شرح دعای سحر4/ قاضی الحاجات

خدا قاضی الحاجات است. خدا نیازهای ما را برطرف می کند به شرطی که ما نیز نیازهای دیگران را برطرف کنیم. اگر گره ای از دیگران گشودی استعداد گره گشایی خدا را پیدا می کنی.

عناوین مطالب نمایندگیها

شرح دعای سحر4/ قاضی الحاجات

شرح دعای سحر4/ قاضی الحاجات

خدا قاضی الحاجات است. خدا نیازهای ما را برطرف می کند به شرطی که ما نیز نیازهای دیگران را برطرف کنیم. اگر گره ای از دیگران گشودی استعداد گره گشایی خدا را پیدا می کنی.

پیش خوان

پیشنهاد سردبیر