بخش اول: استکبار جهانی
فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان
ایجاد تفرقه در میان ملل جهان سوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ایجاد تفرقه در میان ملل جهان سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

جدا کردن مسلمین از هم  

‏در دویست سال پیش از این، سیصد سال پیش از این، که خارجیها راه‏‎ ‎‏یافتند به اینجا و مطالعات کردند و همه چیز را بررسی کردند: روحیۀ‏‎ ‎‏مردم را بررسی کردند، زمینها را بررسی کردند، با شتر رفتند بیابانهای ما‏‎ ‎‏را بررسی کردند که چه دارد و چه ندارد؛ تاریخ را ببینید با شتر اینها‏‎ ‎‏آمدند رفتند ـ آن وقتی که اتومبیل و اینها نبوده است ـ با شتر رفتند تمام‏‎ ‎‏این بیابانهای بی آب و علف را گردش کردند و مطالعه در آن کردند،‏‎ ‎‏مطالعه در روحیۀ همۀ این مملکت و اشخاصی که در این مملکت؛ یعنی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏طوایفی که در این مملکت هست، از بلوچ گرفته تا عرض می کنم کُرد‏‎ ‎‏گرفته تا لُر گرفته، همه را مطالعه کرده اند که چه جوری می شود اینها را‏‎ ‎‏نگهشان داشت به حال عقب ماندگی، و اینها را قانع کرد به اینکه یکوقت‏‎ ‎‏انقلاب نکنند؛ از آن وقت تا حالا ما زیر سلطۀ امریکا و اروپا هستیم. اولش‏‎ ‎‏اروپا بوده و انگلستان بوده و اینها، و بعدش هم حالا امریکا آمده است در‏‎ ‎‏کار که بدتر از آنهاست. شوروی و امریکا. هر کس از یک طرف! خوب، اینها‏‎ ‎‏می خواهند مخازن ما را ببرند، همه چیز ما را می خواهند از بین ببرند،‏‎ ‎‏استفاده کنند و ما را به یک حال عقب ماندۀ بیچاره نگه دارند. خوب، چه‏‎ ‎‏بکنند؟ مطالعه کرده اند، به این رسیده اند که باید اینها را از هم جدا کرد.‏‎ ‎‏خیلی مسائل اینها دارند، خیلی مسائل دارند. باید به واسطۀ همین‏‎ ‎‏[‏‏مسائل‏‎ ‎‏]‏‏مسلمین را اول از هم جدا بکنند که این عراق و این ایران و این‏‎ ‎‏افغانستان و آن پاکستان و این چه و آن چه، اینها از هم جدا، هر کدام با‏‎ ‎‏دیگری جنگ بکنند. خوب، این یک راه، فرجه ای است برای اینکه‏‎ ‎‏نتوانند اینها به خودشان مشغول باشند و نتوانند اینها با هم مجتمع‏‎ ‎‏بشوند که مقابل ابرقدرتها بایستند.(75)‏

 9 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد اختلاف و اغفال ملتها  

‏این خیانتی بود که در عرضِ قریبِ سیصد سال اجانب با کارمندهای‏‎ ‎‏خودشان، با عمال خودشان انجام دادند. دانشگاه را از مدارس ما جدا‏‎ ‎‏کردند بلکه هر یک را مخالف دیگری کردند. اقشار ملت ما را از هم جدا‏‎ ‎‏کردند. این خیانت بزرگی بود که به ما و به ملت ما کردند تا ما را به این‏‎ ‎‏روزها نشاندند. ‏

‏     نه تنها اقشار یک ملت را از هم جدا کردند، ملتها را از هم جدا کردند؛‏‎ ‎‏به طوری که ملت ایران با ملت ترکیه هیچ روابط ندارد. اصولاً اگر مخالفت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏نداشت موافقت هم نداشت؛ بی تفاوت بود. اگر مصیبتی به برادرهای ترک‏‎ ‎‏ما مثلاً می رسید یا عرب ما، برادرهای فارس ما بی تفاوت بودند؛ و به‏‎ ‎‏عکس اگر به ما مصیبتی وارد می شد، اینها بی تفاوت بودند. این‏‎ ‎‏بی تفاوتی از همین عمال اجانب و خود اجانب ایجاد شد که تا توانستند،‏‎ ‎‏مخالفت ایجاد کنند و اگر نتوانستند غفلت ایجاد کنند. و ما را غافل کردند‏‎ ‎‏از مقدرات خودمان؛ از مقدرات برادرهای خودمان هم غافل کردند. ما‏‎ ‎‏باید از این به بعد، این هوشیاری که ملت ما پیدا کرده است، جدیت کنیم‏‎ ‎‏که این ادامه پیدا کند.(76)‏

16 / 12 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل

از اختلاف میان‎ ‎اعراب قدرت‎ ‎می گیرد

‏مع الاسف با اختلافاتی که در مناطق دیده می شد ـ و خصوصاً در مناطق‏‎ ‎‏عربی ـ این موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی که دارد در‏‎ ‎‏مقابل اعراب با آن جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیر ایستادگی کند. اگر‏‎ ‎‏جلوی این جرثومۀ فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام منطقه است و او‏‎ ‎‏قناعت نمی کند فقط بر فلسطین و مسجد اقصی‏‎[2]‎‏؛ او همه جا را‏‎ ‎‏می خواهد غلبه کند.(77)‏

31 / 1 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلطه بر مخازن مسلمین با ایجاد تفرقه  

‏مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مخازن بزرگ در اختیار‏‎ ‎‏آنهاست و صحراهای بسیار وسیع در اختیار آنهاست؛ و مع الاسف برای‏‎ ‎‏اینکه نتوانستند تفاهم بین خودشان حاصل کنند و دستهای خیانتکار‏‎ ‎‏نگذاشته است وحدت کلمه پیدا شود، خزائن آنها را بردند و بر آنها سلطه‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏و حکومت پیدا کردند.(78)‏

5 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقسیم حکومت عثمانی برای جلوگیری از وحدت مسلمین

‏ملتهـای مسلم، که در بلاد مختلف منتشر هستند، در طول تاریخ،‏‎ ‎‏تبلیغاتی شده، تا بین آنها جدایی بیندازند. ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ جدایی بین‏‎ ‎‏مسلمین، که در حدود یک میلیارد در اطراف عالم منتشر هستند.‏‎ ‎‏تبلیغـاتی شده تـا نگذارنـد وحدت کلمه ایجـاد شود. ایـن تبلیغـات باعث‏‎ ‎‏شد که برادران را از هم جدا کردند، و ملتهای مختلف ساختند، و‏‎ ‎‏چیزهایی که در صدر اسلام مطرح نبود، مطرح می کنند تا جدا شوند و‏‎ ‎‏ضعیف شوند. بدتر از این، مشکل حکومتهاست. در زمان عثمانی، که‏‎ ‎‏مسلمیـن حکومت نسبتـاً قوی داشتنـد، و قـدرتی بود که گاهی بـا ژاپن و‏‎ ‎‏بـا شوروی مبـارزه می کـرد و غلبـه می کـرد، مع الاسف به واسطۀ همین‏‎ ‎‏که اجانب از این وحدت می ترسیدند، وقتی در جنگ اول جهانی غلبه‏‎ ‎‏کردنـد، حکومت عثمـانی را تکه تکه کردنـد و هـرکس را بر جایی‏‎ ‎‏گمـاردند، و کوشیدنـد این حکومتهـا با هم دشمن شوند؛ زیرا‏‎ ‎‏می دانستند که مسلمین با این خزائن و این جمعیت اگر متحد شوند،‏‎ ‎‏برای امریکا و برای غرب حظی نیست؛ و شاید مسلمین آنها را تهدید‏‎ ‎‏می کردند، از این جهت حکومتها را با هم بد کردند؛ و اینها مامورین‏‎ ‎‏آنها بودند.(79)‏

‏ ‏

16 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد تفرقه و جدایی  

‏فکر کردند که اگر چنانچه اینها با هم باشند، اگر همۀ ممالک شرقی با هم‏‎ ‎‏باشند و اجتماع داشته باشند، امکان ندارد که به مخازن اینها دست‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏بیابند. پس باید قشرها را از هم جدا کرد.(80)‏

30 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه را مقابل هم قرار دادند

‏از کارهای دیگری که کردند این است که بین طوایف مقابله می اندازند که‏‎ ‎‏[‏‏نتوانند‏‏]‏‏ مجتمع باشند. ترسیدند که اگر اسلام باشد همه مجتمع‏‎ ‎‏می شوند، اسلام را خواسته اند بزنند. اگر علما و روحانیون باشند همه را‏‎ ‎‏تحت یک بیرق می برند، علما را باید از بین ببرند. خوب، حالا به اینقدر‏‎ ‎‏هم کفایت نکردند؛ بین خود مردم جدایی بیندازند. با تبلیغات،‏‎ ‎‏کردستان، بلوچستان، بختیاری، خراسان، در داخل ایران، پاکستان و‏‎ ‎‏ایران، آن علی'حده این علی'حده، نمی دانم، ممالک عربی، بحرین،‏‎ ‎‏نمی دانم، کذا و کذا و کذا، هر کدام علی'حده، اینها را از هم جدا کردند؛‏‎ ‎‏تکه تکه کردند. مسلمین را از هم جدا کردند؛ تکه تکه کردند. در این‏‎ ‎‏جنگ عمومی که غلبه پیدا کردند آنها علیه عثمانی که یک دولت بسیار‏‎ ‎‏بزرگی بود و از مصر تا حجاز تا خیلی جاهای دیگر بود، این را تکه تکه‏‎ ‎‏کردند، و هر جایش را به یک کسی دادند؛ به یکی از نوکرهای خودشان‏‎ ‎‏یعنی خارجیها اداره شان بکنند. این حکومتها را مقابل هم قرار دادند:‏‎ ‎‏سلطان کذا و سلطان کذا. رئیس جمهور کذا و رئیس جمهور کذا. همه را‏‎ ‎‏مقابل هم قرار دادند. همه را دشمن هم کردند. این دشمن آن و آن‏‎ ‎‏دشمن این. حالا کنار نشسته اند و بردند همه چیز ما را. اینها با هم‏‎ ‎‏دشمنی کردند، خودشان با هم دشمنی کردند! در هر مملکتی هم‏‎ ‎‏«احزاب» درست کردند حزبهای مختلف. حزبهایی که همه مخالف هم‏‎ ‎‏هستند. این آن را بکوبد و آن این را بکوبد. جبهه های مختلف؛ حزبهای‏‎ ‎‏مختلف «من حیث لایشعر» و مسلمین مع الاسف به واسطۀ عدم توجه به‏‎ ‎‏عمق مسائل تحت تاثیر واقع شده، و می شوند. دولت عراق علی'حده و‏‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏دولت ایران علی'حده؛ هر دو مسلم، اما با هم دعوا و جنگ دارند. دولت‏‎ ‎‏پاکستان علی'حده، دولت کذا علی'حده، و همه شان مسلم، اما با هم جنگ‏‎ ‎‏دارند؛ دعوا دارند.(81)‏

 30 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد ملیتهای مختلف  

‏جدایی نیست ما بین دو تا مسلمی که با دو زبان صحبت می کنند.‏‎ ‎‏مسلمی که عرب است، مسلمی که عجم است. این مسائل بسیار محتمل‏‎ ‎‏است که از دستهایی که می خواهند ممالک اسلامی با هم وحدت پیدا‏‎ ‎‏نکنند پیش آمده است. قضیۀ عرب را پیش کشیده اند و عجم را. در داخل‏‎ ‎‏ممالک، قضیۀ کرد را و عرب را، و فارس را. در مملکت ما قضیۀ کرد و عرب‏‎ ‎‏و لر و ترکمن و بلوچ و امثال اینها را پیش کشیده اند مخالفین ما که دارای‏‎ ‎‏مطالعات زیادی در این مملکتها هستند. اینها به آنجا رسیدند که‏‎ ‎‏چنانچه اسلام به آن طوری که هست پیاده بشود و آن طوری که اسلام‏‎ ‎‏دعوت کرده است تحقق پیدا بکند، تمام این قدرتهایی که در عالم‏‎ ‎‏هستند، اینها منعزل می شوند. و قدرت بالاتر از همۀ قدرتها به دست‏‎ ‎‏مسلمین که جمعیتشان اکثر هم هست، ذخایرشان بیشتر هم هست‏‎ ‎‏می افتد. از این جهت در یک سطح وسیعی اینها بین عرب این ناحیه،‏‎ ‎‏ترک آن ناحیه، فارس این ناحیه، اینها جدایی می خواهند بیندازند و‏‎ ‎‏لهذا برخلاف منطق اسلام، این ملیتها پان ایرانیسم، پان ترکیسم، از این‏‎ ‎‏ایسمها درست می کنند. و مقصد آنها این است که اینجا اسلام و منطق‏‎ ‎‏اسلام نباشد. و ملیتها را پیش بکشند و جدا کنند اسلام را، بعض‏‎ ‎‏طایفه اش را از طایفه دیگر. اقلیتهای مثلاً کرد و ترک و کذا اصل قاعده اش‏‎ ‎‏این است که در ایران مطرح نباشد اینکه این اقلیتی است، آن یک اقلیتی‏‎ ‎‏است، این یک اکثریتی است. مگر اینها از هم جدا هستند؟ اخوت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏اسلامیشان مگر یکی نیست؟(82)‏

26 / 9 / 58  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

طرح سیاسی ابرقدرتها در ایجاد اختلاف  

‏امروز وضع سیاسی دنیا طوری است که تمام کشورهای عالم در تحت‏‎ ‎‏نظر سیاسی ابرقدرتها هستند. همه جا را ناظر هستند و برای شکست‏‎ ‎‏همۀ طوایف و قشرهای دیگر طرحها دارند و مهمِّ طرحها آن است که بین‏‎ ‎‏برادرها اختلاف ایجاد کنند. طرحهای اساسی و سیاسی آنها این است که‏‎ ‎‏با اسمای مختلف و با صورتهای متعدد بین برادرها، بین دوستها اختلاف‏‎ ‎‏بیندازند.(83)‏

‏ ‏

27 / 5 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه میان مسلمانان 

‏مخالفین ما کوشش می کنند که در تمام جاهایی که ممالک مستضعفین‏‎ ‎‏هست، و ملتهای مستضعف هست، چه ملتهای اسلامی و چه غیر‏‎ ‎‏اسلامی که مستضعف هستند کوشش می کنند که با فعالیتهای متعدد‏‎ ‎‏بین اینها جدایی بیندازند، بین اینها تفرقه بیندازند، ممالک را از هم جدا‏‎ ‎‏کنند، کشورهای اسلامی را از هم جدا کنند، ملتهای اسلامی را از هم جدا‏‎ ‎‏کنند و لهذا، می بینید که گویندگانشان، آنهایی که ادعای اسلام می کنند‏‎ ‎‏در عین حالی که با یهود موافقت کرده اند؛ یعنی، با صهیونیست موافقت‏‎ ‎‏می کنند، لکن جدیت دارند که بین برادرهای مسلم تفرقه بیندازند و با‏‎ ‎‏هر طوری شده است برادرهای مسلم را از هم جدا کنند. اینها یک‏‎ ‎‏نقشه های سیاسی است که کشورهای بزرگ به واسطۀ عمالشان‏‎ ‎‏می خواهند در ممالک اسلامی پیاده کنند.(84)‏

 27 / 5 / 59 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

برپایی جنگها در بلاد مسلمین  

‏آنها به ایران فقط نظر ندارند، آنها به همۀ بلاد مسلمین، به همۀ بلادی که‏‎ ‎‏تحت سلطۀ اسلام باید باشد آنها نظر دارند، لکن می بینند که اگر یک‏‎ ‎‏میلیارد مسلم با هم مجتمع بشود و آن معنایی که در 35 میلیون‏‎ ‎‏جمعیت ایران تحقق پیدا کرد و ضربه زد به آنها، آنچنان ضربه ای که تا‏‎ ‎‏آخر سرخودشان را نمی توانند بلند بکنند، اگر، یک میلیارد جمعیت‏‎ ‎‏مسلمین اینطور بشوند چه خواهد شد! آنها برای جلوگیری از این‏‎ ‎‏معناست که این جنگها را بپا می کنند.(85)‏

16 / 8 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملی گرایی، نقشه قدرتها برای جدایی مسلمین  

‏نقشه های قدرتهای بزرگ که می خواهند مسلمین را زیر سلطۀ خود‏‎ ‎‏بیاورند و مخازن آنها را به غصب ببرند و اموال آنها را به چپاول ببرند از‏‎ ‎‏سالهایی طولانی دنبال نقشه هایی بودند، که از نقشه های بزرگ آنها‏‎ ‎‏مساله ملتگرایی است. اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم‏‎ ‎‏را، تُرک را، فارس را همه را با هم متحد کند. و یک امت بزرگ به نام امت‏‎ ‎‏اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که می خواهند سلطه بر این دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی و مراکز اسلام پیدا بکنند، نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که‏‎ ‎‏مسلمین از هر طایفه ‏‏[‏‏دارند‏‏]‏‏.(86)‏

 5 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضعیف اسلام با تفرقه افکنی و ایجاد تشنج 

‏امریکا و شوروی برای تضعیف اسلام و دولتهای اسلامی مشغول فعالیت،‏‎ ‎‏از قبیل تفرقه افکنیها و ایجاد تشنجات داخلی به دست عمال مزدور یا‏‎ ‎‏فریب خورده و بر افروختن جنگ بین کشورها و دیگر شیوه های‏‎ ‎‏استعماری، هستند. و این دولتهای کشورهای اسلامی و مستضعف‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏جهان هستند که باید چشم و گوش خود را باز کرده و این توطئه ها را‏‎ ‎‏خنثی کنند.(87)‏

 31 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دامن زدن به اختلافات برای چپاول بیشتر 

‏همان طور که همه می دانیم، در سده های اخیر آتش افروز این معرکۀ‏‎ ‎‏خطرناک قدرتهای جهانخوار شرق و غرب می باشند، که از وحدت بیش‏‎ ‎‏از یک میلیارد مسلمان وحشت دارند، و با تمام قوا، مستقیماً یا به دست‏‎ ‎‏عمال منحرف خود، به این اختلافات دامن می زنند، تا بر مقدرات‏‎ ‎‏مسلمانان جهان مسلط و بر آنها حکومت نموده و ذخایر بی پایان آنان را‏‎ ‎‏چپاول نمایند.(88)‏

28 / 4 / 64  

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

  • )) واقع در بیت المقدس (قبله گاه مسلمین قبل از کعبه).