بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران
فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رابطه مظلوم با ظالم  

‏ما روابط با امریکا را می خواهیم چه بکنیم. روابط ما با امریکا روابط یک‏‎ ‎‏مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما‏‎ ‎‏می خواهیم چه کنیم. آنها میل دارند که با ما روابط آنها احتیاج دارند که با‏‎ ‎‏ما روابط داشته باشند؛ ما چه احتیاجی به امریکا داریم. امریکا آن طرف‏‎ ‎‏دنیاست. آنها می خواهند که بازار داشته باشند اینجا. آنها باز طمع دارند‏‎ ‎‏که نفت ما را بخورند. ما که، اسلام که، بنا ندارد که ظلم به دیگری بکند،‏‎ ‎‏مظلوم هم نخواهد شد.(282)‏

29 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت اوضاع سابق را نمی پذیرد

‏دشمنـان ما در اشتبـاهند که گمـان می کنند که با کشتن ما رژیم‏‎ ‎‏منحوس یا مثل او برمی گردد. دیگر آن اوضاع برگشتنی نیست، ملت‏‎ ‎‏ایران دیگر نمی پذیرد آن اوضاع را. امریکا اشتباه کرده است،‏‎ ‎‏توطئه چینان امریکا و انگلستان و غیر آنها در اشتباهند، این توطئه ها‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏تاثیری ندارد. ما سد عظیم را شکسته ایم و این قطرات ناچیز، چیزی‏‎ ‎‏نیستند.(283)‏

 16 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رابطه بره با گرگ  

‏خیال نکنید که روابط ما با امریکا و روابط ما با نمی دانم شوروی و روابط ما‏‎ ‎‏با اینها یک چیزی است که برای ما یک صلاحی دارد. این مثل رابطۀ بره‏‎ ‎‏با گرگ است! رابطۀ بره با گرگ، رابطۀ صلاحمندی برای بره نیست، اینها‏‎ ‎‏می خواهند از ما بدوشند.(284)‏

4 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مذاکره به شرط تحویل شاه مخلوع و عدم جاسوسی  

‏اگر چنانچه امریکا، شاه مخلوع ـ این دشمن شمارۀ یک ملت عزیز ما ـ را به‏‎ ‎‏ایران تحویل دهد و دست از جاسوسی بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاکره‏‎ ‎‏در موضوع بعضی از روابطی که به نفع ملت است باز می باشد.(285)‏

 16 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

‏جوانها هم مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. بیخود‏‎ ‎‏صحبت اینکه اگر دخالت نظامی ‏‏[‏‏کند‏‏]‏‏، مگر امریکا می تواند دخالت‏‎ ‎‏نظامی در این مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد. تمام دنیا توجهشان‏‎ ‎‏الآن به اینجاست. مگر امریکا می تواند مقابل همۀ دنیا بایستد و دخالت‏‎ ‎‏نظامی بکند؟ غلط می کند دخالت نظامی بکند. نترسید، نترسانید.(286)‏

16 / 8 / 58  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

ردّ مذاکره

‏آقای کارتر تفضُّل فرمودند که دو نفر بفرستند با ما صحبت بکنند. ما چه‏‎ ‎‏صحبتی با شما بکنیم؟ صحبت با شما کِی بکند؟ جواب این زنهایی که‏‎ ‎‏بچه هاشان را از دست دادند، پدرهایی که جوانهاشان را از دست دادند،‏‎ ‎‏آنهایی که در این طول زمان از امریکا ضربه خوردند، ممالکی که ضربه‏‎ ‎‏خوردند این قدر، ما جواب اینها را چه بدهیم؟ ما جواب این مملکتهای‏‎ ‎‏کثیری که با امر امریکا، با توطئۀ امریکا، آنها را به نابودی کشیدند، وجداناً‏‎ ‎‏جواب آنها را چه بدهیم؟ بنشینیم با کی صحبت کنیم؟ رد کردم این را که نه.‏‎ ‎‏نه ما یک همچو حقی داریم، نه دیگران یک همچو حقی دارند. ما تابع ملت‏‎ ‎‏هستیم، ما خدمتگزار ملت هستیم، ما باید روی مسیر ملت سیر بکنیم... .‏

‏     ‏‏... ما با اینها چه صحبت بکنیم؟ آنها که شبکۀ جاسوسی در اینجا‏‎ ‎‏درست کردند، توطئه درست کردند، کردستان و امثال اینها را، اینها‏‎ ‎‏نقشه می کشند و راه می دهند. ما با اینها بنشینیم صحبت بکنیم!‏‎ ‎‏چی چی صحبت بکنیم؟(287)‏

17 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشتباه بزرگ کارتر  

‏مرکز توطئه و جاسوسی به اسم «سفارت امریکا» و اشخاصی که در آن‏‎ ‎‏بر ضد نهضت اسلامی ما توطئه نموده اند، از احترام سیاسی بین المللی‏‎ ‎‏برخوردار نیستند. تهدیدات و تبلیغات دامنه دار دولت امریکا به قدر‏‎ ‎‏پشیزی نزد ملت ما ارزش ندارد.نه تهدید نظامیِ او عاقلانه است؛ و نه‏‎ ‎‏تهدید اقتصادیِ او واجد اهمیت. و کارتر یک اشتباه دارد، و آن اینکه‏‎ ‎‏گمان می کند همۀ دولتها چشم بسته به خدمت او ایستاده اند. و این‏‎ ‎‏اشتباه بزرگ بزودی برای خودش هم روشن خواهد شد؛ و طلیعۀ آن نیز‏‎ ‎‏مشهود است.(288)‏

26 / 8 / 58  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

کارتر، مانع از صلح و دوستی با ملتها

‏ما ملتی هستیم که مسلم هستیم و سِلم را برای همۀ ملتها آرزو داریم.‏‎ ‎‏لکن آقای کارتر نمی گذارند این سِلم باقی باشد بقای این سِلم برای ما و‏‎ ‎‏برای ملت امریکا و برای ملتهای منطقه به این است که آقای کارتر این‏‎ ‎‏انساندوستی شان را یک قدری کنار بگذارند...‏

‏     ... و ما با ملت امریکا ابداً خلافی نداریم. نزاعی نداریم. ملت امریکا هم‏‎ ‎‏مثل سایر ملتها پیش ما هستند. و ما در سِلم هستیم با همۀ ملتها.(289)‏

 27 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حساب ملت امریکا از دولت امریکا جداست

‏ما اول باید حساب ملت امریکا را از دولت امریکا جدا کنیم. ما به هیچ وجه‏‎ ‎‏مقابل با ملت امریکا نیستیم. آقای کارتر است که به این ناراحتی دامن‏‎ ‎‏می زند از طریق جنگ اعصاب و ممکن است به دخالت نظامی منجر‏‎ ‎‏شود. و ما به هیچ وجه ملت امریکا را تحقیر نکرده ایم.(290)‏

 9 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاکمه جاسوسان 

‏اینهایی که در اینجا هستند، اینها را ما از اجزای سفارتخانه نمی دانیم. و‏‎ ‎‏آن مرکز را هم سفارتخانه نمی دانیم. بله، اگر سفارتخانه بود و اینها هم‏‎ ‎‏اجزای سفارتخانه بودند، یک مطلبی بود که ممکن بود حق با آنها باشد.‏‎ ‎‏اما ما اینجا را نه سفارتخانه می دانیم، اینجا مرکز جاسوسی است. و نه آن‏‎ ‎‏افرادی که در آنجا هستند از سفرا یا از اجزای سفارتخانه می دانیم یا‏‎ ‎‏دیپلمات می دانیم. هیچ این حرفها نیست. اینها همه جاسوس هستند. و‏‎ ‎‏مجرم هستند. و مجرمین باید در خود این مملکت رسیدگی به حالشان‏‎ ‎‏بشود.(291)‏

16 / 9 / 58  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

مفهوم شعار «مرگ بر امریکا»

‏این ملتی که الآن دارند فریاد می زنند «مرگ بر امریکا» مقصودشان کارتر‏‎ ‎‏است. ملت امریکا که به ما کاری نکرده. ملت امریکا اگر بفهمد مطلب را،‏‎ ‎‏اگر بفهمد مطلب را ملت امریکا، به حسب وجدان انسانی اش، با ما موافق‏‎ ‎‏است.(292)‏

 25 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رابطه ذلت بار، هرگز  

‏اگر مقصود از روابط آن روابطی است که تا حالا بین ایران و امریکا بوده‏‎ ‎‏است، در زمان شاه سابق بین ایران و امریکا بوده است، این روابط نبوده‏‎ ‎‏است. این یک آقایی بوده با نوکرش هر کاری می خواسته، هر امری که‏‎ ‎‏می کرده عمل می کرده. ما چنانچه بخواهیم اسلام را پیش ببریم دیگر‏‎ ‎‏نباید نوکر باشیم. اگر نوکر نباشیم رابطه اش را با ما قطع می کند. ما از خدا‏‎ ‎‏می خواهیم که رابطه قطع بشود. ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر‏‎ ‎‏اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه‏‎ ‎‏داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یک شرافت انسانی مع الاسف الآن‏‎ ‎‏ندارد که ما بخواهیم به واسطۀ آن شرافت انسانی اش با آن رابطه داشته‏‎ ‎‏باشیم. دولت امریکا این است که دارید می بینید که مظلوم را در هر جا‏‎ ‎‏پیدا می کند پوست می کند. هر جا بتواند می رود و بمب سرشان می ریزد.‏‎ ‎‏هر چه بتواند ذخایر ملتها را می برد. مابخواهیم روابط با اینها داشته‏‎ ‎‏باشیم؟ بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم. بهتر این است با‏‎ ‎‏آنهایی که می خواهند ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم تا یک وقتی که به‏‎ ‎‏خود بیایند و بفهمند شرق هم هست در عالم. آن روزی که بفهمند که‏‎ ‎‏شرق هم یک جایی هست که تمدن از او پیش آنها رفته است و مع الاسف‏‎ ‎‏خود شرق هم خودش را گم کرده است، آن روز ما روابط ممکن است پیدا‏‎ ‎‏بکنیم. روابطی که متقابل باشد با هم. متعادل باشد با هم. و الاّ رابطه ای‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

‏که اینطور باشد که سابق بود و آنطور باشد که اینها دلشان می خواهد، ما‏‎ ‎‏همچو رابطه ای را می خواهیم چه بکنیم؟ چه فایده ای برای ما دارد که‏‎ ‎‏رابطه داشته باشیم و آن وقت محلی که باید سفارت باشد این وضع را‏‎ ‎‏داشته باشد؟ روابط ما این است که اجازه بدهیم به اسم سفارتخانه محل‏‎ ‎‏جاسوسی درست بکنند. و این خونهایی که ما دادیم هدر برود و باز‏‎ ‎‏محمدرضا را بیاورند اینجا!! چون خودش حالا مفلوک است، پسرش را!‏‎ ‎‏یک نقشه ای که می گویند دارند این است که در خواب دارد آقای کارتر‏‎ ‎‏برای خودش نقشه می کشد که با بختیار آنجاست و آن هم آنجا و بعضی از‏‎ ‎‏اشخاص هم اینجا و روابط هم اینجا دارند با آنها. مع الاسف تو مغزشان‏‎ ‎‏دارند یک همچو نقشه ای می کشند، تخیلاتی می کنند برای خودشان.‏‎ ‎‏لکن مطلب از اینها گذشته است. دیگر حنای اینها رنگی ندارد. نه حنای‏‎ ‎‏آقای کارتر رنگ دارد و نه حنای آنهایی که در اینجا دلشان می خواهد آنها‏‎ ‎‏بیایند و دوباره اینجا همان بساط پیدا بشود و همان قضایا تجدید بشود.‏‎ ‎‏اینها دیگر نمی شود. می گویند که ما با دنیا رابطه داشته باشیم، رابطۀ‏‎ ‎‏متقابل و دوستی باشد، ما باید باهمۀ دنیا روابط داشته باشیم. اگر اینطور‏‎ ‎‏رابطه باشد، ما هرگز نمی خواهیم که رابطه با اینها داشته باشیم. (293)‏

 26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حذف خوی استکباری و سلطه طلبی، شرط ایجاد رابطه  

‏اگر پیاده شد آقای کارتر از آن عرشی که دارد. آمد روی زمین نشست. با ما‏‎ ‎‏زمین نشینها تفاهم کرد. ما هم با او تفاهم می کنیم و به استثنای اینکه‏‎ ‎‏آن ظلمهایی که به ما کرده است باید جبران بکند. با ملت امریکا که هیچ‏‎ ‎‏[‏‏اختلافی‏‎ ‎‏]‏‏نداریم. هیچ اختلافی نیست بین ملتها با هم. دولتی که بعد‏‎ ‎‏پیش می آید، تفاهم کند با ما. اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم‏‎ ‎‏و شما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب و رعیت باشد.‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏اگر این کلمه را بردارند و ما را همانطور که هستیم بفهمند، ادراک کنند‏‎ ‎‏ما ها را، ما با آنها چرا رابطه نداشته باشیم؟ با دولت امریکا هم رابطه پیدا‏‎ ‎‏می کنیم. با همه جا. و امااگر وضع اینطور باشد، ما می خواهیم چه کنیم که‏‎ ‎‏پیشقدم بشویم برای اینکه نوکری کنیم؟! پیشقدم بشویم برای اینکه هم‏‎ ‎‏نوکری کنیم هم همه چیزمان را تقدیم کنیم؟! آن وقت نوکر که می گرفتند‏‎ ‎‏یک اجرتی به او می دادند. اینها نوکر می گیرند و همه چیزش را هم‏‎ ‎‏می گیرند. ما می خواهیم چه کنیم با اینها رابطه داشته باشیم؟ هیچ لازم‏‎ ‎‏نیست رابطه داشته باشیم.(294)‏

 26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادامه مبارزه تا قطع تمام وابستگیها

‏من بارها گفته ام و هم اکنون اعلام می کنم که ایران باید تا قطع تمام‏‎ ‎‏وابستگیهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود از امریکا به‏‎ ‎‏مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بی رحم ادامه دهد؛ و بعد در‏‎ ‎‏صورتی که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادی خود را‏‎ ‎‏در حد سایر کشورها با امریکا برقرار می کند.... دست امریکا و سایر‏‎ ‎‏ابرقدرتها تا مِرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمندۀ جهان‏‎ ‎‏فرو رفته است. ما تا آخرین قطرۀ خون خویش با آنان شدیداً می جنگیم؛‏‎ ‎‏چرا که مرد جنگیم. ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم؛ چرا که‏‎ ‎‏انقلاب ما اسلامی است. و تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر تمام‏‎ ‎‏جهان طنین نیفکند مبارزه هست. و تا مبارزه در هر جای جهان علیه‏‎ ‎‏مستکبرین هست ما هستیم. ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در‏‎ ‎‏مقابل اسرائیل دفاع می کنیم.(295)‏

 22 / 11 / 58 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

قطع رابطه را به فال نیک می گیریم

‏ملت شریف ایران، خبر قطع رابطه بین ایران و امریکا را دریافت کردم و‏‎ ‎‏اگر کارتر درعمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح‏‎ ‎‏مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت بپا خاسته‏‎ ‎‏برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالَمخوار،‏‎ ‎‏همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را‏‎ ‎‏به فال نیک می گیریم؛ چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید امریکا‏‎ ‎‏از ایران است. ملت رزمندۀ ایران این طلیعۀ پیروزی نهایی را که ابرقدرت‏‎ ‎‏سفاکی را وادار به قطع رابطه ـ یعنی خاتمه دادن به چپاولگریها ـ کرده‏‎ ‎‏است، اگر جشن بگیرد حق دارد. ما امیدواریم که نابودی سرسپردگانی‏‎ ‎‏مثل سادات و صدام حسین بزودی انجام گیرد و ملتهای شریف اسلامی‏‎ ‎‏به این انگلهای خائن، آن کنند که ملت ما با محمدرضای خائن کرد؛ و به‏‎ ‎‏دنبال آن برای آزاد زیستن و به استقلال تمام رسیدن، قطع روابط با‏‎ ‎‏ابرقدرتها خصوصاً امریکا نمایند. من کراراً گوشزد نموده ام که رابطۀ ما با‏‎ ‎‏امثال امریکا، رابطۀ ملت مظلوم با جهانخواران است.(296)‏

19 / 1 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخطار به کارتر  

‏کارتر باید بداند که حمله به ایران، حمله به تمام بلاد مسلمین است و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان در این امر بی تفاوت نیستند. کارتر باید بداند که حمله‏‎ ‎‏به ایران موجب قطع نفت از تمام دنیا خواهد شد و دنیا را بر ضد او بسیج‏‎ ‎‏می کند.(297)‏

5 / 2 / 59  

‏*  *  *‏

 

 

رابطۀ چپاولگری  

‏ما می خواهیم چه کنیم روابط داشته باشیم با آنهایی که می خواهند ما را‏‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

‏بچاپند؟ رابطۀ ما با آنها غیر از این است که رابطۀ چپاولگر و چپاول بشو‏‎ ‎‏است؟ برای چه ما می خواهیم این را؟(298)‏

‏ ‏

14 / 3 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع رابطه و شکوفایی استعدادها  

‏با آغوش باز، این انزوا را می پذیریم. تا انزوا نباشد افکار شما به راه‏‎ ‎‏نمی افتد... این ارتباطی که شما را به انزوای حقیقی می کشد ـ نمی توانید‏‎ ‎‏خودتان اهل صنعت بشوید و نمی تواند مملکتتان صنعتی بشود،‏‎ ‎‏نمی توانید مستقل باشید و نمی توانید آزاد باشید. این انزوا از نعمتهای‏‎ ‎‏بزرگ خداست.(299)‏

 12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه آشتی ناپذیر تا قطع منافع امریکا

‏جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع منافع‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفین جهان، با آن‏‎ ‎‏مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد.(300)‏

 15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع دست شیطان بزرگ از منطقه 

‏ملت انقلابی ایران دفاع از اسلام و قطع دست شیطان بزرگ از منطقه را‏‎ ‎‏در راس برنامه های خود می داند.(301)‏

10 / 7 / 61  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نپذیرفتن صلح امریکایی  

‏ملت ایران اگر می خواست که صلح امریکایی بکند، همان اول از امریکا‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

‏جدا نمی شد و قطع روابط نمی کرد، و دستش را از ایران کوتاه نمی کرد، و‏‎ ‎‏جاسوسان او را بیرون نمی کرد. و امروز هم اگر دستش را به صلح‏‎ ‎‏امریکایی دراز کند، صدام و امثال صدام کنار می روند، لکن مستشارهای‏‎ ‎‏امریکایی وارد معرکه می شوند. ما نمی توانیم صلحی را بپذیریم که طرح‏‎ ‎‏امریکایی دارد.(302)‏

‏ ‏

1 / 6 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسلیم ناپذیری 

‏معنا ندارد که دولت های اسلامی همه کوشش کنند به اینکه ایران هم‏‎ ‎‏باید مثل خود ما باشد و مربوط به امریکا باشد. این کوشش ها بی فایده‏‎ ‎‏است و ایران دستش را پیش امریکا ان شاءالله تا ابد دراز نمی کند، ولو‏‎ ‎‏اینکه فانی بشود. آنها گمان می کنند که ما برای ـ فرض کنید که ـ یک نفت‏‎ ‎‏و یا برای چیزی تسلیم امریکا می شویم، در صورتی که نه، ما تا فنای‏‎ ‎‏خودمان تسلیم دیگر نمی شویم.(303)‏

30 / 6 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی اثر بودن تحریم اقتصادی  

‏اداره کنندگان کاخ سفید باید بدانند که دنیا عوض شده است، و قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی از حربه های استعماری کهنه و نو خلع سلاح شده اند. کارگزاران‏‎ ‎‏سیاست امریکا باید طرز تفکر و سیاستهای خود را تغییر دهند. و گمان‏‎ ‎‏نکنند ادارۀ کل جهان در دست آنهاست، و همۀ کشورها چشم و گوش بسته‏‎ ‎‏در اختیار آنان هستند. باید توجه کنند که قطع رابطه و تحریم اقتصادی و‏‎ ‎‏لیستهای دروغین‏‎[2]‎‏ آنها دنیا را بر کشوری تنگ نخواهد کرد.(304)‏

22 / 11 / 62


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

دفن اسلام،

نتیجه سازش  

‏امروز دنیا، دنیای آشوب و جنگ و انفجار و هواپیما ربایی است، و ایران از‏‎ ‎‏خیلی جاهای دنیا آرامتر است. ممکن است بعضی ها که این چیزها را‏‎ ‎‏ندیده اند، با خود بگویند خوب! با قدرت ها باید ساخت. ولی باید بدانند‏‎ ‎‏که سازش، امروز نابودی تا آخر است، دفن اسلام است تا آخر دنیا. مردم‏‎ ‎‏باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه ها به خود‏‎ ‎‏هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام بکشیم و‏‎ ‎‏تکلیف ما برخلاف این است.(305)‏

 18 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست کشیدن از ظلم، شرط ایجاد رابطه 

‏ما تا آخر ایستاده ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم‏‎ ‎‏بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و‏‎ ‎‏نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که امریکا‏‎ ‎‏اینطور است و آفریقای جنوبی‏‎[3]‎‏ آن طور عمل می کند و اسرائیل هست،‏‎ ‎‏ما با آنها نمی توانیم زندگی بکنیم.(306)‏

6 / 8 / 63  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رهایی از دام امریکا  

‏یک دسته ای نصیحت کنند ما را که شما باید صلح بکنید. این‏‎ ‎‏مال ضعفاست؛ این اشخاص ضعیفی که همیشه در دام امریکا بوده اند یا‏‎ ‎‏امثال اینها از این مسائل می گویند، لکن ما تازه خارج شدیم از این دام،‏‎ ‎‏دوباره حاضر نیستیم وارد بشویم. ملت ما حاضر نیست به اینکه دوباره‏‎ ‎‏در این دام وارد بشـود؛ دوباره مستشارهای امریکا بیایند و هر حکومتی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏می خواهند بکنند. تا حالا ما را عقب نگه داشتند، بس است این.‏‎ ‎‏می خواهند باز هم نگه دارند، عقبتر ببرند؟(307)‏

 8 / 3 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سازش با مشرکین، هرگز

‏ما با تمام وجود از گسترش باجخواهی و مصونیت کارگزاران امریکایی،‏‎ ‎‏حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می کنیم. ان شاءالله ‏‎ ‎‏ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام‏‎ ‎‏انسانیت باید صدای مظلومان را به همۀ عالم منعکس سازد و آوای‏‎ ‎‏توحید را طنین اندازد، صدای سازش با امریکا و شوروی و کفر و شرک‏‎ ‎‏نواخته شود. و از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه‏‎ ‎‏تنها از کعبۀ مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و‏‎ ‎‏شوروی را به صدا درآوریم.(308)‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخطار به

مقابله به مثل 

‏امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین‏‎ ‎‏نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس‏‎ ‎‏صف آرایی نمود. و اینجانب به نظامهای امریکایی و اروپایی اخطار‏‎ ‎‏می کنم که تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرونرفته اید، از خلیج فارس‏‎ ‎‏بیرون روید. و همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما‏‎ ‎‏توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود؛ که ممکن است فرزندان انقلاب‏‎ ‎‏ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند.(309)‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

سازش ناپذیری 

‏کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات‏‎ ‎‏که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند! البته ما مطمئنیم که در‏‎ ‎‏همین شرایط نیز آنها که با روحانیت اصیل کینۀ دیرینه دارند و عقده ها و‏‎ ‎‏حسادتهای خود را نمی توانند پنهان سازند آنان را به باد ناسزا گیرند. ولی‏‎ ‎‏در هر حال آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست سازش و‏‎ ‎‏تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است. که اگر بندبند استخوانهایمان را‏‎ ‎‏جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های‏‎ ‎‏آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی دیدگانمان‏‎ ‎‏به اسارت و غارت برند هرگز امان نامۀ کفر و شرک را امضا نمی کنیم.(310)‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غیرضروری بودن رابطه در شرایط نامناسب 

‏استکبار غرب شاید تصور کرده است از اینکه اسم بازار مشترک و حصر‏‎ ‎‏اقتصادی را به میان بیاورد ما درجا می زنیم و از اجرای حکم خداوند‏‎ ‎‏بزرگ صرف نظر می نماییم...‏

‏     ... ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما به دنبال ایجاد روابط و‏‎ ‎‏مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما‏‎ ‎‏به وجود آنان چنان وابسته و علاقه مند شدیم که از کنار اهانت به‏‎ ‎‏معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می گذریم.‏‎[4]‎‏(311)‏

3 / 12 / 67  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

  • )) قرار دادن ایران در لیست کشورهای تروریستی!
  • )) پس از اضمحلال رژیم نژادپرست «آپارتاید» در افریقای جنوبی، رابطه جمهوری اسلامی با این کشور برقرار شد.
  • )) منظور، انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی است.