تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 154 صفحه 39

شیراز و آب رکن آباد آن در اشعارش نام برده است. طرح آرامگاه فعلی حافظ به شکلی که امروزه می بینیم از سال 1316 ... بینیم از سال 1316 هجری شمسی ساخته و نصب شده است. در جوار آرامگاه حافظ، عده زیادی از علما، شاعران و دانشمندان دفن شده ... زیادی از علما، شاعران و دانشمندان دفن شده اند. جنوب محوطه آرامگاه به خیابان گلستان متصل است. امتداد این خیابان به ... آرامگاه به خیابان گلستان متصل است. امتداد این خیابان به آرامگاه شیخ بزرگ شیراز سعدی منتهی می شود. شیراز پر از جاهای ... شیراز سعدی منتهی می شود. شیراز پر از جاهای دیدنی به غیر از آرامگاه حافظ و سعدی، است. دروازه قرآن در قسمت ورودی شهر از ...

مجله کودک 154 صفحه 38

به مناسبت 20 مهر - روز بزرگداش آور، زاده این شهر است و در همین مکان نیز آرمیده است. اولین آرامگاه آبرومند و مناسب شخصیت حافظ توسط کریم خان زند ساخته ... و مناسب شخصیت حافظ توسط کریم خان زند ساخته شد. او کنار آرامگاه دستور داد، آب انباری نیز ساخته شود تا در آن از آب ...