعثت برای همه است و همه باید‏‎ ‎‏تابع باشند.(277)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 146

اتمام حجت برای‎ ‎مسلمین

‏من مجدداً تاکید می کنم که دنیا امروز تشنۀ حقایق و احکام نورانی اسلام‏‎ ‎‏است و حجت الهی بر همۀ علما و روحانیون تمام گردیده است، چرا که‏‎ ‎‏وقتی جوانان کشورهای اسلامی برای دفاع از مقدسات دینی خود تا سر‏‎ ‎‏حد شهادت پیش رفته اند و برای بیرون کردن متجاوزان، خود را به‏‎ ‎‏دریای حوادث و بلا زده اند و زندانها و شکنجه ها را به جان خریده اند و‏‎ ‎‏همچون مسلمانان شجاع و مبارز و عزیزان حزب الله لبنان و سایر کشورها‏‎ ‎‏مقاومت کرده اند و به جهاد علیه متجاوزان برخاسته اند، چه حجتی بالاتر‏‎ ‎‏از این و چه بهانه ای برای سکوت و مماشات و در خانه نشستن و‏‎ ‎‏تقیه کردنهای بیمورد مانده است؟(278)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147