اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

قدرتمند مفلوک

قدرتمند مفلوک

همان طوری که‏‎ ‎‏آدم مفلوک نمی تواند یک راه صحیحی را پیش بگیرد. آدم علیل نمی تواند یک راه‏‎ ‎‏صحیحی برود.

لزوم تحقق محتوای جمهوری اسلامی

لزوم تحقق محتوای جمهوری اسلامی

اگر ماها همه بتوانیم دست به دست هم بدهیم و این نهضت را به نتیجه برسانیم به‏‎ ‎‏طوری که محتوای این جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند، و آنطوری که دستورات‏‎ ‎‏اسلام است عمل بشود، برای همۀ گروهها رفاه هست

انتخابات وظیفه شرعی و الهی

انتخابات وظیفه شرعی و الهی

امروز شرکت در انتخابات ریاست‏‎ ‎‏جمهور نه فقط یک وظیفۀ اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفۀ شرعی اسلامی و الهی‏‎ ‎‏است

انتخابات آزاد

انتخابات آزاد

مرحلۀ انتخابات هم در پیش است و دیگر زمان سابق نیست که‏‎ ‎‏به ما تحمیل بکنند.

حقارت دنیا

حقارت دنیا

مگر‏‎ ‎‏ریاست جمهور چه هست؟ کسی که دلش به نور توحید روشن است مگر عالم چه‏‎ ‎‏هست؟

به فکر اسلام و کشور باشیم

به فکر اسلام و کشور باشیم

همۀ ما در مقابل اسلام مسئولیم. این اسلامی که با خون اولیا و بزرگان به‏‎ ‎‏دست ما سپرده شده است و الآن ما مسئول او هستیم

همه از خود آدم است

همه از خود آدم است

آنچه‏‎ ‎‏که به سر انسان می آید از خیر و شر، از خود آدم است.

تایید آزادی بیان

تایید آزادی بیان

آزادی بیان هست؛ هر که هر چه می خواهد بگوید. اسلام از اول‏‎ ‎‏قدرت داشته است بر رد همۀ حرفها و بر رد همۀ اکاذیب

فقط عیب گویی نکنید

فقط عیب گویی نکنید

این جور نباشد که همه اش هی عیب‏‎ ‎‏بگویند. خوب، یک قدری از چیزهایی که، خدمتهایی کرده اند چطور گفته نمی شود؟

تکلیف حفظ نظام

تکلیف حفظ نظام

مطرح نظام جمهوری اسلامی است، ما‏‎ ‎‏مکلفیم به حفظ او، همۀ نویسنده ها مکلف اند به حفظ نظام.

رای کورکورانه ممنوع

رای کورکورانه ممنوع

احدی حق‏‎ ‎‏تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروهها را ندارد. هیچ مقامی و حزبی و گروهی و‏‎ ‎‏شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند

این انصاف است

این انصاف است

خوب، شما انصاف می دهید که یک مملکتی که خونش را داده و شما را به مسند‏‎ ‎‏نشانده، سر مسند جنگ بکنید

شما هم عمال آمریکایید

شما هم عمال آمریکایید

اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور‏‎ ‎‏را بررسی کنید

خود را خدمتگزار ملت بدانید

خود را خدمتگزار ملت بدانید

شما خودتان را حاکم مردم ندانید، شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید.

خطر تکرار مشروطه

خطر تکرار مشروطه

اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد‏‎ ‎‏ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی می خواهند‏‎ ‎‏شرکت کنند، نه از باب اینکه می خواهند وکیل بشوند، از باب اینکه می خواهند شکست‏‎ ‎‏بدهند جمهوری اسلامی را.

اعتلای انسان

اعتلای انسان

اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد. اعتلا به این است که ما‏‎ ‎‏مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم.

گسترش مهربانی در جامعه

گسترش مهربانی در جامعه

اسلام می خواهد که بازار ما، خیابان ما، خانۀ ما، بیرون، داخل همه ـ‏‎ ‎‏یک نظم اسلامی، تعاونی پیدا بکند، محبت آمیز باشد؛

صفحه 1 از 77 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >